O WORKUMER KRANT ERFSKIP i i Nieuws- Advertentieblad de gemeenten Workum, Hindeloopen en voor Zuidwesthoek Friesland en van Dames tricotages S.V.W. agenda jRAOEX^ RADIO H1NGS1 uw RADIO SN TELEVISIE AUTOVERHUUR met en zonder chauffeur (All-risk verz.) KV Fryske Brief 87ste JAARGANG No. 2 VRIJDAG 17 JANUARI 1964 Dit nummer bestaat uit twee bladen WARKUMS MAISON IRENE De per doosje f 1.95 Meubelen van Inconé gaan een mensenleeftijd mee Inconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid DRUKKERIJ FRISO VOORAL W FAMILIE WUIAMM Fré' de Boer GAASTRA'S Boekhandel SJEME OE BOER NEDERLANDSE BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN F. FRYSK ORKEST CONCERTEERDE ON DER LEIDING VAN ALFRED SALTEN De ielhannel op ïngeUn FRISO Contracten volgens algemene regeling gaarne spoedig opgaaf PLAATSELIJK NIEUWS 'z OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS 3 DAMMEN 2—0 Letter mear. W.T.B. 8—10 4 Het abonnementsgeld van de Friso bedraagt met ingang van 1 januari 1964 1.50 per kwartaal Klasse III B J. de JongP. Nauta Verschijnt éénmaal per week Uitgave Fa. T. GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workum Telefoon Redactie en Adm. 05151314 Postrekening 882259 DE SPECIAALZAAK VOOR Workum tel. 314 0—2 0—2 1—1 0—2 De folgjende sate, dy ’t wy yn de aide floreenkohieren fine kinne, lei op nr. 350, yn it Warkumer fjild. Lyk as dat by de measte aide pleatsen it gefal wie, lei ek dizze oan it wetter en wol oan de Aide Grêft. It is it spul dat tsjintwurdich bi- wenne wurdt troch de fam. R. Hoekema. Mei wissens kin sein wurde dat de skied- nis fan de sate op syn minst 250 jier tobek giet. Ik koe yn elk gefal oan ’t 1713 wer- om gean doe ’t in man, hwaens namme wy al in pear kear earder tsjin kommen bin- ne, eigener fan de sate wie: Dirk Goykes Hinlopen, de bikende rike houtkeapman It spul wie doe 94 p.m. great. Nei 1749 komt de sate yn hannen fan syn erven. Pas tusken 1788 en 1798 fordwynt de ban tusken de Hinlopen’s en de sate. Abonnementsprijs 1.50 per kwartaal per post 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 ct. per m.m. Klasse II J. SmidD. v/d Meer J. Dijkstra Pz.M. v/d Weide A. FolkertsmaA. Buma R. HendriksmaJ. Bijlsma Klasse III A Tj. FolkertsS. Couperus D. MulderG. Bruinsma S. P. CouperusR. Dijkstra G. VlasP. Couperus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1—1 0—2 2—0 1—1 ONGEVAL Maandagavond kwam mevr. H. te vallen en werd met een gebroken heup opgenomen, waarna opneming in het zie kenhuis te Sneek volgde. Programma Zaterdag 18 januari AFD. VOLLEYBAL SVW—DVC Vertrek 17.15 uur 1 0—2 2—0 2—v 1—1 LAAT VERZORGEN Meubelhuis Inconé - Workum 0—2 2—0 2—0 0—2 0—2 verkrijgbaar in 1—1 2—0 1—1 0—2 0—2 I Klasse I D. Tjerkstra Jr.L. Wynja J. de VriesF. Sjoerds S. WiersmaC. Buma W. WinkSj. Folkertsma M. HiemstraP. Buma Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 14 januari. Het derde tiental moest gisteravond voor de bond uitkomen tegen Molend en begaf zich vol goede moed naar Sneek waar ook de tegenstanders zich melden. In overleg met de Sneeker damclub was n.l. besloten om deze wed strijd halverwege te doen plaatsvinden om de reis niet te ver te maken. Er werd weer fel gestreden maar Workum begon