M WORKUMER KRANT I SOLEX"” Pypskoft de gemeenten Workum, Hindeloopen Advertentieblad Nieuws- voor en Friesland Zuidwesthoek van en Bij fa. 6. S. Visser Zn. Wasautomaten auto*** verhuur WORKUM 1 KAMPIOEN S.V.W. agenda EFKES FA. WESTERN U IS RADIO H1NGST uw RADIO EN TELEVISIE Fyftich jier lyn VRIJDAG 29 MEI 1964 87ste JAARGANG No. 21 HAYE VAM DER WERF PLAATSELIJK NIEUWS aid. Voetbal Meubelen van Inconé gaan een mensenleeftijd mee Inconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid Merk 27—28 Telefoon 358 DE SPECIAALZAAK VOOR Fré de Boer IJEME DE BOER I DE TOREN VAN PISA ZAL NOOIT VALLEN ®ra Contracten volgens algemene regeling Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS Gecostumeerde F. TOERISTEN—ROBOT Verschijnt éénmaal per week Uitgave Fa. T. GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workum Telefoon Redactie en Adm. 05151314 Postrekening 882259 gespecialiseerd in gezelligheidsdranken biedt u de meeste service Abonnementsprijs 1.50 per kwartaal per post 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 ct. per m.m. Een nieuwtje, een soort praatpaal helpt de toeristen nabij Wasser burg aan commentaar in hun eigen taal over wat er in de omtrek te zien is. De robot spreekt Duits, kngels, Italiaans of Frans al naar verkiezing Nu is het niet moeilijk meer in Beieren de mooiste plekjes te vinden WORKUM. Te Sneek slaagden dezer dagen voor het diploma typen, onze stad genoten de dames I. Dade en T. Twijnstra De Directeur der N.V. Zeebad Hindeloopen.’ Wy sille in oare kear wolris sjen yn hoefier dit feest slagge. Workum 1 - Zeerobben Workum 2 - ONS 3 Workum 3 - YVC 3 Workum 4 - Zeerobben 4 Heeg 1B - Workum 2B Workum IB - QVC 2B LAAT VERZORGEN Meubelhuis Inconé - Workum met en zonder chauffeur (All-risk verz.) 'v Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 vlakte ineens onder handen te ne men. Enige spreiding is wenselijk. Er moet ook niet te laat worden be gonnen met het maaien van het eerste hooiperceel, omdat er anders grote kans bestaat voor vergroeid hooi op de laatst te maaien percelen. Bemesting en verzorging grasland Het is natuurlijk buiten discussie dat het grasland een zo goed mogelijke ver zorging moet krijgen. In het huidige sta dium wordt vooral gedacht aan het ge ven van stikstof en het eventueel spreiden van de mestflatten door middel van de weidesleep. Laat men niet te karig zijn met de stikstof na de eerste snede. Im mers vele schuren zijn leeg en op ver schillende bedrijven is reeds een grote op pervlakte benut voor weiden. Waar zulks nodig is, geve men nog eens fosfaat en/of kali. In het voorgaande werden enkele mo menteel op het weidebedrijf van belang zijnde punten genoteerd zonder aanspraak op volledigheid te maken. Ze werden ter sprake gebracht, omdat een juist beweidingssysteem en een vol doende voorraad wintervoer van goede kwaliteit voor het inkomen van de vee houder van groot belang zijn. De Rijkslandbouwvoorlich- tingsdienst J. Boerstra Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur VAN DE 4e KLAS A Op het prachtige veld van Drachtster Boys vond zaterdag jl. de beslissingswed strijd tussen Workum en Friese Boys Programma zaterdag 30 mei 1964 AFD. VOETBAL Aanv. 4.15 uur Aanv 2 uur Vrijdagavond 7 uur Aanv 6 uur Vertr 2.15 uur Aanv 3.15 uur Beurs van Berlage in Amsterdam, het Rijksmuseum, de Torensluisbrug en de Nieuwe Kerk,de kerk in Monnickendam en een oude Romeinse toren nabij Keu len. ,De toren van Pisa is al lang voor de oorlog door Mussolini voldoende on dersteund; hij liet cementinjekties in de ondergrond drukken, en zo is de bodem .verstijfd’. De toren weegt ongeveer 14.000 ton, dat «etekent een druk van tien kilo per vier kante centimeter cement-bodem; dan is er echt geen extra-verstevigmg meer no dig’. Als de Italianen toch per se de toren nog meer steun willen geven, dan weet de heer De Waal daarvoor een veel een voudiger, goedkopere en betere oplossing dan professor Colonnetti: ,Dan