WORKUMER KRANT I i I ERFSKIP I Nieuws- en voor en van Dames tricotages Advertentieblad de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland S.V.W. agenda Fyftich jier lyn MAISON IRENE Rollen kastpapier RADIO HINGS1 uw RADIO EN TELEVISIE AUTO-VERHUUR met en zonder chauffeur (All-risk verz.) De ielhannei op Ingelan Wgjjy- 87ste JAARGANG No. 6 VRIJDAG 14 FEBRUARI 1964 WARKUMS PLAATSELIJK NIEUWS Fré de Boer IJEME BE BOER f' Ml Contracten volgens algemene regeling gaarne spoedig opgaaf BURGERLIJKE STAND Gemeente Workum Van 5 tot en met 11 febrr tri 1964 OPELS V.W. BUSJES dy t noch al persoanlik wiene. Mar ik wol de twa oaren ek net ünbisprutsen litte CHEVROLETS Overleden: W.T.B. uur F. m DE VERLOVING VAN H.K.H PRINSES IRENE ■i 0—2 van Wit, gekleurd en afwasbaar in Gaastra’s Boekhandel Meubelen van Inconé gaan een mensenleeftijd mee Inconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid Telefoon Redactie en Adm. 05151—314 Postrekening 882259 1—1 2—0 1 2—0 1—1 2—0 2—0 2—0 Verschijnt éénmaal per week Uitgave Fa. T. GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workum DE SPECIAALZAAK VOOR Na de aankomst van de a.s. schoonfamilie van prinses Irene op de lucht haven Schiphol reed het verloofde paar met de prins aan het stuur in de sportwagen van de prinses naar de steiger voor de rondvaart door de hoofd stad. •-i! DAMNIEUWS damclub O.G. uur uur - Ai CONTACTAVOND CPVMB en CBTB en KFPJ Woensdagavond 29 januari was het weer de jaarlijkse feestavond voor de bo vengenoemde organisaties. En zoals al- ti.ld...was....ook nu., weer de helanp’stpllina1 Meubelhuis Inconé - Workum LAAT VERZORGEN Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 FRISO •»a«a•aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Abonnementsprijs 1.50 per kwartaal per post 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 ct. per m.m. Leeuwarden Meijer Schaafsma. legrum, Pelgrum’, en en dat doch ik dan nou mei-iens. Earst oer Pilgrom. ,Dat moat Pylgrom wêze’ skriuwt ien fan de briefskriu- wers, en ,dat is in namme dy ’t ik noch noait tsjin kommen bin, as allinne hjir Klasse III B H. Huisman—P. Nauta Klasse I C. Burna—W. Wink J. de VriesSj. Folkertsma L. WynjaM. Hiemstra AFD. VOLLEYBAL Vrijdag 14 februari Hercules/Udi 2S.V.W. vertrek 18.45 Programma zaterdag 15 februari Klasse II A. FolkertsmaR. Hendriksma Jac. v/d MeerM. v/d Weide 2 Cowboypaar; 3 Narrenpaar Enkelingen: 1 Heks; 2 Engeltje; 3 Baby-sit De prijzen werden door de Prins hoogst eigen persoon uitgereikt. Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur INTOCHT PRINS MAROTTE VAN ZOTSKOLF 7 Zaterdagavond plm. 8 uur was het een drukte van belang voor het St. Jozef- gebouw, want daar had zich nl. een hele groep kinderen verzameld om de ver klede carnavals-vierders te kunnen ont maskeren hetgeen voor hen niet meeviel. Bijna iedereen had zich deze avond in carnavalskledij gestoken en in afwachting op de komst van Prins Carnaval speelde het carnavalsorkest The Frisian Band dat het een lust was. Om elf minuten over acht werd Prins Marotte van Zotskolf 7 in een grote doos door zijn gevolg, de Raad van Elf, en zijn nar, binnengedragen. Onder luidde toejuichingen werden de Elf geboden voorgelezen. Daarna werd staande door alle aanwezigen ’t carnavals lied gezongen. AANVULLING OP VERSLAG He ZAALCONCOURS VAN DE OUDE BOND In de eerste plaats betreft dit een eigen ingezetene nl. de dirigent Joh. van Strien. Hij nam aan dit concours met twee en sembles deel: Oranje Witmarsum en E.M.M. Oudega (W), beide in de Ere- afdeling. Met beide wist hij een le prijs te winnen; Oranje kwam met 113,5 p zelfs op de derde plaats over beide concoursaa- gen. Het bracht een zeer loffelijke uitvoe ring