WORKUMER KRA’NT ERFSKIP 'wij Nieuws- en Friesland en van Wasautomaten Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek „J WARKUMS FA. WCSTCMUIS RADIO HINGST uw RADIO SN TSLSVISIS Fré de Boer AUTO-VERHUUR met en zonder chauffeur (All-risk verz.) IJEME DE BOER HAVE VAN DER WERF gespecialiseerd in gezelligheidsdranken biedt u de meeste service S.V.W. agenda Fyftich jier lyn 87ste JAARGANG No. 13 VRIJDAG 3 APRIL 1964 BURGERLIJKE STAND Gemeente Workum Gemeente Hindeloopen DE SPECIAALZAAK VOOR Meubelen van Inconé gaan een mensenleeftijd mee Inconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid i NÖARJ DRUKKERIJ FRISO PLAATSELIJK NIEUWS Afd. Gymnastiek VOORAL UWFWflUE DWL/EDk .O] ^x>(d i 4/ Contracten volgens algemene regeling OPELS Van 25 maart t.e.m. 31 maart 1964 V.W. BUSJES CHEVROLETS maand februari 1964 W.T.B. Heeg 1B - Workum 1B (IvjAauAl Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf Telefoon Redactie en Adm. 05151314 Postrekening 882259 Verschijnt éénmaal per week Uitgave Fa. T. GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workum Workum tel. 314 WORKUM. Bevorderd tot derde WTK bij de Stoomvaart Maatschappij Neder land te Amsterdam onze stadgenoot A. J. Haagsma. fen net Workum 1 - Kollum 1 ’t Fean 2 - Workum 2 Balk 3 - Workum 3 Workum IA - QVC IA wurdt tsjintwurdich biwenne troch de fam. Tj. Huitema. De aldste gegevens fan dizze plaats en koj.’ dy ’t ik foun haw, binne fan 1713 as Fouke Jelles der as ei- genierde boer op sit. De pleats is dan 45 p.m. great, mar letter is der altyd stéfêst sprake fan 41 Va p.m. Tusken 1730 en 1735 moat, Fouke stoarn wêze hwant sünt 1735 is it syn widdou dy ’t it bistjür oer de einekoai en pleats yn hannen hat. Sa is it ek noch yn 1740, mar as yn 1749 de erven de ,vogelkooy en zathe land’ oer krigen hawwe, dan wurde de koai en de pleats elk apart forhierd. De soan, Jelle Foukes, bitellet foar de koai 20 c.g. oan hier, wylst Wybe Douwes 50 c.g. foar de pleats op- bringe moat. It totale bidrach fan 70 c.g. is it leechste fan alle hieren üt dy tiid. De bilestingman neamt Wybe Douwes yn 1749 ,een gemeen boer’ wy soene earder sizze, in koumelker, mei syn twa kij en ien rier. It wie grif earmoed troef en sa sil it wol kommen wêze dat ien fan de eigeners it net foarelkoar halde koe en dat syn part oan de provinsje forfoel. Letter mear. LAAT VERZORGEN Meubelhuis Inconé - Workum om ’t INTERKERKELIJKE PAASDIENST Paasmaandag ’s morgens om 9 uur werd er in de Gereformeerde kerk een Interkerkelijke Paasdienst gehouden, uit gaande van de Protestantse kerken alhier. De Liturgie werd geleid door Ds. Mar cus Doopsgezind predikant. Het woord ter overdenking, waarvan het thema was, ,De Heer heeft gesproken, wat is uw ant woord’, werd uitgesproken door ds D. Mid delkoop, Gereformeerd predikant. De Li turgie was zeer afwisselend, met samen zang, beurtzang, kóól-, solo .zang en decla- Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 Abonnementsprijs 1.50 per kwartaal per post 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 ct. per m.m. De lessen beginnen weer op maandag 6 april Programma zaterdag 4 april 1964 AFD. VOETBAL Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur Aanv. 4.15 uur Vertr. 2.30 uur Vertr. 3.15 uur Aanv. 2.30 uur Workum 2B - Bolswardia 1B Aanv. 3 uur Vertr. 