WORKUMER KRANT I Nieuws- en en Dames tricotages Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland vrijdag 28 december i»62 Adverteert in „Friso RADIO HINGST uw RADIO RN TELEVISIE MAISON IRENE S.V W. AGENDA AUTO-VEQHUUR met en zonder chauffeur (All-risk verz.) Fré de Boer Fyftich jier lyn - No. 52 85ste JAARGANG 47 mededelingen Officiële tot maandag 7 januari a.s. forienging ryker ütskreaun troch Patrimonium. Sprekker wie,De en PLAATSELIJK NIEUWS werden gekozen de heeren B. S. Gaastra, J. J. de Jong, B. S. Pij grom dat selde- en grif mear plakken, graech f 1.75 yn ’e ure bitellet foar in arbeidster, dan der al hwat foroare. Ta bislüt noch in advertinsje fan in doe noch nije grientesaek ut een reep chocolade van 5 cent. Wy houden slechts drie ----- r - -> chocolade 5 ct. cadeau. De prijs is hierdoor in het minst niet verhoogd maar z.-.zt onze Artikelen in slechts 15, 20 en 25 cent de IJEME DE BOER gysbert japicxbitinking Meubelen van Jnconé gaan een mensenleeftija mee Jnconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheia aanraking te brengen. De prijs der peren En dit is dan it léste ,nijs’ fan it jier 1912. Ik hoopje dat it jimme lêzers, like folie plesier dien hat as my, om nochris to lezen hwat e Oan al myn freonen en bikinden winskje ik in: foarspoedich, in goed in lokkich 1963 ta. Warkum. .Gratis een reep chocolade van 5 cent. Wy houden slechts drie reclamedagen en geven bij iedere vijfkop stoofperen een reep i van S -- r -u- - - wij doen dit om wat nog niet klant is ook eens met aanraking te brengen. De prijs der peren is clcc-tc 1 i vijfkop.’ as fyftich jier lyn barde. Contracten volgens algemene regeling OPELS AFD. GYMNASTIEK KERSTVAKANTIE Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN I V.W. BUSJES CHEVROLETS Telefoon Redactie en Adm. 05151314 Postrekening 882259 Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf Abonnementsprijs 1.25 per kwartaal per post 2.75 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 ct. per m.m. Verschijnt éénmaal per week Uitgave Fa. T. GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workum LAAT VERZORGEN DE SPECIAALZAAK VOOR 2—0 2—0 2—0 2—0 2—0 0—2 1—1 2—0 17—3 GEMEENTE-REINIGING In de week van 31 december 19625 ja nuari 1963 wordt in plaats van op dinsdag en vrijdag op woensdag en vrijdag as en huisvuil opgehaald. 1—0 0—1 1—0 0—1 4>/i—31/» Aanvulling Algemene Politie-verordening AANGIFTE VAN LOGEERGASTEN IN HOTELS, PENSIONS ENZ. Burgemeester en wethouders van Wor kum brengen ter openbare kennis, dat de in de raadsvergadering van 27 november 1962 vastgestelde verordening tot wijzi ging van de Algemene Politieverordening, betreffende aangifte van logeergasten, vanaf heden gedurende drie maanden ter secretarie voor een ieder ter lezing is ne- dergelegd. Workum, 21 december 1962 Burgemeester en wethouders voornoemd, B. VAN HAERSMA BUMA De secretaris, VAN DER GOOT FRISO EU1U LOL UllUtllUlgt -- -- Telefoon 306 b.g.g. 437 lintrudycil CU EUVUH -j-- - 1 Noard 69 Workum 1—0 */i—V» 1—0 0—1 '/l—'/» 1—0 1—0 1—0 8—2 Hotel „SPOORZICHT”, Tel. 431, Workum Alle merken Jenever, per liter 7.60 Prijzen vallen mee Kwaliteiten prima ENTING TEGEN HONDSDOLHEID Een dezer dagen zal huis aan huis een kaart worden bezorgd, waarin u wordt medegedeeld, dat binnenkort in ons land zal worden overgegaan tot een massale enting van honden en katten tegen honds dolheid. Ten einde voor het opstellen van een entplan een inzicht te verkrijgen in het te enten aantal dieren, wordt u verzocht op deze kaart in te vullen, het aantal te enten en reeds geënte honden en katten ouder dan drie maanden en uw naam en adres. Daarna gelieve u deze kaart te