WORKUMER KRA’NT Nieuws- Advertentieblad de gemeenten Workum, Hindeloopen voor en Zuidwesthoek Friesland en van Prisma kijker Wasautomaten ERFSK1P C. &ORTER Dames tricotages MAISON IRENE F/l. WSSTëRHUIS RADIO HINGST uw WD/0 f/V TëLëVISIë HAYE VAN DER WERF gespecialiseerd in gezelligheidsdranken biedt u de meeste service AUTO1"* VERHUUR met en zonder chauffeur (All-risk verz.) Adverteert in .Friso M.V.W. agenda IJEME DE BOER Fyftich jier iyn ilhfe 87ste JAARGANG No. 10 VRIJDAG 13 MAART 1964 Officiële Afd. Gymnastiek BURGERLIJKE STAND P L A A T S E L IJ K NIEUWS WARKUMS iiiiiüiiiiiiiiyiiiiiiiiiHiyiioiiiiii met een goede prijzen vanaf f 69.50 DE SPECIAALZAAK VOOR Workum Koudum Sneek diiiiiiiiiüiiiiiiihiiiiiihiyihiihiNiiiiiiiN Meubelen van Inconé gaan een mensenleeftijd mee Inconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid Gemeente Workum Fré de Boer u^U mededelingen U vindt meer Kievitseieren FRISO Contracten volgens algemene regeling Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS AFD. VOETBAL en F. 7>/: ■2Va Totaal Verschijnt éénmaal per week Uitgave Fa. T. GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workum Telefoon Redactie en Adm. 05151314 Postrekening 882259 DE SPECIAALZAAK VOOR van 4 tot en met 10 maart 1964 Geboren: Gerrit Teake z.v. Teke Visser en Maike Louwsma. Brechtje d.v. Sijbren Oosterhaven Margje ten Brink te Sneek. Ondertrouwd en gehuwd: geen Overleden: Folkert Bruinsma, 79 jr. e.v. Hotske Rusticus. INSCHARING VEE IN DE WORKUMERWAARD WORKUM. Bedankt voor het op hem uitgebrachte beroep van de Ned. IJerv. kerk alhier, ds. J. C. Nennie te Ritthem. Onderhands is de woning met gara ge, Süd 16, eigen aan de heer J. R. de Vries te Gaast, verkocht aan de heer W. Tijsma alhier. 1—0 1—0 >/2—V2 1—0 0—1 1—0 1—0 1—0 1—0 0—1 Aanv. 2.30 uur Aanv. 3.00 uur gew. 1 1 1 1 0 gelijk 3 2 1 0 2 pnt 5 4 3 2 2 Meubelhuis Inconé - Workum LAAT VERZORGEN ALDE SATEN XXI Abonnementsprijs 1.50 per kwartaal per post J3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 ct. per m.m. ■’.«■Moeten ingevuld R^er gemeentesecretarie Jerd. runderen uit abortus vrije ^^^^B^zullen worden ingeschaard. ^■P^In te scharen runderen moeten in PPperiode van 1 februari-15 april 1964 te gen mond- en klauwzeer zijn geënt, hor zel vrij zijn en in aanmerking komen voor witte verklaringen. Gedekte of geïnsemineerde hokkelingen worden niet toegelaten Hokkelingen moe ten geboren zijn na 31 december 1962. Voor K.I. voor rekening van de in- schaarders wordt zorg gedragen. WORKUM, 11 maart 1964. Burgemeester en wethouders van Workum, B. VAN HAERSMA BUMA VAN DER GOOT, secretaris Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur Vicaris C. van Ooyen, die voorheen in de Ned. Herv. kerk alhier werkzaam was, heeft het beroep naar de gemeente te Treebeek, aangenomen. Voor hen die in 1964 in aanmerking wensen te kor en voor het inscharen van koeien, hokkelingen Workumerwaard. waarden en krijgbaar. Deze for’_jj vóór 6 j word^jj It is my opfallen, dat noch al hwat Hyl- pers jild stutsen hieneyn Warkumer saten Yn it folie lytser groungebiet fan Hylpen wie fansels ek net sa folie to bilizzen yn pleatsen. Sa moasten de rike Hylper skip pers en keaplju wol oars omsjen. Sa wie de Hylper Claas Yppes togearre mei Jan Jans Nauta yn 1700 eigener fan de sate mei it floreennümer 407. Hwer lei nou dizze sate der’t my gjin namme bikend is? Yn in omskriuwing fan 1828 wurdt sein, dat er grinze oan dy fan Carl Troste en ik leau üt ’e oanwizingen opmeitsje to kin nen, dat wy to dwaen hawwe mei deselde sate dy ’t nou bibuorke wurdt troch de fam. T. Galama. De sate wie yn ’t earst oan sa’n goede 40 p.m. great. Sünt 1713, as Claas Yppes al- linnich eigener is, bislacht de pleats 50 a 55 p.m. Nei