I I WORKUMER KRANT SOLEX de gemeenten Workum, Hindeloopen Advertentieblad Nieuws- voor en Friesland Zuidwesthoek van en Wasautomaten Bij fa. 6. S. Visser Zn. Ut it deistich libben 15 FA. WESTEWWIS RADU) HINGST uw RADIO f» TELEVISIE AUTOVERHUUR Fyfiich jier lyn VRIJDAG 19 JUNI 1964 87ste JAARGANG No. 24 HAYE VAN DER WERF DE SPECIAALZAAK VOOR Fré de Boer SJiME DE BOER PIET POST GEEFT ORGELCONCERT IN SNEER ■SM Bi FRISO Contracten volgens algemene regeling OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS BURGERLIJKE STAND Gemeente Workum Van 10 tot en met 16 juni 1964 F. Overleden: Geen afd. Voetbal Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf Verschijnt éénmaal per week Uitgave Fa. T. GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workum Telefoon Redactie en Adm. 05151314 Postrekening 882259 Meubelen van Inconé gaan een mensenleeftijd mee Inconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid gespecialiseerd in gezelligheidsdranken biedt u de meeste service Abonnementsprijs 1.50 per kwartaal per post 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 ct. per m.m. GOED GESLAAGDE AUTOTOCHT OUDEN VAN DAGEN Maandag was het de grote dag van Workums oudjes, waarop weer de jaar lijkse auto-tocht was georganiseerd door de commissie ouden van dagen. Velen zullen maandagmorgen enigszins teleurgesteld uit bed zijn gekomen toen het weer somber en triest was, regen en wind en bovendien waren de weerbe richten voor die dag ook niet bepaald gunstig. PLAATSELIJK NIEUWS betreuren voor ons die overgebleven zijn rest: Wat doen wij ieder persoonlijk en in massa tegen dergelijke afschuwelijke uitwassen zowel op sport als op politiek gebied? Naar mijn mening onderling be grip kweken en verdraagzaamheid jegens elkander betrachten.’ ,Tja’ zei iemand uit ons gezelschap ,ga eerst je eigen tuintje wieden en vraag daarna je buurman een handje te mogen helpen. Met andere woorden: verbeter de werel doch begin bij jezelf.’ H.Z. Merk 27 28 Telefoon 358 LAAT VERZORGEN Meubelhuis Inconé - Workum met en zonder chauffeur (All-risk verz.) Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 Dezer dagen slaagde te Leeuwarden voor het diploma hoofdleidster, mej. T. de Groot, werkzaam aan de kleuterschool ,Bcukerhonk’ alhier. Gehuwd: Herre Taeke Jent je Ketelaar, 24 jr, en Aaltje Bijlsma, 23 jr, beiden te Workum Hendrik Louis Dijkstra, 37 jr, Heerenveen en Sjoukje Brouwer, 29 jr, Workum Onder auspiciën van de Stichting Or- gelcentrum wordt op dinsdag 23 juni in de Martinikerk te Sneek weer een orgel concert gegeven. Ditmaal zal de bekende organist Piet Post uit Leeuwarden achter de klavieren van Sneek’s grootste orgel plaats nemen. Het door hem samengestelde program ma vermeldt werken van bekende com ponisten. Uitgevoerd wordt: Praeludium, Fuga en Ciacone van J. Pachelbel; Concerto in G alsmede drie van Bach’s meest geliefde koraalvoorspelen; Concerto in Bes, J. G. Walther; Fuga over BACH, R. Schumann en Intrada en Fuga van Joh. Wagenaar. Piet Post besluit met een improvisatie over een koraal dat naar keuze kan wor den opgegeven. Aan het chr. Lyceum te Sneek slaag de voor het eindexamen Gymnasium B onze stadgenoot J. R. Niemantsverdriet Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur lerminst de gevolgen die da: ar uit zouden kunnen voortkomen. Door de daad van één man in Lima raakte het stadionpu- bliek in paniek en door de laad van die andere raakte de wereld ir i paniek. De. daad van die ene kostte hc mderden het) leven die van de andere mill' ioenen. Hoe wij deze ontzettende J gevolgen oola bloemen. Hierna werd heit; kampioen schap nog even geducht gevierd in een gezellig samenzijn. De opstelling van het kampioenselftal was als volgt Joh. Dooper, doel; W. Visser, rechts back; A. Boogaard, linksback; H. Hoog- hiemstra, rechthalf; R. Flapper, spil (aan