WORKUMER KRANT ERFSKIP I Nieuws- en Friesland en van Raadsvergadering Workum S.V.W. agenda Dames tricotages Adverteert Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek ,,De Bloemkamp" Ie Bolsward I RADIO H1NGST uw AUTO" VERHUUR met en zonder chauffeur (All-risk verz.) Fyftich j’ier lyn 87ste JAARGANG No. 7 VRIJDAG 21 FEBRUARI 1964 i i MAISON IRENE PLAATSELIJK NIEUWS WARKUMS 5 Meubelen van Inconé gaan een mensenleeftijd mee Inconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid Fpiwm’ WWO EN TELEVISIE Fré de Boer HAYE VAM WERF IJIME RE BOER - ■It’ FRISO Contracten volgens algemene regeling gaarne spoedig opgaaf OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS AFD. VOETBAL van de Waling-om, as ONS 4A - Workum 2A Vertrek 17.15 uur j Dinsdagmorgen gevankelijk naar Leeuwarden werden vervoerd, ’s Avonds zijn de Proeft eedt anno 1666 F. W.T.B. mer ken. Telefoon Redactie en Adm. 05151314 Postrekening 882259 Verschijnt éénmaal per week Uitgave Fa. T. GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workum Als adam door den fal, voor Godt stond naekt en bloodt, zijn hij en wij te saem, gewezen tot den doodt, maar lof zij Jesu Christ: ghij voede adam groodt, die door U bietter doot, ons bringht in abrams schoot. Programma zaterdag 22 febr. 1964 DE SPECIAALZAAK VOOR ALDE SATEN XVIII Noch yn 1761 binne der fjouwer eige- ners fan ,de Kolmer’. Yn dat jier for- keapet n.l. Trijntie Ynties Vitringa, de widdou fan E. v/d Velde, har part yn de sate (‘A) oan in boer üt Ferwalde, aan Foekes, foar 750 goudgoune. Yn 1768 lyk- wols is Dr. P. Binkes allinnich eigener fan de hiele sate en hy en syn erven bliuwe dat yn elk gefal oan 1797 ta. De earste hierboer op dizze sate fan 60 5 63 p.m., der ’t ik de namme fan foun, hjitte Tietske Symens (1713) De namme klinkt üs foar in man mar hwat nuver yn de earen. Wy witte fierder neat fan de man óf, likemin as fan Claas Gerrits, dy ’t yn 1720 op ’e pleats sit. Langer as de beide niisneamde boeren hat Marten An nes it spul bibuorke hwant hy, hwaens namme ik foar it earst yn 1726 oantrof, blykt yn 1749 noch altyd op ’e pleats to sitten. Yn 1737 bitellet hy 200 c.g. oan hier en is der mei op twa nei de leechste fan hiel Warkum. Wy hiene ek net oars forwachte nou’t wy sjoen hawwe, dat ae groun fan dizze polder yn ’t earstoan net foar bilesting yn oanmerking kaem. Yk 1749, as de hier tydlik sakke is ta 160 c.g. wurdt Marten Annes biskreaun as In boei dy ’t in goed bislach hat. Nou kinne wy ek sjen hwat under in goed bislach for- stien wurdt hwant yn dat jier hat hy 10 kij, 1 rier en 1 hynder, foar üs blgryp nou net om fan to bearen. As yn 1758 Age Annes (faeks in broer i dochs ek bjusterbaerlike moaije lietsjes net? Workum. Op verschillende plaatsen werd hier diefstal van lood ontdekt. Verdacht van deze diefstallen werden Maandagavond in verhoor genomen.die I Geslaagd te Sneek voor de scheid- rechter cursus voetbal G. Vlas Workum en H. Nagelhout Bakhuizen WORKUM. Door de kerkeraad van de Ned. Herv. Kerk is toezegging van be roep uitgebracht op ds. J. C. Nennie van Ritthem. Workum - ’t Fean Workum 2 - ’t Fean 2 Makkum 2 - Workum 4 Aanv. 4 uur Aanv. 2.15 uur Vertr. 3.20 uur Heerenv. Boys IA - Workum IA Vertrek 2.45 uur Vertr. 1.15 uur AFD. VOLLEYBAL SVW-Oudehaske LAAT VERZORGEN Meubelhuis Inconé - Workum Leverancier van gezelligheidsdranken Het hele jaar door Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 In de jl. maandag gehouden raadsvergadering, waarop wij in ons volgend num- terugkomen, heeft de burgemeester de volgende .nieuwjaarsrede’ uitgespro- omtrent doel en streven van bovengenooemden Bond daardoor óf onverschillig óf vijandig tegenover deze vereeni- Velen heeft het verheugd, dat de be volking van onze gemeente voor het eerst sinds verscheidene jaren een duidelijke stijging vertoonde. Het vorige jaar wees ik er op, dat aan het verloop van de be volking als zodanig wel eens een te ab solute betekenis wordt gehecht. Men ver geet dan, dat het bevolkingsverloop geen zelfstandig gegeven is, maar samenhangt met andere factoren. Zo noemde ik de structuur van een