persen wij rondom de toren onze palen in de grond, en die palen verbinden wij onderling met betonnen balken. Die balkenring vormt dan de basis voor een betonorkest van voorgespannen beton, dat wat krapper is dan de torenomvang. Als we dat gedaan hebben, staat die toren vaster dan een huis. En dat kost ze dan nauwelijks êên miljoen gulden Misschien zouden Bonannus en Wilhelm het prettig vinden, als meneer De Waal hun toren redt. Misschien vinden de Itali anen dat óók wel. Ook Workum II kampioen In de 2e klas FVB is de kampioen nu ook bekend. Zaterdag j.l. speelde de belangrijkste mededinger naar de titel ONS III tegen HJSC II. De Snekers verloren deze voor hen belangrijke wedstrijd. Door dit resul taat zijn de Workumer reserves .zonder zelf te spelen kampioen van hun afde ling geworden. Zij moeten nog een paar wedstrijden spelen, maar zij zijn onbereikbaar voor de andere ploegen. Ook Workum IV gooit hoge ogen naar het kampioenschap in hun afdeling want zij staan er zeer gunstig voor maar de laatste loodjes wegen het zwaarst. Er zal dus voor moeten worden gevochten. Door deze resultaten heeft de SVW dit jaar weer geducht van zich doen spreken, De voederwinning Tentijde van het schrijven van dit ar tikel (21 mei) zijn reeds op verschillende bedrijven kuilhopen gemaakt, terwijl men op andere bedrijven aanstalten maakt om hiermede: te beginnen. EnkeXe punten vragen hierbij thans de aandacht. een voldoende luchtdichte afdekking denkt u bij gebruik van een plastic hoes ook aan de afsluiting aan de voet van de hoop? hebt u de plastichoes op dichtheid gecontroleerd? zijn er voldoende maatregelen ter afwering van de regen genomen? ook bij voordroogkuil onder een plas- tichoes in een flink zware bedekking nodig. Bij het hooien vraagt het volgende o.a. de aandacht is de hooiventilatie voor gebruik ge reed? zo gebruik gemaakt moet worden van de diensten van de loonwerker, is dat dan al besproken met deze per soon? onder normale omstandigheden is het niet wenselijk een te grote opper- 0’ De beweiding Hierbij is zeer belangrijk, dat voldoende gras voor de dieren beschikbaar is. Laat men hierbij niet te zuinig noch te royaal zijn. De kwaliteit van het weidegras is natuurlijk ook van gewicht. Moeten qe koeien onverhoopt in een te lang gewas worden ingeschaard, dwing ze dan niet het land kort af te weiden. Beter is het dan genoegen te nemen met een langere stoppel. De vraag welk systeem (omweiding of rantsoen) het beste is, is o.i. echt niet van overwegend belang, als het voorgaande in acht wordt genomep. Verder mogen sommige boeren zich wel eens afvragen of bij voedering in het land echt steeds wel nodig is in die mate als zij plegen te doen. Grote aandacht voor de beweiding is noodzakelijk, omdat het merendeel van de melkproduktie op het doorsnee be drijf ’s zomers wordt behaald (gemid deld 2500 kg zomermelk per koe.) Dit geldt temeer, omdat het in de zomer mogelijk is goedkope liters te melken. nen zichtbaar vermoeid te worden, zodat de betere conditie van de Workumers de doorslag gaf. In de 4e minuut van de laatste verlenging gaf Jan Tjalsma een pass naar rechtbinnen Fré Boersma, die de bal in de uiterste rechter benedenhoek plaatste. Hierna werd het hele veld over stroomd door de Workumer supporters met spandoeken en toeters. In optocht kwam de stoet later Workum binnen, dat inmiddels op de hoogte was gebracht en de vlaggen had uitgestoken. In de Wijnberg vond de receptie plaats. Hier werden de spelers in de bloemetjes gezet. Enkele sprekers voerden hierna het woord o.a. De burgemeester van Wor kum Mr. B. van Haersma Buma die zei er trots op te zijn dat hij in zijn stad zo’n goede ploeg had die de naam van Workum elders hoog weet te houden. En de heer A. Werumeus Buning na mens Plaatselijk Belang, die de heer Haga een asbak met inscriptie aanbood. Hierna werden ook trainer Haga en echtgenote in de huldiging betrokken, omdat hij de man is geweest die Wor kum zo uitstekend