n YgBgal WORKUMBR KRANT de gemeenten Workum, Hindeloopen Advertentieblad Nieuws- voor en Friesland Zuidwesthoek van en ERFSKIP Wasautomaten 1 Dames tricotages tl ii MAISON IRENE FA. WESTERN U IS RADIO HINGST uw RADIO EN TELEVISIE AUTO-VERHUUR met en zonder chauffeur (All-risk verz.) HAVE VAN DER WERF gespecialiseerd in gezelligheidsdranken biedt u de meeste service F* Fyftich j’ier lyn S.V.W. agenda VRIJDAG 27 MAART 1964 87ste JAARGANG No. 12 P L A AT S E L IJ K NIEUWS mededelingen Officiële Gemeente Workum WARKUMS DE SPECIAALZAAK VOOR |V« Meubelen van Inconé gaan een mensenleeftijd mee Inconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid Fré de Boer MEME DE SOER Aid. Gymnastiek A Contracten volgens algemene regeling OPELS V.W. BUSJES Workum IB - Heeg 1B der F. W.T.B. OW ï- Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf Dit is de Nederlandse ploeg, die Kees Pellenaars op c. - Telefoon Redactie en Adm. 05151314 Postrekening 882259 Verschijnt éénmaal per week Uitgave Fa. T. GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workum DE SPECIAALZAAK VOOR Abonnementsprijs 1.50 per kwartaal per post 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 ct. per m.m. GEMEENTE-REINIGING In de week van 30 maart t/m 4 april 1964 zal in plaats van dinsdag 31 maart en vrijdag 3 april a.s.. dc haardas en vuil nis worden op woensdag 1 april en vrijdi Voor het candidaats-examen econo mie slaagde te Amsterdam de heer S. T. Castelein te Nijhuizum. applaus na afloop. De voorzitter dankte hem ook bizonder hartelijk en sloot de vergadering met een kort woord. «5 Meubelhuis Inconé - Workum LAAT VERZORGEN Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 KFPJ AFD. WORKUM 18 Maart. De KFPJ had de meisjes ook uitgenodigd om te luisteren naar de rede die burgemeester mr. van Haersma Buma zou houden over ons stadje en wel in het bijzonder over de mogelijkheden die het uitbreidingsplan biedt. Uit de beantwoording van vragen werd duidelijk dat er heel veel moeilijkheden moeten worden overwonnen voor een plan goedgekeurd kan worden. Hoe het vroeger ging werd door dia’s van S. J. Bokma getoond. Na deze gezellige avond sloot de pre sidente van plattelandsmeisjes met dank aan God. Paasvacantie van maandag 30 maart tot maandag 6 april Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur zitter met enkele woorden de vroegere penningmeester wijlen de heer W. de Boer Daarna werd het woord gegeven aan de heer J. Faber. Deze gaf een duidelijke uiteenzetting van de richtlijnen waaraan men zich moet houden bij de bouw van een school Aan de hand van tekeningen en een plattegrond op grote schaal konden de ouders zien hoe de nieuwe OLS er eventu eel uit zal komen te zien. In de pauze werd gelegenheid gegeven voor het stellen van vragen. Er werd o.m. gevraagd of de volgende winter weer een hardrijderij voor kinderen georganiseerd zal worden en of de mogelijkheid ook be staat dat het winnende elftal van het schoolvoetbal een persoonlijke blijvende herinnering kan worden gegeven. De voorzitter zegde toe dit met de besturen van de ijsclub en SVW te zullen bespre ken. Hierna vertoonde de heer Breukelaar nog een film strook ,Zee en Strand’. Om kwart over elf sloot de voorzitter de vergadering. Hij dankte de burgemees ter en de ouders voor hun aanwezigheid Er kon weer op een genoeglijke en leer zame avond terug worden gezien. OUDERAVOND Op 19 maart 1964 opende de voorzit ter van de oudercommissie van de O.L. School de ouderavond, welke in de boven zaal van café ,De Zwaan’ werd gehouden. Hij heette de ouders, welke in grote ge tale waren opgekomen en in het bijzonder burgemeester van Haersma-Buma, van harte welkom. Nadat de eerste punten van de agenda vlot werden afgewerkt herdacht de voor- JUBILEUM MEJ. JOH. VISSER WORKUM. Op 1 april a.s. zal het 25 jaar geleden zijn, dat mej. Joh. Visser be noemd werd tot hoofdleidster van de Chr. Kleuterschool .Beukerhonk’ te Workum. Dit is ongetwijfeld een heel bijzonder ju bileum. Niet alleen vanwege het feit, dat mej. Visser 25 jaar onafgebroken (en zon