i SOLEX™ WORKUME-jR KRANT Nieuws- Advertentieblad de gemeenten Workum, Hindeloopen en voor Zuidwesthoek Friesland en van Sport Bij fa. G. S. Visser Zn. Wasautomaten S.V.W. agenda FA. WFSTFRHUIS RADIO HINGST uw RADIO EN TELEVISIE AUTO-VERHUUR met en zonder chauffeur (All-risk verz.) Fyftich jier lyn 87ste JAARGANG No. 18 VRIJDAG 8 MEI 1964 Officiële mededelingen BURGERLIJKE STAND Gemeente Workum PLAATSELIJK NIEUWS HAYE VAN DER WERF aid. Voetbal Meubelen van Inconé gaan een mensenleeftijd met Inconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid Merk 27—28 Telefoon 358 DE SPECIAALZAAK VOOR Fré de Boer IJEME DE BOER ■MB Contracten volgens algemene regeling Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf OPELS Van 29 april t/m 5 mei 1964 o.l. V.W. BUSJES CHEVROLETS Heeg 1B - Workum 1B 12 2 6 9 25-31 recht, bijdr. tot. heer Th. Breukelaar. Workum, 6 mei 1964 I Telefoon Redactie en Adm. 05151314 Postrekening 882259 Verschijnt éénmaal per week Uitgave Fa. T. GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workum gespecialiseerd in gezelligheidsdrankw biedt u de meeste service uit zijn In de vacature ds E. Verdonk is door de Ned. Herv. gemeente beroepen ds. A. P. Peschar te Ballum Hollum op Ameland Geboren: Geen Ondertrouwd: Tjitte Folkertsma, 26 jr, en Trijntje Postma, 21 jr, beiden te Wor kum Jan Okke Joseph Slippens, 26 jr, te Sneek en Alberta Johanna Albada Jelgersma, 24 jr, te Workum Gehuwd: Henricus Hermanus Stallmann 23 jr, en Geertruida Ignatia Mar gare tha de Boer, 26 jr, beiden te Workum Gerlof Pierius van Wieren, 21 jr, te Nij- huizum en Marie de Jong, 21 jr, te Wor kum Overleden: Geen SUCCES Het Herv. Kerkoor alhier dir. de heer Jo Hoekstra te Koudum, dat deelnam aan het 126e zangersfeest van de Bond van Chr. Zangverenigingen in Friesland gehouden te Leeuwarden wist in de afd. Uitmuntendheid met 323 punten een 2e prijs te winnen. Programma zaterdag 9 mei 1964 raad de: 1964, no de ,Des meente Genoemd LAAT VERZORGEN Meubelhuis Inconé - Workum De Emmabloemcollecte heeft in Wor kum en omgeving 293.15 opgebracht en in Heidenschap ƒ58.40 totaal opbrengst FUSIE TOT STAND GEKOMEN Vorige week is tijdens de vergade ring van de Coöp. Zuivelfabriek te Warns ruimschoots 2/s meerderheid behaald, zo dat de fusie met de Workumer zuivelfa- De stand is als volgt Workum Fr. Boys Kollum HJSC Dr. Boys VVI ’t Fean Drogeham Bolswardia Zwaagwesteinde bracht. Gasfabriek: 45 ets. geklopt en bezorgd; geklopt. De Directeur.’ .Fotografie W. Rijpma. 12 Tip top Briefkaartformaat 1.50. 12 Visite 2.00, de leeftijd van 6 jaar hebben bereikt. Aangifte bij het hoofd de:r school,, de TOELATING LEERLINGEN OPENBARE LAGEFCE SCHOOL Burgemeester en wethouders van Wor kum brengen ter kennis van ouders en voogden, dat per 1 september 1964 nieuwe leerlingen kunnen worden toegelaten tot de openbare lagere school alhier. De kinderen moeten op 1 oktober aA II Het vissen met één gewone hengel is slechts toegestaan na voorafgaande vol doening van de bijdrage ter verbetering van de binnenvisserij, welke voor bo vengenoemde periode is vastgesteld op 2.Van het voldoen van deze bij drage wordt een schriftelijk bewijs uit gereikt. Het hierboven sub II gestelde is niet van toepassing op personen die a) de leeftijd van 15 jaren nog niet hebben be reikt; b) tegelijkertijd vissen met één speciale hengel en één gewone hengel, mits zij in het bezit zijn van een geldige kleine visakte. IH Houders van visakten of