voerder); H. Huisman, linkshalf; N. Bijl sma, rechtsbuiten; Y. Hiems>tra, rechts binnen; H. Wouda, midvoor; L. Hagen, linksbinnen; G. Yntema, linksbuiten. WORKUM. Bij de nationale en inter nationale beroepen wedstrijden manife statie gehouden in de jaarbeurs te Utrecht werd in de afdeling tegelzetten onze plaatsgenoot Jack Yntema derde van Ne derland. Een pracht prestatie. Geboren: Sjoerdje Akke dv Bauke Sme ding en Suzanna Theodora Brandsma (te Sneek) Hiele zv Johannes Lootsma en Johanna Folkerts (te Sneek) Harmen Jan zv Harmen Jan Akkerman en Lolkje Schaap Maar ook op die bewuste dag is het weer waar geworden, dat jeen droeve morgen toch nog wel een blijde dag kan geven. In de voormiddag liet de zon zich af en toe al eens zien. En ’s middags is het de gehele middag mooi zonnig weer geweest. Ideaal weer zelfs voor zo’n auto tocht, niet te warm en ook niet te koud zoals de voorzitter de heer A. Gaastra zich uitdrukte in zijn welkomswoord te Leek, toen allen aan tafel zaten in af wachting van een heerlijk bordje soep met een paar goed belegde broodjes. In het Witte Huis te Olterterp werd in de voormiddag (half twaalf) koffie ge dronken. Daar de meesten gewend zijn thuis eerder koffie te drinken, is het on nodig te vragen of de koffie zich wel liet smaken. Na de middag pauze waarin de inwen dige mens was versterkt was er gelegen heid een bezoek te brengen aan het prach tige Landgoed Nienoord met zijn Rijtui- gen-museum, Schelpengrot, kinderboerde rij, hertenkamp spoorwegcentrum enz. Wie hier nog niet eerder was geweest, zal er zeker met groot genoegen een poos hebben vertoefd om kennis te nemen van de verschillende koetsen en rijtuigen, ar- resleden die in het verre verleden werden gebruikt en te horen vertellen welke grote waarde deze heden nog hebben. Ook zal men bewondering hebben ge had voor de versiering van de Schelpen grot, tuinkapel uit ca. 1700, waarvan de wanden zijn versierd met een mozaiek van schelpen en stukjes marmer. Volgens de legende is deze decoratie vervaardigd door een kindermeisje van het Huis, als straf voor haar inbraak in de tijd dat de grot nog als schatkamer dienst deed. Zij heeft zo verteld de legende 20 jaar gevangen gezeten, toen waren de wanden klaar. Deze grot is een van de zeer wei nige die in Nederland bewaard zijn ge bleven. De terugreis ging in één stuk via Ze venhuizen, Siegerswoude, Hemrik, Gorre- dijk binnendoor naar Oranjewoud. Wel, wel wat was het daar druk. Daar waren 130 auto’s met ouden van dagen uit Gro ningen, die gelukkig voor onze oudjes arriveerden gereed stonden om weer te vertrekken. WORKUM 4 KAMPIOEN Zaterdag jl. was het de derde keer in successie in dit seizoen dat de elftal commissie, door middel van de heer E. Molenaar, de spelers van het 4de elftal kon feliciteren. Het was eigenlijk veel te warm om te voetballen en mede hierdoor konden de Workumers ditmaal hun draai niet vin den. Zij kwamen zelfs met 10 achter. Maar door hands van een der achter spelers van TOP schoot spil-aanvoerder R. Flapper van de witte 11 meter stip raak. Zijn eerste schot werd echter door arbiter G. Vlas afgekeurd, omdat de kee per zich bewogen had. Maar ook zijn tweede schot werd beheerst in de linker benedenhoek geplaatst. Hierna kwam Workum wat beter in zijn spel en door Y. Hiemstra die deze middag zijn hattrick maakte werd de eindstand 41 ivoor Workum. Zodat de aanvoerder uit handen van de heer Molenaar een bos prachtige bloemen kreeg. Ook van de spelers van de jonge club TOP uit Oppenhuizen kreeg hij Dit was de laatste pleisterplaats van deze tocht waar koffie werd gedronken en een broodje werd gebruikt. Drie kwartier later dan oorspronkelijk de bedoeling was reden de 68 auto’s met dankbare oudjes die volop hebben geno ten van deze mooie dag onze stad binnen opgewacht door Drumband Crescendo en burgerij. Op de Merk aangekomen bedankte de voorzitter allen die