Is er dan ook wat? Pas verschenen GAASTRAs Boekhandel Aftrekposten bij de inkomsten- en vermogens belasting Editie 1964 Prijs f 3.75 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN illllllllllllllllllllllllllllllllli VERKRIJGBAAR in Tel. 314 WORKUM In deze jaarlijkse editie van deze bekende handleiding zijn weer een aantal nieuwe tips verwerkt. Toegevoegd werden enige nieuwe hoofdstukken o.a. Aftrekmoge lijkheden voor studerende kinderen, mogelijkheden met betrekking tot de loonbelasting en regelingen t. b. v. het sparen (wordt vervolgd) 30 30 30 Herv. en 27 Verg. CJBTB, JBTB en 28 HEIDENSCHAP KERKDIENSTEN Op de KONTAKTAVOND op 5 februari van de Fr. Mij. van Landbouw; Bond van Plattelandsvrouwen De Jongerein, zijn echtgenoten en verloofden ook hartelijk welkom JAARVERG. MUZIEKVER. STUDIO HEIDENSCHAP. Deze jaarvergadering op 29 januari gehouden was heel goed door de leden bezocht. Uit het verslag van dé secretaris bleek dat de vereniging een goed jaar achter de rug heeft. De penningmeester deelde mede dat de inkomsten 5802.28 bedroegen, de uitgaven 4782.97. Het saldo was dus 1019.31, daarbij komt nog een gemeentelijke subsidie van 600.over het jaar 1963 dat nog niet was ontvangen. Het ledental is door vertrek gedaald, maar het aantal leerlingen is verdubbeld. VERGADERING Het bestuur van de chr. schoolver eniging hield haar ledenvergadering, waar 33 aanwezig waren, in de school. Door ds. J. Schoneveld werd een inleiding gehou den over het 2 Themothius 3 vers 14 - 17. Een ernstig woord dat wijst naar Gods bedoeling met de mens. Hierop volgde het lezen van de notulen, jaarverslag alsme de het verslag betreffende de financiën. Bij de verkiezingen werden herkozen J. van der Wal en Couperus. In de vacature S. W. Zwaan werd gekozen M. Duindam in de commissie van toezicht. Vervolgens werd aan J. W. Zwaan een herdenkings cadeau aangeboden in de vorm van een luxe asbak met inscriptie, daar hij vanat 10 februari 1937 tot 10 januari 1963 deel heeft uitgemaakt van het bestuur en ver schillende functies heeft vervuld. De voorzitter bedankte hem voor al het werk dat hij heeft gedaan. Zwaan dankte alle aanwezigen voor de huldiging. Besloten werd om op 21 febru ari a.s. de ouderavond te houden, waarin op verzoek niet zal worden gerookt. VERANDERING WEGWIJZERS Nog voor het aanbreken van het voor jaar wil de ANWB alle hoge wegwijzers op de grote verkeersroute Afsluitdijk-Gro- ningen vervangen hebben door blauwe richtingsborden. De bekende hoge weg wijzers, die al sinds 1895 het verkeer op de juiste weg brachten, voldoen steeas minder aan de eisen, die het snelverkeei' aan een goede routeaanduiding stelt. Het is dan ook het streven dat de tradi tionele blauw-witte wegwijzers binnen enkele jaren verdwenen zullen zijn langs de hoofdverkeerswegen. Slechts langs ae onbelangrijke wegen en binnen de be bouwde kommen van kleine gemeenten zullen zij gehandhaafd blijven. Als de vorst het werk niet belemmert, zal een speciale ploeg van de afd. Beweg wijzering van de ANWB vóór 15 februari a.s. niet minder dan 107 blauwe richtings borden plaatsen op het weggedeelte tus sen Zurich en Heerenveen. Daarna komt het wegvak Heerenveen-Groningen aan de beurt. De richtingsborden zijn voorzien van plaatsnamen, die in lichtreflecterende let ters zijn uitgevoerd. Hierdoor kan men, ook bij duisternis, de te volge route reeds van 100 meter afstand lezen. Enkele van deze richtingsborden heb ben een oppervlakte van 5 m5. 