I ERFSKIP 1 I WORKUMERKRANT I I de gemeenten Workum, Hindeloopen Nieuws- en Advertentieblad voor Friesland Zuidwesthoek van en Dames tricotages Rente spaargelden 3.84 pet per Jaar (dagelijks opvraagbaar) Naaml. Venn. ,N.V. FRIESE ONDERL BELEGGINGS- EN VOORSCHOTBANK1 Rente hypotheken op landerijen 4,5 pot per jaar op gebouwen 4,75 pet per jaar MAISON IRENE AUTO" VERHUUR met en zonder chauffeur (All-risk verz.) RADIO HINGS1 RADIO EN TELEVISIE Fryske Brief VRIJDAG 10 JANUARI 1964 No. 1 87ste JAARGANG Dit nummer bestaat uit twee bladen Gemeente Workum al de stikken op to Gemeente Hindeloopen PLAATSELIJK NIEUWS WARKUMS F. i doe 't it my yn ’t sin kaem wie 't to let. Hwat ik nou noch al dwaen kin, sij it dan hwat letter, Jimme alle- Meubelen van Inconé gaan een mensenleeftijd mee Inconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid Fré de Boer oanWy seine IJEME DE BOER i i nimmens it jier yngean soene, soe net min wêze. Mar ja, wy witte - - - Z* 1 1 Contracten volgens algemene regeling OPELS BURGERLIJKE STAND V.W. BUSJES CHEVROLETS Van 18 december 1963 t/m 7 januari 1964 Gehuwd: Geen W.T.B. Maand december 1963 DIA-VERTONING Gehuwd: Geen OUDEJ AARS VIERING CHR. PLATTELANDSMEISJES DAMMEN Culturele Raad Workum J Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf Verschijnt éénmaal per week Uitgave Fa. T. GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workum Telefoon Redactie en Adm. 05151314 Postrekening 882259 DE SPECIAALZAAK VOOR 0—2 2—0 r—i 2—U 2—0 1—1 0—2 Geboren: Franciscus Jacobus zv Jan Jozef de Boer en Anna Johanna Moorman Sipkje dv Anne Bakker en Uilkje van Rijs Alex zv Jacob Minkema en Johanna Bijl- sma Overleden Johannes Harmen Wester man, 57 jr, ongehuwd Sipke Reinstra, 86 jr, wedn. van Gooitske Bouma Uilkje Jappes, 83 jr, wed. van IJtzen Zeilstra Wietze de Boer, 47 jr, geh. gew. met Aal tje Visser ren dit voor haar hebben over gehad. Want het oorspronkelijke plan van oud- aldjiersjoun hünderten treinen minder rieden as oars it gefal om In zijn slotwoord dankte voorzitter H. Muller alle instanties en groeperingen die veel tijd en geld hebben besteed aan dit prachtige jeugdhuis waarop Workum trots kan zijn. Klasse II D. v/d MeerJ. Bijlsma J. DijkstraJ. v/d Meer M. v/d WeideA. Buma J. SmidR. Hendriksma Klasse DIA G. BruinsmaS. Couperus Tj. FolkertsP. Couperus D. MulderG. Vlas A. van DijkR. Dijkstra Klasse III B J. DijkstraJ. de Jong H. HuismanY. Hiemstra Ondertrouwd: Julius Rudolf Lolkema, 24 jr, Sint Nicolaasga en Sietske Akke Brandenburg, 21 jr, Workum Jan Witteveen, 29 jr, Beetsterzwaag en Geertje Vaartjes, 25 jr, Workum Romke Galema, 25 jr, Workum en Anna Maria Bouma, 22 jr, Workum Wiggele van de Witte, 22 jr. Pingjum en Foekje Lootsma, 20 jr, Workum Provinciale van Friesland Geboren: Wypkje dv Romke de Jong en Jeltje de Jong (25 dec.) Mario Johannes zv Jan Hendrikus van de Kuijt en Femmetje Hendrika Vermeulen (29 dec.) GEVESTIGD TE KOUDUM Telefoon 05142-313 Postrekening 836296 gen van de afdelingen Assen, Groningen, Leeuwarden en Sneek. In het Sneker team zijn drie plaatsge- notes opgesteld en wel de dames S. de Boer en S. Westra (SVW) en A. de Jong (VIOS). SR Meubelhuis Inconé - Workum 1—1 0—2 0—2 2—0 2—0 0—2 0—2 1—1 Bond een stedentournooi gehouden, waar aan deelnemen vertegenwoordigende