syn dea hat syn soan, Anne Clases, boargemaster fan Hylpen, de sate yn hannen (1737). Hwa sieten der nou as boer op dizze sa te? De earste, der ’t ik de namme fan foun wie Tierk Ipes (1713). Sawn jier letter is it Lolke Tjalkes dy ’t op ’e pleats sit. Ek hy wurdt al ridlik gau wer opfolge en sa sjugge wy yn 1726 Douwe Teakes as boer op ’e pleats forskienen. Hy sil noch wol net sa aid west hawwe doe ’t er kaem to forstjerren, alteast fjouwer jier letter wie hy al wei. Foardat de soan, Teake Dou- wes, as boer op ’e pleats komt hy wie faeks earst noch to jong om de lieding yn hannen to nimmen, hat de widdou it spul noch in jier of fiif, seis, birêdden. Letter mear. W.T.B. Het was niet de bedoeling aldus spr., dat het uitsluitend om de winst ging maar de boot was meer als een toeristische attrac tie bedoeld, maar als er winst gemaakt werd nemen wij dat op de koop toe, merkte de heer Mudde lachend op. Door de gemeente werd een subsidie van 2000,gegeven, o.a. voor de uit gave van een zeer aantrekkelijke folder. Er is in het afgelopen jaar druk reclame gemaakt in binnenlandse en buitenlandse bladen en het resultaat is dan ook ver bluffend geweest. De V.V.V. is dit jaar ook opgenomen in de Federatie van V.V.V. in Friesland. Het ligt in de bedoeling dit jaar een gezamenlijke contactorgaan in het leven te roepen van alle V.V.V. in de Zuidwesthoek. Hierna kreeg secretaris T. Visser het woord en las de diverse jaarverslagen voor. Het aantal overnachtingen had dit jaar al weer een verdubbeling te zien ge geven. In 1961 - 3310; In 1962 - 5799; In ’63 - 11401 overnachtingen en de secr. hoop te zeer optimistisch dat dit jaar de 20.000 zou worden bereikt. Ook ’t verkeer te wa ter werd intensiever 218 plezierjachten gingen in 1963 door de sluis tegen 178 in 1962 Penningmeester Hofman behandelde de begroting over 1964. Hierna volgde de be noeming van de kas-commissie: de heren F. van Duinen, M. Heerlien, en J. Faber kregen hierin zitting. De heer M. Visser werd weer met al gemene stemmen in het bestuur herkozen In de rondvraag kreeg de heer Schaap het woord, hij merkte op dat er zo wei nig leden aanwezig waren en dat dit mis schien te wijten is aan de weinig attrac tieve agenda en dat men vergaderziek is: Hij stelde vast in het vooruitzicht dat bij gelegenheid van de opening van een nieu we jachthaven te Drachten-Veenhoop een 30-merentocht zal worden gehouden en dat de deelnemers op 5 augustus in Wor kum zullen overnachten. Hij hoopte dat op deze datum dan iets georganiseerd zou worden, zodat er iets te beleven valt die avond. Plaatselijk Belang deed al enige concessies in deze richting. Er ontstonden nog enige interessante discussies over en weer. Hierna volgde de sluiting. Programma zaterdag 14 maart 1964 verl. 0 1 1 1 0 MAANDAG 16 MAART CONTACT- AVOND in de Wijnberg. Aanv. 7.30 uur. Zie S.V.W. nieuws 1 Balk 2 Rijs 3 Wester go 4 O. D. I. 5 Sneek II Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 Wie yn 1788 de sate noch yn hannen fan trije famyljes (Roos, Sleeswijk en Hinlo- pen), tsien jier letter wurdt der mar ien eigener mean neamd t.w. Wopke Brouwer. Lang sil hy net eigener west hawwe, hwant yn 1804 hat al wer in oarenien syn plak ynnommen: Gerben Douwes. Yn 1862 komt de pleats, alteast it great- ste part der fan, wer op buorden. It for- keapingsbiljet is yn it stedsarchyf biwarre bleaun en der yn wurdt oankundige dat 3/s part fan ,een heerlijke zathe en landen, van ouds ,De draai in de schoorsteen’ genaamd, in het Veld’ forkocht wurde sil. Hoe ’t it ófroun is, wit ik net, mar wol dat yn 1828 Carl Troste eigener fan de sa te is. Dizze Carl Troste wie berne yn Cox- bach, yn Dütsklan, en hie yn 1807 it boar- gerjucht fan Warkum krigen. As hierder siet doe op ’e