bijdragebe- wijzen zijn verplicht deze documenten desgevraagd ter inzage te: verstrekken aan daartoe bevoegde am btenaren. Workum, 4 mei 1964 De burgemeester,, B. VAN HAERS MA BUMA besluit ligt vanaf heden ge durende drie maanden voor een ieder ter gemeentesecretarie ter inzage. Workum, 1 mei 1964 Burgemeester en wethouders voornoemd, B. VAN HAERSMA BUMA VAN DER GOOT, secretaris Burgemeester en wethouders' voornoemd, B. VAN HAERSMA BUMA Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten ui ter lijk donderdags morgens 10 uur Abonnementsprijs 1.50 per kwartaal per post ƒ3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 ct. per m.m. Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 UITVOERING GEZAMENLIJKE KORPSEN EN KOREN WORKUM Wederom zal door de koren en korp sen van de gemeente Workum in de Ned. Herv. Kerk te Workum een muziek- en zanguitvoering worden gegeven. Uit verschillende reacties is vernomen dat deze uitvoeringen bijzonder in de smaak vallen. Ieder koor en korps zal een drietal nummers ten gehore brengen zodat een gevarieerd programma ver wacht mag woden. Evenals een vorige maal zal het slot worden gevormd door het gezamenlijk optreden van korps en koren. De entreeprijs wordt zodanig laag ge steld dat deze voor niemand een bezwaar kan zijn; de hoop en verwachting is ze ker gewettigd dat ieder in Workum en omgeving de avond van 12 mei a.s. vrij zal houden om van deze gelegenheid ge bruik te maken en te beluisteren wat te Heidenschap en Workum op het gebied van muziek en zang wordt gepresteerd. Voor verdere bijzonderheden zie men de advertentie Cult. Raad Workum GEMEENTE WORKUM VERGUNNING EX. ART. 20 WEDEROPBOUWWET Het hoofd van het gemeentebestuur van Workum brengt ter kennis, dat bij besluit van Gedeputeerde Staten van Friesland, dd. 27 april 1964, Afd. 1, no. 85, goedkeuring is verleend aan het besluit van burgemeester en wethouders dd. 26 augustus 1963, no. waarbij in afwijking van het nu nog van kracht zijnde uit breidingsplan aan het bestuur van de vereniging .Volkshuisvesting’ alhier, voor ten hoogste 10 jaren vergunning is ver leend voor de bouw van 11 woningen (uitbreidingsplan .Pothüswyk’), Bedoeld besluit met de daarbij behorende stuk ken ligt ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage. Workum, 1 mei 1964 Het hoofd van het gemeentebe stuur voornoemd, B. VAN HAERSMA BUMA WATERSCHAP WESTERGO’s IJSSELMEERDIJKEN Onder voorzitterschap van de dijk graaf, de heer A. Gaastra, vergaderden volmachten van het waterschap Wester- go’s Ijsselmeer dij ken op woensdag 29 april 1964. In zijn openingswoord werd de dijks- gedeputeerde, de heer G. M. Gerbrandij te Nijland, gefeliciteerd met de ’s mor gens aan hem verleende koninklijke on derscheiding. Naar aanleiding van het rapport van de commissie belast met het onderzoek van de rekening over het jaar 1963, werd gesproken over de kosten van het onder houd der waterschapswegen. Deze kosten van onderhoud bedroegen 10 jaar geleden ongeveer 7000,ter wijl in 1963 hiervoor werd uitgegeven ongeveer 16000, Er zijn twee in het oog lopende factoren die van invloed zijn op deze voortdu rende stijging. In de eerste plaats het steeds intensiever gebruik dat van deze wegen gémaakt wordt, waarbij gedacht kan worden aan de toename van het au toverkeer in het algemeen en van het toeristisch verkeer in het bijzonder. Voor vacantiegangers en dagjesmensen is een rit langs de IJsselmeerdijk nog altijd een ISO WORKUM