l I I Pypskoft SOLEX WORKUMER KRANT de gemeenten Workum, Hindeloopen Advertentieblad Nieuws- voor en Friesland Zuidwesthoek van en Bij fa. G. S. Visser Zn. Wasautomaten «Spert EFKES agenda FA. WFSTE1WUIS Fré de Boer RADIO H1NGST uw RADIO EN TELEVISIE HATE VAU DER WERF gespecialiseerd in gezelligheidsdranken biedt u de meeste service iJKMë DE BOER Fyftich jier lyn VRIJDAG 26 JUNI 1964 87ste JAARGANG No. 25 PLAATSELIJK NIEUWS T Meubelen van Inconé gaan een mensenleeftijd mee Inconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid DE SPECIAALZAAK VOOR FRISO Contracten Volgens algemene regeling Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf mededelingen Officiële OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS Workum, 26 juni 1964. BURGERLIJKE STAND Gemeente Workum Van 17 tot en met 23 juni 1964 Yn nije wike mear oer dy skriuwer. F. afd. Voetbal Verschijnt éénmaal per week Uitgave Fa. T. GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workum Telefoon Redactie en Adm. 05151314 Postrekening 882259 Abonnementsprijs 1.50 per kwartaal per post 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 ct. per m.m Er liggen nog kansen nu de weersom standigheden uitermate meewerken. Mis schien biedt 1964 zelfs de gelegenheid weer enige reserves aan voer te vormen. Dit zou de moeite waard zijn. WORKUM. De Roode Kruis collecte, gehouden van 25 mei t/m 6 juni 1964 heeft 1194,25 opgebracht, te weten: Nij- ,Dêr üt 1’ De hiele dei lang mei de pin To kwatt’ljen op ’t pompier, To bargjen as in prulpojeet Oer dingen flink noch wier. Towyl der troch it finsterrüt De sinne wiuwt sa blier: De doar üt de doar üt! Ik woe wol dat ’k in sweltsje wie, Dan fleach ik fleurich roun. De hiele dei sprong ik dan om Yn ’t sintsje, bliid en soun Wylst ik in froalik lietsje song Fan ’t moarnskoft ont de joun: De doar üt de doar üt! De hiele dei mei pine yn ’t hier To skrabjen mei de pin, To niveljen as ’k ,beusich bin’ For ’t wyfke as aid ,Jan Hin,’. Wylst foar üs hüs yn ’e eskebeam De protters sjonge kin: De doar üt de doar üt! huizum 45.Workum 1053,50; Hei. denschap (gemeente Workum) 140,75. Alle gevers en medewerksters worden namens het Ned. Roode Kruis ten zeerste bedankt voor dit prachtige resultaat. Merk 27—28 Telefoon 358 De loco.burgemeester van Workum, A. GAASTRA Programma zaterdag 27 juni 1964 AFD. VOETBAL Oud.Workum (kampioen 1952) Workum 4 (kampioen 1964) Aanvang ’s avonds 7.30 uur AFD. GYMNASTIEK 4 juli Rayon betoging te Bols ward Zie SVW.nieuws Burgemeester en wethouders voornoemd, B. VAN HAERSMA BUMA De secretaris, VAN DER GOOT Meubelhuis Inconé - Workum LAAT VERZORGEN i' met en zonder chauffeur (All-risk verz.) Aan de gemeentelijke opleidings school voor kleuterleidsters te Leeuwar den slaagde voor Akte A kleuterleidster onze stadgenote mej. J. B. Jellesma. GeborenJan zv Jan de Vegt en Hen. drikje Dijkstra Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur Ondertrouwd, Gehuwd en Overleden: Geen Ik smyt myn soargen oan ’e kant En ek pompier en pin. Ik tankje jy for dy hüslikheid En ’t baentsje fen Jan Hin. Ik fiel, dat ik net sa geskikt For ’t Jan-gat.isme bin. De doar üt de doar üt! ,Hwat eamelstou fen hüslikheid Bliuw sitten en wêz’ bliid! Mei rymkeskriuwen ommers dochs Formoardest’ dou de tiid!’