ERFSKIP I m2 WORKUMER KRANT Nieuws- en Advertentieblad en Zuidwesthoek van Friesland Dames tricotages MAISON IRENE RADIO HINGST uw RADIO EN TELEVISIE AUTO-VERHUUR met en zonder chauffeur (All-risk verz.) S.V W. AGENDA i v 4- X ril I 85ste JAARGANG No. 48 VRIJDAG 30 NOVEMBER 1962 Dit nummer bestaat uit twee bladen Officiële 3) PLAATSELIJK NIEUWS WARKUMS naar ’t Huis met de Notenbalk te Sneek, Tel. 05150-2279 MUZIKALE MENSEN gaan met hun muzikale wensen SJEm RE BOER Meubelen van Jnconé gaan een mensenleeftija mee Jnconé voor kwaliteit Voordeel Fré de Boer mededelingen en gezelligheia Overlijden H.K.H. Prinses Wilhelmina Naar wij vernemen zal met ingang van donderdag in ver band met het overlijden van H.K.H. Prinses Wilhelmina ten gemeentehuize een condolatie- register ter tekening liggen ten behoeve van hen, die blijk wil len geven van hun deelneming en medeleven met de Konink lijke Familie. Bekendmaking I „i. JMfc. - Contracten volgens algemene regeling Inzending OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS uur DAMNIEUWS 2) Workum II Telefoon Redactie en Adm. 05151314 Postrekening 882259 Verschijnt éénmaal per week Uitgave Fa. T. GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workum 0—2 0—2 0—2 0—2 2—0 0—2 1—1 0—2 0—2 1—1 4—16 DE SPECIAALZAAK VOOR Voor het te Arnhem gehouden exa men Dameskappen slaagde onze stadge note mej. Pia Kemker. Als bijzonderheid merkte de examencommissie op, dat zij als jongste deelneemster met de hoogste punten op die examendag gegeven, was geslaagd. Zij werd opgeleid op de Dames- kappers dagvakschool te Arnhem. WORKUM. Dezer dagen slaagde voor het examen ter verkrijging van het vak- diploma Meubel-detailhandel, onze stad genoot de heer J. Grondsma, werkzaam in de afd. woninginrichting van de fa. Fré de Boer, alhier. 0—2 2—0 0—2 1—1 1—1 0—2 2—0 DE FANCY-FAIR VOOR DE R.K. JEUGDBEWEGING LAAT VERZORGEN 1—1 1—1 1—1 2—0 2—0 2—0 2—0 2—0 16—4 Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 FRISO van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur Abonnementsprijs 1.25 per kwartaal per post 2.75 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 ct. per m.m. Meubelhuis Inconé - Workum Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Workum III 1. R. Dijkstra G. Haringsma 2. D. Mulder C. van Netten 3. P. Wesselius P. Rippen 4. J. Bijlsma G. Dam 5. R. Hendriksma W. Klijnsma 6. Tj. Folkerts P. Damstra 7. P. Nauta W. Roskam 8. Tj. Dijkstra H. Stuiver 9. S. P. Couperus A. Harstra 10. G. Vlas C. Verhey Uitslag FR. MIJ. VAN LANDBOUW 20 nov. Onder voorzitterschap van de heer R. H. Jonkman kwamen een der tigtal leden op de bovenzaal van hotel „De Wijnberg” bijeen. In het openingswoord werden als gebruikelijk de voornaamste feiten en de huidige gang van zaken voor de boerenbevolking in een knap gecompo neerd overzicht weergegeven, wat lang niet in alle gevallen een instemming met de genomen maatregelen opleverde. Inte gendeel, de bezwaren en argumenten wa ren wel overwogen en de aansporing om in eensgezindheid de onbillijkheden het hoofd te bieden, hadden de aanwezigen ze ker niet het meest van node, maar moge lijk dat ze door de gesproken woorden hun invloed in die richting wel kunnen ver sterken. De door de heer A. Gaastra gelezen no tulen werden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. AFD. GYMNASTIEK De vaardigheidsproeven worden gehou den woensdag 12 en maandag 17 december Voor examen: maandag 3 en donderdag G december. Denk om het welbekende kwartje. Bryk aventür yn skearwinkel I As der praet wurdt oer de bruorren Halbertsma, dan tinke wy der by as fan- sels oan harren neilitten wurk, dat under «Ie titel „Rimen en Teltsjes” al forskate printingen bilibbe hat. Gjin wünder, hwant it measte dat der yn stiet, is noch altyd tige de muoite fan it lézen wurdich. len fan dy bruorren, Joast, hat domeny yn Dimter west. Hy hie in pleats under War- kum yn eigendom, de bikende sate Wes- terein. Op dizze buorkerij mocht hy graech üt-fan-hüzje. Hjir