3:45 uur ALDE SATEN XXIV Wy hawwe de foarige kear sjoen, dat de widdou fan Sjoerd Jacobs de pleats yn 1778 yn eigendom hie. Hja is yn 1788 al wei, hwant har erven (hwa ’t dat binne wurdt net sein) hawwe dan de sate yn harren bisit. Pas yn 1798 komt der wer mear klearrichheit as bliken docht, dat de sate yn hannen is fan twa eigeners t.w. P. Hoekema en Jelmer v/d Zee, beide op namme fan harren wiif. Fan de famylje Hoekema wenje, sa as wy witte, nou noch neisieten under Warkum. Troch houlik is der doe ek in ban üntstien mei de Hal- bertsma’s en sa wurdt it üs düdlik dat yn de foarige ieu dizze sate (sunder namme) en sate Westerein yn hannen fan deselde famyljes wiene. Ik kin dat noch sjen litte oan de nammen fan inkelde eigeners üt dy 19de ieu: 1828: Sjoerd Jacob Hoekema en Johanna Iskjen Hoekema 1858: seis eigeners allegearre Halbertsma’s 1870: Tjalling Justus Halbertsma Fan de boeren (hierders) dy ’t doe dit sté biarbeiden kin ik noch neamme: 1828: Jacob Annes Kooiker 1858: R. v/d Meer Fan de léste wennet nou noch in pake- sizzer yn Mariëacker, dy ’t seis ek op dizze pleats berne is. Noch yn 1858 bislacht it lan dat oan ’e pleats forboun is .7 ha. Tsjintwurdich heart 50 h.a. ta de pleats (net 100 h.a. sa as yn ’t foarige stikje stie) en der wurde op dit tige modernisearre bidriuw 86 kij molken. Mei de sate dy ’t it floreennümmer 456 hie komme wy yn in hiele oare hoeke to- rjochte. De sate oan ’e eastkant fan de Gaestmar wie fanaids in koaipleats. Hy Aan deze dienst werkten ook een groep grote kinderen mee. Voor deze dienst, die gezien kan wor den als een nieuwe Interkerkelijke samen werking was een zeer grote belangstelling Een groot aantal stoelen moest nog worden bijgezet, om allen een zitplaats te kunnen aanbieden. EERSTE KIEVITSEI TE WORKUM Zaterdagmorgen om acht uur is het eerste kievitsei in de gemeente Workum gevonden door de veertienjarige Dirk Oosterhaven, die samen met de twaalfja rige Hendrik Venema naar het eerste- lingetje speurde. Het ei werd naar burge meester van Haersma Buma gebracht, die aan Dirk de oorkonde uitreikte die de gemeente voor de eerste vinder beschik* Geboren: Tea Geertsma dochter van Dirk Geertsma en van Pietje Bootsma (11 febr.) Gehuwd en Overleden: Geen de Wed. S. Westendorp wist, dat zij het schild op deze wijze heeft gekregen, dan zou ze het niet willen aanvaarden, daar ken ik deze familie te goed voor. En als de heer Repko te Sneek vorig jaar gezegd heeft dat er maar om gestreden moest worden dit afgelopen jaar, dan zal hij dat toch zeker beter kunnen bepalen dan z’n vertegenwoordiger. Mocht de heer Repko nu echter zeggen dat hij het wel goed keurt op de manier zoals ’t nu is gegaan, wilt u dan wel bedenken, dat u de fokker J. M. Kuipers voor niets nog een jaar hebt laten strijden. Dacht u bestuur, dat het werkelijk leuk zou zijn, dat je denkt na 4 jaar achtereen ’t te hebben gewonnen en je meent ’t eer lijk te mogen houden, dat je dan met ’n korreltje zand ’t riet wordt ingestuurd? Het lijkt mij van niet. We zullen nog maar niet eens praten over de kosten en risi co’s. Het lijkt mij dan ook niet onwaar schijnlijk dat op deze manier de liefheb berij er uit gaat, en blijven er dan nog in zenders? Ik hoop nu dat het bestuur met de heer Repko en met de betrokken per sonen een oplossing zal vinden, die sportief en rechtvaardig is, ook al moet het pijn doen voor welke kant dan ook. Dan zal dat zeker bijdragen tot ’n sportieve en eerlijke strijd voor de volgende keer. Veehouder onder Workum IN WORKUM GEEN VEEKEURING MEER Donderdag 23 febr. is de jaarlijkse avond gehouden om de bekers, kransen en medailles aan de fokkers uit te reiken die zij het afgelopen jaar met hun vee in Wor kum wisten te veroveren. Er bestaat een comité o.l.v. de heer v/d Zij pp dat zorgt, dat alles wat met deze voor Workum zo belangrijke keuring-tuig- feestdag te maken heeft, wordt georgani seerd op ’n wijze, zoals dat alleen maar in Workum kan. Het leek mij echter toe dat de stemming donderdagavond niet zo uit bundig was als voorafgaande jaren. Ik weet niet of nu een paar dames door hun aanwezigheid storing gaven of dat er iets anders niet tot