WORKUMER KRANT I ERFSKIP— Pypskoft Nieuws- en voor en van Dames tricotages Naaml. Venn „N.V. FRIESCH E ONDERL BELEGGINGS- EN VOORSCHOTBANK4 Advertentieblad de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland &.V.W. agenda EFKES MAISON IRENE WARKUMS RADIO KINGS! MD !O SN TSLSVISIS AUTO-VERHUUR met en zonder chauffeur (All-risk verz.) j* Fré de Boer IJEME DE BOER Fyftich jier lyn 87ste JAARGANG No. 5 VRIJDAG 7 FEBRUARI 1964 GEVESTIGD TE KOUDUM Telefoon 05142-313 Postrekening 836296 uw PLAATSELIJK NIEUWS Meubelen van Inconé gaan een mensenleeftijd mee Inconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid MB Contracten volgens algemene regeling Inzending gaarne spoedig opgaaf i'; OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS bruary liep ik des morgens na het werk, het vroor geweldig, maar tot myn groote it Warkumer toarntsje ek iisbergen, doch as wy dit lézen hawwe, wie dat yn 1900 F. W.T.B. «•^sZ**** ***w#«*A******w*i^* Totaal Rente Spaargelden 1964 4,00 p. jr. 1, a j j iu.xt.ri T.j— i .T t m i vrTl w^TTW—w——M—B Telefoon Redactie en Adm. 05151314 Postrekening 882259 les werkte te r heer Overmeer Verschijnt éénmaal per week Uitgave Fa. T. GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workum DE SPECIAALZAAK VOOR VROUWEN WERELDGEBEDSDAG Vrijdag 14 febr. is het weer Vrouwen wereldgebedsdag. Op die dag zijn over de gehele wereld Christenen van vele kerken, en vele na ties en rassen verbonden in gebed, de een voor de ander en samen voor de noaen van deze wereld. Wij zijn allen zeer verontrust over de nood die heerst onder onze mede Christe nen overal verspreid. Vóór de samenstelling van de liturgie werd aan vrouwen uit verschillende delen der wereld gevraagd ons te laten delen in die noden van haar land, waarvoor zij in het bijzonder ons gebed zouden wen- sen. Wij kunnen niet anders dan dankbaar zijn voor al het goede, en de vrijheid waarin wij hier leven. Gaarne willen wij u opwekken om deze bijeenkomst die in de Doopsgezinde Kerk wordt gehouden vrijdagavond om 8 uur bij te wonen. Plaatselijk Comité, Vrouwen wereldgebedsdag de eens uur uur LAAT VERZORGEN FRISO Uit deze opsomming blijkt al wel, dat er in streekverbeteringen aan de boer zeer veel voorlichtingsmogelijkheden wor den geboden, waarmee hij zijn voordeel kan doen. Sneek, 3 februari 1964. R.L.V.D. Sneek Abonnementsprijs 1.50 per kwartaal per post /3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 ct. per m.m. STREEKVERBETERING EN LANDBOUWVOORLICHTING Op het terrein van de landbouw vol trekken zich de laatste jaren grote ver anderingen. Zowel structureel en sociaal als technisch en economisch is er een ver snelde ontwikkeling gaande. Deze ontwik keling noodzaakt de boer zijn bedrijfsvoe ring aan te passen aan de veranderde om standigheden. Dit roept in vele gevallen spanningen op, doordat de problemen zich dikwijls opstapelen. Waaruit bestaat de landbouwvoorlichting? Doordat de omstandigheden van bedrijf tot bedrijf uiteenlopen moet grote waarde worden gehecht aan de individuele be drijfsvoorlichting. In streekverbeteringen wordt daartoe ruim de gelegenheid gebo den. Daarnaast neemt de groepsvoorlich- ting een belangrijke plaats in Zo worden meestal, verspreid over het gebied, ver schillende voorbeeldobjecten uangebracht. deze hebben vaak betrekking op de bouw en inrichting van de bedrijfsgebouwen, doch ook wel op de graslandverbetering, de bemesting en andere bedrijfsonderde len. Wie dus op een van deze terreinen interesse heeft kan