gemeente (stad - platte land) en de woningvoorraad. Een analyse van de cijfers in 1963 laat nu enkele opvallende resultaten zien. De bevolking die het vorige jaar 26 daalde nam nu met 18 zielen toe. Maakt men een splitsing tussen platteland en bebouwde kom, dan blijkt het eerste 10 te zijn gedaald, de kern dus 28 te zijn ge stegen. Of, in percentages uitgedrukt, het platteland ging IVa achteruit, de stad 1 vooruit. Blijft zo de ontwikkeling van het plattelandsgedeelte parallel verlopen met het Friese platteland als geheel, de groei van de stadskern biedt reden tot optimisme. Men kan de cijfers ook nog anders be zien. De vooruitgang van de bevolking is het resultaat van een geboorteoverschot! van 41, waartegenover een vertrekover- Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur 3 verdachten huiswaarts gekeerd, in afwachting van den uitslag van het onder- ACTIE EUROPA 1. 2. 3. Evenals in vele andere steden in Ne derland is men ook in Workum bezig zich voor te bereiden op de komende activitei ten van aktie Europa 1. 2. 3. Deze actie onderscheidt zich van andere in ons land gevoerde acties, daar actie Europa 1. 2. 3. uit drie stadia bestaat. De opzet van Europa 1 is nl. zich te be zinnen op de noodzakelijke eenwording van Europa. H.K.H. Prinses Beatrix heeft hierover o.a. het volgende gezegd: „Waarom zeggen zoveel jonge Europea nen: Internationale Politiek?’, het is niet de moeite waard je daarover druk te ma ken, we kunnen er toch niets aan veran deren, dat is een zaak tussen Amerikanen en Russen. We moeten bereid zijn een meer harmo nische en sterkere Europese gemeenschap op te bouwen. Dat kan alleen, wanneer we bereid zijn, daar waar nodig, offers te brengen wanneer we bereid zijn de ver antwoording te dragen, die op onze ge neratie rust wanneer we bereid zijn de kansen te grijpen, zelfs te tarten, om aan dit reusachtige werk deel te nemen, aat nog onder de knie moet worden gekre gen, voordat ons doel bereikt is. Dit doel zullen we allen bereiken wanneer onze daden op het grondbeginsel van weder zijdse achting en vriendschap berusten. Europa 2. wil ons onder ogen doen zien dat het niet de bedoeling is een derde macht te vormen naast {de bestaande machtsblokken, maar vanuit de innerlijke kracht dienstbaar te zijn aan de wereld. Wij zullen ons moeten bezinnen op onze verantwoordelijkheid als welvaartsstaat m een wereld waar nog analfabetisme en wantoestanden op het gebied van land bouw en onderwijs heersen. Europa 3. tenslotte wil concretisering van de vooraf gegane theorie, door iets van Europa’s verworvenheden, waaronder haar welvaart, aan de wereld dienstbaar te maken en ter beschikking te stellen aan de minder welvarende landen in onze wereld. Op de ,Europa’-dag (4 maart) zal dan de geldelijke actie beginnen in de vorm van o.a. een briefkaarten-actie. Het doel van deze briefkaarten-actie is ook weer in noch altyd de aide hier (200 c.g.) Tsien jier letter hat de hier gans in sprong om- heech makke, ja dan is de hier mear as fordübele. As dat nou komt omdat Pier Binkes it nou as lanhearre allinnich to sïz- zen hat, wit ik net, mar in feit is, dat Teake Olpherts yn 1768 ynienen 412 c.g. opbringe moat en letter seis, oan ’t 1788 ta, 500 c.g. Dochs is syn féstapel net yn dy selde forhalding omheech gien hwant yn 1776 hie hy 12 kij, 4 rierren en 1 hyn der. Olphert Teakes, syn soan, hle yn 1798 folie mear n.l. 14 kij, 10 rierren en 2 hynders en brocht 605 c.g. oan hier op. Yn 1826 komt de sate, nei alle tinken foar ’t lést, under de hammer. It forkea- pingsplakaet is biwarre bleaun. ,Verkoo- ping van eene zathe en landen onaer Workum De Kalmer genaamd' sa stiet der boppe (Kalmer klonk grif Hollansker, dus offisjeler as Kolmer, mar likegoed is it ünsin). De sate wie doe goed 36 bun der great. De forkeaping soe pleats haw we ,ten huize van Jildert Geerts Steenstra in het koffijhuis te Workum en ten huize van Jacob Lolles de Vreeze onder het stadhuis.’ Yn 1828 is der gjin sate mear. Dirk Jans van Dijk hat der dan noch in stik lan fan 21 p.m. en yn 1858 is dat Jan Buwalda. Tsjintwurdich stiet der dus wer in pleats mei 127 p.m. lan en plm. 60 melke kij. Letter mear. Van verslagen, berichten enz. contact tussen de verschillende europese landen tot stand brengen om ook op deze manier het wisselen van gedachten met andere europese jongeren te bevorderen. De opbrengst van de briefkaaren, die 50 cent per kaart zullen gaan kosten, zal be stemd zijn voor de hulpverlening aan de jeugd die onze hulp zo nodig heeft. Want ook in landen als Griekenland en Afrika enz. geldt het spreekwoord: ,Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’. Daar het speciaal om de jeugd gaat, is het ook de bedoeling van het landelijk actie comité, dat de actie Europa 1. 2. 3. door de jeugd gevoerd wordt. Aan hen is dus de verantwoordelijke taak mee te helpen bouwen, aan een ver enigd Europa en tevens mee te helpen hun leeftijdgenoten in de onder-ontwikkelde gebieden een betere hechtere toekomst te geven. De Stichting draagt een protestants ka rakter. In de statuten is vastgelegd dat pa tiënten van alle gezindten kunnen wor den opgenomen. Een ieder heeft recht op de geestelijke verzorging die hij wenst. De bouw, onder architectuur van net arch, bureau J. Grunstra te Bolsward, is aangevangen in April 1961 en heeft ruim 2 jaar geduurd. Aannemer was Bouwbe drijf H. de Vries N.V. te Emmeloord. Het gebouw, met een inhoud van 28000 m3, ligt in een tuin van 3*A H.A. aan de oostkant van Bolsward, met een ruim uitzicht over de Friese zuidwesthoek. Het is gebouwd rondom een binnentuin die als oefentuin is ingericht. De verpleegafdeling bestaat uit 3 ver diepingen elk plaats biedende aan 29 bedden, onderverdeeld in 3- en 5 persoons kamers, en drie separeerkamers. Een aan sluitende vleugel bevat 3x7 echtparen kamers. Verder is er nog een isoleervleu- geltje en een observatieafdeling. Veel aandacht is besteed aan de bouw en inrichting van de afdeling fysische therapie en reactivering. Hierin zit be grepen een grote en modern uitgeruste oefenzaal, en ruimten voor electro- en hydro therapie. Daarnevens is apparatuur aanwezig voor het geven van ultra kor tegolf- en radarbestraling. Ook kunnen modderpakkingen worden gegeven. Ook zijn er enige vertrekken voor ar- beids- en bezigheidstherapie (welfare- werk). Deze hebben niet alleen betekenis als vrijetijdsbesteding, maar dienen ook voor gerichte therapeutische arbeid. Aan deze zijde van het gebouw zijn we dicht in de buurt van de kapel, die wel bewust in het gehele plan is opgenomen. Naar het oordeel van Bestuur en Di- zoek, dat voor bedoelde personen wel minder aangename gevolgen zal hebben.’ Hindeloopen. 4 Febr. In het portaal der Ned. Herv. alhier, hangt een niet meer gebruikt wordende bakkersbaar, voorzien van snijwerk en met het volgende opschrift: er velen, vooral onder de boeren, die zich -„J een verkeerde voorstelling hebben gevormd en daardoor óf onverschillig óf vijandig tegenover deze vereeni- ging staan. Ook hier geldt weer .onbekend maakt onbemind.’ It blykt dan fierder dat der by de oprjochting 3 april 1913, to Ljouwert 46 leden wiene en bigjin 1914 hast 230. Wol in biwiis dat der yn Fryslan hiel hwat fékeaplju wiene. ,Tot 30 Juni van dit jaar bestaat er nog gelegenheid tot inwisseling rectie neemt deze kapel een belangrijke plaats in het geheel in. Ten eerste is het verblijf van de patiënten in .Bloemkamp’ vaak van langdurige aard en draagt daarom een samenlevingskarakter en ten tweede omdat de mens een geheel is en lichamelijke en geestelijke verzorging één onscheidbaar geheel vormen. In verband met bovengenoemd samen levingskarakter beschikt .Bloemkamp’ te vens over diverse recreatieruimten, een toko, bibliotheek en kapsalon. De keuken is ruim en modern van op zet. Als een van de eerste inrichtingen in ons land is hier het DRI-HEAT systeem met lopende band toegepast. Hiermee wordt op zeer efficiënte wijze reeds in de centrale keuken de voeding verdeeld en uitgegeven. Met name voor de dieëten geeft dit een overzichtelijke wijze van werken. De warme maaltijden blijven door dit systeem nog plm. een uur op temperatuur. Ook alle afwas kan op deze wijze nu centraal geschieden. De leiding van het tehuis berust bij de geneesheer-directeur J. H. W. den Drij ver, internist/geriater, de adj.