I DE JACHT IS ALTIJD OPEN I 1 Adverteert in 9Friso’ h ■l~ (wordt vervolgd) MBB ga w WBIb w W H BB j J in a. b. c. IN MAART JEUGDVERKEERSEXAMEN VEILIG IS GOEDKOPER FEUILLETON no. 7 door Gerrie Bos I meest uitzonderlijke mooie natuurgezich- ten! Dieren en vogels, de laatste veelal in exotische kleuren pracht. Bergen en wa tervallen, rivieren en rotspartijen, planten die soms 4 m hoog worden, dolfijnen die door de kinderen der Maori’s, de oor spronkelijke bewoners der wereld bij na me geroepen werden, Dit en nog oneindig veel meer werd verteld en zag men op de films door de heer Strijbos tijdens deze reis gemaakt. Een avond vooral voor hen die veel van de natuur houden om niet weer te verge ten! PLAATSELIJK NIEUWS LEZING VAN J. P. STRIJBOS HEMELUM. Op de feestelijke jaarver gadering van het lokaal onder leiding van de heer G. Bremer sprak de heer Jan P. Strijbos. Hoe prachtig weet deze wereld- reiziger-vogeldeskundige te vertellen van hetgeen hij bij omzwervingen over onze aardbol zag! Het is een gave dit zo aan trekkelijk te kunnen voorstellen zo dat men als het ware meereist. Ditmaal was het reisdoel Nieuw Zeeland. Ver van huis maar bij vriendelijke mensen, wonende in een land dat uitermate vruchtbaar is, zeer welvarend en een ongekende rijkdom bezit aan natuurschoon op elk gebied! Een weelde van bloemenpracht zoals wij op de film zagen, maar ook een keur van de De zesde-klassers van de lagere scho len doen op 10 maart a.s. hun theoretisch verkeersexamen. Het praktische examen wordt op latere, voor de gemeenten ver schillende, data gehouden. In 1963 namen 234.300 leerlingen van het Lager Onderwijs aan het jeugdver- keersexamen deel. Dit aantal zal dit jaar weer worden overtroffen. zijn boekje op en kwam tot de con clusie, dat hij buiten zijn basisloon toch nog vijftien gulden had verdiend Voor een eerste dag toch werkelijk niet slecht. Hij scheurde de zestien orders uit het boekje en deed ze in een van de enveloppen. Daarna ging hij in de stad eten, waar hij tevens de brief in een trambus deponeerde. Nog twee dagen ging hij met zijn tas de sigarenwinkeliers af en toen hij vrijdagsavonds de laatste orders in een envelop deed en op een kladje een berekening maakte van zijn ver diensten, was hij toch niet ontevre den. In drie dagen had hij toch al aan piovisie een kleine vijftig gulden bin nen gehaald. Een bedrag, waarvoor hij misschien een hele week zwaar werk had moeten doen bij de baas van zijn reclasseerder. Zaterdagmorgen sliep hij uit, dood moe van het ongewone werk. Hij zag de tas staan op de stoel bij de deur en dacht: Vandaag kan ik geen sigaar meer zien. Maandag is nog ver genoeg. Maandagsmiddags was hij bij zijn toezichthouder in de Frederik Hen drikstraat en vertelde, dat hij al werk had. Sinds vorige week woensdag. Hij gooide achteloos het orderboekje op het bureau van de man en zei: Kijkt u zelf maar, dat ik niet stil gezeten heb. En dat ik van goede wil betoon en de gemeentebegroting dienst jaar 1964. Voordat de alg. beschouwingen worden gehouden geeft de voorzitter aan de hand van de begeleidende brief aan de leden een korte uiteenzetting waarbij de slechte financiële positie van de gemeente en de oorzaken daarvan belicht worden. Dat er iets heel erg scheef zit bij de fi nanciële verhouding Rijk-gemeenten werd wel heel duidelijk. H.O. heeft een wegen net van 75 km terwijl een veel grotere gemeente in zielental als Smallingerland er maar 25 km heeft. Uit de gewone middelen is sluitend ma ken van deze begroting onmogelijk. Dan volgen de algemene beschouwingen waarbij de heer Heeres de rij opent en b. en w. dank brengt voor de duidelijke wijze waarop dit stuk de cijfers en alles wat daarmee verband houdt weergeeft spr. gaat op enkele punten diep in. De heer Tj. Haitjema vindt het woning- beleid