I I i its WORKUMER KRA'NT ERFSKIP— Nieuws- Advertentieblad en voor Friesland en van Extralux INGEZONDEN Frisma kijker de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek Dames tricotages 8.V.W. agenda C. GORTER WARKUMS MAISON IRENE I RADIO HENGST JMD/0 O TELEVISIE Fré de Boer HAVE VAN DER WERF gespecialiseerd in gezelligheidsdranken biedt u de meeste service IJENE DE BOER AUTO"1 VERHUUR met en zonder chauffeur (All-risk verz.) Fyftich jier lyn L o, o. 87ste JAARGANG No. 9 VRIJDAG 6 MAART 1964 1 P L A A T S E L IJ K NIEUWS prijzen vanaf f 69.50 iiihiiiiiHiiuiiiiiihiiiihiiiiiihiiiiiyiN AAN DE BEWONERS VAN WORKUM •V 1 u- T FRISO Contracten volgens algemene regeling gaarne spoedig opgaaf Officiële mededelingen Workum OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS BURGERLIJKE STAND Gemeente Workum van 26 febr. tot en met 3 maart 1964 Workum, 4 maart 1964 Ondertrouwd en Gehuwd: Geen (Advertentie) Ons nieuwste product F. FA. H. DE VRIES EN ZN. Sylspaed 4 W.T.B. DAMNIEUWS 0—2 werd de Telefoon Redactie en Adm. 05151314 Postrekening 882259 het adres voor Ripolin en Valspar pro ducten en kleurcopperant. plastic emulsieverf op latex voor bin nenwerk. Gaat u zelf schilderen en behangen, ge bruik dan de BESTE materialen: het re sultaat zal er naar zijn! U vindt meer Kievitseieren met een goede Meubelen van Inconé gaan een mensenleeftijd mee Inconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid Verschijnt éénmaal per week Uitgave Fa. T. GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workum 1—1 1—1 1—1 Klasse III B H. HuismanJ. de Vecht DE SPECIAALZAAK VOOR 1—1 0—2 OPHALEN TUINAFVAL Aan de bewoners van de percelen waar van de achtertuin grenst aan de Droge Dolte, wordt medegedeeld, dat men van gemeentewege momenteel bezig is met het per praam ophalen van tuinafval van de achtererven. In verband met de vaarmo- gelijkheden zal het de laatste keer zijn dat deze tuinafval per praam wordt opgehaald In het vervolg dienen betrokkenen hun tuinafval aan de reinigingsdienst mee te geven. Voorts wordt er de aandacht op gevestgid dat het op grond van de Algemene Poli tieverordening verboden is, vuil of tuin afval te werpen of te doen geraken in grachten, vaarten of sloten. Het spreekt haast vanzelf, dat dit verbod ook geldt voor de Droge Dolte. Burgemeester en wethouders van Workum, B. VAN HAERSMA BUMA VAN DER GOOT, secretaris Geboren: Klaas zv Jacob Engelsma en Rinske Klijnstra Tjitskje dv Jacobus Engelsma en Rinske Klijnstra Hinke Piertje dv Jolling Smit en Attje Deinum Allert zv Jense Bootsma en Trijntje La- geweg Overleden: Wiepkjen Hijlkema, 68 jr, echtgenote van IJpe Wielinga GEMEENTE WORKUM Herhaalde oproeping Ter gemeentesecretarie van kan worden geplaatst een Ambtenaar of ambtenares in tijdelijke dienst, in de rang van schrij ver, op een maandsalaris van 277,tot 469,plus 4 vakantiegratificatie. Aanstelling boven het minimumsalaris is mogelijk. Sollicitaties vóór 15 maart a.s. te richten aan de burgemeester. Zij die reeds eerder solliciteerden be hoeven niet opnieuw te solliciteren. WORKUM. Benoemd aan de VGLO- school te Dokkum tot hoofd, de heer G. Buursma, thans onderwijzer aan dezelfde school, (lie voorheen aan de Workumer school voor Gereformeerd schoolonderwijs verbonden was. Klasse I L. WijnjaP. Buma