ERFSKIP W q WORKUMER KRA’NT Nieuws- Advertentieblad de gemeenten Workum, Hindeloopen en voor Zuidwesthoek Friesland en van Dames tricotages o KV MAISON IRENE RADIO HINGS1 uw RADIO EN TELEVISIE AUTO-VERHUI1R met en zonder chauffeur (All-risk verz.) IJEME DE BOER TOO sier 87ste JAARGANG No. 4 VRIJDAG 31 JANUARI 1964 Gemeente Workum WARKUMS 3 a l) Meubelen van Inconé gaan een mensenleeftijd mee Inconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid DRUKKERIJ FRISO Workum tel. 314 r 1 s PLAATSELIJK NIEUWS Fré de Boer n Z>J?«AfU/6BK 9 Fyftich jier lyn FRISO Contracten volgens algemene regeling Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf BURGERLIJKE STAND OPELS van 22 januari t/m 28 januari 1964 V.W. BUSJES CHEVROLETS F. i MM TALENWONDER 10—10 Clubcompetitie L I 1 Verschijnt éénmaal per week Uitgave Fa. T. GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workum Telefoon Redactie en Adm. 05151314 Postrekening 882259 ALDE De sate der ’t DE SPECIAALZAAK VOOR HONDERD PROCENT SUBSIDIE VOOR DE NIEUWE WEG BOLSWARD-WORKUM Door wijziging in de provinciale voor schriften zal de nieuwe weg Bolsward- Workum, waarvan het tracee rond de bebouwde kommen is gelegd en waarvan het plan thans gereed is voor aanbesteding thans voor 100 procent door de provincie worden gesubsidieerd. Voorheen was dit 80 procent. Omdat de weg door drie ge meenten loopt en uitvoering door één firma de voorkeur geniet zal de aanbeste ding waarschijnlijk worden gehouden door de meest belanghebbende gemeente en wel Wonseradeel, die dan ook zal optre den namens Bolsward en Workum. De raad van Bolsward heeft reeds een voor stel bereikt de aanbesteding aan Wonse radeel op te dragen. (aldus de Leeuw. Crt.) WORKUM Voor het E.H.B.O. diploma slaagden de dames E. van Haersma Buma- van Werkum en T. Faber-Brouwer, bei den te Workum en de dames M. Westen- dorp-Pas en M. Zeinstra-Westendorp bei den te Heidenschap. Klasse UIA R. DijkstraP. Couperus G. VlasTj. Folkerts S. CouperusD. Mulder 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1—1 2—0 2—0 1—1 2» r r 0—2 1—1 0—2 Meubelhuis Inconé - Workum LAAT VERZORGEN i, .1' h 1—1 2—0 0—2 0—2 2—0 2—0 1—1 0—2 1—1 1—1 Tot het Weense politiecorps behoort in specteur Rudolf Ifkovics, die tien vreem de talen spreekt. Van deze bijzondere ken nis gaat men gebruik maken tijdens de Olympische winterspelen te Innsbrück. Hij zal daar veel gasten in hun moeder taal te woord kunnen staan. Klasse I F. SjoerdsM. Hiemstra C. BumaA. Folkertsma J. de VriesL. Wijnia P. BumaW. Wink Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur Dan volgen hier de volledige uitslagen: Workum II Wons I A. BumaJoh. de Vries J. v/d MeerA. Wesselius l J. SmidM. Osinga A. FolkertsmaA. Wiersma i J. Dijkstra Pzn.B. Haanstra i M. v/d WeideW. Leyenaar D. v/d MeerR. Reitsma J. BijlsmaL. v/d Berg 1 R. HendriksmaG. Abbema i A. van DijjrJ. Leyenaar Abonnementsprijs f 1.50 per kwartaal per post 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 ct. per m.m. SATEN XV ik nou hwat oer sizze wol (nr. 364 fan it Floreenkohier), hat in bikende namme, üntliend oan in kleaster, dat, neffens de oerlevering op itselde plak stien hat: Sint Ursula. Oer it aide kleaster der ’t sa foar en nei noch al hwat oer skreaun en ek fantasearre is (hwant der is net folie fan bikend), wol ik it hjir net