ploe- Abonnementsprijs 1.25 per kwartaal per post 2.75 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 ct. per m.m. OPENING VAN R.K. JEUGDHUIS Jeugd nu prima gehuisvest Het is haast niet te geloven dat dit in vrije tijd voor of na eigen dagtaak tot stand is gekomen. Workums katholieke jeugd mag dankbaar zijn dat zoveel oude- Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur ALDE SATEN XII As wy nou neigean hwa’t de eigener fan sate Westerein (mannich jier dus allin- nich bikend under floreennümer 288) yn 1700, wie, dan docht him it nijsgjirrige feit foar, dat wy mei deselde persoan to meitsjen hawwe as by Thomas Hof, mei oare wurden Thomas Jelles, boargemaster fan Hylpen hat ek sate Westerein yn syn bisit. Ek de lettere eigeners binne oan ’t 1737 ta frijwol deselden as by Thomas Hof, ja seis nei 1737 is der noch in sekere oerienkomst fan eigeners, sa as üt it folg- jende bliken docht. 1737-1766: Boargemaster Timon Aukes (sünt 1748 syn widdou) 1767-1778: de erven fan Timon Aukes widdou 1779-1789: Gerryt Wiggerts (sünt 1785 syn erven) Pas nei 1789 rinne de wegen fan de beide saten, hwat de eigeners oangiet, üt- elkoar. Fan 1790 oan ’t 1797 hat sate Wes terein fjouwer eigeners t.w. Aldert Taikes Luike (of Lieuwke) Broers, Herke Durks en Auke Wiggerts. LAAT UW VERZORGEN Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 AFSCHEID DS. W. E. VERDONK WORKUM. Ds. W. E. Verdonk die op 7 janu.'.ri 1959 zich verbond aan de Her vormde Gemeente alhier nadat hij ’s mor gens heves+igd was door ds. H. H. Tulp heeft gemeend toen enkele maanden ge leden een beroep op hem werd uitge bracht door de Herv. Gemeente van Oegstgeest, dat beroep te moeten aanne men. De afscheidsdienst heeft zondagmiddag om twee uur plaats gehad. Ds. Verdonk had voor deze dienst als tekstwoorden gekozen Efeze 3 16-18. Op verzoek van de scheidende herder en leraar, werden geen toespraken gehouden. Het kerkkoor zong bij deze gelegenheid als afscheidslied. Ps. 121 en de gemeente Ps. 134 3. Na afloop van de dienst was er in de kerk gelegenheid om met een handdruk afscheid te nemen van dominee en me vrouw. Zondag 12 januari hoopt ds. Verdonk ’s middags om drie uur in de Pauluskerk zijn intrede te doen als predikant van de Herv. Gemeente van Oegstgeest, waar hij in de vacature van ds. B. C. Visser, die op 19 maart overleden is, werkzaam zal zijn in de wijkgemeente ,Rhijngeest’. De bevestigingsdienst zal in dezelfde kerk worden gehouden ’s morgens om 10 uur door ds. J. Irik van Oegstgeest. Overleden: Hendrikje van Meekeren oud 87 jr, wed. van Jan Hendrik Smith (20 dec.) Walle de Jong, oud 87 jr, wedn. van Jan tje Muizelaar (26 dec.) Op 18 december werd de eerste ver gadering in dit seizoen van de Chr. Plat- telandsmeisjes gehouden in hotel de Wijn berg. De vergadering werd geopend met het zingen van gezang 5 vers 1 en 5, waarna de presidente voorging in gebed. Vervol gens werd gelezen Efeze 2 vers 1 tot 12. In het openingswoord werden alle leden en gasten hartelijk welkom geheten. De spreekster van deze avond, mevr, van Dijk sprak over de huidverzorging, wat bij iedereen bijzonder in de smaak viel. Het was een leerzame en mooie avond. Er waren 10 gasten aanwezig, waarvan 8 zich opgaven als lid. De avond werd besloten met het zingen van gezang 1 vers 1 en 4 waarna