S. WiersmaJ. de Vries D. TjerkstraM. Hiemstra Klasse II J. BijlsmaJ. Dijkstra M. v/d Weide—J. Smid Klasse UIA R. DijkstraS. Couperus Tj. FolkertsG. Bruinsma AFD. VOLLEYBAL SVWMaple Leaf Vertrek 17.15 uur Zaterdag 7 maart 1964 2—0 1—1 LAAT UW VERZORGEN Meubelhuis Inconé - Workum Workum Koudum Sneek Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 Bagijne graft ten Noord Oosten, de Osse- venne, de Colmer en anderen ten Westen en Noord Westen. Aldus deze Vs gekogt van Jesina Tjerks, egtehuisvrou van Reiner Herings, woon- agtig tot Molqueren, voor 1350 goudgul dens.” Wy sjugge der üt dat d’r noch al hwat beamguod en tünderij by de pleats wie. De hier is yn tsien jier frij hwat omheech gien, dit yn tsj instelling mei de measte oaren. Dochs seagen de eigeners kans de folgjende tsien jier de hier noch fierder omheech te skroeven en wol sadanich dat Pier Jelles yn 1758 net minder as 720 c.g. opbringe moat. Hy is der mei op ien nei de heèchste fan de Warkumer boeren, mar foarlopich bliuwt it der dan ek by, al- teast de earste tritich jier. Yn 1767 is it de Warkumer keapman en smakskipper Rienk Sleeswyk, in wolsteld man dy’t in tredde part fan de sate mei syn twa molen keapet De pleats wurdt dan hierd troch Pier Piers ,,’s Jaars voor 720 c.g. vrij land, boven kost, drank, arbeids loon der reparatiën als mede het haelen en brengen der materialen, waar te boven de huirder der huisinge voor hooijbroeijen en eigen vuur en ligt moet noeden en in staan. Aldus gekocht van Dries Ty- mons, grootschipper te Hinloopen als ge lastigde van zijne kinderen bij zijn wijlen huisvrouw Trijn Douwes verwekt, voor de summa van 1730 goudguldens en 21 stuivers”, (ien goudgoune wie 28 sturen). Yn de tiid fan 18 jier wie de priis fan de sate dus mei krapoan 30 omheech gien, de hier lykwols mei 80 De forhaldin- gen lizze tsjintwurdich wol in kromke oars, tocht ik sa. Pier Piers (nei 1788 syn widdou), bliuwt de rest fan de ieu op ’e pleats. Yn 1776 hat hy 15 kij, 8 rierren en 3 hynders en boppedat noch 6 kij yn los lan yn it Hei- denskip. Fan bougroun fornimme wy dan neat mear. Faeks kaem it doe foardieliger üt der greide fan tomeitsjen, hwant ek yn 1797, as de widdou it bistjür oer de Abonnementsprijs 1.50 per kwartaal per post 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 et. per m.m. ALDE SATEN XX Lyk as ik de foarige kear al sei waerd yn 1749 in tredde part fan de sate for- kocht. Hjir folget dan de bikoarte yn- hald fan de keapakte: „Jelle Sipkes Roos cum patre mei syn :.eit) op de coop van Vs van een def tige zathe en land gelegen in ’t Workumer velt met qustele aandeel in de huisinge, schuire, buitenhuis, hovinge, bomen en plantagie c.a. sampt watermolens die in de coop der landen komen te versmelten in ’t geheel 147 p.m. tegenwoordig by Jan Pytters bewoont en gebruikt voor 400 c.g. ’s jaars (vrij land, te boven kost, drank en arbeidsloon)van deze sathe be hoort de cooplieden Dirk en Johannes Clases Hinloopen Vs, Douwe Jarigs erven tot Hindeloopen Vs en tot naastlegers de Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur It earste riedslid dy ’t wurdt krige bigoun: ,Wat is de bedoeling dezer ge schiedenis? Wi] men een tram leggen van Hemelum, Koudum en Hindeloo pen naar Sneek, dan is hij daar tegen, gelijk hij reeds bij de toekenning het