en met veel enthousi asme en geduld naar de top in deze klas heeft gebracht. plaats. De winnaar zou zich kampioen van de 4e klas A mogen noemen en zou daarmee tevens automatisch promoveren naar de 3e klas. Onder stralende weersomstandigheden, met de wind dwars over het veld, ver richtte Workum de aftrap. Het was aan beide ploegen te zien dat de zenuwen hen parten speelde. Dit was vooral merkbaar aan de slechte en vaak slordige combinaties. Het was Wor kum die de eerste doelrijpe kans kreeg. Midvoor Venema kreeg een bal vanuit de achterhoede toegespeeld, speelde zich vrij, en had alleen de keeper nog voor zich, maar hij schoot tegen de goal op. Doch de gevaarlijkste aanvallen waren toch aan de andere kant. Maar door goed ingrijpen van keeper Genee, die deze middag uitstekend op dreef was, hadden, deze aanvallen geen resultaat. Maar de talrijke Workumer supporters konden in de 25e minuut het eerst jui chen, toen linksbuiten Deinum de bal van rechts toegespeeld kreeg en zijn strakke schot verrastte de keeper volkomen, zo dat Workum een 10 voorsprong had. Twee minuten later was het bijna weer raak maar Venema vond op zijn weg naar het doel weer de uitstekende keeper van Friese Boys voor zich. Na dit doelpunt was de ploeg uit Zwa- gerveen allerminst verslagen en lang zaam maar zeker k.-cgen zij een vela- overwicht. In de 30e minuut werd een scherp genomen corner van de linksbui ten van Friese Boys voorgezet, waar rechtsback Kuipers verkeerd op reageerde zodat de bal in het doel verdween. Zo brak de rust aan met ’n 11 stand. Na de thee zagen we een oppermachtig Friese Boys in het veld komen en na vijf minuten resulteerde dit in een 21 voor sprong. Workum was na dit doelpunt totaal van de kaart. Maar Vrouwe Fortuna was hun ditmaal goed gezind, want drie mi nuten voor het einde kreeg Workum een strafschop toegewezen toen een van de achterspelers de bal met de hand weg sloeg. Veteraan Tiemen Boersma maakte geen fout, zodat met een 22 stand er nog 4 x 7V2 minuut verlengd moest worden In de verlenging echter begon de Wor- kumer machine pas goed te lopen en ze roken de overwinning. Friese Boys had zijn hele ploeg omgezet en dat kwam hun spel niet ten goede. Deze spelers begon- GENOEG WI IDEGRAS EN WINTER VOER EER BELANGRIJK Het is dit v<. yjaar weer duidelijk ge worden, dat de situatie, wat betreft het weer en de grasgroei, snel kan veranderen Dit vraagt van de boer een sterk aan passingsvermogen. Op basis van voor heen op-gedane ervaringen mag zeker gesteld worden, dat degene, die zich het beste weet aan te passen de meest gun stige financiële resultaten zal boeken. Het is zaak bij de steeds wisselende omstan digheden de grote lijn altijd in de ga ten te houden. Wat dit betreft vragen thans de be weiding en de voederwinning wel in het bijzonder de aandacht. Waarschijnlijk hebben de architekten Bonannus uit Pisa en Wilhelm uit Inns bruck in 1350 niet kunnen vermoeden dat hun opzienbarende staaltje van bouwkunst, de Campanile, als de Scheve Toren van Pisa de geschiedenis zou in gaan. Mochten zij het wel vermoed heb ben dan zullen zij nu in het vuistje lachen om de paniek-toestanden die zich ieder jaar in Italië rondom het steeds schever’ worden van de toren ontwikkeld. Er worden commissies gevormd, die moeilijke ,reddings-akties’ ontwerpen de toren steen voor steen afbreken en hem elders weer opbouwen is lang niet het vreemdste plan, dat ter tafel is gebracht. Aangedreven door de bewering, dat de toren in 1963 weer 3 mm schever is gaan staan en thans 3.72 m afwijkt, heeft pro fessor Gustavo Colonetti een fabelachtig voorstel gedaan, dat bij uitvoering ooK wel een fabelachtig bedrag zal eisen. Hij wil de toren met een mantel van staal omhullen, en zo het gewicht van de toren in plaats van op de bodem op het staal- werk laten rusten. Met behulp van samen geperste lucht wil hij de toren dan opvij zelen, en dan de grond verstevigen. Italië zal daar ongeveer twaalf miljoen voor