KOLLUM zm 1—1 Onder een lichte motregen begon Workum zijn laatste wedstrijd tegen Kol lum zm. Workum die de aftrap had be gon al direct slordig te spelen hetgeen misschien ook aan de zenuwen te wijten was. Dat leidde al na vijf minuten tot een doelpunt van Kollum. Spil Boersma van Workum tikte de bal terug op keeper Genee, die de bal tussen zijn handen door liet glippen waardoor rechtbuiten de Vries in kon schieten 01. Workum ging na dit doelpunt aanpak ken en na tien minuten trok linksbinnen Slootjes de bal voor het doel waar rechtsbinnen F. Boersma klaar stond om met een hard schot de stand op 11 te brengen. Workum kreeg nog meer goede kan sen, temeer daar de verdediging van Kollum vaak grote gaten vertoonde, doch de Workumer voorhoede wist hier niet van te profiteren. Zodat met ’n 11 stand van de thee kon worden genoten. Na de rust waren de gasten iets ster ker, doordat zij het spel meer over de vleugels spreidden. Bij Workum wilde dit deze middag niet vlotten. Zodat het 11 bleef. Workum kon door dit gelijk spel nog geen feest vieren. Het zal eerst nog moeten afwachten hoe Friese Boys het er tegen Zwaagwesteinde afbrengt. De spanning is er dus nog volop in deze klasse. Hier volgen de uitslagen van de ge speelde wedstrijden van zaterdag 2 mei jl. Bolswardia - Drogeham 02 Dezer dagen slaagde te Utrecht voor het diploma assistent-calculator in het Boekdrukkersbedrijf, onze oud-stadge- noot de heer N. H. Ketelaar, thans te Hoorn. KONINGINNEDAG Op Koninginnedag was voor de jeugd de traditionele aubade op de markt georganiseerd, en de jeugd zong uit volle borst onder leiding van de heer Th. Breukelaar de bekende vaderlandse lie deren. Als vertegenwoordiger trad op de heer J. H. Limonard die namens de burgerij de burgemeester feliciteerde met dit feest. Op school werd de jeugd nog getrac- teerd, wat tevens het slot was van het publieke oranjefeest. 18 18 17 18 18 17 18 2 punten op de stand in mindering ge- 18 11 4 18 10 6 18 11 4 10 3 8 2 5 6 5 2 11 12 23-40 5 2 11 12 31-56 9 10 23-43 3 3 12 3 26 54-24 2 26 44-22 3 24 33-24’ 5 23 35-29 8 18 37-34 6 16 32-34 DODEN HERDENKING Ondanks het slechte weer was er nogal veel belangstelling voor de doden herdenking, die maandagavond plaats vond. Na het gemeentebestuur volgden velen in de stoet naar de begraafplaats, waar de oudere schooljeugd bloemen legden, na de kranslegging door de burgemeester op de graven van de geallieerde vliegers, Op de begraafplaats bad ds. G. van Ze- ben het Onze Vader daarna volgde nog een herdenkingsdienst in de Ned. Herv. Kerk. AFD. VOETBAL PROPAGANDAWEDSTRIJD Fries zaterdag elftal - Fries zondag elftal Workum 2 - ONS 3 Aanv. 5.30 uur Bolswardia 1B - Workum 2B Vertrek 4.30 uur Vertr. 2.45 uur Ut de Friso fan 10 april 1914: Workum. Naar wij vernemen denkt de heer B. Jonkmans, hoofd der school alhier, tegen 1 Sept. a.s. ontslag aan te vragen. Workum, 6 April. Maandagavond besloot de schaakclub O.D.I. het seizoen met een simultaanpartij van dén heer Davidson van Londen. 