z’n recht kwam. In ieder geval is er ’n heftig conflict geweest rond het prachtige met de hand gemaakte wis- selschild. Dit schild is ’n zeer fraai be geerd ereteken dat 9 jaar geleden is in gezet door de firma Repko Sneek. Het moest volgens de uitgever worden ingezet voor de IA prijs van de fokfamiliën dat zijn: (moeder en minstens 2 directe doch ters) Dit schild biedt plaats aan 8 in scripties dus zou normaal na 8 jaar defini tief worden uitgeloofd aan die fokker die het de meeste jaren had veroverd. Nu deed zich echter het geval voor, dat de fam. S. Westendorp het begeerde ereteken 3 jaar in de wacht sleepte, de Wed. D. D. v/d Werf 2x en de laatste 3 jaren werd ’t door J. M. Kuipers gewonnen. Het werd dat laatste jaar aan de heer Kuipers overhandigd met dë woorden van de voorzitter: Kuipers u mag dit ereteken nu nog 1 jaar in uw bezit houden en dan moet u het bij ons inleveren, daarna wordt het definitief uitgereikt aan de Wed. S. Westendorp.’ Dit was dus vorig jaar dat de voorzitter deze woorden sprak, want het bestuur had aan ’n vertegenwoordiger van de firma Repko de vraag gesteld: ,Er zijn nl. 2 fokkers die het wisselschild 3x hebben gewonnen hoe moeten wij hier mee aan?’ Deze vertegenwoordiger zei toen. ,Onze gewoonte is het schild dan uit te reiken aan diegene die hem het eerst 3x heeft gewonnen. Met deze woorden was de heer J. M. Kuipers het niet eens, im mers dan zou hij zelf het laatste jaar voor niets hebben gestreden. Kuipers is toen de volgende dag zelf naar Sneek gegaan en heeft gevraagd aan de heer Repko in hoogst eigen persoon of werkelijk zo de bedoeling was. De heer Repko gaf hem toen te verstaan dat als er 2 personen waren die het schild 3x hadden gewonnen dat dan die 2 pers, er nog 1 jaar -om moesten strijden om het definitief in handen te krijgen. Dit is nu het afgelopen jaar geschiedt, en een ieder die hiervan getuige is geweest, weet dat ook dit jaar de fokfamilie Hiltjes van de fokker J. M. Kuipers niet was te evenaren, en met de éérste A prijs is bekroond. Wat was het geval? Het bestuur gaf nu het met de hand gemaakte wisselschild uit aan de Wed. Westendorp op aanraden van de vertegenwoordiger van de firma Repko U kunt begrijpen dat de heer Kui pers hoogst verontwaardigd hier tegen inging! De heer E. Dijkstra deed een be middelingsvoorstel, hij zei: ,Laat eerst de heer Repko zwart op wit geven hoe dit geregeld moet worden, dan is er geen verhaal meer op mogelijk en zal de eerlij ke winnaar te voorschijn komen. J. M. Kuipers stemde hierin toe, maar het bestuur wou hier niets van weten, want aldus de voorzitter v/d Zijpp ,wij hebben het met drie man gehoord van de vertegenwoordiger v/d firma Repko en een vertegenwoordiger weet vaak nog be ter hoe dat geregeld moet worden, dan de oaas zelf.’ Nu heren van het bestuur, als u werke lijk meent dat de zaken van ’n bedrijf ge regeld moeten worden door vertegenwoor digers, dan bent u er toch zeker glad naast en zeker in dit geval! Waarom ging u niet in op dat zo sportieve voorstel van de heer E. Dijkstra? Of loopt u dan gevaar toe te moeten geven aan een oprechte, eerlijke M ,Greate Priissprekkerij op Tiisdei 10 maert o.s. de jouns yn Rehoboth, healwei achten. 16 meidoggers-6 medaljes, w.ü. 1 gouden, tasein troch Headbistjür fen ’t Chr. Fr. Selskip. Karmasters de Heechachte Hearen: Ds. P. Bootsma fan Balk, Dr D. J. de Witte fen Heech en J. Holwerda Makkum. Begjin krekt 7Va ure. De doarren komme iepen 6V2 ure. Er mei smookt wurde. Jongfolk under de 18 jier wurdt net talitten. Yntré 55 sinten. Hwa ’t in bisprutsen plak ha wol a tsjien sinten, kin soks foar moandeitojoun opjaen.’ Dit is in advertinsje fan de Krite Warkum. Nou wie de tagongspriis, foar dy tiid dan altyd, grif noch al heech. 