Gaastra’s Boekhandel - Workum I I I I I wo’rkumer krant SPOORBOEKJES SOLEX™ Nieuws- de gemeenten Workum, Hindeloopen Advertentieblad en voor Zuidwesthoek van Friesland en S.V.W. agenda Wasautomaten Bij fa. G. S. Visser Zn. a’ Fyftich jier iyn HAYE VAN DER WERF FA. WESTERNUIS Fré de Boer RADIO HINGST uw RADIO SN TELEVISIE AUTO" VERHUUR met en zonder chauffeur (All-risk verz.) O ggggfe IJEME DE BOER 87ste JAARGANG VRIJDAG 22 MEI 1964 No. 20 Officiële BURGERLIJKE STAND Gemeente Workum PLAATSELIJK NIEUWS a.s. Meubelen van Inconé gaan een mensenleeftijd mee Inconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid verkrijgbaar bij reyer flapper telefoon 387 - workum DE SPECIAALZAAK VOOR Merk 27—28 Telefoon 358 mededelingen ORGELCONCERT S» ONDERGOED voor de nieuwe dienstregeling ingaande 29 mei af 1.verkrijgbaar in ■i Contracten volgens algemene regeling Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf «MM TWEEMAAL OPELS Ut de Friso fan 2 maeije 1914. V.W. BUSJES CHEVROLETS Programma zaterdag 23 mei 1964 Workum, 14 mei 1964 Van 13 tot en met 19 mei 1964 Geboren: Geen Ondertrouwd: Geen Overleden: Geen F. Telefoon Redactie en Adm. 05151314 Postrekening 882259 Verschijnt éénmaal per week Uitgave Fa. T. GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workum gespecialiseerd in gezelligheidsdranken biedt u de meeste service Gehuwd: Jan Okke Joseph Slippens, 26 jr, te Sneek en Alberta Johanna Albada Jelgersma, 24 jr, te Workum OPBRENGST COLLECTE De collecte voor de Nationale Kin derbescherming ,Sakor’ heeft in Workum en Heidenschap 455,10 opgebracht. AFD. VOETBAL Fr. BoysWorkum Folkloristische gebruiken De derde Pinksterdag wordt voorname lijk nog in ere gehouden in de Zaanstreek en op tal van plaatsen in Zeeland. En He*; hoofd van het gemeente bestuur voornoemd, B. VAN HAERSMA BUMA NOEM KWALITEIT BIJ ZIJN NAAM: VASA! Heren-ondergoed in het veel gevraagde, gezonde netweef- sel. Heren-singlet Heren-slip Meubelhuis Inconé - Workum LAAT VERZORGEN 4.50 4.50 randeerd .werkloze’ dagen. Toch zijn er van die merkwaardige data, waarop in het overgrote deel van het land normaal wordt gewerkt, terwijl men in bepaalde streken er niet over prakkizeert om aan de dagelijkse arbeid te gaan. Traditiege trouw blijft men thuis van zijn fabriek of kantoor en er is geen enkele werkge ver die er over denkt op zo’n dag zijn ondergeschikten op te roepefi. Een voorbeeld van een dergelijke offici- euse dus niet erkende maar door de jaren heen toch vastgestelde dag vrijaf ia Pinksterdrie’, de derde Pinksterdag. En denkt u nu niet, dat het instellen van deze 3e Pinksterdag is geschied om de mensen wat te laten uitblazen van hun activiteiten van de twee vóórgaande da gen. Neen, want op Pinksterdrie hebben ital van gebeurtenissen plaats, waarbij elk jaar de folklore weer volledig herleeft. Abonnementsprijs f 1.50 per kwartaal per post 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 ct. per m.m. In de Martinikerk te Bolsward wordt op zaterdag 6 juni aanstaande he1! derde nationale orgel-improvisatie-concours ge houden. Naar bekend, brachten de beide voorgaande concoursen het tot een suc ces: het niveau lag hoog, de publieke be langstelling was groo'i en de winnaars kregen uitnodigingen om aan het inter nationale orgel-improvisatie-concours in Haarlem deel te nemen. Bolsward vol deed dus inderdaad aan het doel, dat de organiserende stichting zich had gesteld: jonge organisten (maximum leeftijd 35 jaar) te