I WORKUMER KRANT SOLEX" Pypskoft Nieuws- de gemeenten Workum, Hindeloopen Advertentieblad en voor Zuidwesthoek Friesland van en Wasautomaten Bij fa. G. S. Visser Zn. S.V.W. agenda ■u EFKES 1 HAYE VAN DER WERF FA. WESTERHUIS RADIO HINGST uw RADIO RN TELEVISIE Fré de Boer DE BOER Fyftich jier lyn IJEME AUTO-VERHUUR met en zonder chauffeur (All-risk verz.) ■i 87ste JAARGANG VRIJDAG 15 MEI 1964 No. 19 Officiële mededelingen Gemeente Workum Meubelen van Inconé gaan een mensenleeftijd mee Inconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid DE SPECIAALZAAK VOOR Merk 27—28 Telefoon 358 TOELATING LEERLINGEN OPENBARE LAGERE SCHOOL v.v.v. Hl Contracten volgens algemene regeling Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS a.s. AFD. VOETBAL Workum, 6 mei 1964 F. BURGERLIJKE STAND van 6 tot en met 12 mei 1964 Simon i Verschijnt éénmaal per week Uitgave Fa. T. GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workum Telefoon Redactie en Adm. 05151314 Postrekening 882259 Ondertrouwd: geen Gehuwd: geen Overleden: geen gespecialiseerd in gezelligheidsdranken biedt u de meeste service gruplengte tot 20 meter tot 30 meter De liederen waren gekozen uit de bun del van Joh. de Heer en uit Glorieklok- ken. Ter afwisseling werden door enkele le den Van het zangkoor een drietal gedich ten gedeclameerd. Na het zingen van de liederen werden nog dia’s vertoond van V.orkum en omgeving. Aan het slot van deze avond bracht de directrice een woord van dank aan de léden van het koor. Het was voor allen een gezellige avond, en het was aan de bewoners van het Rust huis te zien, dat zij van hetgeen ten ge hore werd gebracht volop hebben genoten Met het gezamelijk zingen van Ps 63 vers 10 en dankgebed werd deze mooie avond besloten. Ook het punt crediet-verhoging werd aangenomen, zodat het crediet in de re- kening-courant is gebracht op 250.000. en de vaste lening verhoogd tot 324.000.— Daar de rondvraag behoudens enkele practijk-vragen niets opleverde sloot de voorzitter met dank voor de wijze waarop deze vergadering was verlopen. Burgemeester en wethouders voornoemd, B. VAN HAERSMA BUMA De secretaris, VAN DER GOOT LAAT VERZORGEN Meubelhuis Inconé - Workum grup ver- Workum Burgemeester en wethouders van Wor kum brengen ter kennis van ouders en voogden, dat per 1 september 1964 nieuwe leerlingen kunnen worden toegelaten tot de openbare lagere school alhier. De kinderen moeten op 1 oktober de leeftijd van 6 jaar hebben bereikt. Aangifte bij het hoofd der school, de heer Th. Breukelaar. Abonnementsprijs 1.50 per kwartaal per post 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 ct. per m.m. Gruproosters Verschillende typen zijn en worden be proefd. Voorlopig wordt aan roosters van torstaal, T-ijzer of een combinatie van deze twee soorten, bijvoorbeeld langs de stand eerst 9 T-ijzers en verder torstaal, de voorkeur gegeven. Deze roosters worden door diverse fa brikanten in de handel gebracht. Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur .Workum. Woensdagavond j.l. vergaderde de Vereeniging .Plaatselijk Be lang’ onder voorzitterschap van den heer S. S. Hobma, op de bovenzaal van den heer Bonnema. Slechts een 15 tal leden was tegenwoordig. De se cretaris de heer P. de Zwart, memoreerde in zijn jaarverslag, dat door het be stuur 5 vergaderingen waren gehouden; dat het ledental van 61 tot 55 was ge daald; dat door de HIJSM een'afwijzende beschikking was genomen op een inge zonden adres tof telefonische aansluiting van het station en het stoppen der laatste sneltrein van Stavoren, dat in verband -met het laatste verzoek, ook de bemid deling was ingeroepen van het lid der Tweede Kamer voor dit kiesdistrict, als mede zijn medewerking was gevraagd inzake havenverbetering.’ „Verder werd het bestuur gemachtigd: Een verzoek te richten tot den Di recteur der Posterijen en Telegrafie, een doorloopende openstelling van het kan toor van ’s morgens 8 tot ’s avonds 8 te bevorderen. Een audiëntie bij den Minis ter aan te vragen en diens bemiddeling te verzoeken om den laatsten sneltrein uit Stavoren alhier te doen stoppen, of anders de thans voorafgaande boemel- trein na den sneltrein te doen vertrekken.’ Sa sahwat stiet it yn de Friso fan 2 maije 1914. Of dit forslach nou sa bi- langryk is dat it hjir noch wer in kear oernommen wurde moat? My tinkt fan wol, om ’t der inkelde dingen yn steane dy ’t foar dy tiid, tige aktueel wiene. 1 It forsyk om in stasjon oan to slóten op de rykstelefoan. It spoar hie dat ófwimpele. Hwerom, stiet er net by. 2 De léste sneltrein fan Staveren nei Ljouwert yn Warkum stopje to lif ten. Ek dat forsyk wie ófkitst. Mar nou soe dan it bistjür fan Plaatselijk Belang in ünderhald oanfreegje mei de minister. Lit üs ris sjen hoe 't de situaesje doe wie. De léste bommeltrein fan Sta veren nei Ljouwert, gyng, foar ’t de léste boat üt Inkhüzen oan kaem. De sneltrein wachte de boat óf. As men dus fan Inkhüzen kaem en men moast nei ien fan de stasjons tusken Staveren en Snits dan wie der gjin oare wei as stap yn de snel trein Men bleau dan sitten oan Snits ta en moast dan oerstappe op in bommel trein fan Snits nei Staveren. Allegearre wol tige omslachtich en it joech in bulte tiidforlies. Dat léste foral foar de sakelju yn de Südwesthoeke, dy ’t in bulte nei Hollan reisgje moasten. Of Pl. B. resultaet hawn hat, soe ik net sizze kinne, hwant och yn augustus 1914, mei it ütbrekken fan de oarloch rekke it hiele forkear yn disoarder en waerd de tsjinstregeling danich ynkrompen. De earste wiken koe men mar twa- ris deis fan Ljouwert nei Staveren, (en oarsom) komme. Moarns fan Ljouwert om 9 ure en middeis healwei fiven; fan Staveren middeis om 1 ure, de earste gele- genheit, en jouns healwei njoggenen de twade en léste trein fan de dei. Doch der sille wy it hoopje ’k letter wolris oer hawwe. Mar, hwat ik wol wit is, dat in jier nei it forsyk fan Plaatselijk Belang pm de léste sneltrein fan Staveren yn Warkum stopje to liften, (dat wie april 1915) de tsjinstregeling wer yn safier normael wie, dat men noch altyd troch moast nei Snits en dan bommeljende werom nei Warkum. S'opje yn Drylst; Alde- gea en Nijhüzum. Minsken noch ’n ta hwat hie men doe dochs al in plesier fan jin sinten. Ja, of net fansels. Noard 69 Telefoon 306 b.g.g. 437 Aanv. 4.15 uur Vertr. 1.20 uur Aanv. 2.30 uur Aanv. 6 uur Workum IA - Dr. Boys IA Aanv. 4.15 uur Bolswardia 1B - Workum 1B Vertr. 3.45 uur Programma zaterdag 16 mei 1964 Kelderinhoud Voor het berekenen van de benodigde kelderinhoud kan worden aangehouden dat er per dag per stuks grootvee gemid deld 50 1 mest en gier wordt geprodu ceerd. Per stuks grootvee moet er dus per maand een kelderruimte zijn van 1.5 m3 inhoud. De mogelijkheid om de mengmest gere geld uit te kunnen rijden speelt bij dit systeem een grote rol gezien de kosten voor opslagruimte van deze mest. De Rijkslandbouwvoorlich- ‘tingsdienst Tj. de Jong PLAATSELIJK NIEUWS ,Z.V.W.’ Begunstigd door prachtig zeilweer werden Hemelvaartsdag, 7 mei, de eerste en tweede seriewedstrijd gehouden op de Grote Gaast- en Zandmeer, terwijl de derde wedstrijd zaterdag 9 mei gezeild werd. Op Hemelvaartsdag was de 16 M2 klasse A met dertien deelnemers zeer goed bezet in de B klasse startten, mede doordat en kele zeilers hun boten nog niet klaar hadden slechts twee deelnemers. Over alle drie wedstrijden gerekend was het Adonis die het hoogste aantal punten behaalde n.l. 3264, gevolgd door Sietske met 2595 punten. Hirondelle behaalde 2440 punten en Windekind 2004. Uitslag 16 M2 klasse A. Ie Wedstrijd 1 Adonis, D. Venema; 2 Hirondelle, S. H. Schaap; 3 Windekind, A. Visser; 4 Aeolus, P. Dijkstra 2e Wedstrijd 1 Sietske, F. J. Robijns; 2 Hirondelle, S. H. Schaap; 3 Aeolus, D. Venema; 4 Pionier, W. Voets. 3e Wedstrijd 1 Adonis, D. Venema; 2 Sietske, F. J. Robijns; 3 Windekind, A. Visser; 4 An neke, I. Valk. 16 M2 klasse B. alle wedstrijden 1 Sidias, S. Kalksma, Oudega (W) De eerstvolgende wedstrijd wordt ge houden, 30 mei, op de Oudegaaster Brek- ken. Starttijd half drie. Vlak voor de stalperiode begint is het gewenst een schotje van 15 cm hoogte aan het eind van de grup te plaatsen, zodat er enig water in de grup gezet kan wor den. Bij grotere afstanden tussen kelder en stal maakt men gebruik van een putje (100 x 100 x 150) vlak achter de Stal en rioolbuizen (40 cm doorsnee) naar de kelder. NIEUWE MOGELIJKHEDEN BIJ DE MENGMESTAFVOER Voor bedrijven waar zeer weinig of helemaal geen strooisel wordt gebruikt en de vaste en vloeibare uitwerpselen ge mengd worden afgevoerd uit de stal, is thans een aantrekkelijk systeem van mestafvoer in ontwikkeling. Standlengte, standbreedte en standaf- werking Wat de standlengte betreft, zal men re kening moeten houltn met een kortere stand dan de oorspronkelijke voor het bedrijf geldende stalmaat. Wat de stand breedte betreft, hiervoor kunnen dezelfde maten worden aangehouden als bij de ge wone grupstallen. Doordat geen of weinig kort strooisel gebruikt wordt, moet de stand goed geïso leerd zijn, b.v. met een rubbermat. Ook andere materialen zoals een klinkervlij- laag, klinkerisoliet, stallitestrich, kunnen worden toegepast, mits fijn af geschuurd. Om beschadiging van de hakken en te sterk afslijten van de klauwen tegen te gaan is bij deze laatste harde standaf- werkingen enig kort strooisel zoals b.v. kaf, zaagsel of iets dergelijks gewenst. De stand kan gelijkvloers met de roos ters worden gelegd of met een hoogte verschil van ±10 cm. In het laatste ge val houdt men de koeien beter schoon. Grupdiepte, grupbreedte en roosterbreedte Afhankelijk van de gruplengte wordt Grupvorm en afwerking De rechthoekige vorm, met iets afge ronde hoeken, verdient de voorkeur. Bo dem en wanden moeten zo glad moge lijk worden afgewerkt. De bodem moet zoals reeds werd gemeld horizontaal worden gelegd. Vorige week waren 2 dagen gere serveerd voor de friese Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer en wel de eerste dag te Makkum en de tweede in ons stadje Tijdens deze vergaderingen werden ve lerlei aspecten van de recreatie bespro ken en kwam men tot de conclusie, dat de meeste succesvolle opzet is gebleken particulier initiatief en gemeentelijke medewerking De deelnemers kwamen door een boot tochtje onder de indruk van de weldadige rust, welke rond Workum nog te vinden is. We hopen dat de vele pogingen