zich in eigen omgeving hieromtrent oriënteren. Ook de vele excursies die georganiseerd worden naar landbouwkundige objecten en bedrijven in andere gebieden geven vele mogelijkheden tot het uitwisselen van ervaringen en het vergroten van in zicht en kennis. Verder omvat de landbouwvoorlichting het organiseren van voorlichtingsbijeen komsten, cursussen, demonstraties, wed strijden en soortgelijke aktiviteiten. van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur Meubelhuis Inconé - Workum en zacht weder en i meren nog Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 ,een gemeen boerin, hebbende goed reeuw en beslag.’ As syn kollega dan it fé telt der moast ek bilesting neffens bitelle wurde komt hy op 19 kij, 1 rier en 1 hiender, in foar dy tiid frij great bislach. Noch dat selde jiers komt har soan, Har- men Teakes op ’e pleats. Ik krij net de yndruk dat it spul dan folie foarüt giet, earder oarsom, hwant de hier sakket yn 1758 ta 493 c.g. Wol rint dy letter wer hwat omheech mar Harmen syn soan, dy ’t sünt 1776 op ’e pleats sit, Eelke Mar mens, hat in lytser tal fé as yn 1749, n.l. 10 kij, 5 rierren en 1 hynder. Hy bitellet dan 603 c.g. oan hier. Sa ’n tweintich jier letter bitellet deselde Eelke mear as hün- derd goune mear (720 c.g.) Hy hat dan ek folie mear fé. Op de sate seis haldt hy n.l. 12 kij, 12 rierren en 3 hynders, mar as wy it byhierde lan yn it Heidenskip der by rekkenje de sate seis leit yn it War kumer fjild dan komme wy op it dub bele. Ta bislüt dan noch inkelde nammen fan eigeners en hierders üt de foarlge jeu. 1828: Popke Idskes Poppes eigener; Symen Namles Kok, hierder 1858: Jan Poppes, eigener; Wid. Si mon Kok, hierster 1882: Poppe Poppes, eigener. Sa as ik al skreaun haw, is de sate let ter yn twaën gien. De iene, nou biwen- ne troch fam. Hingst, bislacht 91 p.m. mei plm. 35 melke kij, de oare, biwenne troch de fam. Miedema, is 30 h.a. great mei sa’n 43 melke kij. Letter mear. De landbouwvoorlichting Bij de organisatie van de voorlichting in streekverbeteringsgebieden wordt de bevolking zeer nauw betrokken. Zo is het gebruikelijk dat een commissie wordt in gesteld, waarin vertegenwoordigers van alle belanghebbende organisaties uit de streek zitting nemen. Deze streekverbete- ringscommissie draagt de verantwoorde lijkheid voor het uit te voeren voorlich tingsprogramma Op deze wijze kunnen de aktiviteiten het beste afgestemd worden op de be hoefte in het gebied. De inhoud van de landbouwvoorlichting in streekverbete ringen is uiteraard gelijk aan die welke overal wordt gegeven. Omdat de meeste streekverbeteringen echter gekoppeld worden aan een ruilverkaveling krijgen bepaalde onderdelen wel dikwijls een spe ciaal accent. Dit laatste is o.a. vaak het geval ten aanzien van de boerderij bouw, de bedrijfsverplaatsing, de graslandverbe tering en de bemesting. Van verslagen, berichten enz. Aide saten XVI Mear as tritich jier binne de beide bruorren Age en Homme Friskes de eige ners fan de St. Ursula pleats, mar yn 1778 blykt it eigendomsrjucht oergien to wê- zen op de widdou fan Homme Friskes. De léste eigener dy ’t yn ieu (sünt 1788) noch neamd wurdt, is Albert Heyes. Hwat witte wy nou fan de hierders De earste, der ’t wy de namme mei wis- sens fan witte, is Wybe Lolkes. Yn it aldste kohier der ’t de hierders yn foar- komme (1713) wurdt syn namme ai neamd. Nei 1720 moat hy stoarn wêze, al- teast inkelde jierren letter is it syn wid dou, Yttje Clases, dy ’t oan 1728 ta it bi- stjür oer de pleats