moeten uittrekken, plus een hoop risico. De Nederlander A. de Waal gelooft niet erg in de ,verzakkings-verhalen’ van de Italianen; ,dat is toeristen-trekkerij’ zegt hij. ,Die toren kan niet vallen’. De heer De Waal is directeur van een Nederlands funderingsbedrijf, dat in de loop der ja- ren tal van bekende en kostbare gebou wen met haar palen van verval heeft ge red. Zo ondersteunen De Waalpalen de Fierwei de measte jongelju trouden eartiids sa om maeije hinne. Lyk as de alderen wol witte gyng de hier fan de wenningen oer it algemien yn op 12 maeije en ek wol op 12 novimber. Doch meastentiids op 12 maije. Nou sprekt it fansels dat as men trouwt der ek hwat husrie komme moat Sa is ’t yn dizze tiid en sa wie ’t yn 1914 ek, al wie men doe miskien gauwer to stoel en to bank as hjoed de dei. Der wiene in pear jongelju yn. dy ’t ek trouplannen makke hiene en dy ’t in aerdich wenningkje mei in moai stikje groun er om hinne, hierden. De wen- ning stie leech dat hja hiene ek moai de tiid om it spul hwat kreas yn oarder to meitsjen. Hoe ’t fierder gien is lit Ik j.imme seis mar léze. ,Nu moest er ook wat landbouwgereedschap en meerdere inventaris komen. De bruidegom zorgde er voor op min of meer orginele manier. De politie kreeg den laatsten tijd telkens klachten over diefstallen. Twee veldwachters togen op onderzoek uit en vonden in een hok en in den grond bij de gehuurde woning een bij elkaar gestolen bijna compleet huisboeltje verstopt. Ook in de woning van de ouders werd heel wat gestolen goed gevonden. Kippen hokken, kruiwagens, palen, schoppen, vorken, harken, schoffels, tangen, snoei- scharen, bijlen, koekettingen, paardetuig, een karpet, vloer kleedjes, lantaarns, en wat verder te voorschijn kwam. Hij zelf werd gevankelijk naar. overgebracht. Hij heeft dus nog gratis onderdak bovendien, maar de gestolen meubeltjes mocht hij niet meenemen.’ Oer de moade fan dy tiid lés ik ,We kunnen me* een gerust hart verkla ren, dat het dezen zomer het jubeljaar van de bloem zal zijn. Zij is overal te vinden. Japonnen, mantels rokken, gordijnen, meubelbekleding, lampekappen, be hangsel, dassen, ceintuurs, shawls, alles is van gebloemd goed gemaakt, of het nu crêpe of creton, zijde, fluweel of papier is. Zelfs de hoeden worden bijna uit sluitend met bloem gegarneerd. Bij zooveel tegenstand heeft de vrouw den strijd voor het behoud van een veerengarneering op den hoed opgegeven en is in een ander en gelukkig minder wreed uiterste gevallen. Veeren hebben nu bij haar afgedaan; ze wil er niets meer van weten en door haar plotselinge voorkeur heeft ze de heele kunstbloemindustrie op vollen gang gebracht. Als deze nu maar eens wat extra moois brengt.’ ,De snelste trein in Europa is, volgens de Matin’, de trein Parijs-Berlijn, die om tien minuten voor achten ’s och tens uit het Noorderstation te Parijs ver trekt en in twee uur één en dertig minuten den afstand »,van tweehonderd veertig kilometer af legt, die Parijs van het grensstation Erquelines scheidt. Zoo snel is geen enkele andere trein op het vaste land van Europa, ook niet in Engeland.’ Né, hjir by üs rieden de treinen doe ek noch lang sa hurd net. Wy skynden doe de tiid noch wol hawn to hawwen. Ik ha dat ris nei gien en ut in tsjinst- regeling fan 1914 blykt dan dat in bommeltrein fan Ljouwert nei Staveren en oarsom, krekt oardel ure en fiif menüten ünderweis wie. Mar dy stoppe dan ek mar 15 kear. It wie yn 1914 op 21 maeije Himelfeartsdei en great feest yn Hynljippen. .Hemelvaartsdag naar Zeebad Hindeloopen. Opening Badseizoen. Optocht. Groote Zeilwedstrijd op Zee: I Beurt- en Vrachtschepen van 40 ton en kleiner. Prijzen 35.15.en 5. II. Visscherijvloot van Hindeloopen in 5 klassen. Prijzen Luxe voorwerpen. Aangifte voor of op 21 Mei a.s. voor des v.m. 10 uur bij Jelle Smid, logementhou der te Hindeloopen. (Zie verdere inlichtingen in de badcourant .Zeebad Hinde loopen.”

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1