24 25 26 26 17 19 25 welk soort mest moet worden toegediend. Een overdaad van een bepaald soort mest b.v. kalk of kalizout kan minstens even schadelijk zijn als een tekort. En dat dit laatste dikwijls voorkomt blijkt wel uit het vele onderzoek dat het Bedrijfslabo- ratorium voor Grond- en GewasoncrerzoeK te Oosterbeek de laatste jaren voor par ticuliere tuinbezitters heeft verricht. De bijzonder gunstige ervaringen in de ze sector wettigen het vermoeden dat het grondonderzoek bij particuliere tuinbezit ters zich verder zal uitbreiden. 5 5 6 10 10 10 12 12 12 13 14 17 4 11 6 7 13 22 3 4 5 ZONDAGSDIENST ARTSEN van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur Zondag 2 februari 1964 IJS GEBROKEN STAVEREN. Na de tweede vorstperi ode heeft de sleepboot .Waddenzee II’ van kapitein G. Attema uit Harlingen het ijs in de vaarwateren van Leeuwarden via Sneek en IJlst naar Staveren gebroken. Om 8 uur ’s avonds arriveerde de boot te Staveren en heeft zaterdagmorgen de «v, a „-t1..; VAN AUTOWASSEN AF... VOOR NEGEN MILLE Iedere autobezitter verspeelt tegenwoor dig wekelijks enige uren van zijn vrije tij a met het reinigen van zijn vehikel. Als u van dit karwei af wilt, is dat mogelijk, maar het kost u wel een flinke greep m de portemonnaie. ’n Complete robot’ voor het schoonmaken van uw auto, de .Pace maker’ is thans in de Verenigde Staten in de handel en hij knapt dit karweitje voor u op in twaalf minuten. De opstelling van het apparaat kost vijf minuten, maar is dat eenmaal geschied, dan is een eenvou dige aansluiting op het lichtnet voldoen de om de robot het werk te laten doen. De buitenzijde van de auto wordt bespo ten met een reinigingsmiddel en afge spoeld, de banden worden schoongemaakt, het binnenwerk gestofzuigerd, de ramen gereinigd en gedroogd. Het apparaat is zowel buiten als in de garage te gebrui ken, maar is. naar onze begrippen zo duur ongeveer 8.700.dat wij autobe zitters aanraden, toch maar de doe-het- zelf methode te blijven toepassen, of de wagen naar de garage te zenden.-(DIA). GRIMEERKURSUS Uitgaande van de Amateurtoneelschool zal in Leeuwarden een korte grimeer- kursus worden opgezet. Het doel is de deelnemers in de eerste plaats te laten zien wat er met grime kan worden bereikt, terwijl daarna zo moge lijk ook praktisch zal worden gewerkt. De kursus bestaat uit zes wekelijkse les sen van ongeveer 2 uren. Belangstellenden kunnen zich nog opge ven bij de Amateurtoneelschool, adres Kunstcentrum .Prinsetün.’ waar de lessen ook zullen worden gegeven. CULTURELE AVOND WARNS. De afdeling Koudum-Warns van de C.B.T.B. hield in samenwerking met de Bond van Plattelandsvrouwen en meisjes afd. Warns een zeer geslaagde culturele avond in ,Us Sté’ te Warns. De heer R. de Groot, hoofd van de chr. landbouwschool te Workum sprak een in hoofdzaak propagandadistisch woord maar haalde ook verschillende andere dingen hier bij aan. Spreker stond o.a. nog stil bij het leven van de vrouw op de boe renbedrijven, zij heeft officieel geen be roep maar heeft toch een zeer belangrijke taak in het bedrijf Na deze rede dankte de heer van der Gaast de spreker waarna het toneelgezel schap ,De Speelgenoten’ uit Heerenveen ,De rikeling’ opvoerde, wat bij het pu bliek goed in de smaak viel Ds Jansen Schoonhoven, die het slot woord sprak, hield ’n korte inleiding over Openbaringen 8, waarbij hij wees op het belang van krachtige organisatie. Besloten