hat. Of Teake Lolles, dy ’t yn 1730 boer op de sate wurdt, üt ’e selde famylje is, doar ik net üt to meit- sjen. Wol is seker dat de pleats sünt dy tiid in great oantal jierren troch deselde famylje, fan heit op soan, bibuorke is. De hier dy ’t Teake Lolles yn 1737 bi- telje moast wie 380 c.g. Wie it jier 1749 foar de measte boeren in krisisjier, sjoen de legere hieren, foar de widdou fan Tea ke Lolles (hy seis moat koart nei 1740 forstoarn wêze) jilde dit blykber net. Hja moast yn dat jier 535 c.g. oan hier op- bringe. De bilestingamtner fynt har dan DODELIJK ONGEVAL WORKUM. Zondagavond is de bijna 16- jarige Wieberen van Rijs toen hij met een meisje op de Trekwei liep, door een hem achterop rijdende auto aangereden. De be stuurder van deze auto een 22 jarige jon geman uit Warns moest dimmen voor een tegenligger en merkte daardoor op deze smalle weg de voetgangers niet op. On danks krachtig remmen kon hij niet ver hinderen dat de jongen die het dichtst bij de auto liep werd geschept. Ernstig gewond werd het slachtoffer naar het ziekenhuis in Sneek vervoerd, waar hij maandagmorgen is overleden. Wieberen was de oudste zoon van de familie van Rijs wonende aan de Lange- leane. aantal blikjes koffiemelk. Tot slot van de avond kon een ieder zich op de dansvloer wagen, waar jeugd, vooral de allerjongste, zich even kon uiten. Doch ook de ouderen mochten er wezen toen er een serie polka’s aangekondigd werd FEESTAVOND ,Z.V.W.’ 28 jan. Eén van de gezelligste avon den mag zeker wel genoemd worden, de jaarlijkse feestavond georganiseerd door de zeilvereniging Workum’. De stemming was dan ook uitstekend en de met vlaggen versierde zaal flink be zet. De voorzitter, de heer H. S. Schaap kon dan ook met genoegen de aanwezigen wel kom heten. De verzorging van deze avond was in handen van het ,Krite Toa- niel’ uit Leeuwarden, die het fleurige to neelstuk ,Anke springt in ’e bütehaven' naar voren bracht. De spelers hadden succes door hun pi kante spel met wisselende verrassingen, waarvoor zij met een welverdiend ap plaus beloond werden. De traditionele verloting, welke .ook weer bijzonder gesteund werd door de aanwezigen was een grandioos succes. De hoofdprijs, een fraaie miniatuur schouw, wendde ditmaal de steven naar de sluis wachters woning op ’e Syl’. Nadat de voorzitter het officiële ge deelte gesloten had was er nog tot twee uur gelegenheid om te dansen, waarvan druk gebruik werd gemaakt. De muziek werd verzorgd door de .Fri sian Band’. TECHNISCHE DAG LANDBOUWJONGEREN ORGANISATIES Talrijke activiteiten worden ieder jaar gezamenlijk door de oric landbouwjonge- ren-organisaties in Friesland georgani seerd. Vooral wat betreft de veebeoorde- lings- en ploegwedstrijden komt er door dit gezamenlijk op trekken veel tot stand. Ook belegt men ieder jaar een tech nische dag. Deze is voor dit jaar vastge steld op donderdag 13 febr. a.s. ’s mor gens half tien in de .Harmonie’ te Leeu warden. ’s Morgens zal de secretaris van de Fr. C.B.T.B., Ir. L. Eringa, spreken over het onderwerp: ,Het landbouwbeleid met het oog op de E.E.G. ’s Middags zal Ir. J. B. Ritzema van Ikema, dir. van de C.C.F., spreken over: ,De afzetmogelijkheden van onze zui- velprodukten’. Een groot aantal landbouwjongeren verwacht men op deze dag in Leeuwarden FEESTAVOND Donderdagavond 30 januari hielden de buurtverenigingen Meienoar ien en ’t Vrolijke Begijntje hun jaarlijkse feest avond. Hoewel de feestavonden vroeger afzonderlijk werden gehouden, vond de voorzitter van Meienoar