13 personen speelden tegelijk tegen den jongen meester. In den tijd van 2 uren werden 12 partijen door den heer Davidson gewonnen, terwijl het den heer Zwanenburg mocht ge lukken een winstpunt te behalen. Fyftich jier lyn moasten de minsken har seis noch formeitsje en op feest- jounen fan alle mooglike en ünmooglike foriengingen wiene dan ek samenspra ken en voordrachten in ernst en luim’ de hoofdschotel’. Mar it wie faek wol in hiel krewei cm hwat in bihoarlike samenspraek of foardracht to finen. En nou wit ik wol dat it yn 1914 in hiele oare tiid wie as nou yn 1964 en dat de minsken doe al gauwer tofreden wiene as nou. Mar as ik dan lés de titels fan de foar- drachten dy ’t men de minsken prebearre oan to smarren, nou dan wie dat grif net safolle bysünders. Hawar lês seis marris. Vreugd en Plezier. Nieuw groot Voordrachtenboek voor vroolijke partijen. Prijs franco per post ƒ0.55. Inhoud: Brief van Nathans aan zijn lieve memele. Brief aan Nathan Nathans, milicien infanterist te ’s Hage, van zijn lieve memele. Brief aan Nathan Nathans van zijn hartlap Rebekka Citroen. Brief aan Rebekka Citroen van haar beminde Nathannegien. Op de bruiloft. Juffrouw Mina. Bedelaarsroem. Zoo zijn er. Een boer op reis. Hup! dat bruidspaar is magnifiek. Het snuggere boertje. De Serenade. Oom Manus. Op het marktplein. Van een boer die kies pijn had. ’t Kropwolder boertje. Leer om leer. Goedgekeurd voor den dienst. Brui loftslied. De reis naar Rotterdam. De pretmaker. St. Nicolaascadeau. De bedroefde Bart. Koopman Levie. Mozes Sinaasappel. Een reis met ongelukken.” Ut de Friso fan 18 april Hindeloopen. 16 April. Heden is alhier de eerste, in de haringnetten gevan gen ansjovis aangebracht. De haringvisscherij is wegens de geringe prijs der visch niet meer loonend.” .Tehuis voor rentetrekkers. Naar het L.N. meldt, moeten bij het bestuur van den afd. Leeuwarden van den Bond van Staatspensionneering plannen bestaan tot oprichting van een tehuis voor rentetrek-kers in Friesland. Voorloopige plannen zullen deze week in de afd. worden overwogen. Het doel is om de stichting te doen uitgaan van de Federatie Friesland.’ Workum. Paaschmaandag is alhier ter beschikking van de justitie gesteld voor korten tijd uit Duitschland gekomen. Hij wordt verdacht aldaar moord en diefstal gepleegd te hebben. Hjir in advertinsje: .Cokes. Vanaf heden is de prijs der cokes aan de Gem. 42Vs ets. ongeklopt en 40 ets afgehaald on- BEVESTIGING EN INTREE KAND. C. VAN OOIJEN WORKUM. Kandidaat C. van Ooijen uit Treebeek zal zondag 10 mei a.s., na vooraf in diezelfde dienst te zijn beves tigd door ds. Ph. F. Faber uit Hoensbroek intrede doen als predikant van de her vormde gemeente van Treebeek in de classis Maastricht, welke hij reeds sinds september van het vorige jaar als vicaris heeft gediend. Kandidaat Van Ooijen is te Treebeek beroepen in de vakature van ds. H.A.L. Furnée, die op 28 november van het vorige jaar is overleden. Cornells van Ooijen werd op 9 januari 1933 te Asperen geboren. Hij bezocht eerst het Marnix-gymnasium te Rotter dam en studeerde vervolgens theologie eerst enige jaren aan de Vrije Universi- teit te Amsterdam en daarna ook nog eni ge tijd aan de (gemeentelijke) universi- teit van Amsterdam, waar hij op 17 janu ari 1961 zijn kandidaats- en dertien maan den later op 16 februari 1962 zijn kerke lijk examen aflegde. Nadat de heer Van Ooijen van februari tot augustus 1962 on geveer een half jaar te Workum stage had gelopen (werkzaam was geweest als leervicaris) en hij op 8 februari van het vorige jaar na een te Amsterdam gehou den colloquium was toegelaten tot de evangeliebediening in de Nederlandse Hervormde Kerk werd hij ruim een half jaar later benoemd tot vicaris van de hervormde gemeente van Treebeek. a 25 ct. 12 grooter formaat a 60 ct. met proeven. Overal te ontbieden, tot het opnemen van fotografische doeleinden.” F. lonen en prijzen hebben hun