I WORKUMER KRANT en Zuidwesthoek van Friesland Nieuws- en Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Dames tricotages S.V.W. AGENDA MAISON IRENE RADIO HINGST uw RADIO RN TELEVISIE AUTO-VERHUUR Fyftich jier lyn - 45 VRIJDAG 14 DECEMBER 1962 No. 50 85ste JAARGANG gezelligheid Fré de Boer IJEME DE BOER zielen.’ ,Men meldt aan .Het Centrum’, dat thans de oprichting van R.K, dagblad voor de drie Noordelijke provincies verzekerd is.’ .Aan het postkantoor Workum en Eén der aanwezigen. uitgerekend, dat hetgeen thans door het i Meubelen van Jnconé gaan een mensenleeftija mee Jnconé voor kwaliteit Voordeel en Verschijnt éénmaal per week FRISO Contracten volgens algemene regeling PLAATSELIJK NIEUWS OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS Parrega 2Workum 3. KERKDIENSTEN 9.30 uur Voorm. B. Klopman van 9.30 uur ds M. C. GEARKOMSTE C.B.T.B. 9.30 uur ds Uitgave Fa. T. GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workum Telefoon Redactie en Adm. 05151314 Postrekening 882259 Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN DE SPECIAALZAAK VOOR Abonnementsprijs 1.25 per kwartaal per post 2.75 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 ct. per m.m. sa’n ünder- fiersten haldt mei it feit, dat sa ’t it nou liket, de bifolking fan ’e wrald yn in heale ieu tiid fordübbele wêze sil. Op dizze ynlieding folge in goed bisprek hweryn Ir. Eringa sei dat in ekonomyske bidriuwsfiering mei in goede ekonomyske boekhalding tige nedich is. De rounfrage brocht net folie nijs. Of- praet waerd om ein jannewaris of bigjin febrewaris wer gear to kommen. Dizze moarn waerd bieindige mei tank- bea troch Ir. Eringa. Rom toalf ure wie dizze tige goed bisochte gearkomste ofroun UITSLAG VERKOPING Dinsdagavond werd door de notaris P. Niemantsverdriet, publiek geveild in de Lunchroom van Sido Westra, het huis met erf en tuin aan de Brouwersdyk no. 11 alhier, laatst bewoond door mevr. wed. J. Koornstra. Voor dit huis was bij de inzet geboden 15015.Na 296 verhogingen werd ten slotte koper de heer M. Stellingwerf voor de som van 20.510. Woensdag 19 december a.s. om 7.30 uur wordt er in de Gereformeerde kerk een Kerst wij ding gehouden voor alle Worku- mer jongeren vanaf ongeveer 16 jaar. Deze Kerstwijding gaat uit van de Oe cumenische Jeugdraad. Kom en breng je vrind of vriendin deze keer ook eens mee! DE OEC. JEUGDRAAD ZONDAGSDIENST ARTSEN Van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur S. J. OUDEBOON - TEL. 234 Programma zaterdag 15 december AFD. VOETBAL Workum’t Fean. LAAT VERZORGEN Meubelhuis Inconé - Workum Noard 69 2—0 1—1 1—1 2—0 1—1 2—0 2—0 0—2 1—1 2—0 14—6 1—1 1—1 1—1 2—0 2—0 0—2 0—2 1—1 2—0 0—2 10—10 2—0 1—1 1—1 1—1 0—2 1—1 2—0 2—0 2—0 0—2 12=8 Aanvang 2.30 uur Heerenv. Boys 2Workum 2 Vertrek 1.20 uur Vertrek 2 uur Zeerobben IAWorkum IA Vertrek 1.30 uur AFD. GYMNASTIEK De vaardigheidsproeven worden gehou den volgende week maandag 17 december Denk om het welbekende kwartje. Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur Telefoon 306 b.g.g. 437 met en zonder chauffeur (All-risk verz.) Workum WORKUM. De heer G. Schilstra, werk zaam als adj. commies A ter gemeente secretarie alhier, is met ingang van 1 de cember j.l. bevorderd tot commies. BEZOEK VAN ST. NICOLAAS Woensdagmiddag 5 december j.l. verscheen Sint Nicolaas met Zwarte Piet per auto, omstreeks half vijf, bij de wo ning van de familie Nauta aan de Inthie- masingel, alhier. In een vertrek van dit perceel hadden de kleintjes van de buurt vereniging „Oer de Dolte” zich verzameld. Nadat dit hoge gezelschap was verwel komd door mevr. Nauta en mevr. Haag- sma kon de Sint met de kleine gasten ken nis maken. Uit het grote boek dat de Sint bij zich