ERFSKIP WORKUMER KRANT e. de gemeenten Workum, Hindeloopen Advertentieblad Nieuws- voor en Zuidwesthoek Friesland van en S.V.W. agenda Wasautomaten De gemeente Workum koopt safe ,,de Singel" FA. WESTEBHUIS Speel niet op verkeerswegen I Fré de Boer RADIO HINGST uw RADIO EN TELEVISIE AUTO-VEBHUW Fyftich jier lyn n VRIJDAG 10 APRIL 1964 87ste JAARGANG No. 14 HA¥E VAM DER WERF DE SPECIAALZAAK VOOR WARKUMS 'te, PLAATSELIJK NIEUWS ^OER d g FRISO Contracten volgens algemene regeling OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS Programma zaterdag 11 april 1964 AFD. VOETBAL Aanv. 4.15 uur Officiële mededelingen F. een verbreding Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf Meubelen van Inconé gaan een mensenleeftijd mee Inconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid Verschijnt éénmaal per week Uitgave Fa. T. GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workum Telefoon Redactie en Adm. 05151314 Postrekening 882259 gespecialiseerd in gezelligheidsdranken biedt u de meeste service Abonnementsprijs f 1.50 per kwartaal per post 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 ct. per m.m. Workum, 10 april 1964 Namens de entgemeenschap Workum van der Goot, gemeentesecretaris VERKEERSONGEVAL WORKUM. Maandagmiddag omstreeks twaalf uur vond ter hoogte van de firma Wester huis op het Süd een verkeersonge val plaats. Hierbij liep de 17-jarige F. Bergsma een beenbreuk op, hij is naar ’t ziekenhuis te Sneek vervoerd. De jongeman is waarschijnlijk door on oplettendheid tegen de auto van de heer Joh. Dijkstra,aannemer te Workum, ge botst. Er was nogal wat materiële schade. Onze stadgenoot de heer S. de Vries heeft op de tentoonstelling in Zuidlaren een 2de prijs gewonnen met houtsnijwerk DS. M. BRINKSMA MET EMERITAAT Wegens het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd, is aan onze vroegere stadgenoot Ds. M. Brinksma, predikant der Ned. Hervormde Gemeente te Helium emeritaat verleend. Hij studeerde theolo gie aan de Nederlandse Zendingshoge- school te Oegstgeest en deed daarna veler lei arbeid. Zo was hij van 1925-1932 werk zaam als geestelijk verzorger in de pio- nierszeemanszendingsarbeid in Engeland, en wel, als een der eerste Nederlanders in het buitenland, in de Londense haven districten en die der havenstad. Gravesend en omgeving. Een arbeid o.m. bestaande uit scheeps-hospitaal en gevangenis bezoek In die jaren van de arbeid van ds Brink- sma lagen er vooral ook op de Theems, Ta bislüt noch inkelde nammen fan ei- geners en hierders üt ’e foarige ieu 1808: Sierd Gerrits, eigener 1828: Douwe Jelgers Bouma, eigener; Jan Meyer, hierder 1858: Gerben Aukes Stellingwerf en Afke Tjeerds v/d Meer, eigeners; Jan Terp- stra, hierder 1886: Sybolt Feikes Hofman, eigener Tsjintwurdich is dizze sate oan ’e seame fan it Warkumer groungebiet 29 ha. great en plm 40 kij wurkje der oan mei dat de boer fan de koaipleats der in bistean hat. Letter meat. W.T.B. Meubelhuis Inconé - Workum LAAT VERZORGEN met en zonder chauffeur (All-risk verz.) niet tot hun recht kwamen. The Happy Brothers en The Brown Eyes uit Joure hadden meer succes, daar deze bandjes niet zo erg op de microfoon waren aange wezen. Zij hadden hun 11-jarige zanger weer meegebracht die de zaal wel in be weging wist te brengen. Het was jammer voor de stemming en de sfeer dat er steeds meer jongelui bin nenkwamen, zodat dansen op het laatst onmogelijk was. Op de rijbaan spelen is verboden, zo