I WORKUMER KRA’NT ERFSKIP KJ H j Nieuws- Advertentieblad de gemeenten Workum, Hindeloopen en voor Zuidwesthoek Friesland en van Dames tricotages I S.V.W. agenda Ut it deistich libben 2 MAiSON IRENE RADIO HINGST uw RAM) SN TSLSVISIS Fré de Boer MATE VAM DER WERF AUTO1” VERHUUR met en zonder chauffeur (All-risk verz.) IJEME DE BOER Fyftich jier iyn 87ste JAARGANG No. 8 VRIJDAG 28 FEBRUARI 1964 BURGERLIJKE STAND Gemeente Workum WARKUMS a Meubelen van Inconé gaan een mensenleeftijd mee Inconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid Aanv. 4 uur Aanv. 2.15 uur Vertr. 3.20 uur A PLAATSELIJK NIEUWS IISO Contracten volgens algemene regeling gaarne spoedig opgaaf OPELS Van 19 tot en met 25 februari 1964 V.W. BUSJES CHEVROLETS Ondertrouwd: Geen Overleden: Geen AFD. VOETBAL ONS 4A - Workum 2A jier er H.Z. W.T.B. i tot een toestand, die werkelijk oorlogsgevaar hebben doen ontstaan. Ethiopische wachtposten bij Tug Wajaleh. r Telefoon Redactie en Adm. 05151314 Postrekening 882259 Verschijnt éénmaal per week Uitgave Fa. T. GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workum DE SPECIAALZAAK VOOR Gehuwd: Auke Poepjes, 25 jr, te Bols- ward en Trijntje Tjitske Visser, 25 jr, te Workum Geboren: Janet Germien dv Jacob Sik- ma en van Janke Groen de yn Workum - ’t Fean Workum 2 - ’t Fean 2 Makkum 2 - Workum 2 Heerenv. Boys IA - Workum IA Vertrek 2.45 uur Vertr. 1.15 uur Programma zaterdag 29 febr. 1964 OUDERAVOND HERV. ZONDAGSSCHOOL Het bestuur en personeel van de Hervormde zondagsschool hadden maan dagavond het weer niet mee met hun ouderavond. Er waren dan ook maar weinig ouders aanwezig. In hoofdzaak die ouders van wie een kind de zondagsschool ging ver laten, want deze avond was tevens voor die kinderen als afscheidsavond bedoeld. Toch was het een gezellige avond. De kinderen hebben met voordrachten, opstellen en enkele toneelstukjes het pro gramma aardig gevuld. Voor enkele ouders was er gelegenheid mee te doen aan het welbekende radio spel, samen uit - samen thuis.’ ook wel genoemd Opsporing verzocht.’ De bijbeltjes werden uitgereikt met een toepasselijk woord aan de scheidende kin deren door de voorzitter de heer K. Hait- sma, die ook de leiding van deze avond had. De jeugd ouderling de heer Hoekstra sprak namens de kerkeraad de kinderen een enkel woord tot afscheid toe. Bij de gehouden rondvraag werd door een van de ouders gevraagd of het kerst feest in het vervolg ook gehouden kan worden op de tweede kerstdag. Het be stuur heeft toegezegd op hun vergadering hierover te beraadslagen. LAAT VERZORGEN Meubelhuis Inconé - Workum Leverancier van gezelligheidsdranken Het hele jaar door ALDE SATEN XIX It fait soms net ta om krekt it plak oan to wizen der ’t in pleats stien hat, of yn folie gefallen, nou noch stiet. As der b.g. sprake is fan in sate ,op de hooge fenne’, dan seit üs dat nou net sa.folle. Yn it ka daster fan tsjintwurdich stean gjin lan- nammen mear, allinnich mar nümers. Düdlik wurdt it as wy it lok hawwe in oar dokumint to finen der ’t it plak neijer omskreaun wurdt sa as hebbende de Ba- gijnegraft ten Noorden en de Fluissens- poel ten Zuiden.’ Nou lizze der oan de Be- gine- of Aide grêft net sa folie pleatsen, ek yn it forline net, dat de kar is net sa great. De ,Fluissenspoel’ lykwols bistiet net mear. Yn elk gefal bin ik ü.o. lans de wei fan floreen- en, letter, kadaster- nümers ta de konkluzje kommen, dat wy hjir to meitsjen hawwe mei de sate dy ’t op dit stuit bibuorke wurdt troch de fam. A. Twijnstra. Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur lopen (’/o), Luyts Sybrens Lucas Douwes (Vs) en Tierk Hanses (Vs). De hierder, Tjalke Jans, hie dus in soad lan- hearren. Yn 1726 sit der in oare boer op ’e pleats n.l. Jan Jans Dockum. Hy bitel- le yn 1737 net de heechste hier n.l. 240 c.g. yn it jier. De lanhearren binne dan yn haedsaek noch üt de selde famyljes. Jan Pytters, dy ’t yn 1749 it spul bi- buorket, wurdt üs biskreaun as ,een ge meen boer, tamelijk in ordre’. Hy kin it dus wol aerdich dwaen mei syn 9 kij 6 rierren en 5 hynders. Hwat in hynders, sil men faeks sizze, mar hy hie se wol nedich. In part fan syn lan, 16 p.m. brük- te hy n.l. as bougroun. It lei der noch al heech. Buten dizze bou lei ek noch 5 p.m. braek. Hwant der oarsaek fan wie, is my net bikend. Yn dat selde jier wurdt in tredde part fan de pleats forkocht. It is it part fan Rein Herings üt Mokwar der ’t de keap- akte oer handelt. Hwat yn dy akte stiet, sille wy in oare kear ris bisjen. Letter mear. RODE KRUIS FILMAVONDEN Uitgaande van het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Sneek, werden deze week weer twee filmavonden gehouden op de bovenzaal van het hotel ,De Wijnberg’. Als hoofdfilm werd vertoond de boei ende en aangrijpende film ,De Vijf Sulli vans’. Vooraf werd op het doek gebracht als documentaire de unieke film van de on der zeer moeilijke omstandigheden ge houden Elfsteden tocht 1963’. In de pauze heeft de heer van der Zee uit Sneek, leider van de filmavonden, zo als gebruikelijk één en ander verteld van het mooie werk dat door het Ned. Rode Kruis wordt gedaan. Het propaganda woord door hem gespro ken heeft tot resultaat gehad dat op deze beide avonden 53 nieuwe leden werden ingeschreven. Voorwaar een mooi succes. In de pauze had een. verloting plaats Abonnementsprijs 1.50 per kwartaal per post ƒ3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 ct. per m.m. MATTHAUS PASSION WORKUM WORKUM. Ondanks de grote bekend heid die ook ditmaal aan de uitvoering van de Matthaus Passion in de Ned. Herv. Kerk te Workum werd gegeven, mag ook van deze zijde op de belangrijkheid van dit evenement voor Workum en wijde omgeving gewezen worden. Het Frysk Orkest, het Toonkunstkoor Concordia, het Jongenskoor van de Sint Bonifaciuskerk te Leeuwarden en een keur van solisten werken aan deze grootse uitvoering mee. Er wordt nog wel eens gemeend dat deze muziek en zang ,te hoog’ zouden zijn en daarom misschien voor een deel onbegrijpelijk- Maar één bezoek zou me nigeen van het tegendeel overtuigen. Wij willen dan ook degenen die zich misschien om bovenstaande reden tot nu toe van een bezoek lieten weer houden, vooral aanraden hun bezwaren op zij te zetten. Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 ,7' Van verslagen, berichten enz. Jierren forlyn haw ik ris skreaun oer de plannen dy ’t der oan it bigjin fan dizze ieu, makke wiene, ta it oanlizzen fan in trambaen tusken Boalsert- Warkum en sa nei Gaesterlan. Dat der neat fan kommen is witte wy alle- gearre wol. Nou skine der letter noch wer oare plannen west to hawwen, mar nou soe de tram of it lokaelspoar, in hiele oare route krije, en wol fan Snits-Sleat- Balk-Riis-Himmelum-Galamadammen- Koudum-Molkwar-Staveren. V.V. Dermei soe dus in great diel fan de Südwesthoeke üt it isolemint wêze en for- bining krije mei de .handels centra in N. en Z. Holland.’ Wy léze der hiel hwat oer yn it Riedsforslach fan 31 jan. 1914 fan de ge meente H.O.N. Lit üs dat fprslach der mar by nimme, kinne wy sjen hwat er gean- de wie. Om der hwat in goed ynsjoch fan to krijen, sille wy bigjinne mei der in great diel fan oer to skriuwen. Verslag van de Vergadering van den Raad der Gemeente Hemelumer Olde- phaert en Noordwolde op Zaterdag 31 Januari 1914, ’s voormiddags 10 uur. Voor zitter de heer P. Eringa, Burgemeester Punt 4. Adres van het Comité voor de totstandkoming van een spoor of tram door den Z.W.-hoek, om een Gemeentelijk subsidie voor de te maken plannen. B. W. stellen voor het gevraagde subsidie van 300 toe te staan. Immers een subsidie van 50 voor kosten van vergadering werd ook toegestaan, opdat de belangen der gemeente erkenning zouden vinden. Thans te meer, omdat de H. IJ. S. M. de plannen in bewerking wil nemenZal de spoor- of tramlijn rendable wor den, dan is het oordeel van het comité, moet genoemde Maatschappij de exploita tie daarvan in handen hebben, vooral om het verkeer naar hare lijnen te leiden, naar de handelscentra in N. en Z. Holland. Tót afzonderlijke exploitatie zal wel geen corporatie bereid zijn. Trouwens de H. IJ. S. M. doet dit'meer, o.a. van Alkmaar naar Bergen, naar Egmond aan Zee, naar Broek op Langedijk. Voegt men daarbij de overneming van de N. Fr. Locaalspoorweg, sinds dien in rentabiliteit toegeno men, dan kunnen deze feiten de overtuiging schenken, dat deze Maatpij. voor de exploitatie is aangewezen, te meer nu zij reeds bij het verkeer naar en door den Z.W.-hoek geïnteresseerd is. De verkeersbelangen loopen met die voordeelen voor de H. IJ. S. M. geheel parallel. Want het is moeilijk voor tegenspraak vatbaar dat de Z.W.-hoek vóór alles behoefte heeft aan locaal verkeer, opdat het voordeel van handel en nijverheid een grootendeels welvarende streek als de Z.W.-hoek uit haar isolement wordt opgeheven. Bovendien zullen belangrijke subsidie’s van deze ge meente, Gaasterland, Wijmbritseradeel en Sneek, de totstandkoming buitengewoon begunstigen. De H. IJ. S. M. wilde echter vóóraf een bewijs van belangstelling der betrokken gemeenten ontvangen in den vorm van een subsidie, om zich daarna met de plannen onledig te houden Wat ’t eigenbelang der gemeente betreft, daar aan ontleenden B. W. tot ondersteuning van hun voorstel, dat de gemeente in tegenstelling met een 25-tal plattelandsgemeenten telkens in zielental achteruit gaat, zonder dat daarvoor geldt, dat zij een stad met al hare voordelen' van on derwijs, handel, nijverheid en industrie in de onmiddelijke nabijheid heeft. De te ruggang van de bevolking van 5303 tot 4980 in den tijd van 4 jaren, waardoor de gemeente meer dan 1000 ’s jaars aan rijkssubsidie moet derven, gevoegd bij het nadeel daarvan voor* de maatschappelijke welvaart, is gereede aanleiding om alle onbezorgdheid af te leggen.’ Wy hawwe hjirmei wol sahwat in byld kr.ige hwerom der in tram komme moaste. Roaskleurich wie it doe ek al net, allinne yn Koudum seis like it wol hwat better. ,De Rijksproeftuin’ dêrre hie aerdich hwat subsidie krige en dat men wol bitrouwen hie yn it - tünbouwünderwiis die bliken dat de priis fan de tüngroun stadich wei op roun. Mar de kosten fanit earmbistjür yn Koudum wiene heechste yn de gemeente. Doch soe de tram der komme, dan waerd it grif alles better. Wy sille nou yn nije wike ris sjen hwat de riedsleden der fan seine. F. De skiednis fan de pleats, nr. 404 fan it Floreenkohier, giet fier yn it forline werom. It moat wol in spul west hawwe, dat der yn ien opsicht hwat ütroun en dat wie syn bisündere skoarstien. Yn de measte stikken wurdt de namme fan de sate net neamd, mar yn inkelde keapak- ten üt letter tiid wurdt sein, dat er al fan aids bikend sfie as sate ,De draeide skoarstien’, of sa as it der yn it Hollansk stiet: ,De draai in de schoorsteen’. Hwerom der sa ’n draei yn de skoarstien makke wie, is my net bikend. De sate wie yn 1700, doe ’t er eigendom wie fan de erven fan Douwe Hartmans en Goyke Clases (üt ’e bikende Hinlopen fa- mylje), 147 p.m. great en is dat de hiele ieu troch bleaun. De Hinlopen’s hawwe derhast de hiele lang oanpart yn hawn mar ek oaren. Sa wurde der yn 1713 net minder as 5 eigeners neamd t.w. Dirk Goykes Hinlopen (/’e), Lucas Goykes Hin- Aan de grens tussen Somaliland en Ethiopië vinden voortdurend kleine gevechten plaats, die echter zijn uitgegrocid foar tsjerke. Ik siz: ,nou moat heit net miene dat ik der mei oan bin. Ik bin der allinne yet net klear mei. Sa sit it!’ As ik dat mei klam ütere haw sjuch ik dat om heitemüle in glimp spilet en dan seit er: ,ik wit datsto al in hiel set for- kearing hast mei Sibbeltsje fan Pier. Ik sjuch har wol ris. In handich, kreas en feardich famke soe ik sa sizze. Derbij bin ne Pier en Hanne goede minsken. Mins- ken dy harren bêrn yn eare en fatsoen great bringe mar minsken sünder jild. Hja hawwe harsenskraebjen om de eint- sjes oan elkoar to krijen. It is net oars. Dyn faem is derom in earm famke Durk mar. ien ding moast fan dyn heit ünt- halde en dat is, dat it by ryksdaelders ka,ld sliepen is. Mei it leauwe is dat net oars. As min üt tradysje bilidenis docht en net üt oertsjüging sil in minske oan ’e binnekant fan hokfoar tsjerke ek geast- lik forklümje en op in dür der yn om- komme. Leauwe en leafde, leafde en leauwe binne twa saeken dy ’t lykme al linne foar de mins seis lizze en ek foar him en troch him seis ütmakke wurde moatte. It is goed en nedich dat min foar- óf jins Ijocht deroer opstekt mar ütfjucht- sje moat elts minske dat foar him seis. Winlik riede kin deryn gjin ien. Min moat nei myn bitinken deryn mei eigen hert torie gean en yn it reine komme. Is min dat, dan moat in minske trochtaeste en net omsjen en net tinke hwat soe heit mem as in oar fan myn kar sizze. Sa lang in minske in bêrn is, tinke de alden foar har mar as hja folwoechsen binne moatte de alden tobek gean en de bêrn frij litte om eigen greate stappen op ’e libbenswei to dwaen. In oar (hwa dan ek) hat him der buten to halden. Hwa him der mei ynlit en oer rabbert laedt skuld op eigen gewisse. Sa bygelyks sei myn heit en syn bitinken oer dizze saeken haw ik ta mi nes makke en bin der lokkich mei. De aldere man neist my knikt in kearman- nich en seit dan: ,ik leauw dat jo heit jo wiere en djippe libbenslessen meijown hat en ik bin dy mei him iens’. En dan: Sille jo en ik oan fanóf hjoed de dei hoopje dat Prinses Irene en yn leauwe en yn leafde lokkich wurde mei?’ ,Hoe dan ek’ siz ik ,graech!’ Heech oan ’e febrewaris himel stiet de sinne. In ljurkje njonken üs steigert nei de bloue loft. yn ’e grêft om it boerespul driuwe in pear einen. Hja hawwe it drok togearre. ,Sjuch’ seit myn aide maet leafde enleauwe, dat it meitiid wurdt.’ Sa’n tüzen meter foar my üt sjuch ik in man op ’e fyts. Ik traepje efkes oan om him yn to heljen al is dat dreech wurk It docht er winlik neat ta wat min yn- helje moat as wol, dreech bliuwt it. As ik min as to mear efter de pust ,moarn’ siz sjuch ik mei in feardich man fan om en by de sawntich fan dwaen to haw wen. ,Ek moarn’ andert de man. ,Ik haw efkes kalmer oandien doe ik jo kom men seach en der binne jo al.’ ,Ja’ an- derje ik ,as min op elkoar óf wol is der yn it libben alle kans foar mar sa net, dan sil min al mear fan elkoar ófreitsje’. ,En op in dür’ sa heakkert de man yn ,sil min elkoar alhiel kwytreitsje’. Sün der omtinken sitte wy samar midden yn de fraegen dy ’t minskelibben dei oan dei behearskje. De man fornijd my dat aldjiersdei trije en sawntich wurden is, oan syn fiif en sechtichste arbeide hat en nou fan ’e A.O.W. en in lyts pesioentsje libbet. ,Wy, myn wiif en ik hawwe it bést en binne bést. Soar- gen oer üs seis en oer de bêrn hawwe wy like min en dochssoargen binne der.’ Dochs wol.?’ freegje ik nijsgjirrich. De man sjucht my fan siden oan, strykt mei syn rjuchter wiisfinger earst lofts dan rjuchts oer syn bjinderke under de noas en seit: ,Ja, soarch om in oar.’ en dan ,jo net?’ ,Mooglik’ anderje ik ,mar ik wit net hwer jo op doele.’ ,Ik haw soarch oer prinses Irene en üs Keningshüs en kin der net ütkomme. De léste dagen haw ik der folie oer heard en lézen. Soms bin ik it efkes mei de iene en dan hwer mei de oare iens en dochs as min ütpraet as skreaun is bin ik net bifredige Ik sjuch jo binne ek gjin boike mear en hawwe moog’lik ek wiif en bêrn. Hoe tinke jo der winlik oer as ik freegje mei?’ En sa sitte wy fytsende wei midden yn ien fan dy fragen dy ’t it Nederlanske folk yn har hiele wêzen oangean. Ik moat de man tajaen dat ditselde my ek tiige oangien is en der folie oer neitocht haw Nei in amerij anderje ik: ,ik wol foar wy it oer Irene en it Keningshüs hawwe jo graech ien ding under it each bringe en dat is, dat nei myn gefoel en bitinken elts minske him ófhalde moat fan it leauwe en de leafde fan syn meiminsken. Dit haw ik net fan my seis mar dit bitinken haw ik fan myn heit oernommen. As it jo yn- teressearje mei wol ik jo fornije hoe myn heit en ik (doe ik feint wie) der togearre oer praet hawwe.’ ,Ja gean jo gong mar’ seit de aldere man neist my ,ik wol it stomme graech hearre.’ ,Wolnou’ sa gean ik fierder ,myn heit en ik gean sa’n fjirt tich jier lyn togearre op ’e tilbry nei stêd en krije (nei dat wy oer alles en noch wat praet hawwe) it oer leauwe. Ik fornij heit dat dümny my frege hat hwannear ik bilidenis tink to dwaen en siz dat ik an dere der wol oer tocht to hawwen mar noch net wit hwannear en ek net yn hok-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1