van de regering fataal voor de kleine gemeenten. De heren van der Veer en Olthof spra ke in gelijke zin naast veel waardering voor het werk van B. en W: en de amb tenaren der gemeente was er onrust over de positie van de gemeente. Bij de be spreking van de geleidebrief bij deze be groting door B. en W. gevoegd, waarin vervat de bemerkingen van de raadscom missies en de antwoorden van B. en W. kwamen genoemde knelpunten nog eens extra naar voren en werden er harde no ten gekraakt over de weg Koudum-Molk- werum tot driesprong Warns-Staveren. Er wordt op b. en w. sterke aandrang uitge oefend om de gevaarlijkste plaatsen iets te verhelpen daar deze weg op veel plaat- goeie week te worden. Hoewel hij zijn voeten nu ook be gon te voelen, liep hij rustig de Jan Pieter Heije uit de Overtoom op. Op de Amstelveenseweg aarzelde hij even. Zou hij naar zijn kamer gaan? Waarom ook niet? Waarom zou hij die nog langer geheim houden? Zijn toezichthouder wist zijn adres ook en die zou wel kontakt onderhouden met de politie. Om kwart voor zeven was hij thuis schopte zijn schoenen uit en stak een sigaret op. Daarna scheurde hij zijn orders uit, berekende even zijn ver diensten en knikte tevreden. Nauwelijks was hij hiermee klaar of er werd gebeld en Gijs nekharen begonnen te kriebelen. Daar zul je het hebben, dacht hij. Even later werd er op zijn deur ge klopt. „Iemand voor u, meneer Bol." zei z'n hospita. „Toch geen juffrouw met een kin derwagen?" vroeg hij met een kwasi- verschrikt gezicht. De vrouw glimlachte over de oude mop. „Een meneer." „Als het werkelijk een meneer is, mag hij verder komen." De man was drie sekonden later in de kamer en sloot de deur achter zich Gijs bleef rustig zitten en wees hem een stoel bij het raam. „Gaat u zit ten, meneer de rechercheur," zei hij kalm. „Ik had u al een paar dagen eerder verwacht." De man was even overbluft en ging automatisch tegenover Gijs zit ten. „Een kwaad geweten?" „Wie eens steelt, altijd een dief, hé? Dat is zo ongeveer jullie gedach tengang, veronderstel ik. Wat ver schaft mij de eer van uw bezoek?" bezitter van de wagen draagt er de ver antwoording voor. Er is geen enkele auto, die niet onderhouden moet worden. Het kost veel geld om er een auto op na te houden, maar het is op de lange duur goedkoper en veiliger om de verkeersvei ligheid van de wagen regelmatig te laten controleren. Wanneer men op tijd de kleine foutjes laat herstellen, voorkomt men ondraag lijke en dure verrassingen. Bovendien be waart men daardoor ook de waarde van de auto en reduceert men de onderhouds kosten op de lange duur. In samenwerking met de Bond van Au tomobiel-, Garage- en Aanverwante Be drijven (BOVAG) en de politiële instan ties organiseert het Verbond voor Veilig Verkeer veiligheidsinspecties van. motorvoertuigen op vrijwillige basis. In door het Verbond in overleg met de po litie en BOVAG daartoe aangewezen ga ragebedrijven worden auto’s van hen, die zich vrijwillig aan deze inspectie onder werpen, grondig op alle veiligheidsaspec ten nagekeken. Als het motorvoertuig aan de gestelde eisen voldoet, wordt een vignet afgegeven en op de voorruit aan gebracht; dit vignet wisselt elk half jaar van kleur, zodat in één oogopslag te zien is of het voertuig in het juiste tijdsbestek aan een veiligheidsinspectie onderworpen is. Het is aanbevelenswaard de periodie ke veiligheidsinspectie te laten uitvoeren gelijktijdig met een grote onderhouds beurt, die in het algemeen wordt gegeven om de 10.000 km. Als dit geschiedt be hoeven weinig extra-werkzaamheden te worden verricht, zodat de kosten beperkt blijven tot het (in het hele land genorma liseerde) bedrag van 2.50. Komt men uitsluitend voor een veiligheidsinspectie, zal de garage 10,in rekening brengen ook dit bedrag is in het hele