bepaalt de Motorwet Ouders, 't is dus Uw belang ook, dat ge op Uw kind’ren let Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur Wy soene dan hjoed efkes nei Hynljippen wiene wy ófpraet. Yn de Friso fan 14 maert 1914 stiet dizze advertinsje: Concertzaal Hotel Buys, Hindeloopen. Slechts een schitterende voorstelling van het Cagliostro Theater. Chevalier Van Kinsbergen. Op Maandag 16 Maart, 8 uur precies. Nooit iets dergelijks hier vertoond. De verschijning uit de wolken? Hydra Taiza Wonder. Crita? Het hypnotische Luchtraadsel. Crita zweeft vrij in de zaal. Schitte rende costumes. Prachtige verlichting. Zie verder billetten. Entrée 50 cent. Plaatsbespreking 10 ct., dagelijksch. Zegt het voort!’ Dat wie nochris hwat oars as in priissprekkerij sa lyk as yn Warkum. Tinkris ta: Crita? Het hypnotische luchtraadsel. Crita zweeft vrij in de zaal.’ Toe mar, toe mar. Ik fyn it altyd sa spitich, dat der fan dat soar te foarstellingen gjin forslach to finen is. Yn deselde Friso under Correspondentie’ foun ik dit: ,De inzender van de advertentie 50.000 belooning, enz. die verzoekt op deze adv. met eenige rege len de aandacht te vestigen, wordt beleefd verzocht zijn naam en adres op te geven Indien de naam van de afzender niet bekend is,wordt hoegenaamde niets opge nomen. Zeerobben 4 - Workum 4 Workum IA - Zwaluwen IA Aanv. 2.30 uur Vertr. 1.15 uur QVC 2B - Workum 2B Oeverzwaluwen 1B - Workum 1B Vertr. 1.15 uur Workum - Bolswardia Zwaagwesteinde 2 - Workum 2 Vertr. 1 uur Vertr. 4 uur Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 RONDVRAAG De voorzitter wil in deze spoedeisende vergadering nog gelegjenheid geven voor een spoedeisende vra;ig. De heer Hofman wij st op het levensge vaarlijke van de krui sing Makkumerdyk Kaeidyk bij café Sébiurch. Kan door het verbreden van de doo rgang door de voor malige zeedijk en het desnoods verplaat sen van de leugebank de situatie niet ver beterd worden? De voorzitter wil b ierover graag ’t oor deel vernemen van w 'ethouder Gaastra, in zijn kwaliteit van di jkgraaf van Wester- go’s LTsselmeerdijken KOSTELOZE INENTING TEGEN DIF TERIE, TETANUS EN KINDERVER LAMMING Op dinsdagmiddag 14 april a.s. zullen de kinderen geboren in de jaren 1952, 1955 en 1956 kosteloos worden ingeënt te gen difterie, tetanus en kinderverlamming De kinderen ontvangen een persoonlijke oproep doch zullen door een onderwijzer van hun school naar het inentingslokaal (Sint Jozef gebouw) worden gebracht. U wordt daarom ook verzocht de oproe- pingskaart en het oranje inentingsboekje of inentingskaart aan uw kind mee te ge ven. ALDE SATEN XXV Yn 1752 hearde de helte fan de sate oan Tryntsje Foukes, in dochter fan de foari ge eigener (har broer Jelle siet yn 1749 op ’e koai) en de oare helte wie it eigen dom fan de Provinsje. Tryntsje docht har helte it selde jier oer oan de siktaris fan Warkum, in man mei in noch al fornaem klinkende namme. Ik lit hjir de tekst fan de keapakte, tige bikoarte, folgje: .Hessel van Toutenburgh, secretaris der stad Worckum, op de coop van de geregte helfte van sekere sathe en landen sampt vogelkooy met de huisinge, schure, bomen en plantagiën, watermolen c.a. in ’t Hei denschap, waar van de wederhelfte aan den landen vervallen is, groot in ’t geheel 62 p.m., thans bij Gooitske Yttes als huur- derse gebruikt. Aldus gekogt van Trijn tje Foukes, egte huisvrouw van Wybren Annes, mr. mastmaker ie Worckum, voor 101 goudguldens’ Folie brocHt it spul