vouwen en in haar geheel (dus niet afscheuren) en omgaand terug te zenden. Dit kan postvrij geschieden. Binnenkort krijgt u dan een oproeping waar en wanneer de enting plaats vinden. Dringend verzoek ik u aan deze entingscampagne welke van zo eminent belang voor onze volksgezondheid is uw volledige medewerking te verle nen, aangezien deze slechts met aller me dewerking kan slagen. Workum, 27 december 1962 De Burgemeester van Workum, B. VAN HAERSMA BUMA gebed. Hierna zong men gezamenlijk nog Gezang 21 vers 1. Aan het einde van deze middag wilde de directrice een woord van dank brengen aan allen die zo spontaan hun medewer king hebben verleend en bovendien vond zij het prettig, nu er tamelijk veel zieken waren, dat deze door de microfoon toch mee hebben kunnen luisteren. Tenslotte wenste de directrice allen aangename feestdagen toe, en verder: een goed uitein de en een gelukkig nieuwjaar. De aanwezigen werden verzocht nog niet weg te gaan, want de zusters die zo gewerkt hadden om alles zo sfeervol te maken, wilden tot besluit nog een kopje koffie schenken, hetgeen bijzonder in de smaak viel. Zonder twijfel is het namens alle aan wezigen, wanneer ook vanaf deze plaats aan directrice, personeel en alle mede werkenden nog eens hartelijk dank wordt gezegd voor deze mooie en machtige mid dag, die wij mochten vieren. Een aanwezige De jiergearkomste fan de Krstlik Fryske Folksbibleteek, dy ’t sneon 29 desimber yn hotel Amicitia to Ljouwert halden wurdt, sil nei it skoft hielendal stean yn it teken fan de komende Gysbert Japicxbitinking. Ds. J. J. Kalma fan Snits sil ien en oar for- telle oer Gysbert Japicx en syn tiid, wylst prof, dr. 'W. J. Buma inkelde teksten fan de Boalserter dichter deklamearje sil. Ek sil (mienskiplik) in Gysbertliet songen wurde. Foar it skoft wurdt ü.o. de ütslach fan de yn 1962 halden Romapriis bikend makke, mei f 2400.en 2200.as earste en twadde priis. Meubelhuis Inconé - Workum SFEERVOLLE KERSTWIJD1NG IN BEJAARDENCENTRUM Aan de Kerstwijding die in „Ma- riënacker” op vrijdag 21 december 1962, ’s middags halfvier aanving, met mede werking van ds. W. E. Verdonk, ds. F. G. J. Hofhuis, de heer B. Sijpersma en het Bapt. Kwartet, zullen allen die hierbij te genwoordig waren, met dankbaarheid te rugdenken. Natuurlijk waren er nog ver- VERGADERING PERSONEELSVER. BEUKER’s BOUWBEDRIJF Zaterdag 15 december j.l. vergader de de personeelsvereniging van N.V. Beu- ker’s Bouwbedrijf in het St. Jozef-gebouw De voorzitter, de heer Joh. Oosterbaan, opende de vergadering en riep allen een hartelijk welkom toe, in ’t bijzonder de personeelsleden uit Franeker, Bolsward, Hindeloopen en Makkum voor de reis die deze er voor moesten maken. De punten die behandeld moesten wor den, kwamen vlot tot een oplossing, om dat voor enkele daarvan een voorlopige regeling al voldoende was, zoals bijvoor beeld de jaarlijkse reis enz. De personen, die daartoe aangezocht werden, namen graag op zich om de hun toegewezen taak tot een goed einde te brengen. Een nieuw bestuurslid werd toegevoegd aan het bestaande bestuur, waarin uitslui tend Workumers zitting hebben. Daarom werd aanbevolen om één van de buiten stadsen te stemmen en zodoende werd ge kozen P. Rijpstra uit Franeker, die de be noeming aannam.. Toen het officiële gedeelte was afgehan- deld, kwamen als gasten de heren Beuker de vergadering bezoeken, wat altijd de goede sfeer tussen werkgever en werkne mer weergeeft. In een korte toespraak vertelde éen van de heren dat de „Stichting Gemeen schapshuis” hulp verwachtte van de ge meentenaren. Dit is nu, aldus spreker, de gelegenheid om daadwerkelijk hulp te bieden. Speciaal de bouwvak-mensen