met een achterstand; omdat er maar 9 spelers waren, werden de eerste 2 punten door Molend gemakkelijk verdiend. GEVAARLIJK Dinsdagmiddag zagen we een jonge man op het ijs van de haven rijden en hoorden over tochten van Hindeloopen tot Makkum over het Ijsselmeer. Ook kwamen enkele waaghalzen met een nat pak thuis. We menen dat in deze kwakkelwinter voorzichtigheid meer dan geboden is. VERGADERING DER K.F.P.J. Op 8 jan. ’s avonds 8 uur hield de K.F.P.J. haar eerste vergadering in het nieuwe jaar in Hotel de Wijnberg. Na het lezen van Psalm 90 ging de voorzitter voor in gebed. Hierna heette hij een ie der welkom. De avond werd door de le den .zelf verzorgd. Er werden enkele vraagpunten behandeld aangaande de op leiding van de toekomstige bedrijfsleiders. Na een leerzame bespreking sloot de voorzitter met dankgebed. BEGIN VAN BRAND WORKUM. Dinsdagmiddag omstreeks vijf uur brak brand uit in de boerderij van de heer E. van der Gaast in het Hei denschap. Naar wij vernemen is de brand ontstaan door een warme kachel. Toen de gealarmeerde brandweer ter plaatse verscheen, was de brand echter geblust. Zij konden de dienaren van de herman dad helpen, die inmiddels op het ter rein van de brand verschenen waren, daar hun auto in de modder vastgelopen was. Met vereende krachten werd de auto uit de modder geduwd, zodat zij toch niet voor niets uitgerukt waren. Van verslagen, berichten enz. de beurt. Verschillende leden werkten hieraan mee, door iets te laten zien of te horen van de vergaderingen en andere activiteiten van de afdeling in het afgelo pen jaar. De culturele avond zal dit jaar weer samen met de Friese Mij. en de Jongerein worden gehouden en wel op 5 februari a.s. Deze gezellige vergadering werd beslo ten met het zingen van het Bondslied Aide Saten XIII De hier wie yn dy tiid stadichoan om- heech gien, mar dochs net sa sterk as by de measte oaren. Sa moast Rienk Rienks yn 1768 syn lanhearre 450 c.g. oan hier bitelje. De boeren dy ’t de earste jierren nei Rienk op ’e pleats komme, hawwe har ren krêften der net sa lang oan jaen kin nen. Yckle Heeres, dy ’t him yn 1772 op sate Westerein nei wenjen set, leit fjouwer jier letter al op it tsjerkhóf. Syn wiif dy ’t noch fiif jier op ’e pleats wenjen bliuwt hat it grif net sa maklik hawn. It specie- kohier üt 1776 der ’t de bilesting op it bi- sit fan fé en boulan yn opteikene stiet, bifettet in ekstra notysje by dizze sate n.l. ,de man obiit stoarn) en een dienstbo de minder’. Dochs is der by dizze sate sünt 1749 gans foroaring yn positive sin kommen hwat it tal kij ensafh. oangiet. Yn datselde jier 1776 binne der 16 kij, 2 rierren en 6 hynders. Hwat üs fierder on- falt, is, dat de oerflakte boulan krapoan fordüble is (31 p.m.) en sadwaende de helte fan al it lan ütmakket. Der halde al dy hynders fansels ek forban mei. De hier giet nou in stik omheech en de wid- dou bitellet yn 1778 net minder as 625 c.g. Underwilens giet it libben op ’e pleats fierder en sa sjugge wy yn 1781 Pieter Eelkes op ’e pleats kommen. Ek him is gjin lang forbliuw op dizze sate biskern: yn 1787 leit. er de holle del en syn wid- dou rommet in jier letter al it plak foar Ynse Tjalkes. De hier is nou (1788) wer hwat sakke ta 550 c.g. Hy hat de féstea- pel noch hwat ütwreidzje kinnen hwant yn 1798 binne der op ’e sate 18 kij, 8 rier ren en 6 hynders. Der tsjinoer stiet, dat de bou ynkrompen is ta 17 p.m. (de hier is dan 675 c.g.) Hwat de 19e ieu oangiet wol ik folstean mei it jaen fan mar inkelde nammen. 