had, bleek dat de kleuters in het afgelopen jaar allemaal niet even lief wa ren geweest. Allen beloofden gretig niet weer stout te zullen zijn. En dan de gren zeloze vergevensgezindheid kennende, was het niet te verwonderen dat de kinde ren meteen gul onthaald werden op snoep en chocolademelk. Voordat van de Sint afscheid werd genomen, werd aan elke kleuter een cadeautje overhandigd. Vandaar begaven de Sint en Zwarte Piet zich nog even naar „Wymertshof”, hetgeen door de bewoners zeer op prijs werd gesteld. OP NIEUWE RIJKSWEGEN IN FRIESLAND OOK WEGENWACHT EN TALRIJKE RICHTINGSBORDEN Behoudens onverwachte stagnaties in de werkzaamheden, zal de officiële ope ning van de nieuwe rijksweg Afsluitdijk tot aan de Rondweg om Harlingen op 15 december a.s. plaats vinden en van de nieuwe rijksweg LeeuwardenAkkrum op 14 januari a.s. Deze nieuwe rijkswegen, waarvan de aansluitingspunten met de wegen bestaan uit zogenaamde Staphorster kruisingen (rij baan verdubbelingen ter plaatse van de kruisingen), zijn een belangrijke bijdrage tot de ontwikkeling van het groeiende snelverkeer in het Noorden van ons land. De ANWB-Wegwijzerdienst heeft te vens een begin gemaakt met het plaatsen van 56 laaggeplaatste, blauwe richtings- borden op de rijksweg AfsluitdijkHar lingen. Wanneer de ANWB daarmee ge reed is zal de Bond een aanvang maken niet de richtingaanduiding op de nieuwe rijksweg LeeuwardenAkkrum, waarbij meer dan 70 grote richtingsborden zullen worden geplaatst. In totaal zullen dus op deze twee nieuwe rijkswegen ongeveer 130 ANWB-richtingsborden komen te staan, waaronder zich borden bevinden met afmetingen van 3.40 meter bij 2.45 m. Bovendien zal de ANWB-Wegenwacht beide nieuwe routes gaan berijden, zodat snelverkeer ook hier verzekerd zal zijn van hulp bij pech. C.P.M.B. Op maandag 10 december werd weer vergadering gehouden van de Chr. Plattelandsmeisjes. Deze vergadering, die onder leiding stond van mevr. Gielink, had een feestelijk tintje, nog vanwege St. Nicolaas. Begonnen werd met het zingen van Ps. 98 vers 1, waarna Ps. 98 werd voorgelezen. Mevr. Gielink vroeg de zegen voor deze avond en heette allen hartelijk welkom. Om nog een beetje in de stemming te ko men, werden enkele St. Nicolaas versjes gezongen. Een aantal van de meegenomen pakjes werden verdeeld, uitgepakt en eventuele gedichten gelezen. In de pauze werden allen getrakteerd op chocolademelk en werden twee specu laaspoppen, waarvan de namen moesten worden geraden, gewonnen door Mat en Hinke. Een Sinterklaasverhaal werd voorgele zen door G. Speerstra en toen kwam de rest van de pakjes tevoorschijn, waarna drie meisjes van een nieuwe hoed werden voorzien. Nu volgde de tweede pauze, waarin weer chocolademelk werd ge schonken en met gitaarbegeleiding enkele versjes werden gezongen. Geertje Buma en Jaregien Kuipers voerden een stukje op, dat veel succes oogstte. Tot slot werd nog gesproken over de volksdanscursus, waarvoor deze avond vijftien opgaven binnenkwamen. Mevr. Gielink dankte allen voor hun medewerking tot het welslagen van deze avond. Gezongen werd „Dankt, dankt nu allen God”, waarna ze met dankgebed sloot. ST. NIC. IN „MARIENACKER Evenals vorige jaren werd ook dit jaar in het bejaardencentrum weer het Sinterklaasfeest gevierd. Om halfvier zou de pret beginnen, maar zo zoetjes aan be gint men ook hier ’t Workumer kwartier tje toe te passen. Natuurlijk zijn voor St. Nicolaas allerlei redenen denkbaar en dus waren ook alle verontschuldigingen bij voorbaat aanvaard, zonder dat de directri ce het naadje van de kous behoefde te ver tellen. Ze sprak de aanwezigen in ’t Fries toe en dat ging haar wonder goed af. Voor de aanvang van ’t feest werden on der leiding van de directrice en met piano begeleiding van de heer R. Gielstra, een aantal bekende St. Nic.