I I I 1 I F I Pypskoft SOLEX" WORKUMEsR KRANT Advertentieblad Nieuws- voor en Friesland Zuidwesthoek van en Wasautomaten Bij fa. G. S. Visser Zn. de gemeenten Workum, Hindeloopen Het modebladMarion" FA. WESTERHUIS EFKES RADIO H1NGST uw RADIO EN TELEVISIE AUTO-VEBHUU» S.V.W. agenda Fyftich jier lyn VRIJDAG 1 MEI 1964 87ste JAARGANG No. 17 mededelingen Officiële HAVE VAN DER WERF s e nemnnnnm Meubelen van Inconé gaan een mensenleeftijd mee Inconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid DE SPECIAALZAAK VOOR o Merk 27—28 Telefoon 358 HET NIEUWSTE en nog enkele oude nummers zolang de voorraad strekt d 45 cent verkrijgbaar GAASTRA’S BOEKHANDEL ;r- at :e- ik lis m e- n- ts is, >P ar 1 Fré de Boer IJiME DE BOER ;s a. n ■V ORGELCONCERT Workum’ Met nadruk wil ik cr op wijzen, dat de weg naar de begraafplaats en terug, te voet en in volkomen stilzwijgen dientte worden afgelegd Aid. Gymnastiek B'M JPW'a ill1.1 Contracten volgens algemene regeling OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS om F. Mn Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf Verschijnt éénmaal per week Uitgave Fa. T. GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workum Telefoon Redactie en Adm. 05151314 Postrekening 882259 gespecialiseerd in gezelligheidsdranken biedt u de meeste service Abonnementsprijs f 1.50 per kwartaal per post ƒ3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 ct. per m.m. monstraties gehouden, visgerechten klaar gemaakt en natuurlijk bestaat er gele genheid al dit heerlijks te proeven, ter wijl diverse recepten verkrijgbaar zijn. Op alle vragen die de huisvrouw heeft op het gebied van vis en visgerechten kan zij op de NAVITO een antwoord krijgen. Als bijzondere attractie geeft het toe gangsbewijs tot de tentoonstelling recht op gratis toegang tot de Scheveningse Pier. Van het tentoonstellingsgebouw af wordt een speciale pendeldienst met de Pier onderhouden. De .vorige week gehouden collecte ten bate van DEL bracht hier f 230. op; waarvoor de commissie alle medewer kers hartelijk dank zegt. PLAATSELIJK NIEUWS Workum - Kollum TOP 1 - Workum 4 Workum IA - QVC IA QVC 1B - Workum 1B Programma zaterdag 2 mei 1964 Aanv. 4.15 uur Vertr. 2.15 uur Aanv. 2.30 uur Vertr. 1.15 uur Workum 2B - Bolswardia 1B Aanv. 3.15 uur S, WORKUM. De onlangs gehouden Si- mavi-collecte heeft opgebracht: in Wor kum ƒ502,43 in Heidenschap ƒ246.— to taal 748,43 Hartelijk dank aan allen, die hebben meegewerkt om dit mooie resultaat te behalen. Meubelhuis Inconé - Workum LAAT VERZORGEN FRISO met en zonder chauffeur (All-risk verz.) Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 T, tlt 1- ;b in it in el ir e e e i, i t e i i CONCENTRATIE .ZUIVELFABRIEKEN Vorige week kwamen de leden van de Coöp. Zuivelfabriek alhier in een extra- vergadering bijeen om het bestuursvoor stel een fusie aan te gaan met de coöp. zuivelfabriek te Warns, te bespreken. De leden toonden zich ingenomen met de voorstellen en dan is het nu wachten op de definitieve beslissing van de leden van de Warnser fabriek. Een dezer dagen slaagde te Utrecht voor het le gedeelte, examen assistent calculator voor de grafische bedrijven, onze stadgenoot de heer R. Flapper. VOORLICHTINGSAVOND ZUIVELBUREAU Dinsdag 25 mei zal in hotel ,De Wijn berg’ een voorlichtingsavond worden gehouden, uitgaande van het nederlands zuivelbureau te Rijswijk dat steeds der gelijke avonden organiseert in ons land. De roep die van deze avonden uitgaat zal zeker ook door de