mej. A. v.d. Akker eindigde met dankgebed. VOLLEYBAL Zaterdag 11 januari wordt in Sneek uitgaande van de Nederlandse Volleybal De sate is yn ’t earstoan 77 p.m. great, mar üt it floreenkohier moat ik opmeitsje dat mar 45 p.m. mei grounlêsten biswier- re wie. Sünt 1737 bislacht de sate in oer- flakte fan 57 a 61 p.m. (de opjeften binne net allegearre krekt gelyk) Dizze tastan duorret yn elk gefal oan 't 1858 ta. Hoe stiet it nou mei de hierders? De earste der ’t wy fan hearre is Jetse Ages dy ’t oan ’t 1717 op ’e pleats sit. It langst hat syn opfolger Dirk Sytjes, de sate bi- buorke n.l. fan 1718 oan ’t 1747. Yn dat jier komt hy to forstjerren en moat syn widdou it spul birêdde Dirk moast yn 1737 300 c.g. oan hier bitelje. Hy hear de net ta de greatste boe ren. Dochs skynt it spul him wol goed üntwikkele to hawwen. As yn it krisisjier 1749 de hier foar de measte boeren forlege wurdt, moat Dirk syn widdou just mear bitelje n.l. 350 c.g. Hja wurdt dan bi- skreaun as ,een boerin tamelijk in orde'. Dat sil him grif net yn ’e féstapel sitten hawwe hwant hja haldt der mar 6 kij, 1 rier en 3 hynders op nei. Dy 3 hynders wiene wol nedich foar de 17 p.m. boulan dy ’t biploege wurde moas- ten. It wie dus net allinnich de terp fan 2 p.m. dy ’t as boulan brükt waerd. Oer it algemien leit it lan wy sjugge dat op mear plakken tichte by de aide sédyk heger as mear nei binnen. Derom fine wy yn dy tiid by Warkum ek allinnich op bre de stripen by de kust lans hjir en der boulan. Ek de terpen, dy ’t hast allegearre tusken de Djippe Dolte en de Hoarsa lei- nen, wienen der tige gaedlik foar. De widdou hat noch tsien jier de sate bistjürd. Der nei nimt wer in man de lie- ding op ’e pleats yn hannen n.l. Rienk Rienks (1759-1771). Letter mear FRYSK ORKEST Ondanks aankondigingen door cou rant en raambiljetten betreffende het op treden van het Frysk Orkest op vrijdag 10 januari verdient ’t misschien toch aan beveling het Workumer publiek op deze uitvoering attent te maken. Niet iedere stad in Friesland geniet het voorrecht dat het Frysk Orkest er een uitvoering komt geven en hoewel dit feit op zichzelf vol doende zou moeten zijn om deze avond met veel belangstelling te belonen mag daarnaast gewezen worden op het aan trekkelijk programma. Degenen die om welke redenen dan ook deze avond van hun belangstel ling blijk geven zullen hier geen spijt van hebben. Vaak is het ook zo dat men hierdoor tot meerdere waardering komt van hetgeen de eigen gemeente op dit ge bied kan brengen. Wij menen een ieder te mogen aanraden een muzikaal gebeuren als dit, dat toch mede bepalend is voor de plaats die Wor kum in het Friese Culturele leven inneemt bij te wonen. En yn alle oare bidriuwen hwer ’t nacht en dei troch arbeide wurde moat, wie it krekt itselde. Sa min mooglik minsken oan ’t wurk op ald- Kantooruren: Maandags, woensdags, donderdags e: i voorm 912 uur It mei sa op it each al hwat in frjemde nijjierswinsk lykje, der sit dochs wier mear yn as men faeks tinkt. As alle minsken mei deselde for- J' sa njonkenlytsen wol hwat der oer it algemien fan al dy goede fornimmens tor- i net i chel smiten. ’k Foun it seis al hwat i i mens bisiele, it nije jier tomjitte. Fan ien fan myn freonen krige ik in deimanich lyn in nijjierskaert der stie dit op skreaun,,Lyk as alle minsken binne ek wy fan doel Klasse I W. Wink—L. Wynia D. TjerkstraJ. de Vries S. WiersmaF Sjoerds C. Buma—M. Hiemstra Sj. FolkertsmaP. Buma en der stie dit op skreaun: ,,Lyk as alle minsken oinne eK wy ran aoei i om yn 1964 alles sa goed mooglijk-en neat forkeards to dwaen.’ It mei sa op it each al hwat in frjemde nijjierswinsk lykje, der sit gearre in boppest bést, in tige lokkich en foarspoedich 1964 ta to winskjen. En sa geane wy dan mei- elkoar, allegearre mei de béste fornim- De Vereniging ,Het Zonnehuis’ te Utrecht (met Zonnehuizen’ te Beekber gen, Doorn, Schiedam en Zuidhorn) komt op woensdagavond 15 januari a.s. in ,Ons Gebouw’, Workum, met een zeer mooie serie kleurendia’s op groot formaat. Ge boden wordt een briljante projektie, ge heel automatisch, van beelden uit de Zon nehuizen in zeer fraaie natuurlijke kleu ren. Het geheel is muzikaal omlijst. Na de pauze worden zeer geslaagde su- per-dia’s vertoond, eveneens in kleuren, onder de titel ,Wij zoeken de zon op’. Dit is een serie fraaie natuuropnamen uit Noord-Italië (Iseo-meer) en Spanje (Cos ta Brava). Eveneens muzikaal geïllu streerd. De opening van deze aantrekkelijke avond wordt verzorgd door Ds. G. van Zeben. De sluiting door Ds. D. Middelkoop Foar it léste nümer fan de Friso yn 1963, hie 'k in stikje skreaun en der tige myn bést op dien, ’k Haw der in hiele middei mei om doktere om it hwat kreas yn elkoar to krijen. Mar jimme sille it to lézen krije, hwant ik haw it niis krekt sa forskuord en yn ’e ka- 1. T2. 1in griis hwant nou hie al myn wurk om ’e nocht west, Tiid forgriemé, neamd men soks. Ja, en it wie lou- ter myn eigen skuld hwant ik hie forgetten de brief op ’e post to dwaen en doe ’t it my yn ’t sin kaem wie 't to let. De overgang van het oude- naar het nieuwe jaar is dit jaar niet zo rustig ver lopen als vorige jaren wel eens het geval was, want reeds in de avond werd er al hier en daar rondgeneusd of er nog iets te versieren’ was. Om twaalf uur dan was het resultaat van deze .strooptochten’ ook wel te zien, want op de Merk stonden een tiental wagens en een kano die daar toch niet in z’n element lag. Er werd nog een klein vuurtje gestookt, maar dat was gauw uitgetrapt. Overal was ’t ’n geknal van jewelste, vele ouderen waagden het maar niet naar buiten te komen, want er werd raak gegooid met voetzoekers en gillende keukenmeiden. Maar tegen half twee toen ieder z’n traditionele loopje naar de Merk gemaakt had werd het weer rustig'in ons stadje. kapelaan Wessel, alles met jeugdige vrij willigers klaar te krijgen is niet volledig tot z’n recht gekomen, al kunnen de pres taties van enkelen nooit hoog genoeg wor den aangeslagen. Met man en macht is er gewerkt om alles voor de vastgestelde openingsdatum klaar te krijgen. De meeste parochianen hebben er geen flauw idee van wat hier allemaal belan geloos voor de jeugd tot stand gekomen is. De avond van de officiële opening van het nieuwe jeugdhuis begon met een avondmis in de parochiekerk waar, naast het dagelijks bestuur der gemeente, ook alle predikanten 'tegenwoordig waren en natuurlijk de verschillende geüniformeer de jeugdverenigingen, die al een hele poos geen clubhuis meer hadden. De oud-kapelaan Wessel, opende offici éél met het doorknippen van een lint dat in de hal was gespannen. Men