hawwe. It giet üs nou om de buorkerij en as ik dy hjoed-de-dei oanwize moat, dan moat ik óf in ünbiboud sté oanwize óf twa pleatsen. Yn de tachtiger jierren fan de foarige ieu is n.l. dê eigenlike St. Ursula pleats ófbrutsen en der foar yn it plak binne twa nije boud, oan weerskan ten fan de aide. De iene wurdt tsjintwur- dich biwenne troch de fam. R. Miedema de oare troch de fam. D. Hingst. De namme fan de sate waerd it mei üs nuver talykje mar komselden yn de stikken brükt. Ta dy ütsünderingen heart tagelyk it aldste dokumint dat ik oer de pleats foun haw n.l. in keapakte üt 1699. Tige bikoarte stiet der it folgjende yn to lézen: ,An Martens, weduwe van Homme Ot tes van Molqueren op de coop van de ge- regte part van de huisinge en schuire sampt hovinge, hieminge en plantagie groot 43 p.m. Alsoo gecogt van Pytter Pyt- ■“■v. Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 >7 FORUMAVOND Woensdag 22 januari j.l. hielden de bestuurdersbond Workum en Koudum, aangesloten bij het NVV een forumavond in café Spoorzicht te Koudum. De voorzitter van deze avond de heer Brouwer van Workum heette een aardig bezette zaal welkom in het bijzonder de leden van het forum. Daar het de bedoe ling was deze avond de leefbaarheid van de Zuidwesthoek van Friesland te belich ten waren deze leden uit dit gebied aan gezocht t.w. de heren: Burgemeester Ate- ma van Hindeloopen; A. Gaastra wethou der van Workum; C. Gaastra Oudemir- dum administrateur Stichting Suder- goa raadslid Gaasterland; R. Bos Balk raadslid Gaasterland; P. de Vlugt Kou dum. Als voorzitter fungeerde burgemeester Atema. Deze gaf voor het vragenstellen een kleine inleiding over het doel en wer ken van de Stichting Sudergoa.’ Volgens spreker was deze Stichting aan vele nog onbekend. Z-ij beoogt de ontwikkeling van Zuidwest Friesland op zo ’n breed mogelijk terrein en wil plannen in die richting graag stimuleren. Er zijn reeds verschillende werkersgroepen gevormd die zich in verschillende richtingen be- NED. ROODE KRUIS afdeling lectuurdepot Uit Den Haag werd bericht, dat het lectuurkastje op de Merk in 1963: 1.364 kg tijdschriften (in 1962 - 1.363 kg) en 141 boeken (in 1962 - 131 ex.) opgebracht heeft, waardoor Workum zich rangnum mer 20, van de 94 kastjes, die er in ons land zijn, verwierf. De landelijke opbrengst was vorig jaar 1.011.657 kg tijdschriften en 147.454 boe ken. Nogmaals wordt er op gewezen dat de tijdschriften en weekbladen niet ou der dan 3 maanden mogen zijn, aange zien de patiënten wekelijks voorzien wor den van liefst zo actueel mogelijk lees materiaal. Het lectuurdepot schrijft verder: Har telijk dank aan allen die ons en daardoor de patiënten geholpen hebben. Gezame- lijk hebben wij een mooi stuk Rode Kruis werk tot stand gebracht. Moge het ons gegeven zijn, dit ook in 1964 te doen. DAMNIEUWS Vrijdagavond werd door onze Damclub ,O.G.’ met spanning tegemoetgezien, dan zou n.l. de beslissing vallen wie kampioen zou worden in de le klas van de F.D.B. Wons I dat bij Workum II op bezoek kwam zou bij winst kampioen zijn. Daar entegen zou Workum II aan een gelijk spel reeds voldoende hebben om zich kampi oen te mogen noemen. Na het welkomstwoord van voorzitter van der Meer, begon de strijd om de zo fel begeerde titel. Aanvankelijk leek het of Workum een snelle voorsprong zou be halen, maar door