1828: Johanna Iskjen Hoekema en Justus Hiddes Halbertsma eigeners; Eelke Stallinga hierder. 1858: Watse Justus Halbertsma c.s. eige ners; Jelle Wij ma, hierder, noch it- selde jier opfolge troch Jacob Loot- sma. It is tsjintwurdich in royale pleats fan 32 h.a., alhiel greide, mei in bislach fan sa’n 50 melke kij. De jaarvergadering van de afdeling Workum vond plaats op 9 januari j.l. in Café ,De Zwaan’. De presidente, Mevrouw Vinke, wenste in haar openingswoord alle leden een voorspoedig 1964 toe. De bestuursverkiezing werd vlot afge werkt, daar Mevrouw Klijnstra met alge mene stemmen herkozen werd. Uit het jaarverslag van de penning- meesteresse, Mevrouw Cnossen-Visser, bleek, dat de afdeling een goed jaar met een batig saldo achter de rug had. De kas- coinmissie sprak haar goedkeuring uit over het gevoerde financiële beleid. Op deze vergadering werden weer de vraagpunten besproken, die dit jaar be trekking hadden op de taak van de vrouw in- en buitenshuis. Een gezellige discussie was hiervan het gevolg. Na de pauze kwam het jaarverslag van Voorlopige uitslag SCHUTJASSEN 13 jan. Heden werd in St. Jozef een schutjasavond gehouden, waaraan 48 per sonen deelnamen. De uitslag was: 1 Joh. Bosma, P. Bos ma, Bakhuizen; 2 Y. Bouma Jr. en J. Bou- ma Tz.; Ie Troostprijs 1 H. v/d Pal, A. v/d Meulen; 2 G. Gerritsen, J. Seekles. Ie Poedel, J. Bouma, W. Voets; 2e Joh. de Jong en S. Walta. FOKCLUB ,DE TAKOMST’ Op de jaarvergadering van de kal- verfokclub ,De Takomst’ was een flink aantal leden aanwezig toen voorzitter de heer L. Folkertsma de avond opende. Direct hierna kreeg de heer H. Rollema uit Leeuwarden, die verbonden is aan het F.R.S. gelegenheid pm de film ,niet zo maar zo’ te vertonen, die het exterieur van de koe behandelde, waarop een goe de nabespreking volgde. Verder werd nog een kleurenfilm vertoond van na tuurschoon en allerlei provinciale activi teiten, die als titel had meegekregen ,De bakermat’. Na de gebruikelijke jaarverslagen wer den door de voorzitter de prijzen uitge reikt die op de keuring waren behaald. Veel waardering was er voor het maken van een medaillekast, die in hotel ,De Wijnberg’ een plaats zal krijgen. Tot slot sprak de voorzitter waarderen de woorden tot de scheidende secretaris de heer M. Ketelaar, die dank bracht voor de prettige samenwerking die er steeds is geweest. volk wel niet aan dansen en volksliede ren! En dan kwam de Selectie uit .Carmen’ Wel het meest bekende maar ook 't meest uitgevoerde werk van de Franse compo nist G. Bizet. Hier greep het Orkest hoog, zeer hoog! Onder de sterk bezielende lei ding van de heer Salten kwamen allen tot grote prestaties. Hoe worden d° tempi in dit stuk opge voerd! Een slotstuk als een overwinnings- fanfare ’t fraaie geheel der avond afslui tende. Een avond waarbij men weer de overtuiging kreeg dat ons Frysk Orkest meetelt en volkomen berekend is voor haar taak! Een orkest van ons Friezen om er trots op