werd met de bekende avond zang. De collecte ter bestrijding van de on kosten bracht 200.op. ELLEBOOG GEBROKEN Op weg vanaf het station naar haar woning kwam mej. R. Schellinga zo raar te vallen dat zij haar rechter elleboog brak. Op advies van de huisarts werd ze in het ziekenhuis te Sneek behandeld maar kon daarna naar huis terug keren. BUURTFEEST Op 21 jan. j.l. hield de Buurtvereni ging Sylspaed en Omstr. haar feestavond in Hotel De Wijnberg. Daar de voorzitter de heer J. Visser niet aanwezig kon zijn had de tweede voorzitster mevr. Wester- huis de leiding. De vereniging herdacht tevens haar 10 jarig bestaan waarvoor de andere buurt verenigingen bloemstukken aanboden. Een toneelvereniging uit Midlum voer de het toneelstuk ,de Lietsj es jonger’ van J. Bus op. Er werd besloten nog iets voor de kinderen te organiseren. Na afloop werd er gezellig gedanst op de muziek van de plaatselijke Frisian Band waarbij de jeugd en ook wat eigenlijk niet meer jeugd is zich op de gladde vloer waagde Al met al bijzonder geslaagd. ZEER GEZELLIGE JAARVERGADE RING VAN DE KLEUTERSCHOOL De jaarvergadering van de kleuter school met de bijbel, werd door 39 leden bezocht. Door de voorz. de heer G. Klijn- stra werd voorgelezen Joh. 1. Hierna ging hij voor in gebed, en riep allen een harte lijk welkom toe. Uit de verslagen bleek dat er over het afgelopen boekjaar een batig saldo was van 126,87 alhoewel er nog een schuld aanwezig is van 500. Het aantal leden dat door een gehouden actie met 25 is toegenomen is nu 138, er zijn nog 27 donateurs. De voorz. sprak een woord van dank tot hen die aan deze ledenwerf actie had den deelgenomen. Aan de financiële commissie werd als lid toegevoegd mevr. M. Klijnstra-de Vries Bij de bestuursverkiezing werd in ae plaats van de heer G. Klijnstra die aan de beurt van aftreding was, en niet her kiesbaar, gekozen de heer H. van Dam Door de voorz. werd medegedeeld, dat aan Rijkspolitie de heer W. Reitsma was verzocht om aan de hand van een film wat verkeersregels aan te wijzen. Daar evenwel een dergelijke film niet was te krijgen, had de heer Reitsma hier voor moeten bedanken. Deze films moeten al ver voor de vergadering worden aan gevraagd. Daarom was besloten dat de kleuter- onderwijzeres mej. Jansen de avond op zou luisteren terwijl een viertal dames, enkele liederen met begeleiding van gi taar ten beste gaven. bijvoorbeeld wat de sociale gevolgen zijn van een versnelde industrialisatie in een bepaald gebied, welke voorzieningen er in een bepaalde gemeente nodig zijn, wat er voor de bejaarden moet worden ge daan. Het nut daarvan is moeilijk te be strijden. (Nadruk verboden) E.H.B.O. oef. 17 t/m 20 Ouderavond Chr. Kleuterschool Jaarverg. Begrafenisver. Draagt El kanders Lasten. C.P.B. vergadering Feestavond SVW oef. 21 t/m 24 Mannenver. van BEMESTING PARTICULIERE TUINEN Vele particuliere en volkstuinbezitters hebben inmiddels de lijsten voor het be nodigde zaaizaad en pootgoed in 1964 bij de zaadhandelaar ingeleverd. Op zichzelf veelal een bijzonder plezierige bezigheid voor de tuinliefhebber. De toekomstige bemesting is daarentegen dikwijls een probleem, omdat direkt de vraag rijst: ,wat is een goede bemesting’. Dit is zon der meer niet te zeggen. Eerst dient men namelijk te weten hoe het met de bemes- tingstoestand van de grond gesteld is en dan kan pas gezegd worden hoeveel en «8» WORKUM Opgave voor bovenstaand lijstje liefst zo spoedig mogelijk inzenden. In deze rubriek worden korte aankon digingen van vergaderingen en bijeen komsten kosteloos opgenomen. Graag zo spoedig mogelijk opgaaf, want dan heeft het de meeste zin voor andere verenigingen om met de bezette data re kening te houden. 