der praktisch ooit een dag te verzuimen!) als hoofdleidster aan een en dezelfde school verbonden is geweest, maar meer nog vanwege de manier waarop zij al die jaren haar werk heeft gedaan. Allen, die de Kleuterschool iets meer van nabij ken nen, weten, hoe zij zich altijd voor 100 aan de school en aan de kinderen gegeven heeft. En dat na 25 jaar met nog altijd even frisse ideëen en vurig enthousiasme als toen zij aan het begin van haar loop baan stond. Geen wonder dan ook, dat de school onder haar voorbeeldige leiding tot grote bloei gekomen is en praktisch ook alle kinderen die ervoor in aanmer king komen, de school bezoeken. ’Zorg, dat je er bij komt’, dat is de jaren door het devies geweest van alle kleuters in Wor kum, als het ging om de kleuterschool van .juffrouw Hanne’. Met haar jubileum in zicht hopen we dan ook, dat het haar ge geven mag zijn om nog vele jaren haar krachten te kunnen inzetten ten dienste van de vorming en opvoeding van onze kleuters! Natuurlijk kan dit jubileum niet onop gemerkt voorbij gaan. Een belangrijk be drag aan geld is reeds ingezameld voor een cadeau, dat aan Mej. Visser zal wor den aangeboden. Mochten er onder de le zers zijn, die hiervan nog niet op de hoog te waren, maar hiervoor graag iets zouden willen bijdragen, dan kan dit nog altijd via girorekening nr. 960939 t.n.v. de pen ningmeester van de Chr. Kleuterschool te Workum Verder is het misschien goed om uw aandacht er op te vestigen, dat de viering van het jubileum in verband met de Paas vacantie niet op 1 april maar op 15 april zal plaats vinden. Voor bijzonderheden over een receptie, die het bestuur op die dag aan mej. Visser zal aanbieden, verwij zen wij u naar de advertentie, elders in dit blad. JAARVERGADERING VOGELWACHT .WORKUM EN OMSTREKEN’ Op 23 maart om ruim 8 uur opende de voorzitter, de heer de Groot deze goed bezochte vergadering (er waren ca. 130 personen, de jeugd meegerekend), welke in het Dorpshuis te Heidenschap werd ge houden. In zijn openingswoord gewaagde de voorzitter van de mooie omgeving en de mooie natuur, welke men in verschil lende streken van Friesland kan waarne men. De vogelwereld speelt hierin een be langrijke rol. De vorige jaarvergadering was minder goed bezocht, mede in ver band met het feit dat deze te laat in het voorjaar was belegd,') wegens bestuurs- moeilijkheden. Het ledental is feitelijk te klein. In de laatste jaren is dit achter uitgegaan, omdat men kritiek had op de gang van zaken. Dat er volgens hen teveel gebruik gemaakt wordt van de Waard, is niet de schuld van de Vogelwacht, doch de wandelvergunningen worden door de Gemeente verstrekt, terwijl de vele excur sies ook niet altijd van de Vogelwacht uit gaan. Het leiderschap van deze excursies in de persoon van de heer KI. Mein wordt overal in den lande gewaardeerd. Op deze woorden volgde een applaus van de aan wezigen. Wat het ledental betreft kan worden vermeld dat er een werf-actie op touw wordt gezet. Aan het einde der vergade ring konden 30 nieuwe leden worden bij- geboekt, zodat het ledental thans ca. 135 is. Na de notulen en het jaarverslag van de sekretaris, de heer G. Hoekstra, deed de penningmeester de heer G. de Boer, ver slag over het gehouden beheer.. Saldo vo rig jaar 198.32 Dit jaar 113.07. Een te ruggang dus, mede veroorzaakt door het feit dat er vorig jaar geen verloting was. Dit jaar was er opnieuw een verloting ge organiseerd zodat de vergaderkosten er wel ,uit’ zullen zijn gekomen. De beide bestuursleden de heren H. van Dam en J. Sjaarda werden bij akkla- matie herbenoemd. In de rondvraag kwam de contributie ter sprake. Er werd aan het bestuur gevraagd om jeugdleden aan te trekken. Zal in overweging worden ge nomen. Wat contributie betreft, deze is door de Bond geadviseerd op f 1.50 per lid De avond werd gevuld door de heer Franke te Eernewoude, die na iets over de geschiedenis en de omgeving te heb ben verteld, zijn kleuren-dia’s met de ti tel ,De moayens fan it Fryske lan’ ver toonde. Dat een en ander, zowel de prach tige dia’s als de manier waarop de heer