ll I WORKUMER KRANT SOLEX A de gemeenten Workum, Hindeloopen Advertentieblad Nieuws- voor en Friesland Zuidwesthoek van en import Wasautomaten Bij fa. G. S. Visser Zn. Raadsvergadering Workum r S.V.W. agenda FA. WESTERHUIS RADIO H1NGST RADIO EN TELEVISIE AUTO1" VERHUUR met en zonder chauffeur (All-risk verz.) Fyftich jier iyn VRIJDAG 12 JUNI 1964 87ste JAARGANG No. 23 mededelingen Officiële i PLAATSELIJK NIEUWS BURGERLIJKE STAND Gemeente Workum Gemeente Hindeloopen ^ieuwi w Meubelen van Inconé gaan een mensenleeftijd mee Inconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid 15— 22 16— 22 16—17 15—16 12— 15 14—15 13— 12 14—9 14—0 *21 DE SPECIAALZAAK VOOR Fré de Boer HATE VAM DER WERF iJEME DE BOER - - Merk 27—28 Telefoon 358 w TOELATING LEERLINGEN OPENBARE LAGERE SCHOOL Contracten volgens algemene regeling OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS Workum, 6 mei 1964 hawwe. En as wy dan rekkenje dat de Schoolstraat nou sahwat fyftich jier bi- opgericht de E(erste) N(ederL) D(ames) V(oetbal) V(ereeniging) die thans Workum, 10 juni 1964 Van 1 tot en met 9 juni 1964 Gehuwd en Overleden: Geen Maand mei 1964 aid. Voetbal Froukje niet Friso Ipf' Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf Verschijnt éénmaal per week Uitgave Fa. T. GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workum Telefoon Redactie en Adm. 05151-314 Postrekening 882259 Abonnementsprijs 1.50 per kwartaal per post ƒ3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 ct. per m.m. Ondertrouwd: Johannes Rein Flapper, 25 jr, en Susanna Agatha Ketelaar, 20 jr, beiden te Workum nis van ouders en otember 1964 nieuwe .den toegelaten tot lage e schooi alhier. Naast de bestaande baan kan eventu eel nog een tweede baan geprojekteerd worden, er zijn al plannen in die richting gemaakt. Nu het eerste elftal van Workum kampioen geworden is, en naar de derde klas gepromoveerd, willen we een kort overzicht geven van de verrichtingen van de lagere senioren-elftallen in dit sei zoen, dat bijna afgelopen is. Workum 2 won zaterdag tegen Zwaag- westeinde en werd in de bloemetjes ge- Burgemeester en wethouders voornoemd, B. VAN HAERSMA BUMA De secretaris, VAN DER GOOT Burgemeester en wethouders van Workum, B. VAN HAERSMA BUMA De secretaris, VAN DER GOOT LAAT UW VERZORGEN Meubelhuis Inconé - Workum gespecialiseerd in gezelligheidsdranken biedt u de meeste service Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 GRASVERKOOP Gegadigden voor één of meer percelen grasgewas in de Waard, kunnen vóór maandag, 15 juni a.s. des voormiddags 9 uur, 'ter secretarie opgaaf doen van het door hen gewenste aantal percelen. De percelen zijn ongeveer 1 ha. groot, en worden door loting aan de gegadigden toegewezen. De prijs wordt door taxatie vastgesteld en bij de gunning medege deeld. Betaling direct na de gunning voordat met het maaien wordt begonnen. De per celen moeten vóór 20 juni a.s. zijn ge maaid. Ruiteren kan niet worden toegestaan. Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur De stand is bij gewerkt t.e.m. zaterdag 6 juni 1964 Workum 4 Makkum 2 SDS 2 Bolswardia 3 Zeerobben 4 Froonacker 2 TOP 1 ONS 6 TOP 2 stiet, dan hawwe dy wenningen it jild wol al opbrocht. Doch der waerd mei algemiene stimmen bisletten it oan it bistjür fan de ,Ver. der volkshuisvesting’ oer to litten hoe ’t hja bouwe litte wolle. En dan nou: Voetbal is een sport, die zich steeds meer heeft ingedrongen Zeer trots is men in Rusland op Shirali Muslimov uit Barzavu, Azer- beidjan, die met zijn thans 159 jaren de oudste inwoner van Rusland en misschien wel de oudste bewoner van de gehele wereld is. Presidium-president Mamed A, Iskenderov kwam hem de gelukwen sen van Chroesjtsjev aanbieden. Shirali Muslimov, 159 jaar, met zijn vrouw Hatunghanum en verdere familie, die 200 mensen omvat. zet omdat ze kampioen geworden waren. Workum 