-liedjes gezongen. De oudjes zongen dapper mee, maar hun geloof aan de goede Sint werd bij het ver strijken van de tijd toch wel even op de proef gesteld. Ook werden door ’t perso neel verscheidene voordrachten gedaan en men kon tevens ontdekken dat de keuken- juf ook nog wat anders kon als koken en bakken. De dirigeerstok hanteerde zij maar wat handig bij ’t muzikale gedêelte. Ondertussen werden allen nogmaals van thee, koek en snoep voorzien en ja te gen vijven was ’t ogenblik aangebroken, waarop men met vreugde en vreze zat te wachten. Sint met twee Zwarte Pieten kwamen binnen en al spoedig was het gouden boek tevoorschijn gehaald. De Sint was een jaartje ouder geworden, dat kon men ter dege merken, maar geen nood, de jonge Pieten stonden hem geweldig bij en ook spoedig zat er dan ook één van ’t personeel in de zak en de volgende kreeg danig met de gard; die kon het er mee doen, hoor. Alle bewoners kregen van de Sint een ca deautje; ook ’t personeel werd niet verge ten en zij die ’t boek bij gehouden had, moest ook bij de Sint komen. Het liep ge lukkig goed af, maar je kan dat zo nooit weten wat de een of de ander Sint nog verteld had. De directrice kreeg een prachtig kussen en ’t personeel en direc trice samen een geweldige taart, aangebo den door de bewoners van het rusthuis. Met al deze gebeurtenissen was nogal wat tijd heengegaan en bovendien Sint Nicolaas wilde ook nog even op bezoek bij de zieken in 't rusthuis. Dit was zeker een goede daad, want hoe spoedig worden zie ke mensen niet vergeten. Na nog even ge zellig bijeen te zijn geweest, waarbij kof fie met banket werd aangeboden, ging de Sint heen, met de belofte om volgend jaar weer te komen. Al met al een geslaagde middag. Dat was te bemerken aan het dankwoord dat een der bewoners bracht aan directrice en personeel, wat tevens het bewijs leverde voor de goede harmonie, die hier onder allen leeft. Vrienden van Workum, zijn er nog ver enigingen die op ’t gebied van zang, mu ziek of voordrachten, iets ten beste kun nen geven, vergeet deze winter de bewo ners van Mariënacker niet. Zij stellen zo’n opkikkertje bijzonder op prijs. Meldt u bij de directrice, die graag met u een af spraak wil maken op welke tijd en dag u kan of wil komen. Zondag 16 december 1962 Workum. (R.K.) Voorm. 7.30 uur Vroeg mis. 10 uur Hoogmis, ’s Av. 7.30 uur Lof. (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds Tijsma van Twijzelerheide, Jeugddienst ’s Av. 7.30 uur ds W. E. Verdonk Voorm. 11.15 uur Zondagsschool'in Kerk Latijnse School en Ons Gebouw. (Doopsgez.) Voorm. 9.30 uur ds Heynes van Balk Voorm. 11 uur Westhill kinderdienst (Geref.) Voorm. 9.30 uur ds Middelkoop Nam. 2 uur ds D. Middelkoop (Bapt.) Voorm. 9.30 uur ds Hofhuis ’s Av. 7.30 uur ds Ketelaar van Drachten Evangelisatie samenkomst Voorm. 11.15 uur Zondagsschool Heidenschap (Herv.) Nam. 1.30 uur ds Tijsma van Twijzelerheide, Jeugddienst (Geref.) Voorm. 9.10 uur Leesdienst Nam. 1.30 uur ds van Dijk van Koudum Ferwoude (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds Houtsma van Exmorra Gaast (Herv.) Nam. 1.30 uur ds P. E. van Ooyen Hindeloopen (Herv.) vicaris J. Broeder ’s Av. 7.30 uur ds Molkwerum (Doopsgez.) Voorm. Postema van Itens Koudum (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds J. Tammeling ’s Av. 7.30 uur ds Stehouwer van Woud- send. Molkwerum (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds J. S. Postma en ds B. Klopman. Doopsgez. kerk te Warns Nam. 2 uur vicaris J. Broeder van Hin deloopen. Warns (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds W. E. Verdonk van Workum. Nam. 2 uur de weleerw. heer Meerholz. Staveren (Herv.) Voorm. ds B. J. Riemersma Nam. 2.15 uur ds B. J. Riemersma (Doopsgez.) Voorm. 