land gelijk. De inspectie omvat niet minder dan 45 keuringspunten. Een intensieve controle op de veiligheid van het voertuig, waarbij letterlijk niets wordt overgeslagen. Het vignet wordt alleen uitgereikt - en de wagen is dus van dat moment af door een ieder als .veilig’ te herkennen - wan neer aan alle punten is voldaan, met uit zondering van de facultatieve. Tegelijk met het vignet wordt een log boek en inspectierapport uitgereikt, met vermelding van de bevindingen. De periodieke veiligheidsinspecties kun nen, naarmate meer automobilisten de waarde daarvan inzien en hun voertuigen regelmatig aan het vrijwillige onderzoek onderwerpen, een wezenlijke bijdrage le veren tot de veiligheid van het verkeer sen levensgevaarlijk is of moeten er eerst ernstige ongelukken gebeuren? De begroting van Maatschappelijk Hulp betoon werd vastgesteld als aangeboden met voor inkomsten en uitgaven een be drag van 146.763.77. De Raad hechtte haar goedkeuring aan de gemeente begroting 1964 waarvan de gewone dienst een tekort vertoonde van 123.739.67 sluitend te maken uit saldi-re- serve en alg. reserve. Geraamd bedrag van inkomsten en uitgaven 2.169.570.87. Voor de kapitaaldienst pro rest nadelig slot 231.740.23. Als laatste punt nog op de agenda: wij ziging begroting 1964 in verband met de bouw van het Bejaardencentrum .Stich ting Claerbergen’ te Koudum, welke een verhoging meebrengt t.a.v. de gewone- en de kapitaaldienst. De kosten van de Stich ting worden geraamd op ƒ1.521.479. waavrn grondkosten 181.000.bouw kosten 1.078.747.— en 188.575. (instal laties) Maatschappelijk Hulpbetoon zal per jaar worden belast met 17.386 aan extra steun voor hen die niet het volledige ver- pleeggeld kunnen betalen. Ook dit punt wordt zonder stemming aangenomen. RAADSVERGADERING Hemelumer Oldeferd. De raad was voltal lig toen voorz. burgemeester L. E. Pasma de zitting opende. Z.h.s. werden de notu len van de vorige vergaderingen goed gekeurd evenals de ingekomen stukken en mededelingen. Aan de gemeente Leeuwarderadeel werd adhesie betuigd over de te onder nemen stappen inzake afschaffing van de gemeente classificatie. Niet minder dan 5 agendapunten be troffen onderwijs voorzieningen welke al len zonder stemming worden aanvaard. De instandhouding van de beide open bare lagere scholen die te Koudum en te Warns achten b. en w. nodig, hoe wel beide beneden het aantal leerlingen door de wet voorgeschreven, blijven. De ver goedingen voor het bizonder lager on derwijs voor het jaar 1964 worden vast gesteld voor gewoon l.o. per leerling 66.50 en voor u.l.o. 72.50 In verband met het genomen besluit de beide o.l. scholen in stand te houden is indiening van een verzoek aan de minister van O.K. en W. nodig voor het jaar 1964. Het laatste onderwijs punt is het verle nen van een extra crediet aan de o.l. school te Warns, noodzakelijk geworden door enkele bijzondere voorzieningen. Bij de bespreking van dit punt komt nogal verschil van mening naar voren t.a.v. de beoordeling van de school en de toestand van de leslokalen. Met de voorgestelde voorzieningen is 2240. gemoeid en daar ook de inspecteur ze gewenst acht wordt ook dit punt goed gekeurd. In de commissie tot wering van school verzuim en in de commissie ingevolge de woonruimtewet 1947 worden de zittende leden' herbenoemd. Zonder stemming werd aangenomen het verhuren van twee woningen te Warns en één te Koudum aan de door b. en w. voor gestelde personen. Een aanvrage van P. de Jong Molkwe- rum tot het verlenen van een bijdrage in de kosten van aansluiting op het elec- trische net werd goedgekeurd. Zowel de rekening - courant oveereen- komst met de N.N. Bank voor Ned. ge meenten te Den Haag als de machtiging tot het sluiten van kasgeldleningen tot een bedrag van 100.000 beide voor 1964 ontmoette