1964 januari Gecombineerde Feestavond Meienoar ien Begine Gecomb. verg. Herv. en Geref man nenvereniging Herv. Gemeeenteavond Workum en Heidenschap februari Balk—O.D.I. Feestavond Vrolijke Buurt Contactavond Fr. Mij van Landb., Plattelandsvr. en De Jongerein E.H.B.O. oef 9 t/m 12 Jaarverg. Geref. Mannenver. Prop, feestavond Volksonderwijs Jaarvergadering Warkums Erf skip Tweede Uitvoering Het Masker Evang. Samenkomst in de Ger. Kerk Vierde Nutsavond Kristlik Fryske Plattelans jongerein E.H.B.O. oef. 13 t/m 16 Feestavond buurt ver. Oer de Dolte Vrouwen wereld gebedsdag Afscheid en Ouderavond Herv. Zon dagsschool 18 en 19 Rode Kruis film 19 20 21 iPostema, Kooistra, S. J. Ybema, Molkwe- rum en R. Kroondijk Koudum (waar geen plaatsnaam is vermeld is Warns.) J Alle vragen betroffen het platteland en Thaar toekomst, vormgeving enz. enz. Nadat een bepaalde groep een algeme- ne beantwoording op een vraag gevonden had werd dit aan het forum voorgelegd die er dan op bij toer beurt hun mening over gaven hetgeen soms zeker niet ge makkelijk was. V Workum (R.K.) Voorm 7.30 uur Vroeg mis 10 uur Hoogmis ’s Av 7.30 uur Lof (Herv) Voorm 9.30 uur ds Klopman van Molkwerum ’s Av 7.3Ó uur ds I. J. Wouda van Bolsward Mariënacker Voorm 11 uur ds G. van Zeben H.A. Voorm 11 uur Zondagsschool in kerk en Ons Gebouw (Doopsgez) ’s Av 7.30 uur ds L. Lau- rense van Bolsward Voorm 11 uur Westhill kinderdienst (Geref) Voorm 9.30 uur ds D. Middel- Koop Nam 2 uur ds D. Middelkoop (Bapt) Voorm 9.30 uur ds F. G. J. Hof huis Voorm 11.15 uur Zondagsschool Heidenschap (Herv) Voorm 9 uur ds G. van Zeben H.A. Nam 1.30 uur ds G. van Zeben Dankz. (Geref) Voorm 9,10 uur Leesdienst Nam 1.30 uur ds Gros. Ferwoude (Herv) Geen Dienst Gaast (Herv) Nam 1.30 uur ds B. Jager flindeloopen (Herv) Voorm 9.30 uur Leesdienst ’s Av 7.30 uur ds H. de Wolf (Doopsgez) Niet ontvangen Koudum (Herv) Voorm 9.30 uur ds H. de Wolf H.A. Nam 2 uur ds H. de Wolf H.A. ’s Av 7.30 uur ds Schoneveld Molkwerum (Herv) Voorm 9.30 uur mevr. G. K. Wagenaar-Kroese uit Leeuwarden Nam 2 uur ds B. Klopman Warns (Herv) Voorm 9.30 uur en nam 2 uur ds L. Jansen Schoonhoven Staveren (Herv) Voorm 9.30 uur en nam 2.15 uur ds Schoneveld VOORLICHTINGSAVOND De voorlichtingsavond van de C.A.F. op de bovenzaal van Hotel Osinga gehou den was zeer goed bezocht. Voorzitter A. Demmer van Molkwerum had z’n openingswoord afgestemd op dankbaarheid wegens de goede belang stelling en de groei der coöperatie met hartelijke woorden aan allen, in het bi- zonder aan de spreker de heer J. van Dijk, diens medewerker Veenstra en de heel de Ham, die elk jaar aanwezig is. Ook de aanwezigheid van de heer Timmer man ass. R.L.V.D ter plaatse vindt waar dering De zeer goede lezing van de heer J. van Dijk landbouwkundige van de Ned. Kali-Import Mij. Bureau Noord te Gro ningen met als titel .Actuele bemestings problemen op grasland’ was van grote be tékenis en raakte wel de kern van dit on derdeel van de landbouw. De spreker wist zijn onderw. zo grondig door te nemen en de problematiek duidelijk te maken aan zijn gehoor, dat men er wel naar luisteren moest. Zowel de toe te dienen organische als de kunstmeststof kreeg een diepgaan de