WORKUMERKRANT I ERFSKIP F I Nieuws- Advertentieblad en voor Friesland en van Dames tricotages S.V.W. agenda de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek EFKES WARKUMS MAISON IRENE Fyftich jier lyn RADIO HINGS1 uw RADIO EN TELEVISIE Fré de Boer FYPSKOFT A«TO-VEOH«aR IJEME OE BOEB 1 87ste JAARGANG No. 3 VRIJDAG 24 JANUARI 1964 Gemeente Workum 'X.ylwèwl Meubelen van Inconé gaan een mensenleeftijd mee Inconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid PLAATSELIJK NIEUWS w MHBBBBBH^BBMBBiMHMI BH HM FRISO Contracten volgens algemene regeling gaarne spoedig opgaaf BURGERLIJKE STAND OPELS Van 15 t.e.m. 21 januari 1964 V.W. BUSJES W.T.B. Ondertrouwd: Geen e.v. Yn Hynlippen wennen op 1 jan. 1913: 539 m. 471 vr. totaal 1010; Op 1 jan. F. H.V. 2 Verschijnt éénmaal per week Uitgave Fa. T. GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workum Telefoon Redactie en Adm. 05151—314 Postrekening 882259 DE SPECIAALZAAK VOOR Overleden: Jelle Zondervan, 67 jr, Leent je Zondervan Gehuwd: Julius Rudolf Lolkema, 24 jr, Sint Nicolaasga en Sietske Akke Bran denburg, 21 jr, Workum Abonnementsprijs 1.50 per kwartaal per post 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 ct. per m.m. WIE WORDT MISS BRIL 1964? Het is weer zover. Dames, die willen meedingen naar de titel ,Miss Bril 1964’ en de daaraan verbonden kostbare prijzen kunnen zich tot het einde van deze maand daarvoor opgeven bij hun opticien. In de maanden februari en maart zal dan in provinciale voorrondes een aantal dames worden uitgekozen om andermaal in een halve finale elkaar de plaatsen in de eind strijd te betwisten. Ook dit jaar zal de verkiezing der provinciale afgevaardigden weer plaatshebben in ’n gezellig, avond vullend programma. As der ien jier is hwer hiel hwat oer to skriuwen fait, dan is dat grif 1914 wol. En der sette wy dan nou mei üt ein. Wy hawwe hjir forliden jier, üt de jiergong fan 1913, alris sa it iene en oernommen, hwat it er op wiisde dat al wie it dan noch frede, der dochs hwat Programma dinsdag 28 januari AFD. VOLLEYBAL EBL - SVW Vertrek 18.30 uur Geen trainen LAAT VERZORGEN Meubelhuis Inconé - Workum Welke eisen Hiervoor komen in aanmerking zij die hun hoofdberoep in de landbouw hebben, tenminste 5 ha land gebruiken, dat voor tenminste 80 uit grasland bestaat. Ver der moet de aanvrager voldoende vakbe kwaamheid bezitten en een goed onderne mer zijn. Zijn uitzondèrlijke geldelijke toestand moet te wijten zijn aan de bui tengewone omstandigheden van de laatste paar jaar. Onder normale omstandigheden moet zijn bedrijf rendabel kunnen zijn. Deze geldlening kan worden aangegaan onder garantie van het Borgstellingsfonds voor de Landbouw, maar moet tevens vol doen aan de eisen die dit fonds stelt. Aan vragers kunnen alleen dan borgstelling krijgen als alle andere zekerheidsstellin- gen (hypotheek, overdracht vee e.d.) niet voldoende blijken te zijn. Slechts het gedeelte dat onder garantie van het borgstellingsfonds valt, komt in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van de rente over de eerste 2 jaar. Zij die van deze regeling willen ge bruik maken moeten dit voor 15 februari a.s. aanvragen bij een Coöperatieve boe renleenbank. De aanvragen zullen met de ,fan’ oannimme moast. De eigener fan 1858 Gerlof Gerrits Gerritsen, sit seis op ’e pleats. Yn 1870 foun ik allinnich de eige ner opjown: Janke Schotanus. De sate is nei dy tiid gans lytser wur- den. Hy is nou 19 h.a. great en der binne 24 melke kij. Letter mear. Haarlem.’ Men hie doe grif ek net tocht dat it hast fyftich jier duorje soe ear dat it en oalje, dat is frijhwat makliker boppe de groun to krijen as stienkoal. Workum. Woensdag, 7 Jan. was het 25 jaar geleden dat hier de eerste Kaas- Roomboterfabriek in werking trad, ’t Aantal verwerkte liters melk durven EEN BIJZONDERE KREDIETREGELING Aan de geldbehoefte op de weidebe- drijven worden in deze tijd hoge eisen gesteld. Dit is aan de ene kant een gevolg van het feit dat handenarbeid meer en meer wordt vervangen door werktuigen en machines maar aan de andere kant door bijzondere omstandigheden. Vooral het laatste is in de afgelopen 2 jaar vaak het geval geweest. De ongunstige voerpositie op een groot aantal bedrijven heeft ertoe geleid dat er veel voer moest worden aangekocht. Dit kost veel geld met als gevolg een grote re geldbehoefte. De inkomsten hebben hier veelal geen gelijke tred mee kunnen houden. Geen wonder dat daardoor een aantal bedrijven in de knel zijn gekomen. Vooral in de veenstreken is dit het geval. Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur SNIJDEND VERDRIET’ Tot de gevaarlijkste punten in het ver keer kunnen ongetwijfeld de kruisingen worden gerekend. Daar gebeurt relatief het grootste aantal verkeersongelukken. Behalve gevaarlijk zijn kruispunten ook vaak tonelen van een volledige chaos. Een chaos, die in vele gevallen is te wijten aan een onjuist gedrag, onder meer bij het naderen van een kruispunt. Verkeerd voorsorteren of helemaal niet voorsorteren, kan het begin zijn van een verwarde toestand. Bij het links af slaan levert de manoeuvre over het algemeen niet veel moeilijkheden op. Anders is het, wanneer een bocht naar rechts moet wor den gemaakt. Veel weggebruikers, in het bijzonder bestuurders van auto’s menen in dit geval niet te hoeven voorsorteren. Tot groot verdriet’ van de wielrijders overigens, die zich nogal eens in een be nauwende situatie zien gebracht, door een rechtsafgaande auto, die hen snijdt’. Dit kan worden voorkomen, wanneer vóór het maken van een rechterbocht goed wordt voorgesorteerd, dat wil zeggen vlak langs de rechtertrottoirband wordt gere den (zonder daarbij natuurlijk de wiel rijders ,plat te drukken’). Onnodige opstoppingen op kruispunten ontstaan, wanneer een automobilist, die links af wil, zijn auto halverwege de rij baan van de kruisende weg oprijdt, en dan blijft wachten op van rechts komend snelverkeer. Het verkeer van links vindt de weg versperd en moet wachten, waarvan een onnodige filevorming het gevolg kan zijn Voor een vlotte afwikkeling van het ver keer moeten van links komende voer tuigen, gebruik maken van het feit dat de afslaande auto toch moet wachten, door kunnen rijden. Teneinde een chaos op de kruispunten te voorkomen, wijst het Verbond voor Veilig Verkeer alle bestuurders van mo torvoertuigen op de noodzaak om, wan neer er bij het links af slaan moet worden gewacht op verkeer van rechts, d.it wach ten te doen vóór de aanwezige of denk beeldige stopstreep, tenzij er op de krui sende rijbaan tussen twee verkeersgelei ders gelegenheid is om zich op te stellen. met en zonder chauffeur (All-risk verz.) Van verslagen, berichten enz. SCHAATSTOCHT OVER HET IJSSEL MEER Begunstigd door het stralende win terweer vond zaterdag 18 januari j.l. een tocht langs de Ijsselmeer kust plaats. De vereniging .Plaatselijk Belang’ had deze tocht georganiseerd, maar zij moest het traject Hindeloopen-Staveren laten vervallen daar dit nog niet sterk genoeg TWEE JONGENS OP IJSSELMEER IN WAK GEREDEN WORKUM. De ongeveer 17 jarige Ja cob de Boer uit Workum en Jelle Atte- ma uit Ferwoude hadden vrijdagmiddag op weg van Workum naar Staveren het ongeluk om een eindje ten westen van de Molkwerumer sluis in een wak te rijden. Een derde tochtgenoot Simon van der Meer uit Workum wist nog juist op de kant te schieten doordat het ijs echter in de buurt van het wak niet vertrouwd was moesten de beide drenkelingen zich maar zien te redden en stond Simon machteloos toe te zien. Onder luid geschreeuw van Jelle zag Jacob echter kans het wak zover uit te breken tot hij op het dikkere ijs kon klim men. Om daarna met behulp van Simon Jelle uit het water te halen. Bij de heer de Vlugt zijn beide jongens van droge kleren en warme koffie voor zien, waarna deze de familie belde zodat ze per auto naar huis gebracht konden worden. Bijzonder