bij de raad geen bezwaar. Zo kwam men aan de behandeling van de begroting voor Maatschappelijk Hulp- A Dikwijls zijn het kleine technische foutjes, die de oorzaak zijn van ongeluk- ken, verwondingen en doden in het ver keer. Het zijn fouten van de auto...., een klein detail in het remsysteem een verkeerd ingestelde lampeen slechte band. Het zijn fouten van de auto, maar de voortaan de eerste zaterdag van de maand komen. Dan hoeft u uw werk er niet voor te onderbreken." Gijs glimlachte. „Op de duur wor den wij het wel eens, meneer. Het beste." Op straat keek Gijs gewoontege trouw voorzichtig in het rond, Zo waar de heren hadden natuurlijk kontakt opgenomen met de toezicht houder en te weten gekomen, dat Gijs Bol zich vandaag moest melden. Wat een handige lui, die russen! Nou hij zou zijn schaduw vanmiddag eens laten tippelen. Kon hij meteen kon- troleren.dat Gijs Bol eerlijk werk deed en dat er niets op hem aan te merken was. Rustig liep hij over de Frederik Hendrikstraat en al spoedig bemerk te hij, dat de man die aan de over kant stond te kijken, hem volgde. „Je doet je best maar, meneertje. Ik ga het ook doen," zei hij zacht tot zichzelf. De eerste de beste sigarenwinkel stapte hij binnen en had meteen ge luk. De man had al eens van de .Fla vor" sigaren gehoord en gaf hem een flinke bestelling. Vergenoegd kwam Gijs een half uur later buiten en zag z'n schaduw weer aan de overkant staan. Hij deed net, of hij nergens erg in had en werkte de hele straat af, waarna hij aan de Bilderdijkstraat begon. Vandaar liep hij de Kinker- straat in en om half vier stapte hij een cafetaria binnen en dronk op zijn gemak een paar koppen thee. Door de ruit zag hij de rus met de rug naar hem toe staan kijken naar het ver keer. Na een kwartiertje stapte hij ver der in de Kirtkerstraat en toen hij tegen zessen in de Jan Pieter Heije- straat zijn laatste klant verliet, tel de hij in gedachten alle bestellingen op en kwam op bijna tweeduizend gulden. En dat op de eerste werkdag. HOOFDSTUK 4 „WE ZULLEN ONS BEST DOEN, HOLLENIA" De volgende morgen ondervond hij dat sigarenorders je niet bepaald toewaaien en dat het pad van de ver tegenwoordiger ook al niet over ro zen gaat. Hij had al vijf keer „nee” verkocht, voordat er iemand enige interesse begon te tonen. Een winke lier in de Reguliersbreestraat liet zich verleiden een sigaar op te ste ken. De man was kenner, dat had Gijs direkt door en toen de man goedkeurend knikte, dacht Gijs: daar komt mijn eerste order. Doch de win kelier verklaarde, dat hij er eerst met zijn compagnon over moest praten en de zesde keer werd ret weer irnee.” Om twaalf uur had hij voor vier en tachtig gulden verkocht, wat bete kende, dat hij vier gulden en twin- tich cent aan provisie had verdiend. Tel uit je winst. Daar had je je drie uur sappel voor gewerkt. Wat een baan! Hij at in een eenvoudige cafetaria en toog 's middags met nieuwe moed aan de slag. Hij probeerde het dit maal in een andere wijk en daar had hij meer geluk. Negen winkeliers wilden het eens proberen met een bescheiden voorraad en toen Gijs, doodmoe van het ongewone gesjouwj door de stad, om half zes in zijn ka-| De man bladerde door het boekje en keek af en toe eens naar de jon geman. „Hoe heb je dat zo gauw voor elkaar gekregen?" Gijs haalde zijn schouders op. „Een kwestie van relaties," blufte hij. De man kon er niet veel tegen in brengen. „Nou, ik ga ermee akkoord. Koan voortaan iedere week even verslag uitbrengen over je gedra gingen en zo." „U bedoelt natuurlijk één keer per maand," verbeterde Gijs rustig. De man keek de bezoeker nijdig aan. „Ik spreek verstaanbaar Neder lands: eens in de week. Op maandag morgen.” Gijs lachte, zonder zich wat van de boze blik aan te trekken. „Ik krijg grote zin om me over u te gaan be