3 is uitgespeeld en bereikte een eervolle 2de plaats. En Jast but not least’ het 4e elftal, dat nu wel recht op de titel afstevent in hun afdeling. Ze wonnen zaterdag j.l. met maar liefst 9—1 van ONS 6 uit Sneek. Deze jongens moeten nu nog de laatste wedstrijd tegen TOP 2 spelen. Als ze deze wedstrijd winnen, en dat ligt wel in de lijn der verwachtingen, dan mogen ze zich kampioen noemen. "1 weer een vijftal jeugdige dieven gearresteerd, 11 tot" 13 jaar, die zich aan verschillende diefstallen, met inbraak, Geboren: Arij Hendrik zv Hendrik Pieter Gaastra en Tjitske van Zandbergen Bruggenkamp De heer Westendorp zegt, dat de op roep ter vergadering op hem een onpret tige indruk had gemaakt omdat er niet bij werd gezegd waarom vergaderd zou wor den. Toen met betrekking tot afspraken met de heer Buning door de heer Gaas tra werd geantwoord, dat daaraan toch niets meer veranderd kon worden heeft spreker gezegd, dat het dan ook geen zin meer heeft om te vergaderen. De heer Gaastra zegt, dat dit niet sloeg op afspraken tussen de heer Buning en de gemeente maar op die tussen Buning en Zoethout. Zodra het geval ,rond’ was, is de com missie ter vergadering opgeroepen. Intus sen groeide het gras en er moest toch een voorlopige regeling worden getroffen voor het gebruik van het land. Maar er is uitdrukkelijk bij gezegd, dat de raad uiteindelijk besliste over de definitieve toestand. De heer de Jager begrijpt de moeilijk heden wel en vraagt, waarom niet eerder een raadsvergadering werd belegd. Spre ker weet niet of dit voorstel goed is en. of er misschien niet een andere oplossing mogelijk was. Waarom niet tijdig met de raad gesproken? Ook van een wijziging' van het uitbreidingsplan met betrekking tot de loop van de Dolte wist de raad niets. Vervolg van de op 1 juni gehouden raadsvergadering waarvan het verslag geheel geplaatst kon worden in de vorige WORKUM Onze vroegere stadgenoot de Heer D. Roelofs werkzaam op het be lastingkantoor in Amsterdam slaagde op het te Arnhem gehouden examen voor adjunct commies Te Hilversum slaagde aan de kweek school voor onderwijzer onze stadgenoot de heer D. Heins. wenning komt dan op 1700 goune. Nou kin ik net nei gean hwat de priis west hat fan de wenningen sa ’t dy letter boud binne, doch dat sil sa ’n 1500 goune west mers al in greate skande dat dy jongfammen achter sa ’n bal oan fleagen. Né, siz nou seis hwat soe der fan sokke froulju to rjochte komme? ,Voor de Elfstedentocht per rijwiel op a.s. Pinkstermaandag hebben zich 117 liefhebbers uit verschillende oorden des lands aangemeld, onder wie onderscheide- die vroeger reeds den tocht meemaakten. Onder hen bevinden zich 32 militaire wielrijders van verschillende rang. Eigenaardig, dat thans veel meer deelnemers Blijkens de lijst van deelnemers zullen ook 5 dames meedoen.’ Foral üt dat léste kinne wy .wol sahwat opmeitsje dat it mei de .dames’ in kant bigoun üt 'to gean. Yn Amsterdam de froulju oan ’t fuotbaljen en yn ,DON DJIGUITEN KOZAKKEN’ TREKKEN DOOR NEDERLAND De ,Don Djiguiten Kozakken’, de we reldberoemde ruiters van Baron Ostelet- zky zullen in de maand juni a.s. een tournee door ons land maken, De 25 ruiters stuk voor stuk artiesten te paard, hebben mét hun 15 volbloed Arabische paarden zo juist een sukses- volle rondreis door Amerika achter de rug. ,Don Djiguiten Kozakken’ halen adem benemende stunts uit op hun snelle paar den, er worden Russische dansen uitge voerd en volksliederen gezongen. De ,Dji- gitovka’, militaire oefeningen voor de le- gerkozakken van de Russische steppen, waarbij het voor paard en ruiter aankomt op moed en behendigheid, leveren een sensationeel, spektakulair en vaak ook humoristisch kijkspel op. Liefhebbers van paarden, acrobatische rijkunst, dans, op windende muziek van de balalaika en goed showwerk komen ruimschoots aan hun trekken. De ,Don Djiguiten Kozak