krediet In de landbouwbladen van de vorige week is een bijzondere kredietregeling bekend gemaakt. Deze regeling betreft in ’t algemeen de bedrijven in het veenwei degebied. Direct opeisbare geldelijke ver plichtingen (veevoer, bemesting, onder houdskosten e.d.) kunnen worden omge zet in een geldlening met een looptijd van 12 jaar. De eerste 2 jaar behoeft op deze lening niet te worden afgelost, ter wijl het Ministerie van Landbouw over deze periode de rente voor zijn rekening neemt. Daarna, over de resterende 10 jaar dus, moet de geldlener normaal rente en af lossing betalen. Het maximum bedrag dat op deze wijze geleend kan worden is ge steld op 10.000, ALDE SATEN XIV De sate, der 't ik de foarige kear mei ütein set bin, is de namme my net fan bikend en ik nim oan dat er net ien hawn hat. Mocht ik my der yn forsinne, dan sil ik dat graech fornimme. Lit üs nou earst ris nei de aldst biken- de biwenners fan dizze buorkerij oan de Aide Grêft sjen. Mear as de namme fan de hierder, dy ’t yn 1713 op ’e pleats sit, wurde wy üt de aide stikken net gewaer. Dizze Sibbel Jouws s#>stiet er to boek bibuorket it spul noch yn 1726. Syn heit moat dus Jouw hjitten hawwe, in Fryske namme, dy ’t nou yn ünbruk rek ke is. Hy wurdt yn 1728 opfolge troch Rinse Tjallings en dy op syn bar yn 1737 troch Pieter Rinses. Oan de namme to hearren kin hy in soan fan de foarige hierder west hawwe. Fan dizze Pieter Rinses witte wy in lyts bytsje mear, Sa witte wy, dat it lan dat hy biwurkje moast, him stadichoan ütwreide. Wie dat yn 1737 noch 97‘/z p.m. yn 1740 bisloech it lan 120 p.m. en sünt 1748 seis net minder as 141 p.m. (neffens oare boarnen 156 p.m.). Hy moast foar dy tiid in bést stik hier bitelje. Yn 1749 bitel- let hy mei 500 c.g. op ien nei de heechste hier fan alle Warkumer boeren en der nei stiet er lange jierren mei 736 c.g. al- hiel oan ’e top. Dit kin fansels allinnich as syn fébislach der neffens is, en dat ly- ket lang net min. Hear mar ris nei hwat der yn 1749 fan sein wurdt: een gemeen boer, doch heeft een goed reuw en be slag’. Net allinnich de kwaliteit skynt goed west to hawwen, ek it tal mocht der foar dy tiid wêze. Sa hat hy yn datselde jier 18 kij, 4 rierren en 2 hynders en yn 1776, it léste jier dat ik syn namme oan- teikene, wie it tal kij seis efkes heger (24) hoewol 2 rierren minder. Yn 1788 sit der in oarenien, faeks wol syn soan, op ’e pleats n.l. Albert Pieters. Dizze Albert seach de sate yn oare hannen oergean, hij hie yn 1798 in nije lanhearre n.l Wopke Brouwer. Mei 950 c.g. hier stie hy yn 1798 mei de al earder bisprutsen sate by Alge- raburren oan ’e top. Troch noch hwat los lan der by to hieren koe hy der doe 34 kij en rierren op nei halde. As wy nou noch efkes üs each op in pear jiertallen yn ’e 19e ieu falie litte dan docht bliken dat yn 1828 Wopke Brouwer noch yn namme it bihear oer de pleats hat, mar hy docht dat as fad oer 5 bern üt it slachte Brouwer. Faeks binne dat pa- kesizzers. Yn dat jier is Albert Hogema de hierder, miskien wol deselde as Albert Pieters, dy ’t yn 1811 under Napoleon in Nou fyftich jier letter wurdt er allinne mar mear yn ’e groun boarre om gas meeste spoed en bij voorrang worden af gehandeld. Wel is het daarbij van groot belang dat de aanvrager over de nodige gegevens beschikt. Het voornaamste is in dit geval het boekhoudrapport. Uw ra- yonassistent kan u desgewenst nader hieromtrent inlichten. Sneek, 20 januari 1964 i en 1- voorbij te moeten laten Naar men ons meedeelt keerde zij bij de laatste betaling aan het geheele per- en rvooinooteriaorieK m werKing tract. t Aantal verwerkte liters melk durven we niet te schatten, doch dat alles te samen een heele melkzee zou vormen mag zeker Na de installatie van de nieuwe Kamer stelde de heer Otten de verkiezing van een voorzitter aan de orde. Met vrijwel algemene stemmen werd de heer Drs. A. de Boer als voorzitter der Kamer gekozen die daarop het presidium van de