bespreking Grondonderzoek ïs de voor naamste voorwaarde om te komen tot een bemestingstoestand en eens om ae 3 a 5 jaar is wel nodig zo stelt de spreker Bij dit uitvoerig betoog bleef weinig on besproken en hierop volgde een langdu rige bespreking. Dit vraag en antwoordspel duurde ge ruime tijd en was aanvullend op het ge sprokene en getuigde van goed nadenken van de aanwezigen, maar ook van de be reidheid van anderen te leren, en was daardoor zeer leerzaam en opbouwend. Twee films volgden: Een over de revo lutionaire ontwikkeling op de bedrijven in West-Duitsland, gaf wel een duidelijk beeld hoe ver de mechanisatie is doorge voerd, zowel op het veld, transport naai, en verwerking op de boerderij. De tweede film heette JJsmarathon 1963’ de Elfstedentocht in 1963 gaf een goed beeld van deze barre tocht. Hetgeen de heer de Ham wist te zeggen was ais steeds afgestemd op de werkelijke situa ties. De dank van de voorzitter aan spreker, filmer, de heer de Ham en allen die zo goed meewerkten was groot. SCHAAKWEDSTRIJD M De Schaakclub O.D.I. organiseerde’»® op zaterdag 25 jan. weer haar jaarlijksdlj^ open schaakwedstrijden. Meerdere vaste ’j®K. deelnemers waren ook nu weer present, L- terwijl daarnaast ook veel schakers voor; de eerste maal aan deze wedstrijden deel namen. Hieronder was een flink percen tage jongere spelers wat veelbelovend is voor de schaaksport in de Zuidwesthoek; De 65 deelnemers waren onderverdeeld in 16 groepen, terwijl in iedere groep 2 prijzen, bestaande uit voorwerpen van, Workumer aardewerk, beschikbaar waren.; Prijswinnaars waren dan: IA D. Hokwerda, Oosthem 2Va pt. S. Haytema, Hindeloopen IV2 pt; IB Mr. J. v/d Velde, Sneek 3 pt. S. Dijkstra, Kol-- lum IV2 pt; IC L. Albada, Sneek 3 pt. P. Visser, Bolsward IV2 pt. na loting met S. Hoogeboom, Sneek IV2 pt; ID J. S. IJbe- ma, Workum 2 pt. A. C. Verhoog, Leeu warden 1 pt. (3 dln) 2A M. Vierstra, Nijemirdum 3 pt. R. W. Abma, Oosthem 2 pt; 2B B. H. T. Feenstra, Tjerkwerd 2 pt. R. F. de Boer, Workum, 2 pt; 2C M. N. Hogeboom, Kampen 2 pt. K. Visser, Bolsward IV2 pt. na loting met S. D. de Vries, Idzega IV2 pt; 2D S. Twer- da, Bakhuizen 3 pt. v/d Valk, Exmorra 1 pt. 3A M. Hogeboom, Sneek 2V2 pt. T. H. Pateer, Bolsward IV2 pt; 3B I. J. Breimer, Rijs 3 pt. R. v/d Veen, Koudum 2 pt; 3C A. de Boer, Workum 3 pt. G. Wiersma, Warns 2 pt; 3D R. Joustra, Wommels 3 pt. A. v/d Linde, Oudemirdum 2 pt; 3E P. Keulen, Rijs 3 pt. P. Visser, Workum 2 pt; 3F B. Bosma, Piaam 2l/a pt. K. Barzilay, Warns 2 pt; 3G R. R. de Groot, Workum 3 pt H. Gorter Workum 2 pt; 3H (6 deeln) A. Dolle, Bakhuizen 5 pt. J. Boschma, Workum 3'/a pt. J. Risselade, Hemelum 31/2 pt. JONGEREIN VERGADERING KOUDUM. Het bestuur van De Jonge rein afd. Koudum en O. had met de Plat- telandsmeisjes een vergadering belegd waar in discussiegroepen een aantal vra gen werd besproken en deze antwoorden werden dan voorgelegd aan een forum’ Dit forum bestond uit de dames Thijssen, Zeldenrust-Franckena en de heren ds. KRONIEK VAN HET LAND Maatschappelijk werk in de provincie mensen moeten worden gestimuleerd. NNP Nederland heeft nog heel wat probleemgebieden. Streken, waar moei lijkheden ontstaan doordat de bevolking wegtrekt omdat er geen werkgelegenheid is. De laatste jaren is hierin verbetering gekomen door het industrialisatiebeleid van de regering, dat vooral gericht is ge weest op het gehele Noorden (Groningen, Friesland, Drente), een deel van Overijs