eerste subsidie van 50, zijn stem daartegen heeft verheven. Niet is hij een open pleats hat, is de tastan net folie foroare. Der binne allinnich in pear kij minder. De hier is yntusken oproun ta 930 c.g. per jier Letter mear. Van verslagen, berichten enz. Z Naar ons ter ore komt doen er weer enkele opkopers van buiten de gemeente de ronde in Workum. Vooral nu er met de schoonmaak weer opruiming wordt ge houden, komt er wel eens het een en an der voor de dag. Bovengenoemde heren hebben vooral belangstelling voor oude voorwerpen, zo als keteltjes, klokken, tegels, stoven enz. enz. De vereniging Warkums Erf skip vraagt de inwoners van Workum met klem om dergelijke oude voorwerpen niet aan die heren te verkopen maar aan Warkums Erfskip. Zoals u misschien wel weet legt deze vereniging een verzameling aan van oude voorwerpen enz. Het gemeentebestuur houdt in principe de Waag vrij, wanneer deze ter beschik king komt, om als museum ingericht te worden. Workum heeft een rijke historie, zodat het ongetwijfeld mogelijk moet zijn hier van in een museum iets ten toon te stel len. Veel voorwerpen zijn reeds door Warkums Erfskip aangekocht. U begrijpt echter, dat wanneer de Waag ingericht zal worden hier heel wat voor nodig is. De collectie is dan ook nog lang niet volledig en behoeft op veel terrein aanvullingen. Nogmaals doen wij een beroep op u, om, indien u oude voorwerpen wilt verkopen, eerst een bod te vragen van Warkums Erfskip. Bij voorbaat dankend voor uw medewerking. Het bestuur van Warkums Erfskip: K. Mast, J. de Jager T. Rekker, H. J. Voets J. FABER, Inthiemasingel 11, telefoon 293 CPB Op maandag 24 februari jaarvergadering gehouden in de Land bouwschool. Ruim half acht opende de pres. mevr. Bokma-Haagsma, deze avond door te laten zingen Gez. 293 en een ge deelte te lezen uit ps. 19, waarna ze voorging in gebed. In haar openingswoord heette ze allen hartelijk welkom, Hierna volgden de no tulen en het jaarverslag keurig op rijm van de secr., mej. van den Akker. Het jaarverslag van de penningmeesteresse was eveneens op rijm en liet zien dat er nog 343.58 in kas was In de pauze werden de loten verkocht en een heerlijk kopje koffie gedronken. Aan de tractatie was te merken dat het echt een feestelijke avond was. De verloting na de pauze leverde voor verschillende leden een aardigheid op. Mevr. Bokma kreeg nu gelegenheid haar referaat te houden over Oud-Workum. Ze vertelde o.a. hoe Workum vroeger meer westelijk gelegen was en dus in de Zui derzee lag. Later werd het gebouwd op de tegenwoordige plaats. Er heeft zich heel wat om en in Workum afgespeeld in de loop der tijden. Verwoesting en vernieti ging waren in vroeger jaren aan de orde van de dag. De heer Bokma draaide hierna een serie dia’s over oud Workum, waaruit bleek dat het Workum zoals het vroeger was wel heel veel verschilde van het tegenwoordige. Tot slot werden nog dia’s vertoond van de feesten, in 1963 in Wor kum gehouden. De dames W. Bokma en B. Smidt zongen samen nog een stukje waarbij de pres, als blijk van waardering voor ’t vele werk dat ze voor de vereni ging doet een bloemstuk werd aangeboden Deze gezellige jaarvergadering [werd besloten met het zingen van het Bondslied en dankgebed. Er waren 69 leden en 2 gasten aanwezig. Deze verf is zeer geschikt voor het