die VVV onderneemt om een bescheiden ge deelte van de toeristen te trekken, en aangenaam bezig te houden, mag slagen, kom. Daar de secretaris de heer E. U. Dijk stra niet aanwezig kon zijn, werden de notulen gelezen door de 2e secretaris de heer S. Sj. de Witte, welke werden goed gekeurd. Uit de mededelingen van de beheerder bleek dat in het afgelopen seizoen totaal 13.600.000 kg nat produkt verwerkt was, waaruit 3800 ton gedroogd product gefa briceerd werd. Deze productie was ruim 500.000 kg lager dan in 1962. De zomer van 1963 was niet best, zodat maar een paar topweken konden worden genoteerd van ruim 200 ton gedroogd product. De afschrijvingen op gebouwen en machines was ƒ7 7.000.op het vervoer materiaal ruim 30.000.en 3.000.op het materiaal. In totaal dus ruim f 110.000 Bezien we het financiële gedeelte dan moet worden opgemerkt dat het geen best jaar voor de vereniging is geweest. Een jaar van hoge kosten en lage productie. Ook in de afdeling handelsdrogen kwa men niet de voordelen die waren ver wacht, daar de grote invoer van ameri- kaanse pellets de prijs erg drukte. Van de in totaal ruim 600 ton gepro duceerde mest, is ruim 300 ton verkocht tegen behoorlijke prijzen. Over een vraag over het optreden van schimmel bij opslag brok ontwikkelde zich een bespreking waaraan door ver schillende leden werd deelgenomen en de vraag kwam naar voren of het ook gewenst zou zijn plastic-verpakkingsma teriaal te gebruiken. De beheerder ziet nog niet veel heil in plastic verpakking en heeft een partij 4-wandige papieren zakken gekocht, daar dit tot op heden toch wel de meest geschikte verpakking is. Aan een verzoek om proeven te nemen met plastic en de werking te testen worden voldaan. In elk geval zal als dit goede resultaten heeft, overgegaan moe ten worden tot een gekleurd plastic om de caroteen te bewaren. Namens de financiële commissie bracht de heer W. Harders rapport uit en stelde vast dat de financiële positie van de ver eniging goed is en verzocht de balans en exploitatie-rekening goed te keuren, waartoe zonder opmerkingen werd be sloten. Als opvolger van de heer Harders werd in deze commissie benoemd de heer D. Kooistra te Allingawier. Bij de bestuursverkiezing werd met 59 van de 61 uitgebrachte stemmen herko zen de heer E. U. Dijkstra. Gezien de kostprijs, lonen etc. kwam het bestuur met het voorstel de droog- prijs iets te verhogen en te brengen op 10, 11 en 12 cent per kg voor pak. In brok- vorm zal een cent meer in rekening wor den gebracht. Veel belangstelling uit de praktijk Er is reeds veel belangstelling voor de afvoer. In plaats van een eenvoudige handschuif, waarmee de mengmest naar de vlak achter de stal gelegen kelder wordt geschoven, maakt men nu gebruik van een diepe groep afgedekt met roosters De ervaring heeft geleerd, dat de mest in deze diepe groep, waarvan de bodem horizontaal ligt, zonder-meer naar de kelder drijft. GEMEENTE—REINIGING Belanghebbenden worden er op gewe zen, dat j week van 17 t/m 23 mei a.s. de haardas en vuilnis inplaats van op dinsdag 19 en vrijdag 22 mei a.s. zal wor den opgehaald op woensdag 20 mei en vrijdag 22 mei a.s. HET ALCOHOLGEBRUIK STIJGT Hieronder volgen enkele cijfers ver strekt door het Centraal Bureau voor de Statistiek, den Haag over het gebruik van alcoholhoudende dranken per hoofd van de bevolking. Bier in 1938: 14,9 liter; in 1946: 19,1 liter; in 1963: 31,1 liter Gedistilleerd in 1938: 1,46 liter; in 1946: 