van The Harp of Wales van G. Boe- dijn. Eendracht maakt Macht’ van Oudega (W) wist de Engelse Suite van dezelfde componist zo goed gestalte te geven dar ook hier de jury een le prijs met 101 p toekende. En zowel dir. J. Nijdam als het door hem gedirigeerde Corps. Harmonie’ te Warns mogen wel even worden genoemd. Hoeveel jaren is Harmonie nu in de Sup. Ere afd. ingedeeld! En hoeveel le prijzen werden er behaald! Moeilijke ja ren door ledenverlies werden- doorge maakt, maar het getij keerde weer en het Corps heeft nu weer eeen prachtige bezetting door haar 40 leden w.o. een aantal nog jonge muzikanten. Met drie delen uit Aida van Verdi, legden Nijdam en zijn medewerkers(sters) veel eer In. Van verslagen, berichten enz. ••••••••a**(«J«(«(((»a«aaaa(aaaaaaaa(aa(aaa(aa(aaa(aaaaa(a((((l AFD. VOETBAL Zwaagwesteinde - Workum Vertr. 2 Friese Boys 2 - Workum 2 Vertr. 2 TOP 2 - Workum 4 Vertr. 2.15 uur Workum IA - Dr. Boys IA Aanv. 3.15 Workum 2A - YVC IA Aanv. 2 uur Ondertrouwd, gehuwd en Geen kriget. Sa léze w.y yn in keapakte fan 1757 dat ,Pierius Binkes, hooftcommys over ’s landsmiddelen van Frieslandt’ wer in lyts part keapet ,van een zathe en landen met huisinge, schure, buytenhuys en watermolen, de Colmer genaamt, groot in ’t geheel na naam en faam 60 p.m. vrij van floreen, by Age Annes cum Sorore mei syn suster) gebruykt. Aldus ge- kogt van Pier Hempenius, burgemeester van Stavoren.’ Letter mear. Geboren: Marcel Sjirk Jan de Lang en HenncJ aria Iheodora Hol lander haar 17e jaarfeest. Ja, de Jaarfeesten’ wiene yn dy tiid oan de oarde fan de dei. Fan de jouns sa’n ure sawn, healwei achten oan nachts ien-twa wie gjin seldsumheit. Nou ja, sa foar in kear hwat let op béd, hindre net safolle, it wie op ’t lést ek mar ienkear jierfeest. Wy yn dizze tiid sitte faek jouns oan hast toalve ure ta by de televisy en WORKUM. Onze stadgenote mej. M. de Groot slaagde voor het examen Christe lijk kleuteronderwijs, dat de vakken bij belse geschiedenis, didactiek van het ver tellen van bijbelse verhalen, kerkgeschie denis en christelijke pedagogiek, omvat ten. Uit de omgeving slaagden nog de vol gende dames, N. de Jong, Koudum en K. Visser, Staveren. Vooral van de zijde der Chr. Platte landsvrouwen, was een enorme opkomst. Dat men in deze organisatie in ’t bijzon der aktief is, behoeft niet beklemtoond te worden, hoewel van beide andere organi saties liet men bepaald ook geen verstek gaan. De leiding van deze ,feestjoun’ was in goede handen bij de heer R. de Groot, die dit ook nu weer op voortreffelijke wijze gedaan heeft, daar ieder welvoldaan voor middernacht huiswaarts keerde. Om iets over half acht werd door de voorzitter deze avond geopend met het zingen van Psalm 68 10, waarna hij voorging In gebed. Vervolgens las de heer de Groot een kort gedeelte uit het boek Job, en naar aanleiding hiervan sprak hij een openingswoord. De moderne mens, aldus voorzitter, ziet God vaak al niet meer, en wil geen re kening meer met Hem houden. En wan neer de nood aan de man komt, ziet hij dat z’n leven fout en nutteloos is geweest, daar hij het uitzicht op God gemist heeft. Wij mogen blij zijn dat we ook onze chr. organisaties nog hebben, die ons dit .uit zicht’ wil verstrekken die ons vanuit de Bijbel voorlicht. Na dit openingswoord volgde een woord van welkom aan de aanwezigen. Voorz. was bijzonder verheugd dat men weer in zo’n grote getale was opgekomen om sa men de jaarlijkse feestavond te vieren. Ook de toneelgroep ,De Donia’s’ Wommels, werden in het bijzonder wel kom geheten. Na een kleine verfrissing genoten te hebben, voerde bovengenoemd gezelschap op: Anke springt yn ’e büte- haven.’ Dit toneelstuk bestaande uit drie bedrijven werd op meesterlijke wijze ge speeld, zodat de aanwezigen het uitscha terden van het lachen, En om de heet hoofden iets te koelen maakten vele vrou wen al reeds gebruik van hun flesje eau de cologne. Maar tot hun troost nadert moederdag ook alweer, dus geen nood!!!! Tot slot van deze avond werden toneel groep en aanwezigen hartelijk bedankt voor het slagen van deze gezellige avond. Hierna zong men nog gezamenlijk de Avondzang; bijgestaan door onze pianist TONEELUITVOERING DOOR ,HET MASKER’ Zoals velen met mij zullen hebben ge noten vin het komische blijspel Bloemen voor Barbara’, waarmee Het Masker, voor de tweede maal in dit seizoen uitkwam wil ik niet nalaten hier nog even op terug te komen. Het gaat er mij niet om de goede of de zwakke plekken te belichten. Doch het is meer omdat deze uitvoering voor een paar leden een speciale is geworden. Siep en Heye, (zoals de heer Soomers ook in zijn slotwoord zei), het is jammer dat het Masker jullie als medewerker- (ster) gaat verliezén. Ik hoop dat Het Masker ook in de toe komst weer zulke krachten krijgt, die aus ook achter de schermen hun sporen van verdiensten zullen drukken. Ik wist niet dat u heer Soomers reeds 24 jaar lang deze toneelvereniging heeft geleid. Als voorzitter, maar vooral als regisseur geeft u Workum door het Mas ker op deze avonden sfeer en gezellig heid. Hopelijk zien wij u dbk na het 25 jarig jubileum nog niet verdwijnen. Ik heb weer genoten van een oude gezellige Mas- keravond, met in sommige scènes voor treffelijk spel. Om in zo’n korte tijd, een stuk voor het voetlicht te brengen en dan op deze ma nier is prijzens waard. een toneelliefhebber Yn de Friso fan 17 jan. ’64, haw ik it oer it boppesteande Onderwerp hawn, en doe skreaun dat ik noch wolris op d'e nammen deryn neamd, werom komme soe. En dat sil ik dan nou dwaen. ’k Haw der in stikmanich brieven oer krige. Op ien ha ik al antwurd Werom stjürd om ’t der inkelde dingen yn stiene ALDE SATEN XVII ,De Kolmar, Kolmeer of Kollemeer, drooggelegd meer bij Workum’ sa stiet d’r to lézen yn de .lijst van Friesche eigenna men’ fan Johan Winkler. Hoenear dit marke, dat ti.chte by it plak lei der ’t yn 1825 de aide (sé)dyk trochbrutsen is (de dyk makket der nou in bocht om it wiel hinne) droech meald is haw ik nearne fine kinnen. Wol kin sein wurde, dat it foar 1626 bard wêze moat, hwant yn dat jier wennen der al minsken yn de polder. De earste kear dat ik de namme fan in sate yn de Kolmar tsjinkommen bin, wie yn in stik üt 1695. Dizze namme, de Rol, komt letter net wer foar. Yn it plak der fan is der neitiid altyd sprake fan de sate ,de Kolmer’, fakentiids skreaun as Colmer. De pleats lei to’n südwesten fan de Kolmersleat, mar yn de foarige ieu is er ütelkoar gien en fordwoun. Letter is de situaesje wer foraore en as ik nou in buorkerij oanwize moat dy ’t foar ,de Kolmer’ yn ’t plak kommen is, dan leau ik, dat it spul biwenne troch de wid. L. Folkertsma der noch it measte foar yn oanmerking komt. Der binne ek parten fan it lan by oare saten foege ü.o. by de pleats fan de fam. P. Lubberts. De sate ,de Kolmer’ makket it de sneu- per net sa maklik hwant yn it Floreen- kohier (nr. 388) sil men der sa goed as neat oer fine omdat de sate frijsteld wie fan grounlêsten. Dat wie nammers ek it gefal mei de saten yn it Warkumer Nij- lan. Dat wiist der neffens my op, dat de groun fan de droechmealde mar, alteast yn ’t earstoan, net al to bést wie. Mar lokkich binne der noch oare boarnen der ’t wy hwat üt opdjipje kinne. Ien der fan giet werom ta 1713 en der üt kin opmak - ke wurde, dat de pleats yn hannen wie fan fjouwer eigeners. Dit wiene Ds. Joh. Hansma üt Snits, Ds. Jacobus Hempenius üt Warkum en Ds. Lollius Postmus üt Ljouwert en