Workums huis vrouwen worden opgevolgd. AFD. VOETBAL Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur Het jaarverslag meldde een aantal van 205 leden en donateurs. Uit het verslag van de penningmeester werd vernomen dat er een batig saldo was van 320,35. Het programma De bekende revuester Josephine Baker overrompelde Parijs met haar nieuwe show in het theater Olympia. Haar toi letten, origineel en zeer chique, maakten de show alleen al tot een gebeurtenis van de eerste orde; maar ook haar liedjes en voordrachten vielen zeer in de smaak bij het selecte publiek. Josephine als verkoopstertje in een van haar voordrachten. voor het a.s. zeilsei-- zoen ziet er als volgt uit: 7 mei Hemelvaartsdag opening en 2de wedstrijd; 9 mei 3de wedstrijd 30 mei Oudega; 13 juni 4de en 5de wedstrijd; 14 juni clubtocht; 4 juli 6de wedstrijd; 18 juli open wedstrijden; 19 juli lange afstand; 5 sept. 7de wedstrijd; 12 sept. Oudega; re serve data 16 mei; 8 aug. en 19 sept. Besloten werd dit seizoen 7 onderlinge wedstrijden te houden voor de punten telling waarvan de twee slechtste wed strijden zullen worden afgetrokken. Start- tijden 18 juli 11 en 2 uur 7 mei 2 uur club tocht 1.30 uur andere wedstrijden 2.30 uur Bij de onderlinge wedstrijden zal ge varen worden in de 16 M2 klasse A en in de 16 M2 klasse B. De mogelijkheid zal opengesteld worden een handicap klasse in te lassen. Bij gunstig weer zullen op nog nader te bepalen data eenmanswedstrijden en da- meswedstrijden gehouden worden. Na een geanimeerde rondvraag wenste voorzitter Schaap allen succes en een zonnig zeil- seizoen toe. een ander produkt willen vervangen, dan zou 25 procent extra melk nodig zijn of 64 procent extra vlees. DOOR FEIKE ASMA IN BOLSWARD Onder auspiciën van de Stichting Or- gelcentrum wordt op woensdag 6 mei in de Martinikerk te Bolsward een orgel concert gegeven door Feike Asma. Dit concert maakt deel uit van enkelen die reeds in het Westen des lands werden gegeven en speciaal georganiseerd zijn naar aanleiding van het feit dat het re- geringsgenootschap ,Pour Lettres, Arts en Sciences’ te Parijs Feike Asma heeft on derscheiden met de zilveren medaille voor zijn verdienste voor de Franse kerk- en orgelmuziek. Deze onderscheiding is hem op 26 april j.l. te Parijs door de Franse Minister van Kunsten en Wetenschappen in het Grand Palais de la Mutualité uitgereikt. Het programma voor dit concert ver meldt uitsluitend werken van Franse or- gelcomponisten. Uitgevoerd wordt: Choral III C. Franck; Cortège et Litanie, Marcel Dupré; La mentation, Alexandre Guilmant; sympho nic No. 5 (geheel) van Ch. M. Widor. Aanvang 8 uur n.m. DE F.M.C. ORGANISEERT MET PINK- STEREN WEER DE ELFSTEDENTOCHT In het kader van haar 50 jarig bestaan organiseert de Friesche Motor Club, dit maal voor de 30e keer, de Internationale Elfstedentocht tijdens de a.s. pinksterda gen- Evenals de voorgaande jafen komen de deelnemers aan de internationale tocht die weer vele buitenlanders naar Friesland zal trekken, de zaterdag in een z.g. sterrit, naar Leeuwarden en op maandag wordt de grote stroom verwacht, als de duizen den automobilisten, bromfietsers en mo- torrij ders weer hun tocht langs de elf steden zullen maken. De deelname staat open voor auto’s, scootmobiels, motoren en scooters in de toerklasse en voor bromfietsen in de brom fietsklasse. De lengte van de toerklasse bedraagt ongeveer 220 km en van de bromfietsklasse 215 km. De openstelling van de controles is berekend naar een gemiddelde