heer Otten overnam. De verkiezing van vier onder-voorzit- ters had tot resultaat, dat als zodanig wer den gekozen de heren Ir. G. de Boer, G. Bonnema, Mr. Tj. H. Kingma en H. de Wilde. De Kamer stelde de diverse commissies samen. De voorzitter sprak daarop de nieuw jaarsrede uit, welke door de heer van der Meer namens de leden werd beant woord Mededeling werd gedaan van de heer Jan Huizinga te Bergum als monsterne- mer/weger, van de heren Anne van der Meer te Suameer, Teije Rijpma te Ber gum en Pieter Smit te Bergum als we ger, allen employés van de N.V. Neder landse Thermo-Chemische Fabrieken te Bergum, van de heer Marius Huisinga te Leeuwarden als monsternemer, weger en teller en van de heer Dirk van der Meu- len te Sneek als taxateur van huizen en bouwterreinen. 1914: 563 m. 500 vr. totaal 1063. seis bitelje,) en 40.vergoeding voor huishuur, veel lager is als dat j collega’s en dat het levensonderhoud de laatste jaren veel duurder is geworden, terwijl zijn salaris gelijk bleef.’ De Ried jowt grif ta dat de man to min fortsjin net, hwant hy moat jiers ek noch 17.60 foar syn pensioen bitelje, mar it eintsje bislüt is dochs dat dizze pelysjeman gjin sint traktemint mear kriget. En: Burgemeester T. M. ten Berge', docht yn de earste Friso fan 1914 to wit ten dat ,het Nieuwjaarswenschen bij langs de huizen in deze gemeente is verboden. Ut de Friso fan 10 jan. 1914. Door de rijksopsporing van delfstoffen is te Ratum (gemeente Winterswijk) op een diepte van 1145 meter, steenkool aange- boord. De daaraan voorafgaande zoutlaag heeft een dikte van 200 meter.’ Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 soneel het dubbele weekloon uit en kreeg ieder het recht op een vrijen middag.’ safier kaem. Yn Warkum wennen op 1 jan. 1913: 2080 m. 2081 1914: 2099 m. 2100 vr. totaal 4199. It tal manlju en froulju üntroun elkoar net folie. vr. totaal 4161; Op 1 jan. t sa- Geboren: Sijke d.v. Lammert Kunst en Jantje Ennema CHEVROLETS Ek dat is Vergane glorie.’ •Een standbeeld voor Hildebrand. Er zal een standbeeld worden opgericht voor Nicolaas Beets, den schrijver van de Camera Obscura, en wel in den Hout bij TT oor] nm oar oernommen, hwat it er op wiisde dat al wie it dan noch frede, der dochs hwat broeide. De ütspraek fan in Dütske professor, dat it foar de jonge Dütskers tiid waerd om to toanen hwat hja wurdich wiene; en yn üs eigen lan waerd stien en bien klage dat alles sa djür wurde, en dat de leanen foar de measten gelyk bleaun wiene. It kaem by in bulte minsken grif net rom om. Hjir is in foarbyld. Op 23 desimber fan it aide jier, 1913 dus, kaem de gemeenteried fan Hynljipppn noch in kear byelkoar. Punt X fan de agenda wie: „Adres van S. Postma, verhooging sala ris als agent van politie. De heer Postma wijst er in zijn verzoek op dat zijn salaris zijnde 350.met 50.voor bovenkleding. - (finder klean moast de man sa ’t skynt ___.i van zijn wel verondersteld worden. Vanaf het begin der opening is de wed. J. Terpstra-Demmer steeds aan de fabriek werkzaam geweest. Alle veranderingen die in dit tijdsverloop hebben plaats gehad heeft zij mee doorgemaakt. Voor het personeel heeft de tegenwoordige Naamloze Vennootschap Kaas- Roomboterfabriek, voorh. Tjebbes Co., gemeend den dag niet ongemerkt L.'.„i gaan. VERGADERING VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN De Kamer kwam voor de eerste maal op 17 januari in haar nieuwe samenstelling bijeen onder voorzitterschap van de oud- secretar.is der Kamer, de heer Dr. G. J. Otten, die in zijn installatierede een over zicht gaf van de historische ontwikkeling van de in 1847 opgerichte Kamer van Koophandel en op duidelijke wijze de taak en het werk in het licht stelde. 1 Zolang de ijstoestand het toelaat wordt er nog genoten van de ijspret. Na schooltijd kruipen de kinderen langs de kade naar het ijs in de hoofdstad Tot het onbetrouwbaar wordt. ■w l

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1