hat er ek for skate fan syn forhalen skreaun. Ds. Hal- bertsma wie in skerpe opmerker en in soad fan hwat er under it folk biharke foun syn delslach yn syn wurk. Net elken- ien sil witte dat ien fan dy forhalen yn Warkum spilet der ’t domeny uteraerd wol bikend wie. Dat forhaeltsje dan is wer in ünderdiel fan in greater gehiel dat under de titel „De skearwinkel fan Joute-baes” opnommen is yn de „Rimen en Teltsjes”. Hy hat it skreaun yn 1853 op sate Wes- terein en omdat net elkenien oer dit boek- wurk biskikt (oars tige oan to rieden!) rijmdheden in praktijk brengen. In een voorgenomen verhoging van de grondbelasting, als gevolg van het feit dat bij Staveren een nieuw stoomgemaal wordt gemaakt, gag men geen gelukkige oplossing om aan geld te komen. In plaats van steeds meer bezwaren tegen deze ver ouder e belastingheffing, zijn de aange- kondigde opcenten, al zouden ze flink be neden het maximum blijven, toch aller minst gewenst. Trouwens die hele provin ciale extra-belasting was op zichzelf al een grote onbillijkheid, waartegen krach tig stelling moest worden genomen, aldus de heer Smits, die daarmee andermaal bij val oogstte. Door dezelfde spreker werd het bestuur in overweging gegeven voor vergaderin gen een geschikte dag uit te kiezen. Wat dit betrof, zou met verschillende wensen zoveel mogelijk rekening worden gehouden, waarna de voorzitter de verga dering prachtig op tijd sloot. 2—0 9—11 De bespreking van de agenda van de al gemene vergadering behoefde weinig toe lichting, omdat daarover het meeste al reeds in het Landbouwblad te lezen was. Tot afgevaardigden werden gekozen dehe- ren A. Gaastra en J. Vaartjes, die met een gelijk aantal stemmen als z’n medegega- digde niet speciale bezwaren had tegen de vastgestelde datum. In de plaats van de heer S. Tjal ma, die als bestuurslid niet herkiesbaar was, werd gekozen de heer S. Sj. de Witte. De voor zitter dankte de heer Tjalma hartelijk voor de wijze waarop deze de belangen van de afdeling Workum behartigd had. Als leden van de commissie voor het na zien van de jaarrekening werden aange wezen de heren S. Smits en M. Cnossen. Hierna volgde een uitvoerig verslag van het bezoek aan de protestvergadering van ’t K.N.L.C. te Den Haag, door de heer L. J. Stellingwerff. De afd. mocht zich daar door vijf afgevaardigden laten vertegen woordigen en zo waren er vijf bestuurs leden op uitgetrokken, die met de afdelin gen uit de omgeving per bus naar Den Haag waren gereisd. Na beschrijving van route en stopplaatsen, kwamen de eigen lijke besprekingen aan de beurt en hier van kon spr. getuigen, dat ze steeds in een rustige sfeer werden gehouden, maar de meningen werden daarbij wel krachtig geargumenteerd. Aan de hand van onaan vechtbare cijfers, die betrekking hadden op verschillende nadelige bedrijfsuitkom- sten, kon aangetoond worden dat de posi tie van de boer in sommige gevallen reeds tot verontrustend slecht is gedaald. Het ene standpunt na het andere, dat op rus tige en goed gefundeerde wijze werd ver dedigd, kan volgens spr. niet misverstaan worden. Al waren er dan geen directe en geen sensationele gevolgen, toch voelde men het aan dat van deze protestvergade ring beslist een kracht ten goede moet uit gaan. Dat de andere standsorganisaties er zich afzijdig van hielden, kon alleen maar betreurd worden. De voorzitter dankte de heer Stelling- werif voor z’n mooi en duidelijk verslag en ook vanuit de vergadering kwam daar voor een woord van waardering en in stemming, uitgesproken door de heer M. van der Zij pp. Bij de rondvraag gaf de heer S. Smits met een flinke portie sarcasme uiting aan z’n ontstemming over de arrogante, on juiste en soms beledigende artikelen die een tweetal krantenschrijvers ten beste geven en voor één daarvan wordt zelfs ruimte in het Landbouwblad afgestaan. Het afdelingsbestuur kon misschien bij de redactie stappen doen om daar een eind aan te maken, wat de heer M. van der Zijpp ook volkomen kon onderstrepen, want der gelijke