ook dit jaar weer hadden meegewerkt om deze auto-tocht te kunnen organiseren, de eigenaars van de auto’s die hun wagen weer ter be schikking hadden gesteld en niet te ver geten de leden van Drumband en Cres cendo voor de feestelijke intocht. Hierna werden de oudjes weer door hun chauffeurs thuis gebracht, nog een poos nadenkende of pratende over de mooie dag die hun ook dit jaar weer was aan geboden. PROF. DR. JACOB JANSEN 40 JAAR DIERENARTS Vrijdag 19 juni 1964 zal het 40 jaar geleden zijn, dat Prof. Dr. Jacob Jansen als dierenarts te Utrecht afstudeerde. Hij werd geboren 14 juli 1900 te Workum. Na de H.B.S. te Sneek doorlopen te heb ben studeerde hij diergeneeskunde van 1919 tot 1924. Hij oefende de diergenees kundige praktijk uit te Scherpenzeel (Friesland) van 19 juni 1924October 1930. Tijdens zijn praktijkjaren schreef hij een proefschrift waarop hij in Novem ber 1930 cum laude promoveerde. ïh October 1930 werd hij verbonden aan het Instituut voor Infectiezieken te Utrecht; hij werd 1 januari 1947 benoemd als hoog- leraar-directeur van dit Instituut. Hij schreef ongeveer 200 wetenschappelijke publicaties, welke verschenen in het Fries Hollands, Engels, Frans, Spaans, Duits, Italiaans en Servisch, Hij maakte studie reizen naar vele landen. Hij hield voor drachten of deed mededelingen in Gent, Brussel, Londen, Parijs, Zürich, Hannover Tsjechoslowakije, Wenen, Genève, Rome, Ljubljana, Zagreb, Serajevo, Belgrado en Cincinnati (V'.S.). Zijn laatste buiten landse colleges werden in het Spaans ge geven in Madrid en in Leon. Dat zijn werk internationaal gewaar deerd werd, blijkt uit de volgende be noemingen en onderscheidingen: ,Membre Etranger de la Société de Pa thologie Comparée’ (Parijs), lid van het ,Comitato di Direzione Scientifica Zoo- profilassi’ (Italië), Member of the Con sultant Editorial Board of the Veterina rian’ (Engeland), .Member of the FAO- WHO Expert Panel on Veterinary Edu cation (Rome). Ondertrouwd: Tjerk de Vries, 59 jr, en Minke Kamminga, 42 jr, beiden te Wor kum Anne Jacob Bouwman, 25 jr, Workum en Uilkje Trijntje Visser, 21 jr, Ijlst ,Z.V.W.’ Op 13 juni jl. werden weer twee seriewedstrijden gehouden op de grote Gaast- en Zandmeer. Doordat de wind van Zuid-oost naar Noord-oost draaide was ’t noodzakelijk de wedstrijdbanen te verleggen om een flink kruisrak te verkrijgen. Het weer was bijzonder gunstig en de deelname goed, met niet minder dan 17 schepen. Uitslag le wedstrijd 16 M2 klasse A. 1 Adonis, D. Venema; 2 Hirondelle, S. H. Schaap; 3 Anneke, I. Valk; 4 Sietske, F. Robijns 2e wedstrijd 16 M2 klasse A 1 Pionier, W. Voets; 2 Adonis, D. Venema; 3 Unrêst, J. de Vries; 4 Anneke, I. Valk 16 M2 klasse B 1 Marsicht, G. Cnossen Gaastmeer; 2 Si- dias, S. Kalksma Oudega (W); 3 Brek- fügel, J. Boersma Oudega (W) 16 M2 klasse B 1 Marsicht, G. Cnossen; 2 Sidias, S. Kalk sma; 3 Kon-Tiki, E. Terpstra Gaastmeer ’k Haw nou al sa’n jier as trije, fjouwer skreaun oer Fyftich jier lyn. En eltse wike trou, hwat my gaedlik ta like üt de aide jiergongen fan de Friso oernommen. Nou ha’k earder ek al ris sein: It is wolris sykjen om krekt dat oer to nimmen hwat de bilang stelling hat en foral ek dat hwat nimmen oanstjit jaen kin. Sadwaende neam ik dan ek mar o sa komselden de nammen fan minsken. Dan is der noch in oare muoilikheit, dat ik soms wol twa of trije fan dy aide kranten neisjen moat om foar ien kear genóch nijs to hawwen. En dat is foral mei de kranten dy ’t yn de simmermoannen forskynt binne it gefal. Net folie nijs, wol in hiele bulte advertinsjes. En nou jow ik jimme to rieden hwer yn juny 1914, (ek yn maeije al) it aldermeaste mei advertearre waerd. 'k Sil ’t jimme daliks mar sizze, mei fytsen. Ja, en mien nou net dat it allegearre advertinsjes wiene fan in daelder, of miskien in pear goune. Yn it léste nümer fan maeije stiet in advertinsje under it boppeskrift .Ernstige waarschuwing voor wielrijders.’ Nou sil ik it allegearre mar net oernimme hwat deryn to lézen stiet, hwant dan soe ik op syn minst in wike as fjouwer dizze romte nedich hawwe. Hwant dizze advertinsje is sahwat 180 rigels great en dan noch oer in dübele kolom. As ik der dan noch by fortel dat doe, de priis fan ien rigele in dübeltsje wie, dan koste sa ’n advertinsje grif wol in fiif en tritich goune, en dat woe yn dy tiid noch al hwat sizze. De goedkeapste fyts, waerd franco thus levere foar 26 goune. Ien mei dübele remmen, nikkelen fellingen ensfh. 37.85. In transportfyts foar in gewicht fan 800 poun, mei fiif jier geransje ƒ49.75. Helle men sa ’n fyts, (üt Arnhim) dan krige men de helte fan de reiskosten werom. Mar as men ien bestelde krige men der in carbidlantearne op ta. En dan in fyts dy ’t yn ’e winkel op syn minst hündert tsien goune koste, .wordt door ons gegarandeerd voor een draagvermogen van 500 kilo, met schrifte lijke garantie voor 5 jaren en 1 jaar volle garantie op de banden, tegen den spe- cialen uitzonderingsprijs van 57.50 Wij verkochten van dit rijwiel in 1909 500 stuks, in 1910: 1800 stuks, in 1911: 4000 stuks, in 1912: 5200 en .in 1913 ruim 10.000 stuks, en brachten wij door deze steeds grooter wordende aanvraag onzen voor- raad op plm. 25000 stuks.’ Nou dat witte wy dan al wer. Mar och yn Warkum wiene de fytsen dochs ek net djür. ,Luxe Heerenrij- wiel met nikkelen velgen, vrij wiel, 2 remmen, kettingkast en 2 jaar garantie voor den spotprijs van 50.Zie etalage’. Fierders greate advertinsjes fan: .Succes’, fan .Welcome’, fan ,Wodan’, fan .Batavus’ .Colova’, .B.S.A.’, .Fongers’, Union’, .Climax’ .Gazelle’ en neam mar op. Doch wy stappe nou fan de fytsen óf, tominsten fan de advertinsjes en wy komme ta it ,riden op ’e fyts’. Op Pinkster moandei, dat wie 1 juny 1914, waerd der j Het is met een rubriek als deze zo ge- steld dat men onder de aandacht van het lezend publiek brengt wat de schrijver op het moment het meest aanspreekt. De vele dingen die om ons heen gebeuren die men hoort of leest nemen tot op zekere hoogte bezit van je en je gaat er over spreken of schrijven. Dat is met vrijwel iedereen zo, we doen het ieder op z’n eigen wijze en naar persoonlijk inzicht en gevoelen. Er is iets waarover ik het even met u wil hebben. Het gaat in de allereerste plaats over die verschrikkelijke voetbalwedstrijd te Lima in de Zuid Amerikaanse staat Peru waarbij meer dan drie honderd mensen w.o. veel vrouwen en kinderen het leven hebben gelaten. Wat kan één onverlaat, één verstandeloze heethoofd een zee van ellende te weeg brengen. Weliswaar zijn in verband met deze zaak reeds meer dan vijftig arrestaties verricht doch mag men de krantenberichten geloven is het toch die éérste die het veld opstormde die het drama heeft ontketend Een mens de oor zaak van de dood van honderden Eén mens was eens de oorzaak van de dood van miljoenen. In wezen zijn m.i. die twee gelijk. Het beestachtig sluimerend in ’t onder bewustzijn barst op éénmaal naar buiten alle remmen blokkeren en de mens stort zich in blinde woede of haat op de me- demens en er wordt door die ééne dood en ellende over honderd-duizenden-millioe- nen uitgestort. Ik was voor enkele dagen getuige van een gesprek dat kennelijk werd gevoerd enerzijds door een enthou siaste voetballiefhebber en anderzijds door iemand die zich ontpopte als een man die de zgn. hogere politiek na aan het hart ligt en naar me bleek van de voetballerij niets moest hebben. ,Ik heb het steeds gezegd’, zo zei laatst genoemde: ,het is net als boksen een mensonwaardige tak van sport. De mens die er aan mee doet kan zich zelf op zeker moment geen baas, het dierlijk instinkt binnen in hem breekt los en hij stort zich op zijn tegenstander met niet zelden deer nis en afschrikwekkende gevolgen. Het duidelijkste bewijs zien we daarvan in Lima’. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik het tot op zekere hoogte met deze spreker eens kon zijn maar óók met zijn gespreks partner die te berde bracht dat zulke dingen hier in Nederland niet zullen voorkomen. In Nederland in géén geval om dat wij voor zulke woedeuitbarstingen te koel en te nuchter zijn. De heetbloe- digheid van de Zuid-Amerikaan is alge meen bekend. Een soort mensen die zich in hete strijd door de emotie van het ogenblik volledig laten overmeesteren en dan dingen kunnen doen zo ontzettend waar het eind van zoek is. Een doen in staat van verstandsverbijstering die men hen in wezen niet volledig kan toerekenen In enkele £uid-Europese staten merkt men (volgens spreker) een dergelijke mentaliteit nl. in Spanje, Italië en Hon garije, al is 't niet van die vuurspuwende hevigheid als in Zuid Amerika. Hoe warmer het klimaat, hoe gemakke lijker de mens ontvlamt tot het doen van bruisende daden met alle gevolgen van dien. Tot dusver de voetballiefhebber. Er ontstond een vrij heftig dispuut. De ene verdedigde de voetbalsport met klem ondanks de verschrikkingen van Lima terwijl de ander de voetbalsport fel he kelde mede door de verschrikkingen van dezelfde match. ,Het is dus maar uit wel ke hoek je een bepaalde zaak, een be paald gebeuren bekijkt. Hoe je persoon lijk staat tegenover de dingen die gebeu ren zowël op sportgebied als op politiek terrein’ waagde ik in het midden te bren gen. Beiden onderstreepten mijn visie. Althans voorlopig. Want toen ik Hitler de man noemde die in 1939 (dit jaar 25 jaar geleden) de tweede wereldoorlog ontketende waardoor dood en ellende over millioenen werd uitgestort net als de man in Lima thans over honderden, sloeg ik bij de politicus ontzettend ver de bal mis De voetbalenthousiast was het wel niet me eens doch zei: ,Zo u door die onzin nige daad van die éne mens in Lima de voetbalsport niet mag veroordelen even min mag ik om de machts wellustige Adolf Hitler de politiek sadistisch noe men.’ Het dispuut (toen in driehoeksvorm gevoerd) laaide opnieuw hevig op tot een vierde spreker met zijn mening naar vo ren kwam wat ongeveer hier op neer kwam. ,Naar mijn mening’ aldus deze hebben de man in Lima en Hitler één ding gemeen nl. dat de eerste zich zijn sprong op het voetbalveld evenmin vol ledig realiseerde als Hitler zijn sprong naar levensruimte voor het Duitse volk in, Polen. Bij het plegen van hrin daad zagen beiden één kant heen en toverzagen al- fan Boalsert üt in alvestêdde tocht op ’e fyts, organisearre. Yn de FRISO fan 6 juny léze wy der dit oer: ,Aan de elfstedentocht werd door 4 Workumers: H. de Jong, F. de Jong, P. Kamstra en L. R. de Jong deelgenomen, die den tocht allen i volbrachten. De eerste drie zijn militaire wielrijders.’ j ,Bij de zangwedstrijd te Leeuwarden uitgeschreven ter gelegenheid van de i vergadering van het Chr. Fr. Selskip, won het Klein gemengd koor, directeur de heer J. B. Dijkstra, van de 14 deelnemende zanggezelschappen den eersten prijs. (De greate goudene noardske balke mei sulveren kranse, skyld, ensfh., to witten de wikselpriis.)’ Workum. Naar wij vernemen bedraagt het aantal sollicitanten voor de va- ceerende betrekking van hoofd aan de o.l. school alhier 6.’ Hindeloopen. 4 Juni Daar de haring- en ansjovisvisscherij niet de gewenschte j resultaten hebben opgeleverd, gaan dit jaar weer vele jonge mannen hun geluk beproeven bij de haringvisscherij op de Noordzee. Een twintigtal zijn reeds ver trokken en anderen zullen spoedig volgen Alhoewel het soms zuur verdiend wordt, is daar, als het iets gelukkig gaat nog een flinke winterteering over te sparen.’ Wis, it wie in swier en in hurd libben om op ’e loggers to farren. Hwant i it wie noch yn de tiid hwer ’t Herman Heijermans fan sei: ,De visch wordt duur betaald.’

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1