WORKUMER KRANT Raadsvergadering Workum I SOLEX"’ Nieuws- Advertentieblad de gemeenten Workum, Hindeloopen en voor Zuidwesthoek Friesland en van S.V.W. agenda Bij fa. G. S. Visser Zn. Wasautomaten FA. WFSTERHUIS RADIO HINGST uw RADIO EN TELEVISIE AUTO-VERHUUR met en zonder chauffeur (All-risk verz.) Fyftich jier lyn A 14 11- - n 87ste JAARGANG No. 22 VRIJDAG 5 JUNI 1964 f.M QL: HAYE VAN DER WERF BURGERLIJKE STAND Gemeente Workum Meubelen van Inconé gaan een mensenleeftijd mee Inconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid Merk 27—28 Telefoon 358 DE SPECIAALZAAK VOOR Fré de Boer op :n, de an il- an ge op en hij en zo oit ze- tar ar- é- >n in id te ;n in lij >1- er id a- iij ad an jp g' an n- en de IJEME DE BOER ■I NEDERLANDSE JEUGDHERBERG CENTRALE Contracten volgens algemene regeling Inzending Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS Workum 4 - ONS 6 M ■s 10 II 3 F. P L A AT S E L IJ K NIEUWS SB 31 Van 27 mei tot en met 2 juni 1964 Voorzitter burgemeester B. VAN HAERSMA BUMA Secretaris de heer D. VAN DER GOOT Afwezig wegens uitstedigheid, de heer Brouwer. I Telefoon Redactie en Adm. 05151314 Postrekening 882259 Verslag van de op maandag 1 juni 1964 gehouden vergadering van de gemeente raad van Workum. Verschijnt éénmaal per week Uitgave Fa. T. GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workum gespecialiseerd in gezelligheidsdranken biedt u de meeste service ver meer Geboren Tjitske Maaike dv Ijsbrand van den Akker en Johanna Wagenaar Ondertrouwd Benjamin de Jong, 22 jr, te Wyckel en IJnskje Haebeltje Scha kel 21 jr, te Workum. Gehuwd Jacob Nicolaas Hettinga, 28 jr, te Blauwhuis en Hendrika Theodora van der Meulen, 27 jr, te Workum Overleden Geen. Gelukwens Na opening op de gebruikelijke wijze wil de voorzitter eerst de heer Jonkman van harte geluk wensen met het 40-jarig huwelijksfeest dat hij onlangs mocht vie ren. Spreker wenst hem nog vele geluk kige jaren toe voor welke wensen de heer Jonkman dank zegt. spreker niet noodzakplijk, doch de raad is vrij om anders te beslissen. De secretaris, zijn aantekeningen van die vergadering raadplegende, zegt dat blijkens die aantekeningen de voorzitter heeft gezegd ,dat beheer door de com missie er, oppervlakkig gezien, wel heel dicht bij komt.’ De heer de Jager ziet ook niet zo heel veel verschil tussen de beide lezingen van wat er toen gezegd is door de voor zitter, maar meent, dat de algemene in druk van de raad toen wel is geweest, dat het beheer van dit complex tot de taak van de commissie zou komen te be horen. Na nog enige discussie over deze kwes tie worden de notulen van 2 april onver anderd vastgesteld evenals die van 13 april. Ingekomen stukken Bij de ingekomen stukken is een schrij ven van de gedeputeerde staten omtrent verhoging van de jaarwedde van de wet houders per 1 januari 1963 en 1 januari 1964 met resp. 300.en 500 Op voorstel van de voorzitter besluit de raad gedeputeerde staten te berichten, dat met deze verhogingen kan worden ingestemd. Programma zaterdag. 6 juni 1964 st m AFD. VOETBAL Workum 2 - Zwaagwesteinde Aanvang 3.15 uur Aanvang 5 uur LAAT VERZORGEN Meubelhuis Inconé - Workum Notulen De heer Westendorp meent, dat het antwoord van de burgemeester op spre kers vraag in de vergadering van 2 april, waarin tot aankoop van de boerderij en landerijen ,de Singel’ werd besloten, of dit complex ook bij het landbouwbedrijf en dus onder het beheer van de daarvoor in gestelde raadscommissie zou worden ge bracht, niet juist is weergegeven. Volgens de notulen heeft de voorzitter daarop ge antwoord, dat dit nog niet geheel duide lijk was maar dat, oppervlakkig gezien, het er wel heel dicht bij komt. Volgens sprekers aantekeningen heeft de voorzit- Abonnementsprijs 1.50 per kwartaal per post 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 ct. per m.m. van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur DS. M. VAN DER LEUN TE KOLDER VEEN BEROEPEN De kerkeraad der hervormde ge meente heeft in de vacature van ds. W. E. Verdonk beioepen Ds. M. van der Leun te Kolderveen. Mevrouw en Ds. van der Leun zullen op zondag 14 en maandag 15 juni met de gemeente komen kennismaken (dit dus in afwijking van het voorlopige bericht in ,Ons Kerkblad’). ,Z.V.W.’ Op de Oudegaaster Brekken werd j.l. zaterdag door de zeilvereniging .Wor kum’ een onderlinge wedstrijd gehouden in de 16 M2 klasse A en de ongeregistreer de 16 M2 klasse. De toenemende Noordoostenwind zorg de voor de nodige spanning bij de kop groep in beide klassen. In de A klasse werd om de eerste plaats een felle strijd gevoerd door Adonis en Aeolus en in de ongeregistreerde klasse ging het tussen Marsicht en Sidias. Uitslag 16 M2 klasse A 8 deelnemers 1 Adonis, D. Venema; 2 Aeolus, P. Dijk stra; 3 Catharina, T. Bouma 16 M2 klasse ongeregistreerd 9 deelne mers. 1 Marsicht, G. Cnossen, Gaastmeer; 2 Si dias, S. Kalksma, Oudega (W); 3 Kon- Tiki, E. Terpstra, Gaastmeer. Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 Garantie geldlening Groene Kruis Voor de stichting van een nieuw wijk- gebouw zal het bestuur van ,het Groene Kruis’ een geldlening aangaan, groot 45.000,met de Nutsspaarbank te Wor kum. Van de gemeente wordt nu gevraagd de betaling van rente en aflossing van deze geldlening te garanderen. Burge meester en wethouders stellen voor dit verzoek in te willigen en daaraan zoda nige voorwaarden te verbinden als nodig zijn om het risico voor de gemeente zo klein mogelijk te doen zijn. De heer Westendorp heeft hiertegen weliswaar geen bezwaar getuige de grondverkoop aan het Groene Kruis maar heeft zich wel afgevraagd waarom in dit geval niet een uitgewerkt concept- raadsbesluit bij de stukken was gelegd, zoals dit indertijd wel het geval was bij MEER ZONNEHUIZEN’ VOOR LANGDURIG ZIEKEN Van 8 tot 14 juni wordt weer de jaar lijkse kollekte gehouden voor de Vereni- J^e vereniging die ■teoogt van lang- Bk invaliden van BHk «dsdienst of _eze ,Zonne- voor KERKCONCERT Onder auspiciën van de Stichting Or- gelcentrum en het Comité Kerkconcerten zal op dinsdag 9 juni, ’s avonds om 8 uur in de Martinikerk te Sneek, een concert worden gegeven door de bekende zange res Caroline Kaart en de organist Feike Asma. Dit concert maakt deel uit van een serie waarvan er onder grote belangstelling reeds vijf hebben plaats gevonden, n.l. in Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Rot terdam en Arnhem. Het programma vermeldt zowel voor zang als orgel, graag gehoorde werken van bekende componisten. Caroline Kaart zingt met begeleiding van Feike Asma delen uit de ,Hohe Messe’. Voorts van César Franck ,Panis Engelicus’, Largo van Handel. Feike Asma speelt werken van Bach, Handel, Vivaldi, en besluit met een eigen bewerking t.w. een fantasie over psalm 42. ging ,Het Zonnehuis’, christelijke verplet; 1 durig zieken en rr alle leeftijden en ong gezindte in .Zonnehui; huizen’ zijn speciale ziekenhuizen chronische patiënten. Thans zijn er viei van deze huizen, namelijk te Beekber gen, Doorn, Schiedam en Zuidhorn (Gr.) In deze Zonnehuizen worden in totaal meer dan 300 zieken en invaliden ver pleegd. De Vereniging ,Het Zonnehuis’ richt haar zegenrijk werk reeds dan veertig jaar. Het is de grootste lande lijke vereniging op dit terrein der chris telijke barmhartigheid, ’n Vereniging die zeer aktief is. Dit laatste is nodig want er is nog heel .veel te doen. De behoefte aan gespecialiseerde ver pleging van langdurig zieken en ern stig invaliden in ons land is zeer groot Door het feit dat deze groep hulpbe hoevenden decennia lang een .vergeten groep’ was is er een enorme achterstand ontstaan in hun hulpverlening. Het grootste deel dezer lijders (meer dan 10.000) wordt ook nu nog onvoldoende verpleegd, of op een onverantwoorde wij ze verzorgd. Er is in Nederland dringend behoefte aan meer goed ingerichte en sociaal ingestelde verpleeggelegenheöen voor deze mensen. Vandaar dat het stre ven der Vereniging ,Het Zonnehuis’ al lerwegen grote waardering ontmoet en de Zonnehuis-kollekte bijzondere aanbe veling