pennevruchten vertonen, volgens hem, alleen maar aanleg voor het vullen van een „fleurich herntsje”. Trou wens ook in ’t bestuur had die vreemde schrijverij de aandacht getrokken, zodat de heer Smits ook daar met z’n opmerkin gen steun vond. Dat de andere journalist tot betere ge dachten kon komen, scheen men meer aan het toeval te willen overlaten, want hij verzorgt een landbouwrubriek in een pro vinciaal blad en voelt z’n verantwoorde lijkheid zeker anders. (Daar is ’t mis schien ook moeilijker om het iedereen naar da zin te maken. Verslaggever). Als beste geneesmiddel was intussen wel aanbevolen om de beide genoemde des kundigen samen op een boerderij te zetten dan konden ze hun zienswijze en onge litte wy dat Warkumer forhaeltsje hjir foigje. Wy sille der inkelde taljochtingen by sette omdat oars faeks net alles it is al goed 100 jier aid mear foar elk düdlik wêze sil. Jappe, dy ’t yn de skearwinkel fan Joute-baes it forhael docht, forhellet, dat hy ris yn Warkum op in minder moaije manear skeard is wer op Joute-baes de opmerking makket: „To Warkum? Ei ju! Hwer sjippen se dy dér mei yn? Mei brij?” Jappe antwurdet der op: Né, mar sünder gekheit; dat stie der bryk by. Ik kaem der mei Olfertboer, dy in pleats oer de Hoarsa hiere woe. It wie krekt War kumer merke 2), en foar dat wy nei lan- hearre gongen, woe ’k my earst skeare litte. Sa roun ik by de Hynstebrêge in skearwinkelke yn, en sei: „Baes kinn’ je my de burd ek ófnimme?” „Jawol,” sei de man: „gean jo sitte”. Ik foei yn in brede briedstoel del, en seach ris roun, wylst de baes syn spullen klearmakke. Doe lei ik de holle efteroer op it beklingsbankje del en ’k waerd ynsjippe; mar doe de baes de fingers op myn troanje sette, wie ’t krekt oft my in loge biwalme, sa hjit wiene syn hannen. Mar it slimste wie binefter; doe er oan ’t skearen kaem dounse my dat mes op de kop om, sa staetten him de hannen oan. Slacht fansels op de skeldnamme fan de Warkumers: „brijbekken”! Dizze bigoun altyd de twadde moan- dei’s fan septimber en duorre oardel wike. De hynstebrêge, wierskynlik sa neamd om ’t er bredernóch wie foar hynder en wein. Hy lei skean oer de Wimerts op it Süd. Der binne noch aide ófbyldingen fan yn de aldheitkeamer. Letter mear Burgemeester en wethouders van Workum maken bekend.dat door de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 november 1962 is besloten aan het bestuur van de Vereniging voor Chr. Nat. onderwijs in het Heidenschap medewerking te verlenen tot het ver nieuwen van de vloer in het gym nastieklokaal van de van die vereni ging uitgaande school in het Heiden schap. Tegen deze beslissing staat binnen 30 vrije dagen beroep open bij Ge deputeerde Staten dezer provincie. Workum 28 november 1962 Burgemeester en wethouders voornoemd, B. VAN HAERSMA BUMA De secretaris VAN DER GOOT 24 november. De damclub O.G. had gisteravond weer een wedstrijd voor de bond. Deze keer was het de club uit Ach- lum die met twee tientallen op bezoek kwam, terwijl Lemmer met één tiental vertegenwoordigd was. Het was al bijna halfnegen toen de voorzitter de aanwezigen welkom heette en de strijd een aanvang kon nemen. De gasten namen al gauw de leiding in de eerste klas, maar toch bleef daar de meeste spanning. De uitslag werd echter tenslotte in het nadeel van O.G. I beslist. Het tweede tiental wist het beter te doen Daar was al spoedig helemaal geen twij fel mogelijk. Toen er zes partijen uit wa ren, was de stand 120 voor O.G. II, waar later nog vier remises achter aan kwamen. Het derde tiental deed net het tegen overgestelde en kreeg geen been aan de grond tegen Lemmer II. Hieronder ziet u het volledige resultaat. Workum I Achlum I 1. F. Sjoerds S. Kloosterman 2. J. de Vries S. Hillebrand 3. L. Wijnja J. Werkman 4. D. Tjerkstra Jr. W. Meijer 5. C. Buma M. Bruinsma 6. W. Wink S. Talsma 7. P. Buma B. van der Sluis 8. J. van der Meer A. van der Pal 02 9. M. Hiemstra P. van der Meulen 1—1 10. Sj. Fofcertsma J. de Vlas Uitslag Achlum II 1. J. Dijkstra