snelheid van 36 km per uur voor de toerklasse en van 24 km per uur voor de bromfietsklasse. De start vindt maandag, plaats op het Zaailand, voor de bromfietsers van 8 uur af en voor de toerklasse van half negen af. In elk van de elf steden ontvangt de deelnemer op de controlekaart het sier lijke stedenstempel terwijl het reglemen tair volbrengen van de tocht wordt be loond met een fraaie plaquette. De finish is in de Beurs te Leeuwarden. Er zijn vele club- en persoonlijke prijzen beschikbaar terwijl aan alle deelnemers een fraaie jubjleumwimpel wordt uitgereikt. De deelnemers worden voorts verschillende attracties en tractaties aangeboden. Voor deze tocht kan worden ingeschreven in de Beurs maandagmorgen van 7.15 tot 10.30 uur, of vooraf bij het secretariaat: Uniabuurt 14 te Leeuwarden, alwaar ook nadere inlichtingen zijn te verkrij gen. De buitenlandse deelnemers rijden zondag de route onder geleide van F.M.C. medewerkers in 6 colonnes elk met een tussenpoos van 5 minuten. Halverwege wordt een uur rust gehouden en zit men samen aan een uitgebredde Friese koffie tafel. ’s Avonds is er voor deze deelnemers een feestavond waar de prijzen worden uitgereikt. NEDERLANDER IS SLECHTE VISETER Slechts tien procent van de Nederlandse bevolking eet vis en dan nog maar zo’n klein beetje, dat Nederland er voor wat betreft de visconsumptie in vergelijking met andere landen heel slecht afkomt. De laatstbekende gegevens over viscon sumptie zijn van 1961. Daarin zien we dat in Japan de visconsumptie per hoofd van de bevolking 23 kilo per jaar be draagt, in Portugal en Noorwegen 19 kilo in Denemarken 15 kilo, Griekenland 8 kilo West-Duitsland 7 kilo, België en Luxem burg 5 kilo, terwijl Nederland met Ier land en Oostenrijk bijna onderaan staat met slechts 4 kilo! Als we nagaan dat een groot deel daarvan nog haring is, woi;dt het duidelijk dat in Nederland maar wei nig soorten vis worden gegeten en dan nog in zeer beperkte mate. Toch is vis niet alleen belangrijk voor onze economie (in 1963 bedroeg de ex port van vis en visprodukten ruim 176 miljoen gulden, dat is ongeveer één pro cent van de totale Nederlandse uitvoer), maar óók voor onze gezondheid. Vis heeft namelijk onder meer door zijn hoge ei witgehalte een belangrijke voedings waarde. Zouden we in Nederland bijvoor beeld de voedingswaarde van vis door Waarom eten wij zo weinig vis? Vaak is het de onbekendheid met het produkt of weet men niet welke mogelijk heden er zijn met vis. Daarom wordt, spe ciaal ten behoeve van de huisvrouw, op de Eerste Internationale Visserij-tentoonstel ling NAVITO, die van 7 t/m 18 mei a.s.. wordt gehouden in de Houtrusthallen te Den Haag, voorlichting gegeven over alle mogelijke soorten vis en visprodukten. Hier wordt de huisvrouw in de gelegen heid gesteld haar culinaire kennis aan zienlijk uit te breiden. Er worden bakde- maakt zijn naderhand moeilijk of niet te achterhalen. Belangrijke punten bij het aanleggen en het behalen van een goed resultaat zijn: 1 De installatie moet nauwkeurig wor den aangelegd. 2 Het luchtaanvoerkanaal kan zijn van hout, beton, gemetselde steen of beton- rioolbuis. Rioolbuis is gemakkelijk aan te leggen en vrij goedkoop. Aanleg on dergronds is, wanneer de grondwater stand geen bezwaar oplevert, het beste. Lucht van buitenaf aangevoerd is be langrijk droger dan lucht uit de schuur. 3 De ventilator moet voldoende capaciteit hebben. 