stimuleren de moeilijke en toch zo belangrijke improvisatiekunst intensief te beoefenen en bovendien den lande te presenteren welk talent beschikbaar blijkt Dit jaar zullen de organisten Frans van Doorn uit Haarlem, Addie de Jong uit Delft, Gerard Muts 'uit Soest en N.A.M. Waasdorp uit Bloemendaal zich aan het vermaarde Hinsch-orgel zetten om te trachten de hoogste eer gesymboli seerd in de zilveren noot’ te beha len. De jury'bestaat uit de heren dr. An thon van der Horst, Herman Strategier en Albert de Klerk. De thema’s werden ge componeerd door Piét Post. Het concours wordt door de radio uitgezonden. In de afgelopen jaren is het nationale concours uitgegroeid tot een komplete or geldag. Dit moge blijken uit het feit, dat Albert de Klerk, in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten én Wetenschappen speciaal voor deze ge beurtenis een konsert voor koororgel en orkest komponeerde en dat zelf, in sa menwerking met het Frysk Orkest onder leiding van Alfred Salten, zal uitvoeren op het pas in de kerk geplaatste, door de firma Vierdag uit Enschede met zorg gebouwde koororgel. Een bijzonder boei end en interessant gebeuren in ons land, dat met dit soort komposities nauwelijks wordt verwend. Het concours begint om twee uur ’s middags met inleidend orgel spel door Wim Sevinga uit Ermelo. Reeds nu is de belangstelling uit binnen- en buitenland groot. (terrein Drachten) Vertrek 2.30 uur Workum 2Zwaagwesteinde 2 Vertrek 3.15 uur Aanvang 5.00 uur Vertrek 4.15 uur Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur en van de Commissaris der Koningin in de provincie Friesland, Mr. Linthorst Homan. Dat deze gelukstelegrammen zeer ge waardeerd werden spreekt vanzelf en dit vormde met de vele tastbare herin neringen een hoogtepunt op deze zo zel den beleefde dag. We hopen dat deze echtparen nog lang met vreugde en dank op deze dag mogen terugzien. NOG GEEN DOMINEE Ds. A. P. Peschar te Ballum-Hol- ‘lum op Ameland heeft bedankt voor het beroep dat door de Ned. Herv. ge meente alhier op hem werd uitgebracht. ZEILSUCCES Bij de te Grouw gehouden zeilwed strijden behaalde G. van Wieren een 2e prijs en H. S. Schaap een le prijs in de 16 m2 B-Klasse. Workum 3Balk 4 TOP 2—Workum 4 Zwaluwen IAWorkum IA Vertrek 2.30 uur Oeverzwaluwen 1BWorkum 2B Vertrek 3.30 uur PINKSTERDRIE Niet erkende feestdag wordt op vele plaatsen als vrije dag genoten Het aantal vrije dagen, dat iedere Ne derlander, buiten zijn vacantie om ge niet, wordt van overheidswege elk jaar zorgvuldig vastgesteld. Tweede Paas- en tweede Pinksterdag, Hemelvaartsdag, Koninginnedagom maar eens een paar voorbeelden te noe men, zijn voor iedere vaderlander gega- EXCURSIE WORKUMERWAARD Begunstigd (door prachtig zomer weer had de buurtvereniging ,Oer de Dolte’ j.l. zaterdag voor haar leden een excursie naar de Workumerwaard geor ganiseerd. Een vijftiental leden, waaronder drie da mes, hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om op deze manier het vogel leven, op dit ongerepte stukje natuur, eens wat beter kennen te leren. Mede door de bekwame leiding van de heren de Groot, Hoekstra en Zijlstra konden heel wat vogelsoorten (o.a. kokmeeuwen en visdiefjes) aanschouwd worden. En kele amateurfotografen maakten een aan tal foto’s welke straks met festiviteiten tentoongesteld zullen worden. Al met al is dit een zeer geslaagde middag geweest en het bestuur heeft dan ook besloten, indien mogelijk, van deze excursie een jaarlijkse traditie te maken. Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 deelnemende sen. groepen 195 en het aantal deelnemende junioren groepen 895 bedroeg, hetgeen een record aantal deel nemers betekende, sinds de tochten wer den gehouden. Steeds meer scholen, jeugd-, gymna stiek- en wandelverenigingen nemen aan dit grootste wandelsportgebeuren in groepsverband deel, zodat ook dit jaar weer een stijging van het aantal deelne mers wordt verwacht. VOETBAL Door de overwinning van Friesche Boys is een beslissings wedstrijd tussen Workum en deze club noodzakelijk ge worden, welke club zich kampioen van de 4e klas KNVB zaterdagmiddag mag noemen. Daar de scheidsrechter niet op kwam voor de bekerwedstrijd Workum-Zeerob ben, werd deze afgelast. f AVOND—VIERDAAGSE De Noord Nederlandse Wandelsport Bond organiseert de Avond-Vierdaagse en Jeugd Avond-Vierdaagse wandeltochten dit jaar in de week van 8 t/m 13 juni in 52 plaatsen in de drie noordelijke pro vinciën en het noorden van Overijssel De afstanden bedragen voor senioren 3 x 15 en 1 x 20 km. en voor junioren 4 x 10 km. Ook kan weer worden deel genomen aan één dagtocht. Deze tochten, welke zich in een steeds stijgende belangstelling mogen verheugen worden voor senioren dit jaar voor de 20e maal en voor de junioren voor de 13e maal georganiseerd. In 1963 bedroeg de totale deelname ruim 30.250, waaronder ruim 22.000 junioren, terwijl het aantal GOEDKEURING UITBREIDINGSPLAN Het hoofd van bet gemeentebestuur van Workum maakt bekend, dat de gedepu teerde staten van Friesland bij hun be sluit dd. 20 april 1964, no 233, le afd. hebben goedgekeurd de door de gemeen teraad in zijn vergadering van 10 juni 1963, no. 28, vastgestelde ontwerpen tot herziening van de uitbreidingsplannen in onderdelen en in hoofdzaak, met bijbe horende dwarsprofielen, bebouwingsvoor- schriften, toelichtende beschrijving en nadere bepalingen. Het goedgekeurde plan in hoofdzaak, alsmede het plan in onderdelen, zomede het plan in onderdelen voor de Worku- merzool, liggen met de bijbehorende be- bouwingsvoorschriften e.d., voor een ieder ter gemeentesecretarie ter inzage. Belanghebbenden, die tijdig bij de ge meenteraad bezwaren tegen deze plannen c.a. hebben ingediend, kunnen binnen een maand na heden bij de Koningin beroep instellen. Mary Pickford, die in verschillende Euro pese hoofdsteden op zoek is naar haar oude films. Zij kan nog geen afscheid nemen van haar jeugd. Uiterlijk mag er verschil zijn tussen nu, links (71) en de ster uit de twintiger jaren, innerlijk tracht zij even jong te blijven. ELFSTEDENTOCHT Traditiegetrouw had de Friesche Motorclub weer de elfstedentocht uitge schreven en om het toeristische aspect te verhogen was voor de le Pinksterdag weer een tocht georganiseerd voor bui tenlandse deelnemers. We spreken in onze provincie nog wel eens iets geringschattend over dit eve nement, maar het zegt .toch wel iets als we weten dat veel deelnemers reeds meer dan duizend kilometer achter het stuur hebben gezeten voordat ze aan deze tocht gaan deelnemen. In ons stadje geeft dit altijd een ge zellige drukte en degenen die mee op de stilte gesteld waren, konden zich op de camping best vermaken. Tientallen tenten waren opgesteld en onder begunstiging van het fraaie weer werd onze IJsselmeerkust meer dan eens als een ideaal vacantie gebied be stempeld. WORKUM. Vorige week donderdag be leefde Workum het unieke feest dat twee echtparen die dag hun diamanten hu