55 sinten, en woe men in bisprutsen plak ha, kaem der noch in dübeltsje by. As men nei giet dat de yntré foar in joun fan it Strijkorkest ,Caecilia’ mar twa dübeltsjes wie, hwer dan noch in forplichte programma fan trije sturen by kaem. Joech TAVENU in ütfiering mei sang, toaniel en efternei dounsjen, dan bi- telle men mar 8 sturen. Mar der is noch hwat hwer ik op wize wol. Sjoch: Begjin krekt healwei achten, doch healwei sawnen de doarren al iepen. Dat men hie bipaeld noch in hiele forwachting fan dizze earste priissprekkerij. En lit üs dan nou ris sjen hwat der oer dizze joun yn de Friso fan 14 maert to finen is. Workum. De Krite Warkum van it Chr. Selskip for Fr. tael en skrifteken- nisse had tegen Dinsdagavond 7Va uur ’n Priissprekkerij uitgeschreven in het lokaal Rehoboth. Voor elke afdeeling ernst en luim hadden such 8 deelnemers opgegeven. Reeds lang voor het bepaalde uur was de zaal overvol met toehoorders, waarvan het aantal nog steeds toenam. Van de aangeven sprekers was niemand weggebleven, zoodat om het programma geheel te doen afwerken niet getalmd behoefde te wor den.’ ,De Jury kende na afloop de verschillende prijzen, bestaande uit medailles, toe: le afdeeling Ernst: le prijs gouden medaille, de heer T. A. de Jong alhier 81 punten. 2e pr. Mej. O. de Haan, alhier 73 punten. 3e pr. de heer Tj. J. Offinga, Roordabrug bij Franeker 68 punten. 2e afdeling Luim: le pr. F. v/d Spoel, Bolsward 92 punten. 2e pr. Tj. de Boer, Tjerkwerd 91 punten. 3e pr. J. P. Pruiksma, Kollum 90 punten. In deze afdeeling was ook nog een publieksprijs beschikbaar, die bij stem ming door de aanwezigen werd toegekend ’t Bleek dat dezen van geheel ander oor deel waren dan de Jury, want met overgroote meerdeerheid werd deze toegekend aan den heer B. Molenaar alhier die 124 stemmen op zich vereenigde. De verschil lende andere sprekers hadden 50, 28, 27, 4, 4,1 en 0 stemmen. Met een korte opwekking tot toetreding als lid van de Krite Warkum en dankgebed, sloot de voorz. te ruim 1 uur deze welgeslaagde samenkomst.’ Oan safier ta dit forslach, hwat ik mar foar in diel oernommen ha. Dy joun hat dus foar de Krite wol in great sukses west, hat moai grif ek skoan üt kinnen. Hwant hoefolle minsken wiene der dy jouns yn it lokael? Nou dat kinne wy aerdich goed neigean troch de stimmen, dy ’t der foar de publieks priis üt brocht wiene, to tellen. En dan komme wy ta 238. Mar hwat wie it dochs in sit, fan de jouns in ure as sawn óf oan nachts ien üre ta. Ien treast wie der sokke jou- nen al, men hoechde net to forsmachtsjen fan de toast. Hwant der waerd dan (dreage molke) sükelade skonken, by ’t boarnamer fol. Dat ik hwat wiidweidich oer dizze priissprekkerij skreaun ha, is derom; As yn augustus de aid Warkumers yn Warkum byelkoar binne, sil de man dy 't fyftich jier lyn de gouden medalje woun hat, üs syn foardracht noch in kear hearre lit te. Sij it'dan, dat hy der nou neat mei winne kin. Ja, en nou ’t wy dochs oer feestjounen ensfh. oan ’t skriuwen binne, moasten wy efkes nei Hynljippen gean. Der skynt hwat tige bysünders fortoand wurde to sil- len. Mar ik sjoch dat myn papier fol is, dus moat dat wachtsje oan nije wike ta. F. te jy J'r" Geboren: Geen Ondertrouwd: Wilhelmus Hendricus Jo hannes Coret, 20 jr, te Den Helder en Therese Anni Mundt, 20 jr, te Workum Gehuwd: Jan Witteveen, 29 jr, te Beet- sterzwaag en Geertje Vaartjes, 25 jr, te Workum Overleden: Pietje Wijnja, wed. van Rienk Hempel, oud 85 jr (te Parrega) Hiltje Riemersma, oud 79 jr, wed. van P. Boersma (te Leeuwarden) Al is het dan eindelijk Lente, het weer laat ons nog steeds in de steek. Een stemmige blik op de Amsterdamse grachten.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1