een verkeerde eindspel- berekening gingen 2 kostbare punten ver loren. Maar het strekt ons 2e tiental tot ere dat men na deze tegenslag niet bij de pakken ging neerzitten, maar op de an dere borden zo mogelijk nog feller speel de. De spanning steeg ten top toen bleek dat men om beurten de leiding nam. Maar tóen op het laatste bord de schijven tot rust waren gekomen, bleek dat Workum II zich door het behaalde gelijk spel 10-10 kampioen mocht noemen, een zeer mooie prestatie als men weet dat ook Sneek, en andere grote ploegen in deze strijd mee- ters, schipper op Amelandt voor 2100 ca- roli gulden.’ Wy sjugge wol dat somlike wurden nou net mear sa skreaun wurde of alhiel net mear brükt wurde. St. Ursula waerd dus ek as St. Oesel skreaun (soms ek St. Or- sel.) It wie in pleats der ’t noch al hwat biplanting en beamguod ü.o. yn ’e foarm fan in (appel)hóf by wie, sa moatte wy hjir üt bigripe. Faeks moat dy 43 p.m. wol as 93 p.m. lézen wurde. Dat soe better mei de gegevens fan inkelde jierren letter strike De widdou mei de erven hawwe noch forskate jierren in part fan de pleats yn eigendom hawn, mar yn 1713 binne it de erven fan Haye Hommes (miskien beppe- sizzers fan An Martens), dy 't eigeners fan de sate binne. Hja binne faeks wezen hwant fan 1713-1720 wurdt Dirk Goykes Hinlopen harren curator neamd. Nei dy tiid wurdt der gjin curator mear neamd en der üt soe men ófliede kinne, dat de bern doe mearderjierrich wiene. Hoe ’t dy bern nou krekt hjitte, stiet der net by. Pas yn 1735 wurdt düdlik mei namme oanjown hwa ’t de eigeners dan binne n.l. Age 'en Homme Friskes. De sate dy ’t oan ’t 1730 ta hieltyd bi- skreaun wurdt 91 p.m. great to wêzen hat him yn 1735 ütwreide ta 110 p.m. en noch in jier of tsien letter stiet er oan ’t ’t 1798 ta op in maksimum fan 124 p.m. Letter mear. W.T.B. In Zuid Egypte is de stuwdam van As wan, die er voor zorgt, dat er ook zomers water in de Nijl is voor de bevloeiïng. Enige kilometers zuidelijker bouwt men een nieuwe dam, die het water nog eens 60 m opstuwt en daardoor het grootste stuwmeer van de wereld zal vormen, 600 km lang en op sommige plaatsen 50 km breed. Daardoor gaan veel opgravingen verloren, o.a. de tempels van Philae. De tempels van Abu Simbel zullen in stuk ken gezaagd worden en op een hoger ge legen plaats weer opgebouwd. Dit werk kost 80 miljoen gulden. Met de nodige vergunningen van de Egyptische autoriteiten trok de heer van Beek even ten noorden van Suez over het Suez-kanaal naar het schiereiland Sinai. Hij volgde dezelfden weg, die volgens oud -testamentische gegevens Mozes tijdens z’n vlucht uit Egypte gevolgd heeft. Na 20 km werd de oase Ain Musa gepasseerd, waar Mozes voor het eerst na zijn vlucht z’n tenten opgeslagen zou hebben. Langs diverse oliewinningen tenslotte dwars door het zand van de Sinai woestijn naar het Catharina klooster, één van de oudste Christelijke kloosters ter wereld. In 7 uur ging het door 110 km zand. Het Catharina klooster ligt op 1500 m hoogte en is in de 6e eeuw na Chr. ge bouwd, het bevat zeer veel oude kunst schatten. Van hieruit werd de Mozesberg beklom men waar God zich aan Mozes openbaarde Dat de heer van Beek met deze zeer in teressante lezing een aandachtig gehoor LEZING OVER EGYPTE De Jongerein afd. Workum hield op 15 januari een bijeenkomst in Hotel De Wijnberg