kon de oude school niet meer te rug toen men dit interieur in ogenschouw nam en hier en daar hoorden we uitroe pen van bewondering toen we de grote zaal, smaakvol met bloemen versierd betraden. Behalve de autoriteiten waren verder aanwezig: kerk- en schoolbestuur, de zus ters van het St. Gertrudisklooster, ouder comité en bestuurders van diverse orga nisaties. Nadat pater Ebbing die destijds door de plotselinge overplaatsing van ka pelaan Wessel een zeer bezwarende erfenis af te maken kreeg, een welkoms- woord had gesproken, verzorgde pastoor van Hofslot het openingswoord. Verder kwam burgemeester B. van Haersma Buma aan het woord. Hij richtte zich zowel tot de ouderen als tot de jeugd. Hij schetste hierbij de toestand van onze eigen stad als onze provincie. Jeugd al dus spreker, gebruik dit gebouw goed, weet wat men voor u over heeft gehad. Hij eindigde met de woorden van Thys Booy: ,Alle jeugd is Gods jeugd.’ Hier bij aansluitend sprak kapelaan Wessel, die oude herinneringen aanhaalde en die niet verzuimde de burgemeester te prijzen voor het grote begrip dat deze altijd getoond had. Verder spraken nog: de voorzitter van het schoolbestuur, de heer G. Wei- tenberg, van welke instantie zoveel finan ciële steun werd ondervonden. De heer Minnema namens het oudercomité en de heer Nic. Boekema namens de werkers- (sters). i jochte komt. It giet miskien ien twa dagen goed, mei dat,, neat forkeards i dwaen” doch dan is ’t al wer mis. i Ja, salang duorret it faek noch net ienris. Ik wit net of jimme it ek lézen hawwe, hoe 't it der op aldjiersjoun I op in bulte plakken omwei gien is. Net allinne yn inkelde greate stêdden mar ek op in stikmanich doarpen. De pelysjes en de branwachten yn ’e i slach mei in diel fan de jongerein. It jongfolk, tige balstjuorrich, bikü- gelen de pelysje en de minsken fan de branspuiten fornielden de slan- i gen en brieken koperen kranen fan de branspuit óf; om noch mar net ienris to praten oer de bransteapels dy 't by 'noar sleept wiene. En as de i pelysje dan in stikmanich fan de greatste fjüroanserters hwat al to hurd oanpakt, nou dan binne de kranten süver to lyts om, al de stikken op to nimmen oer it ..hardhandig optreden van de politie.” Mar lit üs nou ris neigean yn hwat foar in situaesjedy pelysjeman- nen faek sitte. Hja steane sokke eagenblikken mei in stikmanich tsjinoer ’i hünderten- En hoefolle fan de alderen sille der wêze dy 't de pelysje helpe Der komt dit noch by: It wie dit jier foar de earste kear dat der op aldjiersjoun hünderten treinen minder rieden as oars it gefal is. De bustsjinsten, nei njoggenen gjin bussen mear. Allinne, om de minsken fan spoar en bus, de gelegenheit to jaen op aldjiersjoun thus to wêzen. T - «rj WAV A j jiersjoun. By de pelysje en de brandweer wie ‘t krekt oarsom. Dermoas- ten safolle mooglik tsjinst dwaen. Is it goed biskóge gjin skande dat soks i nedich is Dat safolle hüshaldingen it aldjiersjoun sünder heit stelle moat- I ten hawwe? En dat de heit great kans hat, om ynpleats op nijjiersmoarn thus to kommen, it sikenhüs ynslein wie. Hwant sa is it dochs. Mear wol ik der net oer sizze, mar nim dit fan my mar soene rare mêl opsjen as de pelysjes op aldjiersjoun fan 1964 Wy geane om njoggen üre nei hüs ta.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1