invloed op deze steeds stijgende uitgaaf doen gel den. Weliswaar krijgt het waterschap een uitkering van de provincie op dit onder houd, maar dit bedrag heeft geen gelijken tred gehouden met de verhoging van de kosten. Sinds 1954 is deze uitkering nog steeds dezelfde. Deze wegen langs de IJsselmeerdijken zijn indertijd aangelegd niet ten behoeve van het publiek gebruik, maar meer spe ciaal ten behoeve van uit te voeren wa- terschapswerken. Nadat de hekken wer den vervangen door wegroosters, wis^- selplaatsen werden aangebracht etc., werden met de toename van het wegver keer, deze wegen volledig gebruikt als openbare weg. Sommige boerderijen, soms zelfs een geheel dorp, is op geen andere manier cc bereiken dan langs deze weg. De vergadering was van mening dat het dijksbestuur bij hogere instanties moet aandringen ip eer. hogere uitkering voor het onderhoud van deze wegen. Men is wel van mening dat deze wegen in ’t al gemeen betekenis hebben voor recreatieve doeleinden en voor de zuidwesthoek van Friesland in ’t algemeen, maar men acht het onjuist dat de steeds stijgende kos ten van onderhoud alleen worden gedra gen door de ingtdander. van het water schap. De rekening gewone dienst over het jaar 1963, die een beginsaldo aangaf van 24.387,52 werd vastgesteld met een eind- saldo van 11.023.18. Een achteruitgang dus van ruim 13.000,Gezien dit resultaat besloot de vergadering van volmachten om het heffingspercentage, waarin sedert 1952 geen wijziging was aangebracht, met een precent te verhogen, ingaande 1965, daar het anders niet mogelijk zal zijn om in de najaarsvergadering een sluitende be groting aan heren volmachten voor te leggen. EHBO-NIEUWS Bij de jl. zaterdag gehouden dis tri ctswedstrijden in de Beurs te Leeu warden, waar in de 10 beste ploegen van Friesland om de provinciale titel streden, behaalde onze Workumer EHBO-ploeg weer een prima resultaat. Ze wist de veelvoudige EHBO-kampi- oensploeg uit Wolvega op 2 punten na te verslaan. Tevens behaalde de heer Minnema het hoogste aantal punten voor het leiderschap Het maximaal aantal te behalen punten was 345 en voor leider of leidster 100. 1 Wolvega 280 punten leidster 67 pun ten 2 Workum 278 punten leider H. Min nema 79 punten helpers mevr. E. van Haersma Buma van Werkum en T. Wouda BINNENVISSERIJ periode van 1 juni 1964 t/m 31 mei 1965 De burgemeester van Workum brengt het onderstaande ter kennis van belang hebbenden. 1 Voor bovengenoemde periode kunnen op aanvraag de volgende visakten wor den uitgereikt A kleine visakten; B grote visakten De uitreiking van deze akten vindt slechts plaats na voorafgaande vol doening van de bijdrage ter verbetering van de binnenvisserij. Van deze vol doening wordt op de akte aantekening gehouden. De rechten en bijdragen voor de akten waarvan de geldigheidsduur zich strekt over bovengenoemde periode, als volgt vastgesteld - ■■'4- KV BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Wor kum maken bekend, dat bij besluit dd. 27 april 1964, Afd. 1, no. 75, door Gede puteerde Staten van Friesland goedkeu ring is verleend aan het besluit van de ‘ente Workum, d.d. 13 april i ende tot wijziging van 1 fling voor de ge- soort akte kleine visakte geldig tot het vissen hetzij met één speciale hengel, hetzij met twee gewone hengels, hetzij met één peur 2.4,50 6.50 grote visakte geldig tot het vissen met alle geoor loofde vistuigen 10.10.20. i' -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1