pleats Eelke Gerbens v/d Werf. Trije minsken hawwe yn 1858 in oandiel yn de pleats t.w. Sara Troste (it greatste part) en fierders noch Marten Kingma en Feike Lolkes Visser. Jan Bok- ma bibuorke doe de pleats. De léste eige ner, dy ’t ik noch oan teiken» haw wie de u-rden in de B* rievoor- u heren ver- bikende ielkeapman Rintje Jans Visser (1865). Der moat letter hiel hwat lan fan de sate forkocht wêze hwant tsjintwurdich is de pleats 10 h.a. great, wylst it tal melke kij plm. 20 is. UITVOERING MATTHAUS PASSION Op de avond van 4 maart werd in de Herv. Kerk de Matthaus Passion, het grote en grootse meesterwerk van de toonkunstenaar J. S. Bach weeer ten ge hore gebracht en hebben weer velen, of voor het eerst of, bij vernieuwing genoten van de klankweelde waaraan dit werk zo rijk is. Voor hen die het goed aanvoelen, zal het tegelijk een bron van vertroosting zijn geweest en door allen moet het wel aan gevoeld worden hoe zeer men hier te doen heeft met een componist die zich als gelovig christen zeer diep wist in te le ven in dat gebeuren zoals dit in het Evangelie van Mattheus wordt verteld. Alleen dan is het mogelijk al die ge voelens van vervoering tot haat, van twij fel en lof, ongeloof, in muziek vast te leggen. Men had deze keer wel alles gedaan om de mensen warm te maken voor dit hoog tepunt op het gebied van het muziekleven in onze Zuidwesthoek want de jaarlijkse uitvoering van de Matthaus Passion al hier mag men zeker rekenen tot het hoogtepunt in het meest westelijke deel van onze streek. De grote belangstelling moet zowel voor dirigent en medewerkers (sters) als voor hen die deze uitvoering voorbereidden een stimulerende werking hebben uitge oefend. Er waren zeker 500 bezoekers. Naast het gemeentebestuur van Wor kum, burgemeester yan Haersma Buma met zijn echtgenote waren er ook oud burgemeesters van Workum, en de hoofden van gemeenten uit de omtrek met hun dames. Gedeputeerde van der Mark toonde ook door zijn aanwezigheid de belangstelling van dat college voor dit evenement te Workum. Wii mnopn wpl direct stellen dat de?e JAARVERGADERING V.V.V. WORKUM Donderdagavond 5 maart om plm. 8 uur riep de voorzitter de heer Mudde, al le aanwezigen een hartelijk welkom toe, in het bijzonder aan de burgemeester van Workum, Mr. B. van Haersma Buma en het bestuur van de vereniging Plaatselijk Belang. In zijn uiteenzetting over wat er in het afgelopen jaar in Workum op toeristisch gebied gebeurd was, verzuimde hij niet te spreken, over de goede verstandhouding en de vele activiteiten die er met Plaat selijk Belang in de afgelopen jaren tot stand gekomen zijn. Hij sprak ook over de overnachtingen die zeer succesvol wa ren gewéest. Terloops kwam de boot nog ter sprake. De boot ,de Djippe Dolte’ zal binnenkort op de werf enigszins worden gemoderni seerd en worden aangepast aan de eisen van deze tijd. De boot was indertijd aan gekocht door de V.V.V., met steun van an /In KTn+aaTAo ovJ-xortL- Het verloop van deze competitie is span nend. De stand is momenteel: gesp. 4 4 3 2 3 Workum 1Bolswardia 1 Aanv. 4.15 uur Workum 2Heeg 2 Workum IB—Q.V.C. 2B Workum 2BOeverzwaluwen 2B Aanv. 4.15 uur Om ’t wy nou in kearmanich dwaende west hawwe oer it oanlizzen fan in trambaen fan Snits oer Waldsein-Gaesterlan-Koudum-Staveren, v.v. is it oare nijs üt dy tiid, lizzen bleaun. Der bigjinne wy nou mei en ik lit jimme earst in advertinsje léze: Ut de FRISO fan 14 febr. 1914. „In het sigarenmagazijn van. te Workum koopt men 100 goede sigaren voor 1.40; 100 betere sigaren voor 1.50’ En dan to bitinken dat wy earstdeis foar in pakje segretten fan 20, mar leaf st fiif en tweintich sturen bitelje moatte. Wol hwat in great forskil, mar de leanen binne nou fansels ek efkes heger as yn 1914. Dat it doe ek lang gjin fetpot wie, biwiist wol dit bericht üt deselde krante: „Aan de stroocartonfabriek „De Dollard” te Nieuweschans, hebben zich voor de betrekking van strooweger, op een week loon van 14. niet minder dan 500 sollicitanten aangemeld. Onder de gegadigden waren zelfs kommiezen, veldwachters en.jongelui die het voorjaar geslaagd waren voor onderwijzer.’ Friso fan 21 febr. ,De vrouw van. woonachtig te T, was met haar beide kindertjes te logeeren bij haar ouders te A. Haar man zóu een paar kennissen uit T„ die naar Amerika gingen, tot Rotterdam vergezellen. Maar de man is mee doorgereisd naar Amerika. De vrouw kreeg Zaterdag bericht van hem, dat hij niet terugkeerde doch mede ging naar het verre Westen.’ Dat wie my dochs ek in greate dogeniet soe men sizze. Workum. Dinsdag j.l. was het 100 jaar geleden dat Jacob Jans de Vries het vischrecht in de Bloksloot van de fam. Halbertsma, pachtte. Later ging dit over op diens zoon Jan J. de Vries, tot voor eenige jaren bij diens overlijden de heer K. J. de Vries, pachter van dit visrecht werd. Deze, zelf geen visscher, laat door een ander in dit water visschen, doch houdt het recht aan om tenminste de termijn van 100 jaar vol te krijgen.” „Mag men de Maasbode’ geloven, dan krijgen we binnenkort een geheel nieuwe serie Nederlandsche postzegels, ter vervanging van de thans sedert 1898 in gebruik zijnde zegels.” By it lézen fan dit bericht tocht ik: gjin wünder dat de P.T.T. doe wol aer- dich goed üt koe, hwant yn gjin 16 jier wiene der nije segels makke. Nou is it sa, dat der eltse amerij nije postségels makke wurde, en dat kostet dochs eltse kear in slompe jild. Mar ja, foar de minsken dy ’t dy segels garje, soe der net folie aerdichheit oan wêze, as der nounoaitris hwat nijs oan ’e merk kaem. To oardielen nei al de forslaggen dy ’t yn de Friso steane, fan hurdriderijen wie it fan mids janewaerje oan mids febrewaerje ta, aerdich winter west. En dat blykt ek üt in bericht dat de Staverske boat it op 15 jan. op jaen moaste; Mar as wy dan de Friso fan 21 febr. foar üs nimme, léze wy deryn: „Gister is de boot- en pontdienst tusschen Stavoren en Enkhuizen, die den 15 jan. werd gestaakt weer in zijn gehéél hervat. Maandag kon de dagdienst worden uïtge- voerd.” Ja, en nou 50 jier letter, sille wy oan de 31ste maeije ta wachtsje moatte ear 't wy wer in kear mei de „boat” oer kinne. En ta bislüt twa advertinsjes: „J. Lameris, Horlogemaker te Workum. Voor daagsch gebruik thans Amerikaansche horloges van 3. tot 5. Sterk en secuur’ „Verkoop van huizinge met sedert vele jaren bestaande scheepstimmerwerf aan ’t scheepsvaarwater De Diepe Dolte en Begijnestraat te Workum. In huur bij den heer U. Zwolsman voor 135 in ’t jaar tot 12 Mei 1915 en op dien datum te aanvaarden.” Oer in wikemanich sille wy léze kinne hwat it spul opbrochte. SCHAKEN In de vorige week vrijdag gespeelde competitiewedstrijd heeft ,ODI’ een klin kende overwinning van 71b2V2 behaald op het 2e tiental van Sneek. Gedetailleerd luidt de uitslag: ,ODI’ Workum Sneek 2 E. D. de BoerY. J. Dijkstra J. YbemaD. van Hijum S. HaytemaN. Poiesz D. van der GootT. van Lingen W. LubbertsD. Zwaan M. H. BruggenkampS. Breucker P. van der ValkS. Sikma S. Walta—B. Poiesz O. de BoerA. M. Brouwer E. RobijnsW. Hoogeboom Elf jongemannen zijn per vliegtuig uit Oslo naar de luchthaven Thule in Groenland vertrokken om van daaruit op de ski’s de Noordpool te doorkrui sen van het Noord-amerikaanse continent tot Europa of Azië. De expeditie bestaat uit soldaten, jagers, zeelieden en een tandarts. Gemiddelde leeftijd is 23 jaar. Men stelt zich voor 16 mijl per dag af te leggen, in dat geval zal de reis drie maanden duren.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1