ken’ vangen hun tournee op 2 juni aan in Valkenburg en trekken daarna met hun volledige caravan van wagens door heel ons land, om elke dag in een andere plaats hun temperament-volle show te brengen. Maandag 15 juni komen zij in Bolsward ’s Avonds 7 uur grote intocht van de Ko zakken m.m.v. de Muziekver .Oranje’ Start bij de Hollandia-fabriek OPENING TENNISBAAN Woensdagavond 3 juni te 7 uur werd door de burgemeester, Mr. B. van Haer- sma Buma, de tennisbaan aan het Turf- lan officiéél geopend. Hij deed dit door het net, dat dwars over de baan gespan nen was op te vijzelen. Hieraan voorafgaande had de voorzitter van de nieuwe lawn-tennisclub ,De Rek ke’ (vroeger hadden we in Workum ook een tennisclub), de heer P. Houkes, alle aanwezigen hartelijk welkom geheten. Vervolgens kwam de burgemeester aan het woord. Hij feliciteerde het bestuur en roemde vervolgens de samenwerking die er tussen de leden was. Want in hun vrije uren hebben ze met elkaar de baan aan gelegd. Door deze baan, vervolgde spreker, hebt u de Workumers en in de zomermaanden de toeristen, wat 'te bieden, hetgeen ons weer ten goede komt. Niettegenstaande het vrij koude weer warm er een flink aantal bezoekers, waaronder vele tennissers (sters) in spé aanwezig. Zij konden spelers van de Sne- ker tennisclub ,De vliegende bal’ een de monstratie van het heren dubbelspel zien geven. De heer Houkes gaf een kort com mentaar van het vertoonde spel. Tijdens de demonstratie werden door de dames van de tennisclub de aanwe zigen een frisse drank aangeboden. De voorzitter zet nogmaals uiteen dat het moeilijk was om tot een afgerond geheel te komen. Spreker heeft wel vaak gedacht om eerder een raadsvergadering te houden, maar dan bleek dat weer niet mogelijk omdat een bepaalde afspraak weer gewijzigd moest worden. Over de wijziging van het uitbreidings plan t.a.v. de loop van de Dolte op het Süd heeft spreker gesproken in zijn .nieuwjaarsrede’. Met ir Bugel is dit be sproken en deze denkt binnenkort met een gewijzigd plan te komen. Men zal thans rekening moeten houden met de plannen zoals die waarschijnlijk gewijzigd zullen worden. De heer de Jager had het toch beter gevonden om dan maar te vergaderen zonder een omlijnd plan te hebben. Dan was de raad tenminste ingelicht; nu wist noch de raad noch de commissie van iets Spreker hoopt, dat de leden van de com missie hun mandaat niet ter beschikking zuilen stellen. Spreker apb.t de commissie in het belang van de gemeente, zowel voor burgemeester en wethouders als voor de raad. De voorzitter is ook van mening dat de commissie een nuttige functie heeft en spreekt ook de wens uit, dat ze niet wordt opgeheven. De heer Limonard meent dat het pret tiger zou zijn geweest wanneer de com missie meer in het vooroverleg betrok ken was geworden. De heer Westendorp herinnert aan een bepaling in de gemeentewet, waarbij ver koop en verhuur van gemeente-eigen- dommen aan de raad is opgedragen. Spre ker zou willen voorstellen dit punt naar een volgende vergadering te verdagen, ongedaan maken wat in tussen is gebeurd en de zaak opnieuw bij de commissie en de raad aanhangig maken. De voorzitter vraagt de heer Westen dorp of hij nu niet van oordeel is dat hij zich door dit voorstel belachelijk maakt. U hebt zeker niet het morele recht om met dit voorstel te komen; u hebt de ver gadering van de commissie meegemaakt waarin u zich volledig op de hoogte hebt kunnen stellen. Wethouder van der Wal zegt, dat het nooit de bedoeling van burgemeester en wethouders is geweest om de raad voor voldongen feiten te plaatsen. Bindende afspraken zijn er niet gemaakt. De heer de Jager vraagt of het niet mogelijk is dit punt tot een volgende vergadering te verdragen, welk denkbeeld door de heer Limonard Wórdt onder steund. De heer Westendorp wil zijn voorstel ten behoeve van dat van de heer de Jagef wel terug nemen. De