200 m3 lucht per m2 tasopper- vlak per uur bij een tegendruk van 60 mm waterkolom bij snelle stapeling Bij ventileren van meerdere vakken moet de capaciteit iets boven deze norm worden aangehouden. Voor het aanslui ten van de ventilator is toestemming van het PEB nodig. 4 Zorg voor ’n goed luchtverdeelsysteem Vooral in vakken met een minder gun stige vorm. Maak in een langwerpig hooivak een verdeling met b.v. ster- roosters. De ingeblazen lucht moet zich gelijkmatig over alle hooi kunnen ver delen. De uiteinden van de lattenroos- ters moeten 1.75 a 2 meter binnen de zijkanten van hét hooi blijven. 5 Houdt tussen de stalmuur en het hooi enige ruimte (b.v. vertikaal opgestelde ruiterstokken) voor de afvoer van door geblazen lucht. Dit geldt ook voor de hooivakken onderling. 6 Een hooivak met een inham (hijsin stallatie of transporteur) geeft grote luchtver liezen, een der gelijk vak is on geschikt voor ventileren van zwaar hooi 7 De luchtafvoer is praktisch altijd vol doende indien in de schuur ventilatie- pannen of drainbuisjes op 1 meter beneden de nok van het dak worden aangebracht. 8 Voor aansluiting op het elektrisch net moet u vooraf overleg plegen met het PEB, omtrent het toelaatbare motor vermogen, dit in verband met het stroomverbruik. In het kort zijn enkele wenken gegeven voor de aanleg van een hooiventilatie- systeem. Nadere inlichtingen hieromtrent kunt u krijgen bij uw rayonassistent. De Rijkslandbouwvoor- lichtingsdienst W. Welling WENKEN VOOR DE AANLEG VAN HOOIVENTILATIE Waarschijnlijk zullen dit jaar weer bedrijven o vergaan tot de aanleg van een hooiventilatie-systeem. Nu veel schuren leeg zijn, kunnen de nodige voorzienin gen gemakkelijk worden getroffen. De aanleg van een goed ventilatie-systeem Vraagt bijzondere zorg. Fouten hierbij ge- trokken als dat der vereeniging, zoodat z.i. niet alle kosten voor rekening der ge- j ,Door ziekte van personeel kan Friso’ deze week niet in het gewone for maat verschijnen. Deze kleine courant dient in de eerste plaats om dit aan de abonnés bekend te maken en ten tweede om te berichten dat Friso’ de volgende week wegens den Goeden Vrijdag een dag vroeger verschijnt. We ho pen in 't vervolg Friso’ weder geregeld eiken Vrijdagavond te kunnen verzen den. Z.V. WORKUM Op dinsdag 21 april werd de jaar vergadering gehouden van de zeilver. HERDENKING GEVALLENEN Op maandag 4 mei a.s. des avonds acht uur zal evenals vorige jaren op de Nieuwe Begraafplat bij de graven, van de gea’lië -.srs een korte herdenking.... worden ge houden. Een ieder wordt verzocht van des avonds 6 uur af de vlag halfstok te hangen en deel te nemen aan de stille tocht’ naar de begraafplaats, welke om kwart voor acht op de Merk zal aanvangen. Aan het hoofd van de stoet stelt zich het gemeentebestuur en de gemeenteraad op; verder kenne deze stille tocht’ rang noch stand. Men wordt verzocht zich bij de aanvang en niet onderweg bij deze tocht aan te sluiten. Nadat van 19.40 uur af de torenklok zal hebben geluid, zal om 20 uur, m de kranslegging, 2 minuten stilte in acht worden genomen. Daarna zullen school kinderen door het strooien van bloemen op de graven van de gevallenen, een een voudige hulde brengen en zal door een der geestelijke leiders het ,Onze Vader’ worden uitgesproken. De terugtocht vinde ordelijk en in vol komen stilte plaats. Na terugkeer van de begraafplaats zal in de Ned. Herv. Kerk een gemeenschappe lijke herdenkingsbijeenkomst worden ge houden. Ik spreek gaarne de wens uit, dat deze bijeenkomst een zo groot mogelijke opkomst te zien zal geven, opdat hieruit, ondanks