te zijn en volle waardering te schen ken! Het publiek gaf dat na elk nummer wel duidelijk te kennen in haar warm ap plaus, dat aan het slot een ovationeel ka rakter verkreeg. En dat was ten volle ver diend! Hier volgt de uitslag: O.G. 3 Molenend S. CouperusD. Algera A. van DijkG. de Vries U. v/d MeerS. Rekker G. VlasG. v/d Meulen i S. P. CouperusM. Kleepstra afgebr. i D. MulderT. de Vries P. CouperusJ. Hoekstra I P. NautaS. Mosselaar i Y. HiemstraC. de Jager l E. Glas Naast de uivoering van de Mattheus Passion in de Grote Kerk alhier, elk jaar weer een groot evenement in onze Zuid westhoek, mag toch wel het jaarlijks con cert van het Frysk Orkest gezien worden als een belangrijke gebeurtenis op muzi kaal gebied. Bij het vele goede en mooie dat onze stadjes en dorpen nog mogen bezitten in de fanfare corpsen mag niet vergeten wor den dat een symphonie orkest toch hoger grijpt. Dat kan werken van de grootmees ters der muziek uit de klassieke période, uit die der romantiek, maar ook van mo derne componisten uit te voeren. Ditmaal waren de beschikbare plaatsen in de Geref. Kerk goed bezet en zaten er zelfs een flink aantal op de galerij, in elk geval zoveel om er blij mee te zijn, een stimulans voor het organiserende gemeen tebestuur. En niemand onder de aanwezi gen zal deze kerkgang betreurd hebben, eerder blij en dankbaar genoten hebben van een met zorg samengesteld program ma waarbij ook rekening was gehouden met het probleem voor een orkest dat moet concerteren in kleine plaatsen. Za len en kerken met veelal onvoldoende ruimte en akoustiek, soms ook ondoelma tig door vaste bankenrijen. En daarmee heeft men hier ook wel degelijk te kam pen. In de te smalle ruimte tussen de ban kenrijen kon de persoon belast met de plaatsing der muzikanten in de vereiste vorm, dit geval ook niet afdoende oplos sen en het moet geleid hebben tot kleine re tekortkomingen, misschien niet waar genomen door de meesten, maar toch aan wijsbaar o.a. bij de contrabassen, waar van eerst maar één, later twee van de vier, aanwezig waren ook bij de koper blazers was dat het geval. Van de 4 nummers op het programma was het eerste de serenade ,E.ine kleine Nacht - musik’ van W. A. Mozart gebracht door het strijkorkest. Zoetvloeiende muziek, zangerig en lie felijk! Bij vrij wel alle muziekliefhebbers be kend en bemind. Maar een volgend nummer was ’n per soonlijke verrassing: Symfonie no 82 .in C-Groot, bijgenaamd ,De Beer’ is niet een der meest uitgevoerde composities van J. Haydn, maar toch hoe mooi, hoe aanspre kend is dit werk! En hoe draagt zij te recht de naam ,De Beer’, door ’t brommen de van de contrabassen, zo prachtig in een motief van ’t slotdeel verwerkt. Deze tijdgenoot van Mozart kan in deze Symfonie ten volle gewaardeerd worden en het Orkest wist de moeilijkheden wel ke het voor de uitvoerenden inhoudt glansrijk te overwinnen onder de zo be kwame leiding van haar dirigent. Na de pauze werden nog twee werken ten gehore gebracht, n.l. de Tschechische Suite van A. Dvorak en een selectie uit de Opera .Carmen’ van Bizet. Het eerste werk ademt de geest van dit Slavische volk, met haar grote liefde voor It wie yn 1952 dat ik yn de Friso, sa’n wike as fyftsjen oanien, skreaun