1,27 liter; in 1963: 2,88 liter Wijn in 1938: 1,09 liter; in 1946: 0,57 li ter; in 1963: 2,60 liter. Er is iets veranderd In kringen waar dat vroeger niet zo vanzelfsprekend was, heefij de alcohol toegang gekregen. Er wordt méér gedron ken door vrouwen, door jongeren en steeds meer in de gezinnen. In vele winkels staan de flessen wijn en bier uitgestald. Niet alleen bij de kruidenier en groenteboer, maar ook bij de melkhandel en zelfs bij de slager en de sigarenwinkelier. Geboren: Frederica Catharina d.v. Si mon Jan Oudeboon en Anny van derMeu- len. Gerdina Gerarda Maria d.v. Dominicus Jan Kuipers en Cornelia Maria Over- mars. IJbeltje Catharina d.v. Sjoerd Wiersma en Baukje Kuipers. LEDENVERGADERING COOP. GRASDROGERIJ 6 mei. Het was tegen 8 uur toen de voorzitter de heer M. J. van der Zijpp de vergadering opende en hoewel de be langstelling niet erg groot was, toch hoopte op een goede samenspreking in het belang van de leden en van de dro- gerij, vooral riep de voorzitter de heer van der Ley, directeur de V.C.G. wel- Workum - Zeerobben ’t Fean 2 - Workum 2 Workum 3 - De Walde 2 Workum 4 - TOP 1 Alcohol is niet onschuldig Bij de Medische Consultatiebureaus voor Alcoholisme staan duizenden pa tiënten ingeschreven. Men schat het to taal aantal op ruim 40.000. Ieder jaar melden zich bij de bureaus 3.300 nieuwe patiënten. 25 procent hiervan is jonger dan 30 jaar. In het verkeer is alcoholgebruik le vensgevaarlijk. Zelfs een heel matig ge bruik kan tot ongelukken leiden. Van de onherroepelijke veroordelingen wegens overtreding van de Wegenverkeerswet was 65 procent te wijten aan alcoholge bruik. U behoeft maar uw dagblad te lezen en u hebt geen statistiek nodig om te kun nen concluderen, dat de gezellige bor rel en het beste bier in het verkeer voor iedereen groot gevaar betekenen ZANGAVOND Op uitnodiging van de directrice heeft het Interkerkelijke Evangelisatie koor, maandagavond in het Bejaarden Centrum Mariënacker een negental Lie deren gezongen. de grupdiepte onder het rooster bepaald, grupdiepte 75 cm 85 cm Indien zonder grote kosten de dieper gemaakt kan worden, dan dient dit aanbeveling. De grupbreedte met inbegrip van de sponningen moet 80 cm zijn; de roosterbreedte is dan 79>/2 cm. Bij een smallere grup van b.v. 70 cm komt er meer mest op de achtergang. WORKUM. Aan de Zuivel vakschool te Hoorn, slaagde voor het diploma assi- stent-directeur in het zuivelbedrijf onze oud-stadgenoot de heer Tj. D. Dijkstra te Ursem (N.H.) Voorlichting en hulp zijn en blijven nodig Om voorlichting over alcohol en de gevaren hieraan verbonden goed te kun nen geven en voor de hulp aan de pa tiënten is geld, veel geld nodigWij weten het: er wordt dikwijls een verzoek om steun 'tot u gericht. Begrijpelijk. Ondanks allerlei voorzie ningen is er in ons land nog altijd geld nodig, dat door particulieren bijeenge bracht moet worden. In de week van 18 tot en met 23 mei wordt er in uw gemeente gecollecteerd door drankbestrijders, die dit werk ge heel vrijwillig doen. Laat de collectant niet voorbij gaan zonder uw handtekening op de aange boden lijst te hebben gezét of zonder dat u uw gift in de collectebus hebt gedepo neerd. Aansluiting Grup Kelder Op de plaats waar de grup eindigt, moet een schuif kunnen worden aange bracht, die tijdens het leegpompen van de kelder (eventueel tijdens het roe ren) de stank buiten de stal moét houden

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1