- Dat seit flymskerp myn oarehelt. Godtank de wrald is wiid. De doar üt de doar üt! FRISO VOETBALWEDSTRIJD OUD.WORKUM WORKUM 4 Zaterdagavond a.s. om 7.30 uur wordt er op het sportterrein een voetbalwed strijd gespeeld, die u niet mag missen. De ,Oude.Glorie’ komt dan nl. op de groene grasmat uit tegen het 4de elftal dat pas kampioen geworden is. U zult de oude voetbalgoochelaars aan het werk kunnen zien, die in 1952 kam pioen geworden zijn. Zij zullen het moeten opnemen tegen hun jongere sportbroeders De opstelling van Oud-Workum is als volgt Doel: B. van Goslinga, Parrega; Rechts back: A. Boersma, Grouw; Linksback: Tj. de Jong, Workum; Rechtshalf: T. Wou. da, Workum; Spil: W. de Vries, Leeuwar den; Linkshalf: B. Wesselius, Workum; Rechtsbuiten: Th. Genee, Leeuwarden; Rechtsbinnen: O. Genee, Velp; Midvoor: T. Boersma, Workum; Linksbinnen: B. Tjeefde, Hoogvliet; Linksbuiten: S. Fol- kertsma, Sloten. De opstelling van Workum 4 is: Doel: Joh. Dooper; Rechtsback: W. Visser; Linksback: A. Boogaard; Rechtshalf: H. Hooghiemstra; Spil: R. Flapper; Links half: H. Huisman; Rechtsbuiten: N. Bijl- sma; Rechtbinnen: Y. Hiemstra; Midvoor: H. Wouda; Linksbinnen: L. Hagen; Links buiten: G. Yntema. Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 STRAARTWIEDEN Burgemeester en wethouders van Wor kum herinneren hierbij de ingezetenen aan de inhoud van art. 67 der Algemene Politieverordening, waarbij o.m. is be paald, dat het in de stoepen, gele- en keibestrating vóór de door hen be woonde of bij hen in gebruik zijnde percelen groeiende gras e.d. moet wor den verwijderd. Het niet nakomen van deze verplich ting kan worden gestraft met een hech tenis van ten hoogste een maand of geld boete van ten hoogste honderd gulden. Er wordt op gewezen dat vóór dinsdag 14 juli a.s. aan bovengenoemde verplich ting moet zijn voldaan. Workum, 17 juni 1964 Benutting van de opbrengst De benutting van hetgeen er groeit is een kwestie van graslandgebruik en .ver zorging. Een afwisselend gebruik van het grasland komt de grasopbrengst ten goede Door allerlei omstandigheden komt een goed beweidingssysteem tegenwoordig nogal eens in de knel. Toch zal hieraan niet te veel moeten worden toegegeven zullen graslandopbrengst en melkproduk. tie per koe hieronder niet lijden. Bij de huidige arbeidsbezetting blijkt het vaak moeilijk het grasland de nodige verzor ging te geven. Bossen maaien en mestflatten spreiden blijft er nogal eens bij. Als een belang, rijke oppervlakte meer dan eens achter elkaar wordt gebruikt voor beweiding, dan is en blijft het bossen maaien en mestflatten spreiden noodzakelijk om een frisse weide te houden. Droogtegevoelige gronden vragen af en toe een bemesting met goed verteerde stalmest. Dit komt de opbrengst van dit soort grasland ten goede. Natte percelen zijn gevoellig voor vertrappen. Bij beweiding ontstaan in nat te perioden grote verliezen. Als het iets kan vermijd dan dat hierop geweid moet worden. Er zouden meerdere factoren zijn aan te wijzen, die de produktie van het grasland nadelig beïnvloeden met als gevolg een lagere melkproduktie. Elk voor zich kan nagaan wat er te verbeteren valt. Uit eindelijk zal het bedrijfsresultaat daar door gunstig worden beïnvloed. De Rijkslandbouwvoorlich. tingsdienst J. de Boer De graslandopbrengst De opbrengst van het grasland is af hankelijk van de grondsoort, de bemesting en de waterbeheersing. Aan de grondsoort en de waterbeheersing valt op korte ter. mijn weinig te veranderen. Met de be mesting heeft de boer een wapen in de hand om de graslandproduktie te ver hogen. Hoewel de opbrengst van de 1ste snede zeer bevredigend is geweest, kwam dit voorjaar duidelijk naar voren wie het grasland goed had bemest. Dit betreft zowel de basisbemesting aan