-directrice Zr. J. van Ketten en de administrateur S. W. Postuma. Voor de verpleging is er een staf van gediplomeerde verpleegsters en zieken verzorgsters. Daarnaast is er een groot aantal ziekenverzorgsters in opleiding. De ze opleiding die zowel practische als the oretische lessen omvat, wjordt gegeven door bevoegde krachten. De duur van deze aan het huis verbonden cursus is 2 jaar In het afgelopen jaar is deze opleiding door het ‘parlement wettelijk geregeld en het diploma beschermd. Deze wet zal in de naaste toekomst bij K.B. in werking worden gesteld. Abonnementsprijs 1.50 per kwartaal per post /3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 ct. per m.m. Wanneer men nu weer splitst naar stad en platteland, blijkt bij vergelijking met het voorgaande jaar het volgende. Het geboorteoverschot is in de gehele gemeen te nagenoeg hetzelfde, evenals het ver- trekoverschot van het platteland. Maar de kern had in 1962 een vertrekoverschot van 40, dat in 1963 in een zij het een zeer klein vestigingsoverschot nl. van 2 omsloeg. Dat zelfs een bescheiden vestigings overschot werd geboekt, wijst op een ge zonde ontwikkeling. Een en ander hangt zonder twijfel samen met de toeneming van de woningvoorraad. Het totaal aantal woningen, dat ten gevolge van afbraak en onttrekking aan de bestemming de laatste jaren met enige schommelingen vrijwel constant was gebleven in 1954: 991, in 1962: 1000 kwam op 1014. Gelet op het aantal in aanbouw zijnde woningen mag dit jaar weer een flinke sprong worden verwacht. De ontwikkeling in 1963 is immers niet ongunstig. Naast een redelijk contingent woningwetwoningen 11 stul;s kreeg de gemeente een zestal premiewoningen toegewezen. Door de hiervoor getoonde belangstelling konden uiteindelijk 10 wor den gebouwd, gedeeltelijk door de ver eniging Volkshuisvesting, gedeeltelijk VERPLEEGHUIS VOOR CHRONISCHE ZIEKEN De behoefte aan verpleeggelegenheid voor langdurige zieken is voor de protes tanten in de Zuidwesthoek van Friesland aanleiding geweest om na te gaan wat er op dit terrein diende te worden ondernomen. Het resultaat is geweest, dat te Bols ward het verpleeghuis Bloemkamp” is gesticht, dat in augustus van het vorig jaar de eerste patiënten heeft opgenomen, maar officieel op 24 februari a.s. zal worden geopend door de staatssecretaris van Sociale Zaken dr. A. H. J. Bartels. Ut de Friso fan 17 jan. Workum De heeren J. T. de Jong en P. Hornstra, hebben onderhands aangekocht de winklhuizige van de heer J. de Groot op het Zuid, met het doel in het daarachter gelegen perceel een Stoom-Brei in richting te beginnen. Jawisse it stiet er earlik wier hear ,een stoom-brei inrich ting.’ Hjir is in advertinsje: ,Te Koop: Legkorven voor Eenden, Ganzen en kip pen en alle gewenschte vormen en grootte. Aanbevelend. Workum Op verzoek: Geheel afdoend middel tegen het eiërvreten der stoute kippen.’ Der is hjir dus gjin sprake fan Stoute kinderen’ mar fan stoute kippen.’ Hoe bistiet it net? Under: Jngfezonden’ in tige great stik fan de ,Bond van Friesche Veehan delaren’ dat bigjint mei: ,Nog altijd zijn to dwaen west. Ik wit noch tige skoan dat wy songen: ,En Frans Rosier, die niet eten. Hij moet ’t maar weten, hij gaat er an.’ Och. och, hwat j ronde stuivertjes.’ Doe krigen wy fjouwerkante mei roune hoeken, en gjin sulveren mar nikkelen. Op 15 jan. 1914 forstoar Waling Dykstra, better bikind hast 93 jier aid. Ut de Friso fan 7 febr. Leeuwarden telt Frans Rosier weer onder de bewo ners van het meest sombere gebouw dier stad. Volgens een mededeling in de N. Rt. Ct. is hij uit Medemblik weer daarheen overgebracht. Hij is dus niet krank- zinnig meer. Of nooit geweest.’ Der hat oer dizze man, doedestiids hiel hwat i wou songen wy doe Het koren 't welk uit de aard’ sproeit i Is voedsel voor den minsk de molen die het malen doet, de bakker naar zijn winsk; de bakker kneijt en bact, i voor minsken onderhoud, dees baar die is gemaakt voor bakkers jong en oudt.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1