ien, de Heer D. Smid het in zijn openingswoord, een voor uitgang, dat deze samenwerking nu moge lijk was. Als bijzondere gasten werden de bestuursleden van de andere buurtver enigingen, welkom geheten en the Fri sian Band. Deze werd bij voorbaat har telijk bedankt voor zijn gratis medewer king. Na opening kon de toneelclub .Jimmer Omheech’ van ’t Noard het Blijspel ,De privé verpleegster’ door A. den Hartog op de planken brengen. Een prima spel kregen de toeschouwers te zien van een groepje mensen, dat in de toekomst nog wel meer kan presteren. Het was een lang stuk met als hoofd rolspeelster mej. R. Beuker, die het voor treffelijk deed. Dicky de tuinjongen een dochtertje van D. Jongstra had een rol letje waarin ze prima op haar plaats was. In de pauze werd de gebruikelijke ver loting gehouden, waarvan de prijzen, na afloop van het toneelstuk, door notaris Niemantsverdriet werden getrokken. Vele prijzen lagen klaar, waaronder een groot verbazing vond ik de diepe dolte aldaar open. Te huis komende viel mij het vol- gende versje in als een tegenstelling van dat van onzen beroemde Tollens mar in bernespultsje. winter. „De heer Wellenberg viert aan zyn woede den toom En de yskorst verswakt op het meer en den stroom. Het belang en vermaak van de Vriesen verdween, Het water wordt open, rondomme ons heen. Het transport is vernietigd, de vreugde gestoord Wie heeft in zijn leven iets gekkers gehoord. En wordt nog zo, een man door den regter verschoond, Wel Ja, nog veel zotter, hy wordt ryklyk beloond.’ Den 23 February begon het te dooien, met gedurig mooi den 9 Maart voeren voor het eerst weder de trekschepen, hoewel de meren nog vry sterk dicht lagen. Workum, den 12 Maart 1838.’ i Ja minsken dat wie nochris in wintertsje hwatte. Bigjin 1900 wiene der by i RENTE SPAARGELDEN (dagelijks opvraagbaar) 3,84 p. jr. Jubileumtoeslag -,16 p. jr. uur Aanv. 1,45 uur terwijl eenige matige berekening de inkoop op de baan in die twee dagen een^ zom van groot drieduizend gulden doet vermoeden. Algemeene opmerkingen omtrent dezen winter. Op den 6 Januarij begon het te vriezen, zynde op een zaterdag, en de eerst volgende veertien dagen vroor het finnig, staande meest al dien tyd de termometer van Farenheid 4 graden onder nul. Vervolgens heeft men meest al mooi weer i i gehad, tot aan Vrijdag den 23 February, tusschenbeiden echter twee dagen zware dooi gehad. Het meest heeft ons gedurende dezen winter gehinderd het ondoelma- tig stromen der zeesluizen bij eenen zeer lagen stand van het binnenwater; alle i vertogen welke hiertegen aan den heer Wellenberg, zynde Ingenieur der Water- staat in dezen provincie gedaan wierden sprongen vruchteloos af. Op den 19 Fe- op den Streekverbetering geeft ruggesteun De moeilijkheden bij de aanpassing aan de veranderde eisen van de tijd zijn voor al in die gebieden waar de landbouwkun dige situatie door bepaalde omstandighe den een achterstand vertoont. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn ten aanzien van de verkaveling, de ontsluiting, de waterbeheersing of de doelmatigheid van gebouwen. Meer en meer wordt getracht hierin door middel van ruilverkaveling verbetering aan te brengen. Sinds 1956 worden in ons land tevens regelmatig zogenaamde streekverbeterin gen in het leven geroepen. Een streekver betering houdt in, dat in een bepaald ge bied, waar zeer veel problemen liggen, gedurende een aantal jaren extra voor lichting wordt gegeven. Daartoe worden van overheidswege bijzondere kredieten beschikbaar gesteld. De in het kader van streekverbetering verstrekte voorlichting heeft betrekking op huishoudelijk, agrarisch sociaal en landbouwkundig terrein. Zowel bedrijf als gezin worden hierin dus beide betrokken. De keuze van de streekverbeteringsge bieden geschiedt door de landbouw voor lichtingsraad; meestal op voorstel van de organisaties. Streekverbeteringsgebieden in Z.W.