klagen, meneer de toezichthouder. En ik denk, dat ik dit straks meteen maar zal doen. Ik ben in vrijheid ge steld, weliswaar op bepaalde voor waarden, maar die voorwaarden die nen zo te zijn, dat ze me niet belem meren in mijn werkzaamheden. Ik ben niet van plan iedere maandag morgen te verliezen, omdat mijn toe zichthouder mij dan ontbiedt, be grijpt u dat goed? Als het u niet naar de zin is, dan zegt u me dat meteen maar, dan laat ik de tas hier en rijd ik meteen terug naar de Amstelveen seweg.” „Het is voorschrift,” pareerde de ander, hoewel minder agressief. Gijs stond op. „Ik weet het adres van de reclasseringsvereniging en ga er meteen heen. Dan zal ik daar open kaart spelen en dan moet ik nog zien, dat ze me willen verplichten iedere week hier een uur te anti chambreren tot meneer de toezicht houder eindelijk bereid is me te ont vangen." De ander fronste zijn wenkbrau wen en zei: „Zorg, dat ik geen enkele klacht over u krijg, want anders laat DAMMEN In de competitie van de Dambond ,De Zuidwesthoek’ kreeg de Club ,Him- melum’ hedenavond ,De Kroonschijf’ van Sneek op bezoek. De uitwedstrijd tegen deze club was met gering verschil door Sneek gewonnen. Ook nu moest ,Himmelum’ in ,De Kroonschijf’ z’n meerdere erkennen en verloor met 1923. BEGRAFENIS VERENIGING HINDELOOPEN. De jaarvergadering van de begraferiisvereniging ,De Laatste Eer’ werd op dinsdag 21 jan. 1964 ten hui ze van D. v/d Wal gehouden. Aanwezig waren 22 leden. Voorz. de heer F. Kooi. Na opening werden de notu len voorgelezen en ongewijzigd vastge steld. Uit ’t verslag van de penningm. blijkt dat de ontvangsten 4413,91 en de uitga ven ƒ3786.46 hebben bedragen. Saldo 627.45. De reserve met inbegrip van het te goed saldo bij de spaarbank bedraagt thans 2346,60 De heren B. Bakker en R. Blom hebben kas en bescheiden gecontroleerd en bij monde van R. Blom accoord bevonden. Het aantal sterfgevallen t.w. 11 leden en 5 niet leden is abnormaal hoog. Ze worden gedurende enkele minuten stilte herdacht Als kascomm. voor 1964 worden be noemd W. D. de Boer en B. Bakker. Het aantal bestuursleden wordt van 5 op 7 gebracht. De heer Th. Zweed die pe riodiek aftreedt wordt met op 1 na alge mene stemmen herkozen. Opnieuw wor den gekozen de heren W. H. Kuipers, F. van Elselo en C. van Mekeren, die allen de benoeming aannemen. Punt 7 bestuursvoorstel wordt met al gemene stemmen aangenomen ’t luidt als volgt: Bijdrage kist te verhogen van ƒ85. tot ƒ125.— Vergoeding voor leden die van de diensten van de vereniging geen ge bruik wensen te maken te verhogen van 50.tot 100. De contributie van alleenstaanden te verhogen van 4.tot 5.Die van hoofden van gezinnen van 7.50 tot 10.per jaar Gezien de sterk verhoogde kosten van de grafkisten hoopt het- bestuur dit be drag over enkele jaren op te voeren tot 200.—. Besloten wordt nog enkele kleine pos ten te verhogen. De ver. heeft thans 38 jaar bestaan en ongetwijfeld in een drin gende behoefte voorzien, wat ook blijkt uit ’t grote aantal leden dat zich in 1963 bij de vereniging heeft aangesloten Bij de rondvraag komen nog verschil lende vragen van interne aard aan de orde waarna de voorzitter deze vergadering met een woord van dank voor de belang stelling sluit. In de hierna gevolgde bestuursverga dering worden de functies als volgt ver deeld: F. Kooij, voorzitter; Th. Zweed, secretaris; A. Bakker, penningmeester. In Caroline Place te Bayswater in Engeland waren teenagers in actie met machinegeweren. De boel werd een beetje overhoop gehaald. Het geheel voor het maken van een foto voor de omslag van een boek, getiteld: ,Only lovers left alive’ van Dave Wallis. In dit boek sterven alle volwassenen en alleen de teenagers blijven leven. Overzicht van. de overlevenden

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 4