WORKUMERKRANT N.V. PHILIPS’ GLOEILAMPENFABRIEKEN MEISJES ERFSK1P I SOLEX'" a Nieuws- de gemeenten Workum, Hindeloopen Advertentieblad en voor Zuidwesthoek Friesland en van jeugdspaar-regeling winstuitkering van 5 pet van het jaarinkomen Wasautomaten Bij fa. G. S. Visser Zn. Wilt u er meer van weten? dinsdag 21 april ’s avonds 8.00 uur S.V.W. agenda tegemoetkoming in de reiskosten verstrekt. Hoofdindustriegroep Huishoudelijke Apparaten RADIO HINGST uw &4D/0 FAT TELEVISIE AUTO-VERgflUUD met en zonder chauffeur (All-risk verz.) 87ste JAARGANG VRIJDAG 17 APRIL 1964 No. 15 Dit nummer bestaat uit twee bladen WARKUMS HAVE VAM DER WERF FA. WESTERHUIS e - Meubelen, van Inconé gaan een mensenleeftijd mee Inconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid DE SPECIAALZAAK VOOR 17 17 17 15 17 17 53—23 37—22 35—29 37—27 32—34 22—39 22—38 29—56 24—30 Fré de Boer Gemeente Workum S IJEME DE BOER - FRISO Contracten volgens algemene regeling Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf IET BURGERLIJKE STAND OPELS V.W. BUSJES Van 8 tot en met 14 april 1984 PHILIPS de en en In ons montage-atelier te KOUDUM is weer plaats voor: Gehuwd en Overleden: Geen vanaf 15 jaar en voor QVC 1B - Workum 1B er een Wij kennen in ons bedrijf een zeer gunstige Aan hen die buiten Koudum wonen wordt een belangrijke Ook dit jaar ontvangen zij die daarvoor lang genoeg in dienst zijn, een Wij kennen in ons bedrijf te Koudum GEEN ZONDAGSARBEID 1964 voor de 17 W.T.B. PLAATSELIJK NIEUWS aan de Telefoon Redactie en Adm. 65151314 Postrekening 882259 Verschijnt éénmaal per week Uitgave Fa. T. GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workum De PENSIOEN-REGELINGEN (ouderdomspensioen, invaliditeitspensioen, weduwenpensioen, wezenpen sioen, wezenpensioen en pensioenen in bijzondere gevallen) mogen er zijn! 2— 1 4—1 3— 0 gespecialiseerd in gezelligheidsdranken biedt u de meeste service Abonnementsprijs 1.50 per kwartaal per post f 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 ct. per m.m. Workum II - VVI II Sleat 3 - Workum 3 Workum 4 - SDS 2 Merk 27—28 Telefoon 358 Komt u dan op de VOORLICHTINGSAVOND welke aan het bedrijf te Koudum wordt gehouden op: OUDERS VAN MEISJES DIE BINNENKORT DE SCHOOL GAAN VERLATEN, zullen wij op deze avond graag in de gelegenheid stellen kennis te maken met het werk dat door de meisjes wordt verricht. De REISGELEGENHEID behoeft voor het bij wonen van deze voorlichtingsavond voor niemand éen bezwaar te zijn. Als u uiterlijk maandag even telefoneert naar ons bedrijf in KOUDUM (Te lefoon 05142-205) zullen wij dit verzorgen De stand is nu. Workum Fr. Boys HJSC Kollum z.m. Dr. Boys VVI ’t Fean Bolswardia Drogeham Zwaagwesteinde bracht. Meubelhuis Inconé - Workum LAAT VERZORGEN Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten ui ter lijk donderdags morgens 10 uur Programma zaterdag 18 april 1964 AFD. VOETBAL Aanv 3.15 uur Vertr. 2.15 uur Aanv. 5 uur Blauw wit IA - Workum IA Vertr. 1.45 uur Vertr. 4.15 uur De heer D. van Tuinen werkzaam aan de coöp. zuivelfabriek ,De Goede Verwachting alhier slaagde voor het di ploma melkpoedermaker. SLUITINGSAVOND DAMCLUB O.G. De sluitingsavond van onze damver eniging droeg net als voorgaande jaren, weer een min of meer feestelijk karakter. Het was 8 uur toen voorzitter D. v/d Meer met een hartelijk welkomiswoord zich richtte tot de aanwezigen. Ook een woord van welkom werd gericht tot de to neelvereniging uit Sneek die deze avond voor het voetlicht bracht het fleurige to neelspel ,Omke’. Na deze opening ging de voorzitter met een over tot de prijsuitreiking. Voor het le tiental kreeg de heer L. Wijnia de prijs en hij kwam tevens in het 3 25 2 24 5 23 2 21 29—22* 7 18 6 16 WORKUM I BOLSWARDIA I 3-0 Onder prachtige weersomstandighe den speelde Workum zijn een na laatste 'wedstrijd tegen Bolswardia. Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 MBA EN JBTB AFD. WORKUM De jongeren dienen zich op de hoog te te stellen en te blijven van de grote ontwikkelingen die zich momenteel op het platteland voltrekken. In dit licht moet ook de excursie die de MBA en JBTB afd. Workum, de beweging van katholieke plattelandsjongeren, afgelopen zaterdag hield naar de Coöp. Zuivelindustrie ,De Goede Verwachting’, bezien worden. Aanleiding tot deze excursie was de nieuwe kaasmakerij die het afgelopen jaar in gebruik is genomen. Het principe van deze kaasmakerij berust hierop dat het werk bij de man komt door middel van lopende banden. Dit houdt in dat men met hetzelfde personeel in een kortere werktijd, ongeveer tweemaal zoveel kaas maakt, dan in de oude kaasmakerij. Ook de werkomstandigheden zijn in vergelij king met andere takken van industrie zeer goed te noemen. De beide rondleiders gaven een des kundige toelichting op de werkzaamhedeii en wisten altijd raad met de Zeer velé vragen. Onder het genot van een kopje koffié had een zeer geanimeerde nabespreking plaats onder leiding van de directeur dé heer Beetstra. Er ontspon zich een le vendige discussie over de afzet van onze produkten en over de concentratie die zich momenteel in de zuivelindustrie vol trekt. Uit zakelijk oogpunt is het beslist noodzakelijk te coöpereren daar de indivi duele boer economisch krachteloos is. Uit de nabespreking bleek wel dat er bij de jongeren een zeer grote belangstel- lnig bestaat voor coöperatieve vraagstuk ken, maar dat de jongeren soms van de werkelijke feiten niet goed op de hoogte zijn. Een nieuwe taak misschien voor de coöperaties om de jongeren hierin nader te vormen. Voorzitter M. Ketelaar sprak een dank woordje tot de heer Beetstra en de beide rondleiders voor de bizonder goede ont vangst. De deelnemers kunnen terugzien op een leerzame morgen. Door de onverwachte nederlaag van Kollum tegen ’t Fean liggen de papieren voor Workum wel heel gunstig, maar de laatste wedstrijd tegen Kollum zal de be slissing moeten brengen. bezit van de door de Friese Dambond beschikbaar gestelde wisselbeker voor het hoogste gemiddelde. De 2e prijs was voor D. Tjerkstra Jr. In de 2e klasse was winnaar A. D. Buma en de 2e plaats voor Jac. v/d Meer. Deze klas was echt een SVW aangelegenheid De 3e klas kreeg als hoogst geplaatste D. Mulder, een echte veteraan wat de voor zitter dan ook even met een apart woordje memoreerde. 2e plaats voor A. van Dijk. Tenslotte de 4e klas. Eerste werd hier P. Nauta, en tweede Y. Hiemstra. Na deze prijsuitreiking werd dan het eerste bedrijf gespeeld van het toneelstuk van deze avond. Hierna kwam het punt Varia. Door een bestuurslid werd het wel en wee van de club in het afgelopen seizoen nagegaan en het resultaat was zeer goed. Het tweede tiental werd zelfs kampioen in haar afdeling ook de andere tientallen deden goed werk. Het tweede bedrijf van het toneelstuk vroeg hierna de aandacht. Na de pauze met verkoop van loten, die weer zeer goed verliep, kwam het slot van het toneelstuk en hierna volgde nog de uitslag van de verloting en sluiting door de voorzitter. Wat nog niet genoemd werd is de Fri sian Band’ Welnu de heren H. de Vries, J. v/d Zee, en C. Bijlsma waren weer zo als altijd en de prettige manier waarop ze de avond omlijsten stemde tot volle tevredenheid. Tenslotte nog een kort woordje over het toneel. Jammer was het dat de hoofdrolspeler eigenlijk wat faalde, en hierdoor de overige spelers die goed voldeden voor moeilijkheden plaats te. Het was ongeveer kwart over twaalf toen voorzitter v/d Meer deze gezellige avond sloot waarna er nog gelegenheid voor dansen was. ALDE SATEN XXVI Wy bliuwe yn ’e selde buert. Tichte by de foarige sate fine wy noch in tige alden ien. Hy stiet op nr. 458 fan it floreenco- hier. It is de pleats dy 't tsjintwurdich biwenne wurdt troch de fam. G. Hylke- ma. It liket my ta dat der foarhinne noch in stik lan under foei dat nou by de pleats, biwenne troch de fam. Joh. Noor denbos, heart. Hoe dat ek wêze mei, fêst stiet wol dat de skiednis fan dizze sate fier yn it forline werom giet. Yn it flo- reencohier fan 1700, der 't allinnich de eigeners yn neamd wurde, komt hy al foar. Wy léze der: Jacob Jans Hollander, een sate landts gelegen in ’t Heydenschap groot 116 p.m., hebbende de Here van Losen c.s. Suyd- oost’. Oan de namme to sjen wie dizze eigener net in Fries tsjintwurdich is dat net sa ’n ütsündefing mear en üt oare mei- dielingen docht bliken dat hy yn Am sterdam wenne. Hoe lang hy de pleats hat is net krekt to sizzen (de boarnen sprekke elkoar op dit punt tsjin) mar wy kinne wol foar wier oannimme dat de sate yn 1713 it