dus net op. Wybren Annes, dy ’t op it Sylspaed wenne, koe der oars wol in pear sinten by brüke. Hy is in man ,die sijn kost heeft en niet meer’ seit de bilestingamtner. Mei it losse lan der by, meielkoar sa’n 19 p.m., is de sate dan 62 p.m. Der is noch al gau ris in oare boer op ’e sate. Wie dat faeks in gefolch fan it feit, dat de hier in hiel ein omheech brocht wie? Sa bitelle Jelle Feddes yn 1758 300 c.g. oan hier. Noch itselde jiers komt Teite Piers op ’e pleats wylst tsien jier letter al wer in oarenien n.l. Gerrit Teades op ’e pleats sit. Sa njonkenlytsen buorket it spul dochs hwat foarüt, hwant Sytse Jel- les dy ’t yn 1776 boer op dizze pleats is, hat 14 kij, 3 rierren en ien hynder. De koai wurdt net sa folie meat oan dien, dy rekket yn forfal. Sünt plm 1770 is der hieltyd sprake fan ,een vervallen vogel kooy en een sathe en landen’. Ja, it komt sa fier hinne dat dizze tastan ta de eigen- namme fan de sate liedt: ,De vervallen kooy’. (b.g. noch yn 1858) Van Toutenburgh moat foar 1788 stoarn wêze. Syn widdou docht dat selde jiers de sate oer oan N. Schik. Lieuwe Ages, dy ’t yn 1788 as boer op ’e pleats sit, wit it sa fier to bringen, dat hy yn 1797 15 kij, 5 rierren en ien hynder op syn bidriuw halde kin. De hier wie ek al dy jierren gelyk bleaun. van de doorgang niet tot de voor de hand liggende mogelijkheden maar wil de kwestie nader bezien. De heer Jonkman vestigt de aandacht op enkele verkeerskwesties, zoals het par keren langs de Brouwersdyk en het plaat sen van ’n spiegel op het kruispunt Hyl- perdyk-Aldedyk. De heer de Jager noemt in dit verband nog enkele andere straten, waarin ’n par keerverbod voor één zijde zeer wenselijk zou zijn. De voorzitter zegt, dat in de volgen de vergadering een parkeerverbod voor één zijde van de Balkfinne aan de orde komt. Misschien dat dan tegelijk het gehele complex van straten, waar ’n parkeerverbod wenselijk zou zijn, kan worden bezien. Het nut van een spiegel wordt niet door alle deskundigen op verkeersgebied be aamd. Spreker zal nagaan, wat hieraan ge daan kan worden en sluit daarna de open bare vergadering. onze provincie hét eesrte kievietsei ge- die voor twee jaar eveneens het geluk had vroeger n.l. op 9 Maart. Verleden jaar 18 Maart vond Arjen Elzinga onder Workum het eerste kie vitsei.’ En hjir noch in biricht üt deselde krante: Workum. Als bijzonderheid ver melden we dat Donderdagmorgen in de omgeving dezer gemeente, in het Worku- mer Nieuwland door Hendrik Elzinga Jr. een nest met 4 kievitseieren is gevonden, zoodat het eerste ei wel eenige dagen vroeger te vinden was geweest dan ditmaal is geschiedt.’ Dat is de Elzinga’s bipaeld raer üntkommen, hwant it skine tüke aeisikers west to hawwen. .Ontvangen de nieuwste modellen Dames en kinderhoeden en Oorijzerhoed- jes voor ’i a.s. seizoen.’ Ja, ,earizer hudtsjes’ sil men nou wol net mear fine tink? zeer vele Groningse coasters-schoeners die een geregelde vrachtdienst onderhiel den vanuit Nederland, België, en de Scan dinavische landen op Engeland. Deze Groningse schepen hadden meerma len ’t gehele gezin aan boord zodat men in dat geval dan ook met recht van huisbe zoek’ op deze schepen kon spreken. Maar daarnaast werden door ds Brinksma, ook geregeld al de andere boten der wekelijk se vrachtvaart en die der z.g.n. wildévaart boten door hem bezocht. Ook de Friese Palingschuiten, liggende tussen de Tower en de London-Bridge, werden door hem niet vergeten en zo werden daar