kunnen het goede voorbeeld geven door hun vrije zaterdagen en straks in t voor jaar ook enkele avonduren te offeren voor dit stukje gemeenschapswerk. Persoonlijk wilde spreker dan allerlei materialen en gereedschappen gratis beschikbaar stellen Dus dan voorlopig niet meer „Gebouwen praat”, maar: „Bouw Daad”! Door die spontane toezegging waren ook alle personeelsleden enthousiast voor deze plannen en zij hopen dat ook buiten de vakmensen er verscheidene vrijwilligers zullen komen om aan die voorbereidende werkzaamheden deel te nemen. Dit helpt immers veel meer dan een collecte en is het ook niet een pracht idee om met eigen werkkracht mede te arbeiden aan iets, wat voor ons stadje van het grootste be lang is. Op het royale gebaar van hun baas zeiden de mannen van Beuker’s Bouwbe drijf: „Ja”, in de vaste overtuiging dat ie dere Workumer, die er maar even gele genheid voor weet te maken, z’n schou ders mede onder deze fantastisch mooie start zal willen zetten. Op deze avond bleef het natuurlijk nog bij gepraat en er werden gezamenlijk nog gezellige ogenblikken doorgebracht. Daar om dan ook nog een woord van dank aan Wouter en Tine voor de vlotte wijze waar op alles geregeld en opgediend werd. Maar als straks bij goed werkbaar weer en langere dagen een oproep komt om aan de slag te gaan, dan moet er goed aange pakt worden. En dat kan, ja dat moet, willen we voor Workum iets bereiken, waaraan dringend behoefte is, waarop niet een bezwaarlijke exploitatie zal druk ken, kortom waar ieder met recht trots op zal kunnen zijn. SCHAKEN In de clubcompetitie van de Friese Schaakbond waarin het Workumer ,O.D.I.’ dit jaar slechts met één tiental deelneemt, zijn door Workum twee wedstrijden ge speeld, nl. tegen Sneek I en „De Pion” te Harlingen. Eerstgenoemde strijd eindigde voor Workum in een 8—2 nederlaag, ter wijl laatstgenoemde ontmoeting werd af gebroken in de stand 41/’3l/a in het voor deel van Workum. Uit de twee ter arbi trage opgezonden partijen zal Workum op zijn minst een 'h punt halen, zodat een gelijk spel vrijwel zeker is. De gedetailleerde uitslagen luiden: Sneek I „O.D.I.” Workum D. Hokwerda E. de Boer J. Dijkstra L. Meijer L. Kerstma J. IJbema C. Wester D. van der Goot J. Wiersma W. Lubberts D. Schaap Jr. Th. Breukelaar S. Hoogeboom R. F. de Boer J. van der Velde O. de Boer G. Goinga E. Robijns L. Albada A. Goedhart Totaal „O.D.I.” Workum—„De Pion” Harlingen E. de Boer H. de Vries 1—0 J. IJbema S. Pennewaard 1—0 D. v. d. Goot J. de Vries (afgebr.) W. Lubberts J. Nauta 0—1 M. H. BruggenkampJ. Rozeboom afgebr Th. Breukelaar J. Wassenaar R. de Boer D. Rollema S. Walta C. Oosterhuis P. van der Valk S. Spoelstra O. de Boer M. Norbruis Voorl. scheidene anderen, niet met name ge noemd, die veel hebben gedaan om deze middag zo te doen slagen. Directrice en personeel hebben hier ook rijkelijk hun aandeel in gehad. Toen alle genodigden aanwezig waren en zij thee met kerstkrans gebruikt had den, werd door allen gezongen Gez. 1 vers 1, 4 en 6. Daarna opende de directrice deze bij eenkomst en haar woorden waren kort samengevat als volgt: „Als vrienden zijn wij vanmiddag samengekomen om advent te vieren en ons voor te bereiden op het Kerstfeest”. Bij de ceremonie, die nu volgde, sprak de directrice aldus: ..Dan moeten wij eenvoudig en zuiver zijn, want slechts dan kunnen wij werkelijk Kerst feest vieren”, waarna één van de zusters antwoordde: „Ik ontsteek het eerste ad- ventslicht: het licht van Eenvoud en Zui verheid”. De directrice: „Dan moeten wij trachten rust te vinden in ons eigen hart, zodat wij kunnen helpen de Vrede van het Kerstfeest te brengen onder de mensen.” Een andere zuster