WORKUMER KRANT ERFSKIP I I I II 4 Pypskoft Nieuws- en Advertentieblad voor Friesland en van Wasautomaten de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek Dames tricotages S.V.W. agenda EFKES 1 MAISON IRENE EA. WESTEMUIS RADIO HINGST uw RADIO EN TELEVISIE HAYE VAN DER WERF gespecialiseerd in gezelligheidsdranken biedt u de meeste service AUTO" VERHUUR met en zonder chauffeur (All-risk verz.) SJEME DE BOER 87ste JAARGANG No. 11 VRIJDAG 20 MAART 1964 Officiële mededelingen Gemeente Workum WARKUMS DE SPECIAALZAAK VOOR Meubelen van Inconé gaan een mensenleeftijd mee Inconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid Fré de Boer PLAATSELIJK NIEUWS Afd. Gymnastiek ;Y Fyftich j’ier lyn m.m. Contracten volgens algemene regeling gaarne spoedig opgaaf OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS 11 tal woningen te F. ALDE SATEN XXII 4 5 pnt 6 1 2 3 Telefoon Redactie en Adm. 05151—314 Postrekening 882259 Semione Eskanazy en Philippe Mordacq hadden verschil van mening over ’n boek van Pierre Dominique over Léon Daudet. Dit geschil is uitgevochten in een duel met de degens op de Place des Vosges te Parijs. Secon danten waren voor Eskanazy: Jean Dominique en voor Mordaeq: de markies van Léangais. Tijdens het duel. Verschijnt éénmaal per week Uitgave Fa. T. GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workum DE SPECIAALZAAK VOOR GEMEENTE-REINIGING In de week van 23 t.e.m. 28 maart 1964, zal inplaats van vrijdag 27 maart a.s., de haardas en vuilnis worden opgehaald op donderdag 26 maart a.s. Conclusie: In waterrijke sloten en tochten is het onderhoud van sloten niet alleen een be strijding van waterplanten. Het op pro fiel en diepte brengen, met hierbij het verwijderen van waterplanten zijn nodig voor een goede waterbeheersing. In het kader van een zo volledig mogelijk sloot- onderhoud is de waarde van een chemi sche bestrijding van waterplanten gering. Indien het op diepte brengen van sloten en tochten van minder belang is, en de verwijdering van de plantengroei het zwa re werk uitmaakt, dan kan een chemische bespuiting arbeidsverlichting geven. Vraag echter advies in verband met de beperkingen bij de toepassing. 16 maart 1964 Rij kslandbouwvoorlichtingsdienst K. de V. A. Bokma, Workum 257 pnt 4e prijs (medaille) R. Harkema, Heidenschap 256 eerv. vermelding B. Spijksma, Parrega 253 pnt. eerv. vermelding Y. v/d Valk Parrega 247 pnt. M. Jellesma Workum 241 pnt H. Wiersma Sandfirden 238 pnt. Y. Feenstra, Allingawier 231 pnt. J. Kooy, Staveren 230 pnt. Al deze leerlingen behaalden het diplo ma 7 8 9 10 11 ONS 3 - Workum 2 Workum 3 - Nijland 2 SDS 2 - Workum 4 LAAT VERZORGEN Meubelhuis Inconé - Workum NEDERLANDSE BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN Op donderdag 12 maart jl. kwam de afdeling Workum bijeen in de zaal van Hotel ,De Wijnberg.’ De presi.dente, Mevrouw Vinke, heette alle aanwezigen, waaronder enkele gas ten, hartelijk welkom. Na enige mededelingen werden er voor stellen voor de jaarlijkse excursie ge daan. Besloten werd deze zo mogelijk be gin mei te houden naar de Hoge Veluwe. Nadere mededelingen hierover zullen nog volgen. Mevrouw A. de Boer-Koopmans was be reid op 21 april als afgevaardigde naar de Alg. Verg, in Leeuwarden te gaan. Mevrouw Scholte-Mets uit Arum be sprak hierna het boek: ,Sadako wil le ven’ van Karl Bruckner. Het behandelt de geschiedenis van een meisje, dat 10 jaar na de atoombom op Hiroshima nog stra- lingsziek bleek te zijn. Het boek stemt tot nadenken en mevr. Scholte zette dat ook duidelijk uiteen. Na de rondvraag werd deze mooie avond waarbij de warmte wel geheel van de zij