verdient. ter zich toen wat concreter uitgedrukt en gezegd, dat, hoewel daarover in het col lege nog niet was gesproken, het naar zijn (persoonlijke mening wel «voor de hand lag vanzelfsprekend was dat dit complex bij het landbouwbedrijf zou worden ondergebracht. Spreker zou nu graag willen weten of deze opvatting wordt gedekt door wat in de notulen staat. De voorzitter kan niet met zekerheid zeggen wat hij toen woordelijk heeft ge zegd, maar naar sprekers oordeel liggen de beide lezingen van wat er gezegd zou zijn niet zo heel ver uiteen. Bij beide wordt in het midden gelaten of het com plex nu wel of niet onder het beheer van de commissie voor het landbouwbedrijf zou vallen. Daarover bestaat bij spreker ook thans nog geen zekerheid, wat echter niet wil zeggen dat de commissie, als deskundigen van de raad, niet voor dit beheer zou kunnen worden ingeschakeld. Wijziging van de notulen op dit punt acht Ut de Friso fan 23 maeije 1914 .Bekendmaking. De burgemeester-Strandvonder te Workum zal op Vrijdag 29 Mei 1914 ’s voormiddags te lOUa uur, aan de Heerenkunst aldaar, bij boel- goed verkoopen: 613 stukken schroothout van onderscheidene lengten. 1 paal ter lengte van plm. 5 M. 6 stukken rib van onderscheidene lengten. 1 juffer ter lengte van plm. 32 voet. 1 batting ter lengte van plm 13 voet. 2 bakens, 3 schotsche blazen en 1 vlot ter oppervlakte van 4 M2., bestaande uit 8 leggers aan elkander zijn gevast met een ijzeren kruis. Alles afkomstig van Standvonderij. Workum, den 19 Mei 1914. De Burgemeester-Strandvonder voornoemd, T. M. ten Berge.” Of dizze bikindmakking nou fan safolle bilang is dat ik dy hjir oernimme moat, sil der miskien tocht wurje. Ja, hwant yn de Friso fan in wike letter léze wy .Workum. Vrijdag j.l. werd op het houtboelgoed aan de Heerenkunst al hier o.a. ook hout gekocht door den landbouwer Toen hij dit Zaterdagmiddag wilde weghalen, bleek een deel verdwenen te zijn. Uit het onderzoek door de politie ingesteld, bleek al spoedig dat dit was ontvreemd doorendie het reeds aan anderen verkocht hadden. Ze hebben hun misdrijf reeds bekend.’ .Workum. J.l. Maandag was op de paardenmarkt alhier een 40 tal paarden aangevoerd. De handel was zeer slap.’ Forliden wike haw ik skreaun dat der op Himelfeartsdei, (21 maeije 1914) yn Hynljippen in great feest op tou set wurden wie. Nou witte wy üt ünderfining dat it op Himelfeartsdei graech min waer wêze wol. Lit üs nou ris sjen hoe’t it op dy dei west hat. .Hindeloopen. Gister, Hemelvaartsdag werd hier het badseizoen geopend. Prachtig zomerweer deed velen besluiten een kijkje te nemen. Het aantal bezoe kers was dan ook buitengewoon groot en overtrof zeker alle verwachtingen. Aan den ingang van het badpaviljoen was geruimen tijd zooveel gedrang dat men tusschenbeide voor ongelukken vreesde en van een geregelde bediening in het badpaviljoen kon geen sprake zijn. Op het strand liet zjich het Hindelooper fanfarecorps hooren. Van de badgelegenheid werd ruim gebruik gemaakt. Was het weer dus gunstig voor het zeebad, wegens de windstilte was de zeil wedstrijd weinig interessant. In 't geheel zijn 1000 fietsen tijdelijk in bewaring gegeven, en alleen door den trein van ruim haltwee p.m. 290 reizigers aangebracht. In de stad zelve was op verschillende: plaatsen muziek en voldoende gelegenheid om den inwendi- gen mensch te versterken, en voor hen <5ie er van wilden profiteren was tegenover pension Bakker een kleine kermis te genieten. Een werptent, een draaimolen, een wafel- en oliekoekkraam en een kraam met allerlei zoetigheden boden ruim schoots gelegenheid voor oud en jong. In boppest béste dei foar Hynljippen dus. Ut de Friso fan 30 maeije 1914. Wy hawwe earder al skreaun dat der bisletten wie om 13 wenningen to bou wen op it plak hwer it panwurk stien hie. Op 28 maeije is de Rie byelkoar kom men en punt 6 fan de agenda is .Adres van het Bestuur der Vereeniging Volks huisvesting alhier, houdende het verzoek tot bekoming van een voorschot inge volge de woningwet, voor aankoop terrein en stichting van een aantal arbeiders woningen.’ It bidrach hwat frege wurdt is 22500. Nou wie men it meielkoar wol iens dat dy wenningen boud wurde moasten, mar moast it ien blok wurde of blok jes fan twa. En der is lang en breed oer praet. Der yn nije wike hwat oer. In een zaterdag gehouden bijeenkomst te Haarlem van de NJEiC kwamen de volgende punten ter sprake. Daar de hedendaagse jeugd méér en andere eisen stelt, ten aanzien van de va- kantie-besteding, is de, NJHC zich ervan bewust, dat zij zich waar mogelijk en nodig dient aan te passen. In dit verband mag worden genoemd de aan de jeugdhemberg-ouders toege zonden richtlijnen 1964, waaruit als be langrijkste punten naar voren komen - Waar mogelijk de sluiting overdag te laten vervallen, d.w.z., onze gasten die nen in de gelegenheid te zijn hun ba gage weg te zetten, zich te verfrissen e.d. Voorts moet ernaar worden ge- k/Wr* streefd de jongelui vanaf 13.00 uur te verwelkomen. De sluitingstijd ’s avonds zal altijd blijven gehandhaafd, doch deze dient van de omstandigheden af te hangen, in het algemeen dient er naar te wor den gestreeft, dat vanaf 23.00 uur rust op de slaapzalen heerst. Reeds vorig jaar werd bepaald, dat ro ken kan worden toegestaan, echter bij voorkeur in een apart dagverblijf. De verwachtingen voor 1964 zijn bij zonder hoog, gezien de reeds geboekte overnachtingen en de voor-aanmeldingen. Vorig jaar werd voor het eerst in de 35-jarige geschiedenis van de NJHC de 500.000-grens gepasseerd en boekten we 503.134 overnachtingen; dit jaar durven we gerust te spreken van 550.000 over nachtingen. Ook het aantal nieuwe leden wekt gun stige verwachtingen, een vergelijking tus sen 30 mei 1963 en 1964 laat een verho ging zien van ruim 11 Als oorzaak hiervan zien wij de organisatie van bui tenlandse reizen, het verzorgen van pro- gramma-weekends en het verstrekken van route-stencils en folders, dit in sa menwerking met de VVV-kantoren. Voorts speelt het .verruimen’ van onze spelregels hierbij een belangrijke rol. De tarieven hebben op dit moment hun maximum bereikt, een verhoging is niet verantwoord, daar dan niet meer eenie der gebruik kan maken van onze huizen, daar immers blijkens het laatstgehouden onderzoek 55 van de Nederlandse be volking niet in de gelegenheid was de vakantie buiten haar eigen woonplaats door te brengen. Voorts dienen onze tarieven aangepast te zijn aan de in het buitenland geldende, en verdere verhoging is derhalve niet aceptabel. Ook de scholen hebben hierbij groot belang, daar anders een verantwoorde schoolreis onmogelijk is. Er dient dus dringend een subsidie op het jeugdherberg-werk te komen, althans een wijziging van de bestaande regeling (zie uittreksel jaarverslag). Inmiddels ontvingen wij toezegging voor een be langrijke subsidie, welke in 1964 ge-< bruikt zal worden voor accomodatie-ver- betering. Gebaseerd op het onlangs verschenen rapport van de Rijksdienst voor het Nati onale Plan, getiteld .Recreatieruimten in Nederland’, waarin vervat de toeristische eisen rond 1980/1990 en eigen onderzoe kingen, dient er door ons te worden ge streefd naar verdubbeling van het aantal bedden en jeugdherbergen in toeristische centra'en op aanvoerwegen. Een beraadsgroep heeft in een rapport uitgebracht hoe de ideale jeugdherberg- van-vandaag moet zijn. Zij dient te zijn een ontmoetingsplaats voor jonge mensen met verschillende sociale achtergrond en voorts een gebouw, dat beschutting biedt aan jonge mensen, die hun eigen land of de wereld onderzoeken. WORKUM. Een dezer dagen slaagden voor het examen adjunct-commies van de Rijksbelastingen te Arnhem, onze stadgenote mej. J. Algera en onze oud- stadgenoot de heer J. P. Flapper thans woonachtig te Sneek. Keizer Hirohito van Japan in hemdsmouwen en in laarzen plantte zelf de rijst, die zal groeien op een van zirjn privé bezittingen en in de ko mende herfst zal worden geoogst. De grond ligt rond het keiz.erlijke paleis! te Tokio 1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1