welijksfeest mochten vieren. De echtparen Plantinga-Haanstra en Sterk-Kaspersma mochten elk een tele gram ontvangen van H. M. de Koningin Workum. Voor de rechtbank te Leeuwarden werd Woensdag behandeld de beleedigingszaakz Ondank is ’s werelds loon en dat bleek ook weer uit deze zaak. In den avond van 23 Maart hebben de politieagenten J. Oppenhuizen en R. de Jong alhier een dronken schipper, den 47 jarigennaar huis gebracht. Toen hij echter aan boord was heeft hij de agenten beleedigd door hen uit te schelden. Bij de behandeling zijner zaak isafwezig. Eisch 15 boete of 10 dagen hechtenis.’ Makkum. Gister was het 150 jaar geleden, dat de eerste steen werd ge- i legd van den oliemolen, die thans wordt gedreven door achterkleinzoons van den stichter.’ i ,De Raad van Scheemda heeft besloten om den Wilhelminaboom, een mooi- i en raskastanje die in 1898 ter herinnering aan de Kroningsfeesten op he; school- i plein werd geplant, te verwijderen met het oog op de plaatsing van den. draaimolen, waarvoor anders geen geschikte plaats bestond.’ ,Voor de schoonmaak noteren wij Goud-, zilver- en koperbrons op ijzer hout, gips, glas porcelein etc., geeft een duurzaamen en schoonen glans. De doos- jes voorzien van penseeltje en blikje voorhet aanmengen, a 8, 10 en 12 cent.’ Jonge ja, en hwat wie de petroalje lampe den wer moai as men der sa’n i stealtsje fan dat goudbrüns op smart hie. En in bus flierverwe fan in kilo koste neffens deselde adveriinsje mar twa kwartsjes. In fleske ,huishoudvernis, (rood, mahonie en zwart) voor stoelen en an- dere meubelen 10 cent per fleschje.’ It hüshimmeljen doe en nou, is grif wol hwat in great forskil. Workum. Zondagmorgen keerden kex-Kgangers per wagen huiswaarts. Op de Bagijnebrug gekomen schrok het paard eensklaps voor een wapperende vlag. De boom die gewoonlijk overgehaald wordt om de brug te draaien werd vernield, gelukkig voor de inzittenden, wist de heer F. Th. N. het paard nog juist op tijd te grijpen, zoodat verdere onheilen voorkomen werden. Ja, sa sneintomoarns as de tsjerken üt kamen, wie 't sa de stêd lans altyd i lang net feilich, hwant tink er om dat in bulte boeren hastich wiene om thüs oan de kofje to kommen. En dan wie ’t tsjin elkoar jeije. i Ut de Friso fan 9 maeije: ,De Voorj aarspaardenmarkt te Workum wordt gehouden op Maandag den i 25 Mei 1914’. Hynstemerk, en dat bits jutte yn dy tiid, dat Otte en Ybeltsje wer under ’e i Waech sitte soene to oaljekoekbakken. En dat wy dan in sint krigen om in oalje- koek to keapjen Mar ik leau net dat wy oait lekkerder hawn hawwe as dy’t dizze minsken bakten. Dat der fyftich jier lyn ek tige krasse aide minsken wiene biwiist in bi- richt üt ’e Lemmer. ,Als bijzonderheid mag zeker wel worden vermeld, dat de bijna 85 jarige verpleegde in het diakoniehuis te Lemmer, Jan Zeldenthuis, reeds de vorige Woensdag in zee daar heeft gebaad. De oude heer was daarmede weer, evenals vorige jaren de eerste van de vele personen, die daar in zee baden. Hij sloeg i de laatste jaren bij gunstig weer geendag over.’ Dit wie dus wol hwat men dan neamd ,in skjin aid man.’ Al in great forskil mei in frijhwat jongere man, dy ’t yn ynrjochting opnommen wurde moaste en dy ’t sa ’t skynt yn gjin jierren ek marin drup wetter op syn lichem hawn hie. i Hwant mei griene sjippe, in bjinder en waerm wetter moast er ,reinige’ wurde, sa lés ik. Doch dat forhael sil ik jimme mar bisparje.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1