10.45 uur Postema DAMNIEUWS 11 december 1962. Gisteravond was het weer een drukke en zware avond voor O.G. Er moesten weer drie tientallen op reis om te trachten de punten binnen te halen en wel het 1ste en 2de naar Sneek, terwijl het 3de de strijd aan moest binden in Oosterend. Het was weer een roezige tocht, die ten eerste al begon met een te laat vertrek, omdat er op het laatste mo ment nog een paar uitvallers bleken te zijn Uiteindelijk moest dus een beroep worden gedaan op de vierde klas. Het eerste tien tal moest met één worden aangevuld uit het tweede. Het tweede tiental had drie invallers nodig uit het derde, terwijl dit derde tiental in Oosterend met de rest ge noegen moest nemen om het op te nemen tegen de beste tien van die plaats. Dat ge beurde ten slotte met vijf invallers. En dan uiteindelijk toch nog met het beste resultaat voor de dag te komen, dat is een hele prestatie. Hulde aan de 4de klas die 7 punten wist te bemachtigen. Het eerste en derde tiental zijn nu voor de bond uitgespeeld en het tweede moet de volgende week nog uitkomen tegen Harlingen I. Hier volgt de uitslag van gisteren tegen Sneek en Oosterend. Sneek I O.G. I A. J. de Vries F. Sjoerds H. de Boer J. de Vries H. Krot L. Wijnja A. Zwaga D. Tjerkstra Jr. K. J. de Vries C. Buma K. Krot W. Wink M. van der Werf P. Buma H. Nauta Jac. van der Meer IJ. Kroes M. Hiemstra H. van Tuinen Sj. Folkertsma Uitslag Sneek 2 O.G. 2 F. Jorritsma J. Dijkstra Pz. L. Lageveen D. van der Meer D. Boot J. Nijenhuis H. Postma M. van der Weide G. Harkema G. Dijkstra P. van der Werf D. Tjerkstra Sr. F. Gerlofs A. Folkertsma A. Zoethout A. van Dijk Th.. Post Tj. Folkerts J. Stegenga T. van der Meer Uitslag Oosterend O.G. 3 H. de Jong G. Bruinsma S. van der Heide P. Couperus S. Stuiver R. Dijkstra A. Bergstra J. Bijlsma S. Visser D. Mulder A. Rusticus S. P. Couperus P. Hiemstra G. Vlas J. Reidsma Tj. Dijkstra K. van der Meer P. Nauta S. Hiemstra J. de Vegt Uitslag Moandeitomoarn haldde de C.B.T.B. êfd. Warkum har earste ledegearkomste yn dizze winter. Nei it mei elkoar sjongen fan in psalmfers, iepene de foarsitter mei gebet en skriftlêzing. Fierders waerd yn it iepeningswurd stilstien by de tiid dy ’t efter üs leit. Wy ha in üngunstich jier as boer, in krap ge- waeks, hwat oarsaek is fan in biheinde winterfoarrie, lege féprizen en sa sit de boerestan yn soarch, omdat der by de boer noch al hwat ünfoldiene rekkens iepen steane en de middels hjirta faek üntbrekke Dit is sa slim dat it regear oanstien is ta bystan. Dizze help is mar tasein foar de lytsere bidriuwen en nei üs bitinken to krap; wol wurdt oanstien op mear help. Ek de nije richtpriis foar ’e molke leit ien sint it mingel leger as it Lanbouskip frege hat en dy *t nei üs bitinken tige nedich is. Der is noch oerliz geande mei it regear en folksfortsjintwurdiging, mar de kans op mear help is lyts, sadat er soarch en faek ek need by de boerestan is, omreden op folie en foaral op de lytsere bidriuwen it arbeidsynkommen leger leit as fan in fêste arbeider. De oanteikens fan 'e léste gearkomste waerden lézen en de ynkommen stikken efkes neigien. It fraechpunt sil troch in kommisje bisjoen wurde. As nij bistjürs- lid waerd keazen: B. Riemersma to War kum. Ir Eringa, skriuwer Fr. C.B.T.B. spriek dernei oer ’e posysje fan ’e laribou. Hjiryn kaem ek nei foaren dat de boerestan it de léste tiid net bést hie. Hjir in produksje dy ’t oerskotten joech van iten. yn oare dielen fan ’e wrald krapte, dat er minsken fan fieding stoaren of alteast to min to iten krigen. It sil saek'wêze mei alle middels dizze tsjinstelling to