- Friesland zijn ,De Haskerveenpolder’ en .Gaasterland’. (forfolch) evenals vestingen met vlaggen versierd waren en die op eenigen afstand op forten geleken, welke door de daarop klimmende menschen bestormd wier den, en dan weder die lange stroom van menschen van de Ysbergeft tot aan het Hindelooper havenhoofd in welks midden men eenige ophoping konde bespeuren omdat aldaar de hardrydery plaats vond. En dan die reeks van tenten met vlaggen versierd in welke verversingen van allerleijen aard, zilver, goud, koper, tin, hoe den en petten, manufacturen, speelgoed voor kinderen enz. enz. te bekomen was en naar ij der om een gedachtenis aan deze merkwaardige dagen te hebben zijn ga ding zocht, dit alles was even zonderling als vreemd. En dan die menigte van paar den en sleden, welke onder het hardryden tegen elkander joegen en draafden, al- les werkte te zamen tot een schoon geheel. Jammer dat niet het ysschip van de heer Overmeer van Makkum, hetwelk den volgenden dag de reis van Makkum naar i Hindeloopen in 21 menuten afleijde, dien dag daarby tegenwoordig was. Men schat i het getal der menschen welke yder dag op zee zijn geweest op groot zes duizend IN MEMORIAM W. VAN BRUG Donderdag 30 januari hebben wij een vriend naar zijn laatste rust plaats gebracht. Toen wij daar stonden werden wij weer herinnerd aan de oorlogs jaren 1940-1945. Omke Willem, zoals hij toen werd genoemd, was voor velen een vriend, en wat meer is voor velen een helpér in nood. Zonder zich te realiseren wat de gevolgen voor hem konden zijn, zag hij kans mensen in levensgevaar, Joden, spoorwegmensen en onderduikers in het algemeen uit de handen van de bezetters te halen. Natuurlijk kwamen de Duitsers op de hoogte van de activiteiten van Omke Willem, het verraad zat helaas overal. Gelukkig bleek dat er Nederlan ders waren die hun huis durfden open te zetten voor de illegale werkers. Onder de rook van Wor kum, bij de familie Jonkman heb ben wij elkaar voor het eerst weer ontmoet. Het bleek dat Omke Willem uit het juiste hout was gesneden, want ondanks de zorg welke hij had, in verband met zijn gezin, daar het gezinsverband was verbroken ging hij door en wist ons te inspireren om mee te helpen. De duisternis was toen onze grootste vriend, en in deze donkere nachten wist hij met alle gevaren daaraan verbon den, steeds nog mensen te helpen Omke Willem geloofde in het recht dat uiteindelijk zou zegevie ren. Hierdoor gaf hij zijn vrienden dikwijls de morele steun die we allen zo hard nodig hadden. Nu hij er niet meer is werden we weer herinnerd aan de vriend schapsbanden, die toen zijn gelegd, en die zijn blijven bestaan. Omke Willem, wij allen, die In het verzet met u hebben samen ge werkt, wij brengen u dank voor alles wat u voor het Nederlandse volk in ’t algemeen en voor uw vrienden in het bijzonder hebt ge daan. Rust in Vrede Omke Willem. Tiny Programma zaterdag 8 februari AFD. VOETBAL Workum - VVI Aanv. 3,45 Workum 2 - VVI 2 ■- Oeverzwaluwen 3 - Workum 3 Vertrek 3.00 Froonacker 2 - Workum 4 Vertr. 2.15 ONS IA - Workum IA Vertr. 2,30 uur

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1