kali en fos. faat als de stikstofbemesting. Het is nu de tijd om na te gaan of de 1ste snede voldoende heeft bijgedragen voor de voerpositie van de komende winter. Waar dit niet het geval is, zal getracht moeten worden de achterstand nog in te halen. NACHTVERBLIJF VREEMDELINGEN Hierbij herinner ik aan de verplichting dat degene die aan vreemdelingen nacht verblijf verschaft verplicht is hiervan op de dag van aankomst aan mij schrif telijk mededeling te doen. Formulieren hiervoor zijn kosteloos verkrijgbaar ter gemeentesecretarie. HWAT WIER IS, MOAT WIER BLIUWE ,It buorkjen haldt hiel hwat yn de léste tiid’. Dit is een verzuchting die menig boer slaakt. Met de hem ten dienste staande middelen moet hij trachten zijn bedrijf rond te zetten op korte en lange termijn. De steeds wijzigende om. standigheden vragen een zich steeds op. nieuw instellen op deze veranderende toestand, om toch nog tot 'n zo goed mo gelijk bedrijfsresultaat te komen. Dit is geen gemakkelijke taak. Toch gelden voor het weidebedrijf nog altijd dezelfde uitgangspunten. Het is nog steeds de koe en de opbrengst van het grasland, die centraal staan in het bedrijf. Vanuit deze punten zal het bedrijf nader moeten wor den bekeken. Een goede produktieve koe en daarnaast een goede opbrengst van het grasland zijn bepalend voor het eindre sultaat. moeder, haar baby en niet te vergeten de overige gezinsleden. Dat behoeft niet te verwonderen want die kraamverzorgster krijgt alvorens zij haar taak in een gezin begint een gedegen opleiding van ongeveer 15 maanden. Tij dens de drie maanden durende voorop leiding in jnternaatsverband welke ds leerling.kraamverzorgsters krijgen, wordt naast andere hoofdzaken, aan de omgang met de gezinnen en gezinsleden veel aan dacht besteed. Een andere boeiende kant van het be roep van kraamverzorgster is, dat zij steeds werkt met levend materiaal’. Het werk kan daardoor nooit tot een sleur worden. Het wonder van een geboorte wordt steeds opnieuw beleefd. Meisjes en jonge vrouwen, die voor dit wonder een open oog hebben zullen dan ook zeker in de kraamverzorging op haar plaats zijn. Na de vooropleiding volgt een jaar practijk in de kraamgezinnen. Daarna wordt een Staatsexamen af gelegd. De gediplomeerde blijft in dienstverband werken bij het kraamcentrum. Bij dat centrum kunnen de aanstaande moeders zich vervoegen om een afspraak te ma ken voor kraamhulp. Dertig babies per uur! Momenteel wor den negen van die dertig babies verzorgd door een gediplomeerd kraamverzorgster maar van die dertig worden er zelfs nog in Nederland zes babies nog steeds door niet.deskundige handen verzorgd! Er is dus dringend behoefte aan meis jes, die het beroep van kraamverzorgster willen leren. Inlichtingen omtrent plaats en aanvang van de opleidingen kunnen overal worden ingewonnen bij de plaatse lijke kruisverenigingen. i de Friso skreaun hat. En altyd yn it Frysk. Dat dy man hwat mear leard hie as sljochtwei hinne fait wol op i to meitsjen üt syn wize fan skriuwen, mar boppedien hat it in man west dy ’t eagen en earen goed iepen hie. Mar it wünderbaerlike fan alles is noch, dat hy al dy jierren skreaun hat under de skülnamme FRISO, en dat sahwat nimmen ea witten hat hwa ’t dizze skriuwer wie. Ik haw der letter in bulte muoite foar dien om dy to witten to kommen, mar it my net slagge. len ding wit ik wol, dy man VISWEDSTRIJD Donderdagavond 18 juni jl. hielden de dames van de buurtvereniging ,Oer de Dolte’ hun jaarlijkse viswedstrijd. De vlijtige huisvrouwen, die gewapend