voorzitter schorst hierop de verga dering teneinde burgemeester en wethou ders gelegenheid te geven, zich over de situatie nader te beraden. Na de heropening zegt de voorzitter dat burgemeester en wethouders het in het belang der gemeente achten dat het voor stel, zoals het daar ligt, door de raad wordt aangenomen. In het uiterste geval zouden burgemeester en wethouders zich er mee kunnen verenigen, het punt één week uit te stellen teneinde de commis sie alsnog de gelegenheid te geven daar over van advies te dienen. Ongedaan ma ken van wat voorlopig met de gebruikers overeengekomen is achten burgemeester en wethouders onmogelijk en onaanvaard baar. De heer de Jager zegt, dat het zeker zijn bedoeling niet is, dat burgemeester en wethouders of de raad zich hierin be lachelijk maken. Spreker acht het moge lijk, dat theoretisch, d.w.z. op papier, de Burgemeester er, wethouders van Wor kum brenger voogden, d leerling de ope xc De kinderen moeten op 1 oktober a.s. de leeftijd van 6 jaar hebben bereikt. Aangifte bij het hoofd der school, de heer Th. Breukelaar. Is in de verschillende gelederen van ons volk. Thans echter wacht ons op dit gebied i iets geheel nieuws, iets nog niet dagewesen. De ,Tel’ meldt n.l., dat in Amsterdam 5 is opgericht de E(erste) N(ederl.) D(ames) V(oetbal) V(ereeniging) die thans i al 16 leden telt. Dames-voetbal is echter volgens dat blad een onding.’ Ja, dat sil yn dy tiid mei rokken oan ’e ankels ta, foar dy froulju wol frij- hwat swierrichheit oplevere hawwe. Yn koarte rokken, of mei koarte broekjes oan dat knibbels bleat kamen, dy sport bi-oefenje wie der doe noch net by. It wie om- mers al in greate skande dat dy jongfammen achter sa S.Y - drukking Jiuisjemelkerstype’. Algemien fielt i blokjes fan twa. Foral om ’t dy lytse blokjes folie djürder wurde, hwant ien Geboren: Sijtze Bouwe zv Alle Jan Algera en van Jantje IJntema (5 mei) Tineke dv Eelt je Mulder en Froukje Steegenga (12 mei) Gehuwd: Johannes Hubertus Marsen en Femmetje Hendrika Vermeulen beiden te Hindeloopen (8 mei) Douwe Mulder te Hindeloopen en Idskje de Boer te Oudega (H.O.) (14 mei) Dirk Borneman en Pierkje Leenstra bei den te Hindeloopen (21 mei) Overleden: Geen ,Door de Voorzitter wordt te kennen gegeven het verzoek onder de volgen de voorwaarden toe te staan:’ 1. de hoogte van het terrein te bepalen op minstens 1.20 M Z.P, waarvan nu in het bestek en de teekening niets is aangegeven; I 2. bij het bouwen niet te volgen het bloktype, zijnde niet in den geest van verbe tering der volkshuisvesting, maar een voortzetting van het huisjemelkerstype, doch te volgen het type, als b.v. in Gaasterland is gevolgd, om blokwoningen ten 1 getale van 2 te gebruiken; Programma zaterdag 13 juni 1964 AFD. VOETBAL KAMPIOENSWEDSTRIJD Workum 4 - TOP 2 Aanvang 3.15 uur 3. de grootte der vertrekken te doen overeenstemmen met wat daaromtrent is be paald bij art. 8 der bouwverordening; 4. voor de scheidsmuren geen drijfsteen, maar holle metselsteenen te gebruiken It blykt üt de bisprekking al gau dat men it lang net iens is mei de üt- t men mear foar ien blok, as foar i ne, „xx-xxxjverschillende rang. Eigenaardig, dat thans veel meer deelnemers van buiten Friesland aan den tocht zullen deelnemen dan de beide vorige keeren. J -i v.i j m il 1 rwx /-»/-» It- R dnmne manrlnon rare o- D A i Fryslan de froulju op ’e fyts fuort to flitterjen. Hwat sille de aldere minsken doe stien hawwe to skodholjen oer dy .wyldepüsten’. En nou fyftich jier letter, steane wy as alderen, noch stien en bien to kleijen oer üs bern dy ’t mar net wolle sa ’t wy miene dat hja dwaen moatte. Dat oangeande is der neat gjin nijs under 1 de sinne. ,De Sneeker politie heeft i jongens van 1- schuldig maakten. Twee van de jongens hebben reeds eerder met de tuchtschool kennis gemaakt.’ F.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1