behan delen van muren, board en behang. In verschillende tinten te leveren. Voor behang kunt u een keuze doen uit onze mooie voorj aarscollectie en tevens profiteren van de afrandmachine, die u veel werk bespaart. van tegen een tram of locaalspoor in de Z.W. hoek, maar voor hem is het vraag, of die zaak rendable is. Moet er een tram komen, dan van Stavoren naar Heerenveen. Daaraan zou hij wel mede willen werken, maar niet aan de thans voorgestelde richting.” De foars. antwurdet derop dat it komité it iens is oer de route sa ’t hja dy foarstelle. Mar hy soe de sprekker wolris freegje wolle, hwat foar foardiel hy sjocht yn in lijn Staveren-Heerenveen? Dy seit dan: ,A1 die kleine lijntjes geven maai last. Het voordeel is gelegen in de route Heerenveen. Het algemeen verkeer zoekt om weg te komen en aan sluiting te krijgen bij het wereldverkeer Hij is tegen dusdanig gebruik van ge meentegeld want het wordt gebruikt voor tal van vergaderingen, veel mooie plan nen en veel voorspiegelingen.’ ,De voorz. meent dat bij elke lijn wel een plaats kan worden gezocht voor aansluiting bij het wereldverkeer. Zoo zou men bij de lijn Stavoren-Heerenveen zich wel de illussie kunnen stellen aansluiting te krijgen met Groningen-Bremen en Hamburg. Met Sneek en Stavoren is men reeds aangesloten bij het wereldver keer, wijl verbinding aldaar kan worden verkregen met alle plaatsen in het land, dus voor de Z.W. hoek gaat het wereldverkeer over Stavoren en Sneek.’ In pear oare riedsleden binne fan miening dat de H. IJ. S. M. bipaeld dochs wol Ijocht sjocht yn dizze route, oars soe hja der fêst net oan bigjinne. Ien seit noch: ,Dit is de eenige kans om een tram te krijgen, want de H. IJ. S. M. gaat nooit over Heerenveen.’ En der hie dizze man grif wol gelyk oan, hwant It Fean, (wy Warkumers sizze It Feen,) lei oan de lijn fan Staatsspoorwegen, de greate konkurint fan de HIJSM. Der is yn dy riedssitting lang en breed oer praet wurden, mar op ’t lést waerd it foarstel fan B. W. om 300 goune subsidy to jaen, oannommen mei 8 stimmen foar en twa tsj in. En doe wachtsje op de fierdere plannen. Ja, mar safier is ’t net kommen. In heal- jier letter makke de oarloch in ein oan al de plannen en ik haw der yn de aide riedsfoarslaggen fan 1914 nea hwer hwat fan fine kinnen. Hwat jin ek frjemd oan docht is, dat der yn de Ried fan Staveren gjin wurd sein wurden is oer it oanlizzen fan in tram- of spoarbaem En men soe hast sizze dat it just foar dizze gemeente fan great bilang west hie. Ik haw dit oernommen om sjen to litten dat de Südwesthoeke, fyftich jier lyn, ek al wie ,de forgetten hoeke fan Fryslan’. Der komt hjoed de dei al hwat foaroaring en der wurdt alle war dien om hjir mear yndustry en bettere reisgele- genheit to krijen. Foar in diel slagget dat ek, mar der mankearret oan alle kan ten noch in hiele bulte oan. Foral de bustsjinsten litte frijhwat to winskjen oer. Mar, en dat binne wy grif mei-elkoar iens, by fyftich jier lyn is der al gans for- bettere. Bij haar aankomst in haar woonplaats Amstelveen werd onze drievoudige kampioene op de schaats, Sjoukje Dijkstra op grootse wijze ingehaald en ge huldigd. Sjoukje bereikte tenslotte het Plein 1960 geflankeerd door een groep jeugdige kunstrijdstertjes.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1