trochbrekken, troch it oerskot üt Wes- terske lannen to bringen op dy plakken hwer’t oan earste libbensbihoeften to min is. Ek sil in lanboupolityk fierd wurde moatte, hweryn op langere baen produk sje en konsumpsje mear op elkoar ófstimd binne. Hjirta sil yn it alderearste plak nedich wêze in bettere gearwurking, ek by de bütenlanske ófset. Ek troch de E.E.G. sil der mooglikheden iepene wurde en it sil saek wêze dy goed yn ’t each to halden. Ynkrimpen fan produksje lykwols is in noedlike saek, foaral as men rekken en dan kom ik non ta it forkeap- oan it Ryk foar it bouwen fan in nij In wike as trije lyn haw ik skreaun dat der troch it gemeentebistjür fan Warkum yn it léste fearnsjier fan 1912, inkelde bilangryke be- slüten nommen wearden. Oer ien derfan, de forpachting fan de ge- meentereiniging hawwe wy al skreaun, jen fan in stik groun yn de Begine, postkantoar. Yn de Riedssitting fan 26 nov. 1912 kriget dit spul syn bislach. Nou moat men net miene dat dit beslüt sa mar sünder mear nommen wurden is. Der waerd wier net sein Jonge, jonge, hwat binne wy bliid dat wij hjir nou midden yn ’e stêd in nij postkantoar krije hwat itRyküs bouwe wol.'Né, hwantsa wie 't lang net, hear. Hwat wie ’t gefal? Nou sjoch, it aide postkantoar, (nou Wymertshof) wie gemeente eigendom en waerd forhierd oan it Ryk. Mar nou soe it Ryk seis bouwe en it gefolch derfan soe weze: ,dat de gemeente blijft zitten met het oude Postkantoor, want het Rijk wil de huur niet meer continueeren’ seit ien fan de Riedsleden. Doch net allinne dat de stêd dy hier misse moaste, men rekke ek de hier fan de ,,Schutstal” kwyt, (dy ’t stie op it plak hwer men it nije kantoar bouwe woe). En datwiealtyd ek noch hündert daelders yn 't jier. Boppedien skynt it by it Ryk nou just ek gjin rejael spul west to hawwen, of miskien bet ter sein: men wie der de gjirrige kant it neiste. Yn in .zitting met gesloten deuren’ of sa ’tjimm’ wolle in .geheime zitting' hie de Ried bisletten om f 4500 to freegjen. Doch it Ryk die in oar bod. ,De heer Kroese heeft de teekeningingezien en het verschil tusschen het oorspronkelijk plan en I Rijk wordt aangeboden nog al belangrijk is. Oorspronkelijk bedroeg het bod f 4500 en thans berekend naar f 8 per M2, f 3150. Ofschoon hij be- 1 zwaar heeft dat het Rijk naar zich toerekent, wil hij toch tot verkoop i overgaan, vooral met het oog op het algemeen belang.’ Mar nei folie hinne en wer praten waerd men it dochs iens. Men i mocht dan al gjin fiif en fjirtich hündert goune barre kinne, mar mis kien: ,zal de afbraak nog wat waard zijn, misschien te gebruiken voorde wederopbouw van het gedeelte muur,’ sa miende ien fan de Riedsleden. En sa stie it dos fêst dat Warkum in nij postkantoar krije soe. Ta bislüt nog hwat oar aid nijs. ,Het aantal inwoners van Amsterdam bedroeg op 1 November 586.111 een i de daaronder ressorterende hulp- kantoren, werd gedurende de maand November 1912: Ingelegd f 7124.07 i en terugbetaald f 7231.30. Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje i draagt het nummer 3148.’ Binnenkort zal te 's Gravenhage de eerste auto-lijkwagen in gebruik i genomen worden. De wagen die dofzwart gelakt is, bevat twee evenwij- i dige ruimten, één voor de kist en één met zes zitplaatsen voor personen, i De wagen kan 65 K. M. per uur loopen. i Voor de betrekking van werkman aan de boterfabriek te Oldeboorn, op een weekloon van f 10. hebben zich circa 100 sollicitanten aangemeld, 1 waaronder zelfs enkelen uit het buitenland. Kool is goedkoop dit jaar. Op het eiland Texel, waar men het vorig jaar 15 a 20 cent betaalde, is de verbouwer nu blij, wanneer men hem i 2 cent per stuk betaalt. F.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 1