Franke op vaak humoristische en kern achtige wijze vertelde het publiek danig beviel, bewees het luidde en langdurige ALDE SATEN XXIII De sate der’t wy it de foarige kear oer hawn hawwe (nou biwenne troch de fam. G. Kramer; ek it spul der njonken fan de fam. H. Kuipers is der üt üntstien) blykt ■dochs in namme to hawwen ek al wurdt <dy namme net yn de aide stikken neamd. Hy leit oan in feart dy ’t neffens de kaer- ten under twa nammen bikend wie n.l. de Grêft of Fiskwyk, en der sil de sate syn namme, Groot Vischwijk ek wol oan to tankjen hawwe. It kin al üngelyk yn ’e wrald. Hwat ien- ris great en machtich west hat, sjugge wy letter soms óftakjen of fordwinen wylst it oare in tsjinoerstelde üntjowing to sjen jowt. De pleats dy ’t tsjintwurdich biwen ne wurdt troch de famyljes de Jong en Kuipers is der ta in biwiis. Hwant hwat nou in sate is fan mar leafst 100 ha is plm 1740 as in üneachlik spultsje fan 19 pm bigoun. Yn 1737 hie Teade Lourens in stik lan fan 19 pm der ’t hy in pear jier letter in spultsje op boude (floreennümer 420), As wy léze dat hy yn 1749 net minder as 18 kij en ien hynder hat, dan kin ’t hast net oars as der moast gans hwat los lar by wêze. Yn lettere jierren is it seis sa dat by de lytse ,kearn’ fan 19 pm noch wol 60 pm los lan leit. Teade wurdt yn 1749 biskreaun as ,een gemeen boer, goed be slag.’ De taksearre hierwearde is oars maï leech nl. 103 c.g., mar as eigener-boer hoechde hy himsels fansels gjin hier to biteljen. Tsien jier letter is dit bidrach al mear as twaris sa heech taksearre op 238 c.g. Siet yn 1758 Teade noch op ’e pleats, yn 1768 is dy pleats troch erven oergien op Jan Gosses. As hy yn 1769 aer- dich jild foar de sate meitsje kin, forkea- pet er him mar bliuwt as boer op dizze- pleats wenjen. Dy keapakte stiet ü.o. it folgjende yn to lézen: ,Sjoerd Jacobs, coopman te Workum, op de coop van seekere zathe en landen, met huisinge, hieminge, schuire, watermo len sampt visscherijen c.a. groot 58 p.m. gelegen in ’t Heidenschap en Workumer- veld, beswaart aan Jan Gosses met 5 jaar huur. Aldus gecogt van Antie Teades en haar man Jan Gosses voor 5400 car. gul den.’ Wy sjugge dat Jan Gosses syn wiif hjir mei klam neamd wurdt, wierskynlik om •’thja as dochter fan de foarige eigener, de pleats yn har erfdiel krigen hie. Soene \wy dy ,5 jaar huur’ sa opfetsje moatte dat Jan Gosses der by bitinge hat dat hy der yn elk gefal noch fiif jier tsjin in bipaelde hier op wenje mei? Der is in sizwize dy’t seit: de keap nimt de hier wei. Foar Jan Gosses jilde nou it omkearde, hwant hy moast yn 1778 oan de widdou fan Sjoerd Jacobs 369 c.g. oan hier Uitelje. Syn great fé bistiet yn dy snuorje üt 13 kij, 6 rierren en 2 hynders en yn 1798 binne dat wurden 14 kij, 5 rierren en .3 hynders mei op oare stikken lan noch ;8 kij en 3 rierren. It spul buorket dus aer- idich foarüt. De hier is dan lykwols ek op- roun ta 528 c.g. Letter mear. AA Wy bigjinne hjoed mei nijs üt Dryls. Ha ,Te IJlst ontstond Dinsdagavond brand in de turfschuur van de brandstof fenhandelaar S. v/d Wal die zich aanvankelijk zeer ernstig liet aanzien, zoodat men ook voor de naast gelegen boerderij vreesde, waaruit het vee reeds verwijderd was. Omdat aldaar in meer dan 20 jaar geen brand was geweest, ge raakte de geheele plaats in onrust.’ Nou as der yn gjin tweintich jier bran west hie, wurde it dochs sa njon- kenlytsen wolris tiid. Ut de Friso fan 7 maert 1914. ,Op Wieringen is een visch aangespoeld, dien memand herkende. Nadat geleerden geraadpleegd waren, kwam men tot de conclusie dat het een walvisch was. Zoodat men kan zeggen, dat onze kust anno 1914 door den grootsten aller visschen bezocht is geworden. Gelukkig was het een dood exemplaar, dat ook nog geen groote afmetingen had: 3*/2 meter lang bij 2 meter omvang. Een jong walvischje. dus. Het vleesch is van het dierverwijderd en het geraamte is door Artis te Amsterdam opgekocht. ,De huizinge met scheepstimmerwerf te Workum’, hwer ’t wy in pear wike lyn al oer skreaun hawwe, stiet op 1951. De finale toewijzing’ is op 13 maert. Hoefolle