de van de spreekster moest komen, be- febr. 1914. In masjinist fan de S.S. fan it spoar dus, hie syn jild bard en soe dermei nei i man it wykjild bard hat, giet hy dermei Chemische bestrijding van waterplanten Opvallend is dat na enige jaren erva ring met de slootreinigingswerktuigen, de chemische bestrijding van waterplanten belangstelling krijgt. Dit is het geval op die gronden, waar een vaste slootbodem voorkomt. In dit type sloten en tochten is na enkele jaren machinaal schonen de bagger van de slootbodem zo goed ver wijderd, dat uitsluitend de waterplanten overblijven. Een afwisselend gebruik van chemische middelen en mechanisch reini gen biedt in dit type sloten en tochten perspectieven wat nader onderzocht zal moeten worden. diepte brengen van sloten en tochten van Het kan ook voorkomen dat het op AFD. VOLLEYBAL Dinsdag 24 maart Geen trainen Postale - SVW Vertrek 6.30 uur DE CHEMISCHE BESTRIJDING VAN WATERPLANTEN IN WATERRIJKE SLOTEN EN TOCHTEN Mechanisch of chemisch reinigei van sloten en tochten De mechanisatie geeft ons een middel in de hand om het jaarlijkse schoon ma ken van waterrijke sloten en tochten op een goede en snelle wijze te verrichten In de graslandgebieden zijn de sloottei- mgingsmachines reeds enkele jaren in gebruik. Met de bagger en het op profiel brengen van de slootkanten is het moge lijk ook de waterplanten, zowel boven als onder het wateroppervlak, in één werk- gang mee te nemen. Een voorafgaande bespuiting met chemische middelen heeft bij dit slootonderhoud geen zin. Het kan voorkomen, dat het gebruik van slootreinigingswerktuigen niet moge lijk is. De bedrijfsomstandigheden kunnen zo zijn dat de aanschaf van een werk tuig niet verantwoord is, of dat het ge bruik van werktuigen onmogelijk is door b.v. drassige bodem (wegzakken) of be paalde obstakels op de slootkanten (bo men, afrasteringen). In deze gevallen lijkt een chemische be strijding van waterplanten aanlokkelijk. Als bovendien een goede waterbeheer sing, het op profiel en op diepte brengen van de sloten nodig is, geeft dit weinig arbeidsverlichting bij het handwerk. Vooral in het veenweidegebied valt het steeds op dat na een bespuiting een snel le hergroei van een andere vegetatie op de open plekken van de afgestorven plan tengroei tot ontwikkeling komt. Vaak zijn dit onder water groeiende planten, die het zware werk geven bij het opschonen. In dit type sloten en tochten biedt een chemische bestrijding van waterplanten nog weinig perspectief. Workum 2 B - Heeg 1B QVC 2B - Workum 1B a.s. maandag 23 maart zijn er geen gyml. Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur part ütmakke fan sate nr. 407. Ek noch oare pleatsen binne hjir üt üntstien. Om nou wer op ós forhael oer dizze sa te werom to kommen: Teake Douwes bi- telle yn 1737 300 c.g. oan hier, mar de boer dy ’t yn 1749 op ’e pleats sit, nl. Tjeerd Jenties hoecht net mear as 200 c.g. to biteljen. De sate is yn dy tuskentiid wol greater wurden en bislacht tonei plm. 72 p.m. Fan Tjeerd wurdt sein dat hy is ,een gemeen boer, dog wat minder beslag’. Der wurdt mei bidoeld, dat it bislach hwat lytser is as fan de St. Ursula sate. Nou, dat komt .wol üt, hwant der binne 10 kij, 6 rierren en ien hynder. Yn dat tal komt foarlopich net sa folie foroaring mar b.g. yn 1798 liket it aerdich hwat bet ter hwant op ’e sate seis haldt Matheus Programma zaterdag 21 maart AFD. VOETBAL Vertr. 1.30 uur Aanv 2 uur Vertr. 2.15 uur Workum IA - Heerenv. Boys IA Aanvang 4.15 uur Aanv. 3 uur Vertr. 