antwoordde: „Ik ont steek het tweede adventslicht: het licht van de Vrede”. Zo werden er nog meer toespraken gehouden en adventslichten ontstoken, waarna de Kerstboom tenslotte in volle glorie stond te schitteren met de woorden: Eenvoud, Vrede, Liefde en Vreugd, zo zullen wij samen Kerstfeest vieren. De directrice las vervolgens Psalm 62 vers 2, 3, 6, 9 en ook het Lucas-evangelie, nl. eerst Lucas 2 vers 17 en later Lucas 2 vers 814. Tussen deze schriftlezingen door werden enkele gezangen gemeen schappelijk gezongen, eveneens het „Ere zij God”, „Engelenzang” enz. Het Bapt. Kwartet zong „Stille nacht, heilige nacht”, dat hier gerust wat forser had mogen klinken, maar ’t kan toch beter de kant over gaan van gedempte stemmen dan van te krachtige expressie. De Kerstvertelling was getiteld: „Het wondere Eskimoland”. Dit verhaal werd door ds. Hofhuis zeer duidelijk voorgele zen en door allen met grote aandacht be luisterd, omdat inhoud en strekking een ieder bijzonder bleek te boeien. Nadat het kwartet met veel toewijding nog enige liederen ten gehore had ge bracht, was de pauze aangebroken, wat op zo’n middag altijd een aangename afwis seling betekend. Die ogenblikken voelt men immers als een gezellige ontspanning Thee met gebak en de nodige snoep willen er altijd wel in en bovendien kan men zich even ongedwongen met elkaar verpozen. Na de pauze werden ook gemeenschap pelijk nog enkele Kerstliederen gezongen en hierop volgde een voordracht door de directrice getiteld: „De Herders”. Ds. Verdonk hield een toespraak, welke was aangekondigd als: De Kerstgeschiede nis. Nu hierover mag gezegd worden dat de spreker wel zeer treffend de juiste woorden gekozen had, want er werd ver teld dat het Kerstfeest van toen en van nu, zo verschillend waren. Toen armoede en „geen plaats in de herberg” en thans alles ïn overvloed. Ook het Kerstfeest vieren is voor velen lang niet altijd onder dezelfde omstandigheden. Ziekte en dood spelen voor een ieder een persoonlijke rol. Ds. Verdonk eindigde met ongeveer de vol gende woorden: Maria bewaarde alles in ’t hart, Maria kon ’t Kruis aan. Velen voel den na deze gesproken woorden echt be hoefte om nog even te mediteren en daar uit bleek wel dat men onder de indruk was van deze zo gevoelig weergegeven Kerstgeschiedenis. Het kwartet zong: „Herders, hoe ont waakt gij niet?” en „Ere zij God”, waarna ds. Verdonk deze bijeenkomst sloot met DAMNIEUWS 20 dec. Gisteravond moest de laat ste wedstrijd van de dambond in dit sei zoen worden gespeeld en wel het tweede tiental dat de strijd moest aanbinden in Harlingen tegen het eerste tiental aldaar. Bij voorbaat was er al voorspeld dat dit een nederlaag zou worden, maar dat het zo erg zou aflopen, was toch niet verwacht Niettegenstaande dat, werd het een mooie sportieve en gezellige wedstrijd en de na pret was ook lang niet vervelend, hoewel de pechvogel deze keer mee reed in de vorm van een onbekende die ons busje be schadigde. Bij gevolg op de terugreis mo- torpech en een sleepje tot slot. Om kwart voor drie was het tweede echter weer vei lig en wel in Workum gearriveerd. De uitslag was toch maar heel sobertjes. Harlingen I O.G. II 1. F. v. d. Meulen—J. Dijkstra Pzn. 2—0 2. F. Hogeveen D. van der Meer 20 3. J. Smit Sr. J. Nijenhuis 4. Godhelp M. van der Weide 5. Huizinga G. Dijkstra 6. J. Smit Jr. S. Couperus 7. W. Zeinstra A. Folkertsma 8. D. Willekes G. Bruinsma 9. W. Kwast P. Couperus 10. D. van der Meulen J. Bijlsma Uitslag WORKUM. Dezer dagen slaagde te Den Haag voor het examen Stuurman Kleine Handelsvaart, de heer G. J. Lootsma, alhier. Aan de r.k. economische hogeschool te Tilburg slaagde voor het kandidaats examen economische wetenschappen onze stadgenoot, de heer J. Weitenberg. WAT DOET DE P.T.T. OP OUDEJAARSDAG De dienstuitvoering en loketopen- stelling van het post- en telegraafkantoor te Workum is voor maandag 31 december als volgt vastgesteld; Openstelling loket: 08.30- -12.90. Behan deling van alle geld- en andere zaken Laatste buslichting: 11.15. Afhalen dagbladen. 