sel, Zeeland en stukken in Noord-Holland Brabant en Limburg. Het eind van deze ontwikkeling is echter nog lang niet in zicht. Eerder is er een nieuwe fase begon nen. ,We hebben nu wel fabrieken neerge zet, maar zijn de mensen ook inderdaad gelukkig?’, begint men zich af te vra gen. Miljoenen zijn geïnvesteeerd voor het aanleggen van industrietereinen, het ver beteren van wegen, de bouw van fabrie ken en allerlei zaken, welke het de onder nemer financieel gemakkelijk maken zich in de provincie te vestigen. Toch doen zich weer moeilijkheden voor. De mentaliteit van de plaatselijke bevolking verzet zich op sommige punten tegen de nieuwighe den, terwijl het de nieuwkomers, die zijn aangetrokken door de nieuwe industrie, weer veel te langzaam gaat. In Den Haag, waar de touwtjes van het industrialisatiebeleid samenkomen, heeft men zich deze moeilijkheden gerealiseerd. Vooral het Ministerie van Maatschappe lijk Werk een voor Europa uniek insti tuut probeert in deze vooral menselijke problemen een oplossing te brengen. On langs zijn wij in de gelegenheid geweest in talrijke kleine, zelfs naar de begrippen van de stedelingen volkomen afgelegen plaatsen het resultaat te bezichtigen van het werk van dit departemerft. Sinds 1960 is ruim dertig miljoen gulden beschikbaar gesteld om zoals het dan heet ,de sociale leefbaarheid van de gebieden te verhogen.’ Met dit geld kwamen o.a. de volgende voorzieningen tot stand: tien zwembaden en twintig sportvelden, zestig dorpshuizen, zestig kruisgebouwen, 15 werkplaatsen voor minder-valide werk krachten en zeven culturele gebouwen. Meestal bemoeit het Ministerie zich niet rechtstreeks met deze activiteiten, maar lopen de initiatieven via zogenaamde pro vinciale opbouwarganen. Bij het werk moet ook steeds voorop staan, dat de plaatselijke bevolking actief aan het pro ject deelneemt. In het bestuur van een vinciale opbouworganen. Bij het werk steeds vertegenwoordigers van particulie re instellingen naast de provinciale en gemeentelijke overheid. Dit soort organi saties is voor Nederland nog vrij nieuw. Tot nu toe hebben zij haar werk steeds gericht op ook onmisbare studies, welke de grondslag moeten vormen voor een latere actie. Van verscheidene kanten is critiek uit geoefend op de provinciale opbouworga nen, zoals deze nu in vrijwel alle provin cies opereren. Men verwijt hun, dat zij zich teveel met het theoretische werk be zighouden en de harde practijk vergeten. Smalend praat men over ,de nieuwe ge leerden’. Inderdaad spreekt men bij som mige van deze organisaties, zoals wij bij voorbeeld in Zwolle opmerkten, graag over maatschappelijk werk als ,een nieu we wetenschap’ en worden de gesprekken als een smakelijk gerecht gelardeerd met allerlei ingewikkelde termen uit de soci ale en psychologische handboeken. Het gaat echter te ver om het werk hierom te veroordelen. Studies, grondige schetsen van een plaatselijke samenleving, zijn nu eenmaal nodig om mogelijke mankemen ten te ontdekken en te verbeteren. De on derwerpen lopen zeer uiteen en vaak vormen de rapporten handige gidsen voor E.H.B.O. Gecomb. Geref. Gecomb. Jongerein O.D.I.Sneek 2 maart Jaarfeest Herv. Vrouwengroep Gecomb. Mannenver. van Herv. en Geref. Vijfde Nutsavond C.P.B. vergadering Geref. Mannenver. Patrimonium januari 30 Gemeenteavond Heidenschap en Workum februari Ringvergadering J.V. Doarpsjoun Dammen Dansen

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 2