fearskippers der eartiids wol yn Warkum wiene, stekt net sa lyk. Mar de skippen hawwe de iene nei de oare it plak romje moatten foar ,Stoom- en motor’boaten. Sa goed as ik wit wie ien fan de lésten, it Jouster skip, mei as skipper Walma, De Walma’s binn’ üt Warkum weigien to wenjen en it spul waerd oernommen troch de hear J. Nijdam. Of hy it skip noch brükt hat doar ik net sizze mar al gau foer hy mei in motorboat. Nei in jiermanich die hy it spul oer oan Koopmans Reidsma. En nei dizze omhael kom ik hwer ik wêze wol, n.l. by in advertinsje üt de Friso fan 7 maert 1914. Dienstregeling motorboot Eersteling.’ Workum, Sneek, Harlingen. Vanaf 2 Maart.’ Vertrek van Workum: Dinsd. morgens 5 uur, naar Sneek. Dinsd. avonds 7 uur naar Harlingen. Donderdagsmorgens 9 uur naar Joure, via Woudsend, Sloten, Lemmer, Vrijdagsavonds 7 uur naar Harlingen. Vertrek van Sneek: Dinsdag en Vrijdags 1 uur. Van Joure Vrijdagsmorgens 8 uur. Van Harlingen Woensdag en Zaterdags 12 uur. Ondernemers: Koopmans Reidsma.’ Ik ha dizze advertinsje oernommen om sjen to litten dat der doedestiids lange dagen makke wurde moasten. Hwant gean marris nei: op Tiisdei moarns om 5 ure fan Warkum nei Snits; der om 1 ure wei nei Warkum en dan de jouns om 7 ure nei Harns. As men der nou de tiid fan faren, fan laden, en lossen en it rounbringen by rekkent, wiene de skoften dy ’t der tusken lizze ek al net sa great. Ut deselde krante noch in advertinsje: Jongelui die gaan trouwen, Denkt om de Nieuwe en Goedkoopste Winkel, van Porselein, Glas en Aardewerk, Galan- teriën, Meubels en Ijzerwaren. Ontvangen een mooie sorteering Kinderwagens, waarvan de banden niet loslaten, tegen de scherpste concureerende prijzen. Aanbevelend, Firma G. S. Oosterbaan.’ Ja, yn de winkel fan .Oasterbaan’ wie hiel hwat to keap. Om ien forbyld to neamen: As men in bril hawwe moaste, nou dan gyng men nei Oosterbaan en men koe mar ütsykje üt de bakken mei brillen. En foar sawn sturen wie men klear. CHEVROLETS Programma zaterdag 28 maart 1964 AFD. VOETBAL Drogeham - Workum Vertr. 2.30 uur Bolswardia 2 - Workum 2 Vertr. 3.30 uur Workum 3 - Sleat 3 Aanv. 2.30 uur Workum IA - Hark. Boys IA Aanv. 4.15 uur Aanv. 3 uur DE JONGEREIN HIELD EEN TONEELAVOND ,De Jongerein’ afdeling Workum en omstreken, organiseerde een toneelavond, die gehouden werd verleden woensdag avond op de bovenzaal van hotel ,De Wijnberg’. Deze avond was toegankelijk voor le den, donateurs en belangstellenden. Aanvankelijk leek het er op dat voor deze avond geen grote beangstelling zou zijn, maar toen om kwart over acht de voorziter deze avond met een woord van welkom opende was toch de zaal behoor lijk gevuld. In zijn openingswoord vertelde hij een en ander over het ontstaan en doel van de vereniging. Dat niet alleen jongeman nen, maar ook jonge dames lid van de vereniging kunnen zijn. Wie van de gasten nog geen lid was kon het vanavond nog wel worden. Weest er van verzekerd dat wij u hartelijk welkom zullen heten,’ al dus de voorzitter. De jaarvergadering zal gehouden wor den in Lippenhuizen. Verder deelde de voorzitter mede, dat de kas van de vereniging het niet toe liet om een feestavond aan te bieden en dat daarom besloten was een toneelavond te houden met eigen krachten. Het blijspel dat opgevoerd werd, be stond uit 3 bedrijven en geschreven door H. Cats. Het eerste en tweede bedrijf speelde zich af op het erf van de boerde rij Wieringa en het derde bedrijf in de huiskamer. Het mag gezegd worden dat de spelers meesterlijk hun rollen hebben gespeeld. Het was nu voor de derde maal dat de spelers met dit stuk voor het voet licht kwamen. Eerst in Sneek en daarna in het bejaarden centrum Mariënacker; bei de keren tot grote voldoening van de aanwezigen. aan de traditionele Tour de France zal deelnemen. De training is begonnen. --de voorgrond presenteert: v.l.n.r.: Jo de Haan, Dick Groeneweg, Piet van Est, Jack van der Klundert, C. van Espen, R Wouters, Piet Damen, Henk Nijdam, Jan Hugens, L. van Dongen en C. Haast. L

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1