1 uur Abonnementsprijs 1.50 per kwartaal per post /3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 ct. per Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 Van verslagen, berichten enz. minder belang is maar dat het opruimen van de plantengroei het zware werk uit maakt. In dit geval kan een chemische be spuiting op de plantengroei uitkomst ge ven, vooral als gebrek aan arbeidskrach ten dwingt tot arbeidsbesparende metho den. Een voorbeeld hiervan zijn de zware rietkragen in sloten en tochten in polders en waterschappen. In deze vaak brede wa tergangen zijn de mechanische mogelijk heden beperkt, zodat het moeilijk bewerk bare riet in handwerk verwijderd moet worden. Op een dergelijke overheersende plantengoei kan een bespuiting met che mische middelen arbeidsverlichting geven Riet is chemisch gemakkelijk te doden en komt de eerste jaren vrijwel niet te rug. Een bespuiting met chemische middelen is mogelijk op alle plantensoorten die ge heel of voor een groot gedeelte boven het wateroppervlak uitkomen. Het is zaak er rekening mee te houden, dat voor bespuitingen met chemische mid delen beperkingen gelden en dat in ver-' schillende gebieden dé chemische midde len nog niet mogen worden toegepast. Dit in verband met de giftigheid van de mid delen in het water ten opzichte van vis stand, drinkwater voor het vee e.d. Raadpleeg de R.L.V.D. eerst, indien be spuitingen van enige omvang worden overwogen of op het programma staan. UITSLAG STALWEDSTRIJD CHR. LAG. LANDBOUWSCHOOL WORKUM. Vrijdagmiddag jl. vond de uitreiking plaats van de diploma’s en de prijzen in het overblijflokaal van de school Deze jaarlijks terugkerende strijd heeft weer de nodige spanning opgeleverd. Daar de direc. van de zuivelfabriek niet aanwezig kon zijn, werd de uitslag be kend gemaakt door de directeur van de school. En deze wist, op de hem vaardige manier, de spanning tot het laatst erin te houden. Hierna wees de voorzitter van de schoolvereniging op de praktische be tekenis van de wedstrijd en dankte de ju ry voor de bewezen diensten. UITSLAG Joh. van Rijs. Workum 270 pnt. Ie prijs (beker) Tevens naam vermeld in ereschild in de school. G. Kuipers, Heidenschap 268 pnt 2e prijs (beker) B. Joh. Haanstra, Heidenschap 266 Troch allerhande foroaringen yn de si- tuasje by saten sa as forkeap fan lan, forpleatsen fan buorkerijen, nijbou ensafh. is it faek net alhiel mei wissens üt to meitsjen hokker pleats fan tsjintwurdich üt ’e oarspronklike sate foartkj.r.men is. Sa wie ik ek al net hielendal wis oft de sate fan ds fam. Galama wol rjuchtstre?ks foartkaem üt 'e sate mei floreenuümer 407. Ut meidielingen dy ’t ik letter noch krigen haw, meat ik cpmeitsje, dat wy by dit nümer earder tinke moatte van it spul fan de fam. G Kramer. De pleats fan de fam. Galama is fan jongere datum en boud op groun dy ’t fan aids wol in Sjoerds der 14 kij, 10 rierren en 4 hynders op nei en fierder hat hy op in oar plak, yn it Heidenskip, op los lan noch 7 kij en 5 rierren. It tal hynders haldt forban mei de 13 p.m. boulan dy ’t biploege wur- de moatte. Der skynt dus greide skuord to wêzen. De hier is stadichwei oproun ta 600 c.g. Foar Matheus Sjoerds (sünt 1788) sieten noch op ’e pleats Lieuwe Annes (1768-1776) en Hendrik Brugts (1758). Nei boargemaster Anne Clases hat de sate it eigendom west fan de widdou fan Tjebbe Sybrens (sünt 1778). Dit hwat bitreft inkelde gegevens üt ’e 17de ieu. Men sfjucht it: sa hiel folie bi- sünders fait der fan dizze pleats net to fortellen, alteast foar sa fier ik der hwat oer foen haw. Ik wol dan ek fólstean mei noch inkelde nammen fan eigeners en hierders to jaen üt ’e foarige ieu. 1828: net minder as 8 eigeners, mei Eelk Tj ebbes as greatste ,oandielhalder’ Hierder der wie Klaas Veldman 1858: Sytse Jelgers Dijkstra, eigener en brüker 1885: Sybren Sytses Dijkstra, eigener. De sate, dy ’t dus as direkte opfol- ger jilde kin, is tsjintwurdich 28 h.a. great en it tal kij dat der op molken wurdt is 38. In suvere forgeliking is troch al dy for oaringen yn it grounbisit en der üt it üntstean fan nije pleatsen net müglik. Letter mear. W.T.B. het geld is teruggevonden.’ Workum. De Ver. Volkshuisvesting, heeft besloten tot aankoop van twee ter- reinen achter het Weeshuis. Het plan om daar een 11 tal woningen te bouwen wordt tot de volgende vergadering aangehouden. Hindeloopen. De visscherijvereeniging alhier is voornemens met behulp van het rijk, provincie en gemeente, eeen vissscherijschool op te richten, ter opleiding i voor het examen ter verkrijging diploma: schipper, stuurman, machinist enz. aan j boord van visschersvaartuigen. Mina had ’s morgens als dienstbode haar betrekking aanvaard in een melk- salon in Amsterdam, ’s Middags ging ze uit om boodschappen te doen, en juist toen de eigenares van de zaak de opmerking maakte, dat Mina wel wat lang uit- i bleef, kwam ze tot de. ontdekking, dat uit de kast een taschje met f 360. verdwenen was. Mina is niet weer teruggekomen en ook ’t geld is niet terug gevonden. In de zaak was de dienstbode nog slechts als ,Mina’ bekend. Een ,van’ wist de juffrouw nog niet. Mar mei dat al hie Mina in béste deihier fortsjinne. En dan nou üt de Friso fan 28 febr. 1914 Lit ik bigjinne mei to sizzen dat ik gjin vogelkenner’ bin. Wis, ik kin wol sjen hwat in protter, in most, in skries in Ijip in roek en in séfügel is. Mar fan fügels dy’t men hjir mar o sa komselden sjocht, wit ik sa goed as neat óf. En doe ’t ik dan ek in bericht yn de Friso foun hwer’t boppe stie: Grijpvogels gearresteerd’ wist ik wier net hokfoar fügels dat wiene Mar doe ’t ik lézen hie hwat der mei dy i grypfügels bidoeld wurde, waerd it my hwat düdliker. ’k Sil dat hiele forhael hjir net oer nimme, mar it jimme mei myn eigen wur den oer fortelie. It hat him óspile yn Ljouwert en wol op freedtojoun de 27ste febr. 1914. hüs. Nou is dat hiel deagewoan. As in nei moeke de frou, hwant der heart it. Goed, üs maet soe dus nei hüs mar wurdt ünderweis oansprutsen troch in j jong frommiske. Miskien in aerdich kreas wyfke, sa op it each folie moaijer as syn eigen moeke. Ja, ik wit der neat fan hear, mar sa hat it miskien west. Nou stiet der yn dat bericht dat it wie ,een vrouw van verdachte zeden.’ Wy soene ek sizze kinne: ,ien dy’t bline nering dreau.’ Doch hoe en hwat dan ek, de masji nist waerd freonlik ütnoadige om mei nei har hüs to gean. Wis, it wie rjocht for- keard hwat "dy man die, hy hie nei hüs gean moatten, want hwa wit hie syn frou net tsjin him sein: ,Must fanavond gau thüs komme, hwant dan mut ik noch hwat boadskappen doen.’ (De measte winkels wiene doe destiids noch oan 10 üre ta, en soms noch langer iepen.) Hy mei dat frommiske yn ’e hüs en ’t sil der mis- kien tige gesellich west hawwe. Mar doe ’t hja goed en wol ütpreat wiene en hy wer bütendoar stie doe. miste hy syn jild en syn heloasje. Hy hurd op in draef nei de pelysje en der i syn avontuer forteld. En daliks setten der in pear pelysjes hinne, en hja fongen twa fan dy grypfügels. ,A1 spoedig werden twee verdachte vrouwen, vrouw B eri vrouw W, gearresteerd. Beide, bewoonsters van ’t donkere deel van Leeuwarden, zijn heden ter beschikking van de justitie gesteld.” ,’t Donkere deel van Leeuwarden’ sa stiet it er earlik. Foar de masjinist roun it ek noch aerdich goed óf, hwant ,het horloge en het grootste gedeelte van Mg» A

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1