toen ook Workumer en Hindelooper palingvissers bezocht. In de oorlogsjaren was ds Brinksma werkzaam als voorganger der Ned. Herv. Gemeente te Groesbeek, welke arbeid te vens inhield de geestelijke verzorging der Tehuizen van de Nederlandse Centrale .Practische Hulp’ aldaar. Deze arbeid werd door hem voortgezet, toen plotseling ge durende de oorlog, geheel Groesbeek moest evacueren naar verschillende delen in het zuiden van ons land, en hij bij de Hervormde geëvacueerden, huis en zie kenbezoek onderhield. Tevens hield hij voor de geallieerde soldaten in het land van Maas en Waal, Engelse kerkdiensten. Ds Brinksma werd op 12 juni 1955, be vestigd als predikant van de Hervormde Gemeente te Overschild. Hij hoopt zondav 19 april aanstaande afscheid te nemen van de Hervormde Gemeente te Helium, om dan op zondag 26 april, zich aan de Ned. Hervormde Gemeente te Acquoy (Gld.) te verbinden als Bijstand in het pastoraat. z SHOW- EN DANSAVOND T.B.V. DE KANKERBESTRIJDING Zaterdagavond 4 april organiseerde het theaterbureau Telstar’ (4 jongelui uit Workum en Joure) een dansavond, die afgewisseld werd door het optreden van The Flevo’s uit Workum, The Happy Brothers en The Brown Eyes uit Joure. Deze avond is voor de jonge organisa toren toch wel geslaagd te noemen, ten minste wat betreft het financiële gedeelte De zaal was propvol zodat de kankerbe strijding, voor wie de opbrengst bestemd was, er wel bij vaart. De dansmuziek werd verzorgd door de Black Stones uit Amsterdam, waarvan de solo-gitarist al geen onbekende meer was voor de Workumer tieners. Als intermezzo traden op de Flevo’s, die enkele vlotte en leuke liedjes ten gehore brachten, maar die mede door de slechte geluidsweergave en de rumoerige zaal, De Uitgever.’ Mar de man dy’t mar leafst fyftich tüzen goune bileanning jaen woe, hat sa ’t skynt syn namme net opjown, hwant ik haw omdoch nei dy advertinsje socht. Noch efkes nei Hynljippen. .Hindeloopen 19 Maart. De jager A. Mulder alhier op de schadelijke ganzenjacht zijnde kwam op eigenaardige wijze in het bezit van een visch. Een vischarend n.l. greep een vrij grote snoek uit het water en had blijkbaar plan deze op te peuzelen, doch toen Mulder naderde,'vloog de arend weg, met achterlating van zijn prooi. Als vergoeding voor de mislukte ganzenjacht kon de jager met een snoek huiswaarts keer en.’ ,De koffie werd heden 2 cent per pond verlaagd en wij no teer en thans: No 1 p.p. 68 cent. No 2 p.p. 65 cent No 3 pp 62 cent No 4 pp 59 cent. Melange koffie pp 40 cent. Ook de prijs van het vatvet is door ons verlaagd en wij noteeren daarvoor nu 24, 25 en 26 ct. per pond As men nou sa de priis fan de kofje noch ris lést, sil men ünwillekeurich siz- ze Doe koe it wol in bakje goede kofje lije, hwant de djürste koste mar 68 sinten it poun. Ja, mar litte wy net üt it each forlieze, dat de leanen der ek neffens wiene Leau mar dat yn fierwei de measte hüshaldingen, der hast krekt safolle sükerei yn de kofjepot kaem as kofje. En dat yn de earmoedigste tiid der al folie oars neat dronken waerd as sükerei-wetter mei (miskien) in flutske dreage molke deryn. Ut de Friso fan 21 maert 1914. Maandagmiddag (16 Maart) is in vonden door Hendrik de Witte te Gaast, ’t eerste ei te vinden en wel een week Verslag van de op 2 april gehouden spoedeisende vergadering van de gemeenteraad van Workum. Voorzitter: burgemeester van Haersma Buma. Secretaris. heer D. van der Goot. Afwezig wegens uitstedigheid, de