17.30—17.50. Er wordt slechts één bestelling uitge- voerd. Tusken Sinteklaes en de Krystdagen skine der yn Warkum (ja yn 1912 fansels) hiel hwat byienkomsten en forgadenngen haldden to wêzen. En as ik dy forslaggen lés, skynt it doe ek al net folie bet ter west to hawwen as nou yn dizze tiid. Wy kleije der wol faek eer dat it greatste part fan de leden prinshearlik thus sitten bhuwt om nei de televisy to sjen, en it bistjur mei in stikmanich fan de leden mei it spu ompielelit. Mar yn 1912 wie it bipaeld ek al net folie better, al wie der doe noch gjin televisy en radio. 20 dec. Workum. De afd. Workum der Fr. maatschappij van Landbouw vergaderde in Hotel ,De stad W orkum Van de 128 leden waren er 33 ter vergadering aanwezig.’ Workum. Dinsdag j 1. (17 dec hield de afd. Workum van den Bond van staatspensioneering hare jaarlijksche algemeene vergadering op de boven zaal van den heer J.v d Baan, onder voorzitterschap van den heer K. Boor- sma. Aanwezig 17 van de 184.’ Dyselde joun waerd der yn Hotel Ketelaar m bisprekking haldden om kommen ta de oprjochting fan in .Onderlinge spiegelglasverzekering. Oanwêzich 23 bilangstellenden. Hwat lang net min neamd wurde kin. Foral as men bitinkt dat der doe yn Warkum op het oogenblik 50 a 60 panden zijn, waarin, de een meer de ander minder, spiegelglas is geplaatst.’ It doel waerd birikt hwant,er werd tot de oprichting eenervereem- ging tot onderlinge spiegelglas verzekering besloten. Als bestuursleden i P. de Zwart.’ Dermei wie Warkum oan it ein fan t jier wer in i wurden. In oare- en in grif tige bilangryke byienkomst üt dy dagen wie dy yn de .Lytse tsjerke’ en ütskreaun troch Patrimonium. Sprekker wie,L>e Heer Huizinga, Burgemeester van Terneuzen, met als onderwerp: De ta- i riefwet een stap tot de sociale vrede. ,En hwat my bysunder opfalt is, i dat der yn it léste nümer fan de Friso fan 1912, in wiidweidichforslach fan dizze rede opnommen is. It nimt twa tredde fan in hie bied yn bi- slach. Nou mei it wier wêze dat der yn fyftich jier tnd hiel hwat foroare ’i is, en in bulte hwat er yn dat foarslach stiet foraldere neamd wurde kin, dochs haw ik it net allinne mei nocht, mar ek mei greate belangstelling e- i zen. Hwant it jowt üs in aerdich byld to sjen fan de fraechstiKken en e problemen dy’t doe it omtinken fregen. Ek steane der fryhwat sifers yn. Der wiene yn üs lèn doe sa’n 1400 fabryken, great en lyts. As hy it oer lea- nen hatseit de sprekker: ,In de tapijtindustrie zetelende te Deventer en Hilver- i sum worden lonen betaald: in Deventer van 6—8; in Hilversum van 7 8 /igld Oer bipaelde priizen: Sedert de afschaffing van de zeep-accijns is prijs der zeep lager, maai zijn de inferieure soorten toegenomen, omdat de con- tróle op goede zeep is weggenomen. De prijs van de lijnolie steeg van i f 17.30 op f 40,— per H.L.' a t Ja, der soe üt dit forslach noch wol folie mear to heljen weze hwat de muoite wurdich is om nochris to lézen, mar ik moat it hjirby htte. Wy hiene it niis oer de leanen. .Dienstbode als meid-alleen gevraagd, P.G. loon f 2. per week. Geen wasch.’ It wie yn in plak tichte by Am- l sterdam. En as men bitinkt dat nou yn 1962, men yn dat selde- en grif Wol is ia Disiut 1UR.11 111 auvtiuuojv -■"'«Vl i" 1 kx

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 1