eigendom wie fan Ruird Everts üt Aldeboarn. Oft him dat nou oan de lan- hearre lei of oan it earmoedige bistean dat de boeren der hiene (hja wiene net by steat bilesting to biteljen) dat wit ik net, mar it wiksele de earste tiid sünt 1713 noch al gau ris fan hierder Idts Pytters (1713-1715), Pier Johans (1716) en Teunis Symens (1717-1719). Yn 1720 sit Ruurd seis op ’e pleats mar it oare jiers is de sate yn oare hannen oergien. De widdou fan Anne Johannes, n.l. Bottie Eyes op ’e Jouwer is dan eigeneres en Durk Karstes sit op ’e pleats. Dit duor- ret ek al net sa lang en sa sjugge wy yn 1725 in nije eigener fóar’t Ijocht kommen Hy, Jacobus Libarius is in Hollander en wennet yn Amsterdam of Ouwerkerk (sa stiet it der; bidoeld sil wêze Ouderkerk a.d. Amstel efkes to ’n suden fan Am sterdam). Mei him en de nije boer, Fon- ger Lieuwes, skynt der' meat stabiliteit yn de sate to kommen. Fonger bibuorket de pleats 14 jier lang en bitellet b.g. yn 1737 300 c.g. oan hier, in frij heech bidrach neffens de kwaliteit fan de sate yn dy tiid, liket my ta. Nei him komt Jeltie Andries as boer op ’e pleats. De eigener sil yn 1742 stoarn wêze, alteast der nei is de sate oergien oan de erven. Ta dy er ven hearde ek Ygius Libarius (faeks in soan fan Jacobus), mar folie wille hat hy net fan de sate bilibbe hwaht yn 1746 is de boer fan de pleats of en hy kin der gjin nije foar fine (Jedigh’ stiet der yn ’t co- hier by). Fan hierbarren is dan fanseis hielendal gjin sprake mear. Ygius is de swierichheden blykber net treast en sa léze wy yn it reëelcohier fan 1747: ,nu aan de Provincie vervallen.’ De Provinsje is dus op in goedkeape manear oan in sate kommen. Tsjintwurdich is der minder kans op Letter mear. Ondertrouwd: Gerlof Pierius van Wie ren, 21 jr, te Nijhuizum en Marie Jong, 21 jr, te Workum; Cornells de Boer, 24 jr, te Workum Baukje Mendel, 19 jr, te Vlieland; Henricus Hermanus Stallmann, 23 jr, Geertruida Ignatia Margaretha de Boer, 26 jr, beiden te Workum. Per april 1964 is de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst van kracht geworden, bij welke gelegenheid aanzienlijke loonsverhoging heeft plaats gehad. Gehort Benoemd aan de zuivelfabriek te Oosterlittens onze stadgenoot J. de Vegt centrifugist aan de coöp zuivelfabriek alhier. De uitslagen van 11 april 4e klasse waren. ’t Fean - Kollum z.m. Zwaagwesteinde - Dr. Boys Workum - Bolswardia CHEVROLETS M A NNEN v.nat 20 jaar WORKUM. Onze stadgenoot mej. P. Riemersma is per 1 mei benoemd tot onderwijzeres aan de chr. school te Hoogezand. 17 11 3 9 6 18 10 3 16 11 3 8 2 5 6 4 1 12 11 2 6 7 10 4 2 11 10 3 2 12 8 2 punten op de stand in mindering ge- Workum begon direct in een hoog tempo dat in de 5e minuut bijna in ’n doelpunt resulteerde. Linksbuiten Deinum prikte de bal hoog in de doelmond, de keeper be oordeelde de bal totaal verkeerd zodat De Jong een doelrijpe kans kreeg maar deze schoot rakelings naast. Langzaam worstelde Bolswardia zich onder de druk van Workum vandaan, maar de voorhoede toonde een gebrek aan schutters. Ongeveer een kwartier voor rust kwam Workum aan een treffer door linksbuiten Deinum die een hoekschop vari F. Boersma met een beheerst tikje langs de keeper schoot. Bolswardia probeerde voor rust nog van alles maar met ’n 1-0 achterstand konden de heren van hun thee genieten. Na 20 minuten pikte Deinum de bal op en met ’n snelle rush door de verdediging van Bolswardia wilde hij de bal schieten maar hij werd door een achterspeler van Bolswardia gevloerd, hiervoor floot de scheidsrechter niet, de bal kwam bij Slootjes terecht die de bal terugspeelde naar Deinum, die met 'n felle schuiver de stand op 2-0 bracht. Direct daarop kreeg Workum nog ’n mooie kans maar het schot van I. Wesse- lius, dat goed gericht was belandde tegen de lat. Workum kwam evenwel toch nog aan ’n 3e doelpunt maar hier was toch nog een blunder van de Bolswardia verdedi ging voor nodig. De bal werd hoog voor het doel gezet maar de achterhoede wist hier geen raad mee, maar de attente Slootjes wel en zijn harde schot beteken de 3-0 voor Workum. Hierna kwamen over en weer nog veel kansen maar beide ploegen geloofden het wel en zo won Workum deze wedstrijd verdiend met 3-0.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1