waar de heer van Beek, hoofd van de Ulo te Balk een lezing hield over de reis welke hij maakte langs de Nijl naar Zuid-Egypte en door de woestijn naar Sinai. Spreker scheepte zich in in Piraes, de haven van Athene, 3000 km van huis en ging via het Griekse eiland Rhodos naar Alexandrie havenstad in 321 voor Chr. door Alexander de Grote gesticht. Door de woestijn naar het ruim 200 km zuide lijker gelegen Cairo de grootste stad van Afrika met 3 miljoen inwoners. Het is de zetel van de regering Gamal Abdel Nasser De Nijl, op één na de grootste rivier ter wereld, ontspringt in het Victoriameer Met behulp van ’t Nijlwater mag da fel- lak, de Egyptische boer, eens in de drie weken zijn landerijen bevloeien. Dat gaat zeer primitief, de sakijl, door een geblin- doekte buffel of kameel in beweging ge bracht of de door mankracht bediende tamboer of schaduf. Nijlwater is gevaar lijk het bevat o.a. een microscopisch klein wormpje dat de bilharzia veroorzaakt een gevreesde ziekte. Egypte is 30 maal zo groot als Nederland met 28 miljoen in woners maar is grotendeels woestijn. Bij Cairo zijn veel piramiden en andere herinneringen uit de zeer oude tijd. Via Assiut ging het langs de Nijl naar het zuiden over een zeer slechte weg met kamelen als tegenliggers naar Luxor, het oude Thebe, met vele tempels. Aan de westelijke oever van de Nijl liggen de graven van vele koningen en edelen. Men heeft er meer dan 400 gevonden met prachtige muurschilderingen. Het zijn al lemaal afbeeldingen uit de Egyptische godsdienst en uit het leven van de over- Geboren: Elizabeth Theodora Maria d.v. Petrus Cornells Nicolaas Postma en Bou- dina Maria Bonnema. Siebe Maurits z.v. Gerardus Assuerus Kramer en Sebastia Alida IJpma. Lucia Boudina Sebastiana d.v. Hidde Hoekstra en Trijntje Wietsche Wijbenga. Boppe oan, op it foarste blêd fan dizze krante, kin men léze: ,87ste jaar gang.’ Dat bits jut lykwols net* dat de Friso noch mar 87 jier bistiet, hwant sa is ’t wier net. Op 1 april 1871 wurdt troch de H. Brandenburgh it ear- ste nümer fan de Friso ütjown, dat is dus nou yn april al 93 jier forlyn. Mar troch allerei omstandigheden en yn de jierren 1940/45 hat de Friso it sitte litte moatten. Goed twa jier nei 't Warkum in krante krige hie, kaem der in konkurint en wol ,De Banier’. Orgaan der Chr. Hist, partij, ütjower Simon Brandenburgh. Sa goed ik neigean kin kaem it earste nümer üt op 24 sept. 1873. Op 1 july 1877, komt De Banier twaris wyks. Woansdeis wurdt dy ütjown by J. J. Wierda to Snits en sneons by S. Brandenburgh to Warkum. Warkum krige der letter noch in krante by en wol: Workum Vooruit.’ mar dy hat net lang bistien. Soks koe ek hast net, hwant dy krante moast bistean fan de advertinsjes en waerd hüs oan hüs bisqarge. Ek De Banier fordwoun üt Warkum, mar de Friso is oan 't nou ta bistean bleaun. Nou hawwe wij nea better witten as de Friso soe de earste krante west hawwe dy ’t yn Warkum ütjown wurden wie. En sa is ’t nou krekt net. Hoe ’t ik ta dy wysheit kommen bin? Yn de Friso fan 17 jan. 1914, stiet in aerdich great artikel to lézen ünder it boppeskrift: .Workumer Coerant 1838.’ It bigjint mei: ,Dat in 1838 reeds een Workumer Courant bestond zal vele lezers wel eenigzins vreemd voorkomen, ’t Was toen geen geregeld verschijnend blad, doch een verza meling van de voornaamste gebeurtenissen uit de omgeving, die de samensteller opschreef voor eigen genoegen, zonder aan uitgifte te denken. Deze verzameling kreeg de naam Workumer Coerant. Van bevriende zijde werd ons eenigen tijd geleden een afschrift van een dergelijk blad verstrekt. Nu hardrijderijen weer aan de orde van den dag zijn, meenen we onze lezers geen on dienst te bewijzen met den inhoud hier te laten volgen.’ ’k Sil net alles oernimme hwat der yn dat krantsje stie, mar wol hwat dy man skriuwt oer Hynlippen, Warkum ensfh. Workum, den 16 Februarij. De winter blyft noch al aanhoudend voortduren, veele hardrijderijen op schaatsen en met de belslee hebben er plaats gehad, zooals te Heerenveen door vrouwen om een gouden oorijzer; op de Joure onderscheidene malen, vooreerst door mannen om zes gouden Willems, door vrouwen om gitten in ’t goud, gouden Booten enz. enz., want de oude heer Vegelijn van Klaarbergen scheen hier byzonder veel genoegen in te vinden. Op de Terbandster Schans by Heerenveen is den 14 dezer weder door mannen om een gouden horlogie gereden. Doch alle hardryderyen en slede-partyen op te noemen welke zoo hier als elders plaats hebben is bykans niet mogelyk. Maar alle deze opgenoemde vermakelykhe- den moeten verre achter staan of niet genoemd worden bij die welke er op zee tusschen Workum en Hindeloopen op den 13, 14 en 15 dezer hebben plaats gehad. In het westen van Workum niet verre van de Middelgronden zaten ver scheidene hoge ysbergen. En op Zaterdag en Zondag den 10 en 11 dezer reeden er eenige menschen heen, toen op Maandag 12 dezer de Hindeloopers bij trommelslag in onderscheidene steden en plaatsen lieten bekend maken dat er vandaar na de genoemde ysbergen eene uitmuntende baan bestond en dat er op dezelve Dins dag den 13 dezer eene hardrydery op schaatsen zoude plaats hebben om een zwa- ren zilveren zaktabaksdoos tot prijs en een dito lepel en vork tot premij. 64 waaronder eenige bevaamde ryders dongen naar den uitgeloofden prijs, welke des Woensdags den 14, behaald wierd door Dirk leskes van der Wal van Workum en de premij door Dirk Althuis ius uit de Gaastmeer. De toevloed van menschen opdeze beide dagen gaat alle verbeelding te boven. Wonderlyk was het te zien die lange stroom van menschen van de Workumer sluis tot aan de Ysber gen, welke Yn nije wike fortelle wy hjir fierder oer. Ondertrouwd: Johannes Arnoldus Sij- brandi, 25 jr, te Workum en Maria Suzan na Dorothea Meijer, 23 jr, te Amsterdam Gehuwd: Wiggele van de Witte, 22 jr, te Pingjum en Foekje Lootsma, 20 jr te Workum Overleden: Anna Maria Fopma, 83 jr, wed. van Fredrik Kransen Wieger van Brug, 70 jr, echtgn. van Harm- ke Braam i satie, recreatie. De Stichting heeft ook een Socioloog in dienst. Van de gelegenheid om vragen tot het forum te richten werd gretig gebruik gemaakt. O.a. kwamen de woningbouw, recreatie het open leggen van de meren, wegen aanleg, industrie vorming aan de orde. Het forum beantwoordde op deskun dige wijze al deze vragen en het was reeds laat toen voorzitter Brouwer het slotwoord kon spreken. Hij bedankte de forumleden voor hun bereiwilligheid deze lang niet makkelijke taak op zich te ne men. Met het toezeggen te proberen nog ^ens zo’n avond te houden sloot hij de avond en wenste ieder wel thuis. Eindstand 9 'y Jr

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1