met visnetten en hengels om acht uur hun dobbers in het water wierpen, zaten dit maal met uiterste stilte en concentratie aan de waterkant te vissen in deze voor hen niet alledaagse sport. Van de 27 deelneemsters wisten deze dames een prijsje in de wacht te slepen le prijs: meeste vis (mevr. Dekker) 2e prijs: eerste vis (mevr. Dorenbos) 3e prijs: grootste vis (mej. ten Dam) ZAKENNIEUWS Als het getij verloopt, moeten de bakens worden verzet. Een heel bekende uitdrukking of gezegde. Het is niet onmogelijk dat de heer D. Graafsma alhier, smid loodgieter en handelaar in kachels en sanitair.beno- digdheden, aan deze woorden werd her- rinnerd, nu er zoveel over het gebruik van aardgas voor verwarming geschreven en gesproken is en wordt. Weliswaar, werd reeds Irer en daar gas als verwarming gebruist, maar toch rog niet zoveel. Nu er volop aardgas blijkt te zijn en overal wordt heen gevoerd, ook daar waar nog nooit gas is geweest, ligt het voor de hand dat het verbruik hiervan ook voor verwarming in grote mate zal toenemen. De heer Graafsma twijfelt er in geen geval aan, dat dit zo zal komen. Hij heeft zijn winkel daarom belangrijk laten ver. groten, om meer ruimte te hebben voor het plaatsen van confectors (kolen ver warming) en voor een mooie collectie mo derne gashaarden het aller nieuwste op dit gebied. J.l. vrijdag werd de vernieuwde winkel heropend met vele goede gelukwensen en bloemstukjes. Wanneer u er nog niet geweest bent dan moet u van de week toch eens een kijkje gaan nemen. Het is inderdaad de moeite waard. DERTIG BABIES PER UUR IN NEDERLAND Gemiddeld worden er in ons land per uur dertig kinderen geboren. Dit is één van de oorzaken, dat Nederland het dichtst bevolkte land ter wereld is. Een andere oorzaak is, dat hier het zuigelin- gensterfte-cijfer zo laag is. De jonge moeder en het pasgeboren kind vragen niet alleen veel zorg en aandacht, in ons land k r ij g e n zij ook die zorg en aan. dacht. Nederland neemt op dit gebied een uit zonderlijke plaats in. In de meeste wes terse landen wordt de zorg aan moeder en kind gegeven in kraamklinieken of de kraamafdelingen van ziekenhuizen. Maar hier ligt dat anders: de bevalling van het merendeel (73 procent) van de Neder landse vrouwen gebeurt thuis. De medische hulp wordt dan gegeven door de arts of verloskundige (vroed vrouw), de verzorgende hulp door ver pleegster of kraamverzorgster. Juist laatstgenoemde, de kraamver zorgster de moderne uitgave van de uit vroeger jaren alom bekende baker blijkt een uiterst gewaardeerde hulp te zijn voor de in het kraambed liggende Op hun reis door Denemarken van het Sowjet Russische echtpaar Chroestsjov, bezocht mevr. Chroestsjov ook een school. Mevr. Nina Chroestsjov werd daar met enthousiasme ontvangen en deelde vele handjes uit. Sa njonkenlytsen haw ik al hiel hwat aide jiergongen fan dizze krante ünder eagen hawn en der yn omsneupt. 'k Haw der in bulte fan dat aide nijs üt oernommen, mar hwer ik noch noait oer skreaun ha, is oer de man dy ’t jierren oanien, fan it bigjin fan dizze ieu óf oan sahwat 1919-1920 ta, sahwat elke wike trou, sa ’n oardel.soms twa kolommen yn d~ hat. hat in skoft yn Warkum wenne, mar hwat letter syn wenplak wie haw ik net üt- i fine kinnen. Lyk hjir boppe al sein, haw ik nea oer dy man en oer syn wurk skreaun, mar it liket my dochs wol aerdich om jimme ris hwat léze to litten fan hwat hy sa foar en nei skreaun hat. En ik bigjin dan mei in rymke hwer ’t boppe stiet: F

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1