Pzn. O. Gerlofsma 11 2. D. van der Meer C. Vrieswijk 20 3. J. Nijenhuis T. van der Veen 4. M. van dei- Weide J. Talsma 5. S. Couperus J. Talsma 6. D. Tjerkstra K. v. d. Brug 7. A. Folkertsma F. v. d. Pal 8. G. Bruinsma M. v. d. Brug 9. A. van Dijk F. Idzinga 10. P. Couperus A. Molenaar Uitslag Lemmer II Het is daar in de oude St. Ludgerus- school gedurende een drietal avonden en/ of middagen een drukte van je welste ge weest. De organisatoren hebben heel wat geriskeerd, maar met vereende krachten ook heel wat tot stand gebracht. Hoewel het wel eens even dreigde, waren de weersomstandigheden over het algemeen vrij gunstig, wat het bezoek zeker gunstig heeft beïnvloed. Ook het zakenleven (uitzonderingen zijn er altijd) heeft geweldig meegewerkt waar de Fancy-fair-krant met z’n veelzij dige advertenties wel een blijk van was. Het comité toonde zich hier echt erkente lijk voor. De danstent, een experiment in vele op zichten, is beslist een succes geworden, homogeen en gezellig. Notaris Niemantsverdriet verzorgde de officiële noot op de laatste avond, door om ongeveer negen uur de uitslag van de verloting en de naam van de pop bekend te maken. Toen de verlakte enveloppe werd geopend, bleek de naam „Janke” te zijn en laat nu één der eerw. Zusters deze naam geraden hebben! De uitslag der verloting bleek als volgt te zijn: le prijs no. 2262 2e 106 3e 398 4e 481 5e 1604 6e 2302 7e 1125 8e 962 9e 1168 10e 2475 11e 2336 12e 1959 13e 1873 14e 1456 15e 2061 Echt erkentelijk voor alle hulp, mede werking en sympathie, mag dan tot slot nog even meegedeeld worden dat de netto opbrengst de 3500.overschrijdt. De prijzen van de verloting kunnen af gehaald worden bij R. J. Ketelaar, Noard 125 Programma zaterdag 1 december AFD. VOETBAL Workum—H.J.S.C.. Aanvang 2.30 Broekster Boys IAWorkum IA. Vertrek 12.50 uur Workum2BBolswardia 1B Aanvang 3 uur HET GEMEENSCHAPSHUIS U hebt al verscheidene weken niets ge hoord van het gemeenschapshuis. Dat be tekent niet, zoals een ongeduldige stadge noot al dacht, dat er niets meer gebeurt! Integendeel, er gebeurt achter de scher men heel wat, maar het is niet allemaal zo opvallend, dat het direct in de krant komt. Het plan voor een gemeenschapshuis is geboren in de Culturele Raad. Zij worden aan ook nogal eens in één adem genoemd, of zelfs door elkaar gehaald. Dat is tot op zekere hoogte wel te begrijpen. De Cultu rele Raad heeft de eerste, beslissende stap pen ondernomen, om tot de bouw van een gemeenschapshuis te komen. Maar het is met het gemeenschapshuis gegaan zoals met ieder kind: als ze groot worden, ver laten ze het ouderlijk huis. Op den duur was dé Culturele Raad, als adviesorgaan van het Gemeentebestuur, niet de geschikste instantie om als defini tief bestuur op te treden. Er is nu kort ge leden een afzonderlijke „Stichting Ge meenschapshuis Workum” opgericht met een eigen stichtingsbestuur, dat in de toe komst de belangen van het gemeenschaps huis gaat behartigen. De Culturele Raad heeft de zorg voor het gemeenschapshuis overgedragen aan het stichtingsbestuur en daarmee staat het gemeenschapshuis op eigen benen. Enkele leden van de Cultu rele Raad zijn overgegaan naar het nieuwe bestuur. Het bestuur van het gemeenschapshuis, dat mogelijk nog wat wordt uitgebreid, bestaat nu uit de volgende leden: mr. B. van Haersma Buma, voorzitter; A. van der Baan, secretaris; K. van der Woude, pen ningmeester; M. Beetstra, J. K. Beuker en mevrouw A. BokmaHaagsma. De moraal van dit artikel is, dat u in het vervolg de Culturele Raad en het gemeen schapshuis niet meer door elkaar behoeft te halen. Een volgende keer hopen wij u meer te vertellen over de stand van de plannen en over de mogelijkheden van het gebouw. TELEVISIE- EN RADIOMARATHON VOOR „OPEN HET DORP” Mies BOUWMAN, middelpunt van de gigantische geschenkenshow in het R.A.I.-gebouw te Amsterdam, kreeg een levend varken aangeboden voor de kinderboerderij in het dorp. - g- ifcia öit

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 1