haw oer de Ielhannel, He ielaeken en it aeksfolk. Ut de rèaksjes dy ’t ik der doe op krige blykte de greate bilangstelling foar dat onder werp. Hwat goed biskóge net sa’n great wünder wie, hwant der wiene doe ommers noch hiel hwat minsken dy 't it libben op ’e aeken seis mei makke hiene. Doch nou, toalve jier letter, sille der net folie aekskippers en aeksfeinten mear yn libben wêze, minskien noch in inkelden ien. Hwat my altyd danich muoit hat is, dat wy doe sa goed as neat to witten komme koene oer de tiid dy ’t leit foar 1850. Yn dat jier namment- lik, bigoun Rintsje Jans Visser, (letter boargem. fan Warkum,) mei de ielhannel op Ingelan. It stie lykwols fêst dat der ek foar dy tiid al ielhannelers yn Warkum wennen. Soks die ütwizing yn hwat der sa foar en nei oer de iel hannel fan Fryslan mei Ingelan skreaun wurden wie. Der waerden altyd mar trije plakken neamd, to witten Heeg de Gaestmar en Warkum. Mar fêstichheit dat oangeande hiene wy dochs net. Nou liket it miskien al hwat frjemd dat ik nou, nei jierren, noch werris in kear werom kom op hwat ik doe skreaun ha. Doch dat is mis kien wol hiel tafallich. Hwant wylst ik de léste tiid mei hiel hwat oars oan ’t skriuwen bin, krige ik sa mar ynienen, sünder dat ik der nei sochte, in hiel steal nammen fan Warkumer ielaeken en skippers üt de léste helte fan de 18e ieu under eagen. En it liket my bilangryk genóch om dy nammen hjir oer to nimmen en ek om der hwat mear oer to skriuwen. Op it Ryksarchyf yn de Kanselarij to Ljouwert, wurde in stikmanich lytse boekjes, (yn perkaminten omslach,) biwarre. Registratie van zee- brieven te Workum” stiet er op skreaun. En yn dizze boekjes fine wy dan dy nammen. De earste aek dy 't der yn neamd wurdt is ien üt Heeg. It stiet er sa yn „Harmen Hendrik Subbeling, schipper woonende Heegh, op ’t Aalschip degenaamd, groot 4 Last heeft zeebrieven ge haald. 23 April 1778.” De namme fan de aek is net to lézen. ,.Jan Pilgrom, woonagtig in de Gaastmeer, schipper op ’t Aalschip ,,de twee Gesusters” groot 5 lasten heeft op 5 Mei 1778 zeebrieven ge haald.” En it is deselde Jan Pilgrom, dy 't op 12 nov. 1778 wer sébrieven hellet, mar wennet dan yn Warkum en is skipper op ,,'t Aalschip ,,De Prinses Royaal” groot 5 last.” Dit is dus de earste kear dat wy léze oer in Warkumer ielaek. Fiif jier letter, 23 sept. 1783 hellet dy skipper wer sébrieven, mar is dan skipper op ’t Aalschip ,,De Genoegen.” Foar sa fier ik derta de tiid hie, haw ik de namme fan Jan Pilgrom net wer fine kinnen, mar ik kaem wöl oaren bikinde nammen tsjin. ,.Rintje Sines, woonagtig te Workum, schipper op 't Aalschip twee jongvrouwen” heeft 10 Mei 1789 zeebrieven gehaald.” „Romke Pilgrom, woonagtig te Workum, schipper op 't Aalschip ,,de Jonge Cornelus” heeft op 15 Jan. 1790 zeebrieven gehaald.” ..Rintje Sinnes te Workum, schipper op’t aalschip De Vriendschap” heeft op 27 Mei 1790 zeebrieven gehaald.” Her drik Alberts te Workum, schipper op ’t Aalschip De twee jong vrouwen” heeft op 20 April 179??? zeebrieven gehaald.” ’k Haw nou gjin tiid mear om hjir fierder op yn to gean, der is oar wurk hwat my driuwt, mar ik kom earstdeis op dy nammen werom. F.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1