boppedat de widdou fan boargemaster Hayke van Nes. De pleats wie dus foar 3A in dominy’s negoasje. Sa ’n tweintich jier letter binne de earste twa dominy’s noch presint, mar yn it plak fan de oaren komme de erven fan vroets- man Yntie Vitringa en de diakonije. Yn 1754 forkeapet Ds. Jacobus Hempenius üt Skearnegoutum (dit is in oarenien as niis- neamde dy ’t doe al stoarn wie) in lyts part fan de pleats foar liifrinte oan Dr. Pierius Binkes, dy ’t by stikjes en byt- sjes op ’t lést it hiele spul yn hannen groms as fan. Mar de beide aekskippers dy ’t ik neamde t.w. Jan- en Romke, hjitten doe noch Pilgrom. Of dat bruorren, of heit en soan wiene, witte wy net. Wol, haw ik hjir in akte foar my lizzen fan 29 febr. 1812, hweryn ü.m. to lézen stiet: .Janneke Hendriks weduwe van Romke Pylgroms.’ Oan safier ta dan oer dizze namme. Hwat oangiet de frage: of Rintsje Sines, yn 1789 skipper op de ielaek ,De twee jongvrouwen’ en yn 1790 op ,De Vriendschap’ faeks de heit of de pake wie fan Sine R. Visser, dy ’t fearskipper op Snits west hat, letter eigner fan de stom- boat de ,Stad Workum’ Ik soe it wier net witte minsken. En dan nou: yn Warkum’, mient hy. Lit üs nou marris sjen hwat wy der oer to witten komme kinne. Ik jow daliks ta dat it nou just gjin algemiene namme is, hwat net seit dat men dy nou net mear fynt. Sa kin ik minsken dy hjitte Pellegrim. Nou mei dat net itselde wêze as Pilgrom en Pylgrom(s), dochs sit der forban yn. Hwant hwat nou in famylje- Klasse III A P. CouperusS. P. Couperus Tj. FolkertsD. Mulder CONTACTAVOND FRIESE MIJ. VAN LANDBOUW Op 5 februari j.l. werd in Hotel ,De Wijnberg’ de jaarlijkse contactavond ge houden van de afdelingen Workum van de Friese Mij. van Landbouw, de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen en de Jongerein. De avond werd geopend door de voorzit ter van de Friese Mij., de heer Jonkman. Burgemeester Mr. B. van Haersma Bu rna sprak hierna over: Workum in ont wikkeling. Hoofdschotel van deze avond was het blijspel ,De Miggeherberch’, opgevoerd door ,de Jounpraters’ uit Leeuwarden. De avond werd besloten met een ge zellig bal, waarbij de muziek werd ver zorgd door het .Regenboog-kwartet., namme is, of sa 't jimme wolle in fan, is oarspronkelik in manljusnamme. Yn de ,Friesche naamlijst (onomasticon Frisicum) door Johan Winkler’ - 1898’, stiet op bleds. 287 Pelgrim, Pelgrom, Pe- op 290 ,Pylgrim, Pylgrom, Pilgrim, Pilgrom, Pilgrum.’ Allegearre manlju’s nammen dus, en sadwaende komme wy dan oan Pyl- Wy hawwe nou al in kear as trije hwat üt de Friso jiergong 1914 oernom- men. Nou foun ik tusken al de nijjiersadvertinsjes yn it nümer fan 1 jan. dizze: ,Wy winskje freunen en fijanden in salich nijjier ta.’ Ut de Friso fan 17 jan. 1914 i Gedurende het jaar 1913 zijn door de z.g.n. Kettingbrug op het Zuideinde 532 schepen doorgevaren en wel 230 naar- buiten en 302 naar binnen. Een gezame- lijke tonneninhoud van 44681 M3. Het hoogste getal bedroeg in April 92.’ Wol in tige great forskil by nou yn 1964 soe ’t net? Workum 13 Jan. Dinsdagavond j.l. vierde de Vereeniging ,De Vriendenkring’ dat men dan fiersto folie sliep to koart komt is gjin wünder. Koudum. 15 Jan. Heden is alhier definitief opgericht de vereeniging ,De coöperatieve Electrische Centrale voor Koudum en omstreken te Koudum.’ Als bestuursleden zijn benoemd de heren: P. Eringa; J. S. Koopmans; J. M. de Jong H. Ymker; Rz. en R. v/d Heide. Dit wiene dus de minsken fan it ,nije Ijocht’ sa ’t men it doe neamde. geitjes, cowboys, edellieden, schone zi geunerinnen. De jury had geen gemakkelijke taak om het mooiste en origineelste te vinden. De uitslag luidde Paren: 1 Negerinnen;

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1