alle verschil van gevoelen op ve lerlei terrein, de eenheid en de verbon denheid van ons volk moge blijken. Workum, 27 april 1964 De burgemeester van Workum B. VAN HAERSMA BUMA Donderdag 30 april en donderdag 7 mei geen gymlessen. De lessen van maandags 6.15 - 8.15 uur worden omgeruild met de lessen van donderdags 6.15 - 8.15 uur gezondheid ---- i van demping, beschoeing, afschuttingen, bestrating en rioleering worden geraamd op 2575. Hij acht het belang der gemeente niet in die mate bij de demping be- i meente dienen te komen. Wel is waar staat de vereeniging een strook grond gratis af, maar ook dat terrein zal later belangrijke uitgaven vorderen.’ Mar ien fan de riedsleden mient dat de gemeente architect him mei din- gen bimouit dy ’t net him - mar de Ried oangeane. Hy hat allinne mar in birekke- ning fan de kosten to meitsjen en it fierder oan de Ried oer to litten hwat der j dien wurde sil. Der wurdt in kommisje fan trije bineamd, t.w. de hearen S. S. Hobma; P. Gaastra en IJ. Ykema, dy ’t mei b. w. de plannen under eagen sjen j 1 sille. Hwant: omdat het een nog al ingrijpende zaak betreft, dient niet overijld gehandeld te worden.’ Foral de kosten, dy2575 goune lei de Ried swier op ’e mage. Boppedien hie de gemeente de helling yn de Begine kocht foar 2253 goune; in j stikmanich brêggen wiene nedich oan ünderhald ta; de Ver. voor Volkshuis- vesting frege om 22500 foar it bouwen fan 13 wenningen, dat it ein wie der süver i hast fan wei. Mar wy kinne hjir nou fêststelle dat op 27 maert 1914 it bislüt nom- men wurden is, om ien fan de twa ,opslaggen’ dy ’t der noch wiene, ticht to j 1 smiten. De .opslach’ by it pothüs wie de léste. i De uitgever’. Dizze meidieling slacht op it nümer fan 4 april 1914 en sadwaende kom- me wy dan nou ta it nr. fan 10 april. En om ’t wy de léste tiid neat üt Riedsforslaggen oernommen hawwe foral der net safolle bilangryks bard wie, wolle wy nou ris sjen hwat der op de Riedssitting fan 27 maert 1914 bisletten waerd. ,Punt 6. Adres van het bestuur der vereeniging Volkshuisvesting, houdende verzoek tot demping van de wijk tegenover de heer W. H. v/d Werf. In het door den Secretaris gelezen adres wordt herinnerd, dat voornoemde vereeniging bij den Raad een verzoekschrift heeft ingediend, haar een voorschot te willen ver- leenen ten behoeve van hare plannen tot het stichten van arbeiderswoningen; dat het haar wil voorkomen, dat thans de gelegenheid daar is voor de Gemeente Workum om in het bezit te komen van een flinken toegangsweg met los- en laadplaats naar de Diepe Dolte, wanneer de wijk tegenover den heer W. H. v/d Werf door de gemeente werd gedempt. De Vereeniging, door deze demping een flinken toegangsweg verkrijgende tot hare terreinen, biedt de gemeente Workum, wanneer deze mocht besluiten tot de gevraagde demping over te gaan, een strook grond aan ten N.O. van de door haar te stichten woningen over de volle lengte van haar terrein tot aan de diepe Dolte, de breedte nader te bepalen, teneinde de- j ze strook te bestemmen voor den publieken dienst.’ De foars. kin dan meidiele dat b. w. it advys frege hawwe fan de ge- i meente architect, (wy seine altyd de Bouwmeester’,) en dat komt hjir op del: I ,dat z.i. het dempen van het nauwe gedeelte ten goede zal komen aan de volks- j l en een betere los- en laadplaats zal worden verkregen. De kosten j demping, beschoeing, afschuttingen, bestrating en rioleering worden geraamd i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1