heer Limonard. AANKOOP SATE ,DE SINGEL’ De publieke veiling van de sate en lan den ,de Singel’ in huur bij de heer W. Tijsma, is voor burgemeester en wethou ders aanleiding geweest te overwegen, in hoeverre de gemeente belang heeft bij de aankoop van deze landerijen. Deze boerderij met omliggend land, ligt nl. bij zonder gunstig, tegen de bebouwde kom aan, en er is weinig fantasie voor nodig om te beseffen, dat het voor de gemeente van groot belang zou zijn de beschikking over deze gronden te hebben. Voor de realisering van het uitbreidingsplan zijn direct al een aantal percelen nodig, t.w. voor een verkeersverbetering tussen Syls paed en Makkumerdyk, voor aanleg van industrieterrein en van een rondweg ten zuid-oosten van Workum. Vooral de om standigheid dat een en ander vrij van pacht kan worden aanvaard was voor bur gemeester en wethouders een belangrijk argument dat voor aankoop pleitte. Na overleg met hogere instanties, met de voorzitters van fracties en de leden van de commissie voor het landbouwbe drijf, hebben burgemeester en wethouders iemand opdracht gegeven, bij de finale veiling te trachten boerderij en landerij en tegen een vooraf bepaald maximum bedrag te kopen. Na cumulatie is de gemeente de hoogste bieder gebleven voor in totaal 215.700, waarbij komt 10.825,wegens overna me en ongeveer 19.000,kosten. De koopprijs per m2 komt op 1,25 te staan, waarbij dan de boerderij is inbegrepen, waarvan de waarde op minstens 35.000,- kan worden geschat. Burgemeester en wethouders zijn van mening dat en de ligging van de lande rijen en de bestemming van verschillende percelen in het uitbreidingsplan en de prijs voldoende redenen zijn om tot aan koop over te gaan waartoe zij de raad voorstellen te besluiten. De heer Westendorp, terug vallend op een discussie in de vorige vergadering bij de behandeling van de begroting, is van mening, dat uit dit voorstel van burge meester en wethouders wel degelijk re geerkracht blijkt, waarvoor spreker zijn erkentelijkheid wil betuigen. Spreker vraagt, of het ook in de bedoeling ligt, dit complex onder te brengen in het kader van het landbouwbedrijf en derhalve on der het beheer van de daarvoor ingestelde raadscommissie. De heer Bakker informeert, wat de be doeling is omtrent het verhuren van de niet-direct benodigde percelen land en de boerderij. Hebben burgemeester en wet houders met de boerderij ook een bepaal de bedoeling op het oog? De voorzitter zegt de heer Westendorp dank voor zijn waarderende woorden aan het adres van burgemeester en wethou ders. Of deze landerijen in het landbouw bedrijf zullen worden ondergebracht is nog niet geheel duidelijk. Oppervlakkig zou men kunnen zeggen, dat het er wel heel dicht bij komt. Hoe de landerijen precies verhuurd «uilen worden is nog niet te zeggen. Waarschijnlijk niet voor langer dan een jaar, waarvoor de goedkeuring van de grondkamer moet worden gevraagd. Bovendien zullen be paalde percelen gebruiRt worden ter com pensatie van gronden die elders voor wo ningbouw nodig zjjn. Omtrent de bestemming van de boer derij is er bij bur gemeester en wethouders wel een bepaal de gedachte misschien dezelfde als er bij de raad leeft maar het lijkt spreker minder gewenst om zich, daarover in het openbaar uit te spreken. Het voorstel van burgemeester en wet houders tot aankoop van sate en lande rijen wordt hierna zonder hoofdelijke stemming aangenomen^

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1