I I II ■n M SOLEX WORKUMER KRANT Advertentieblad Nieuws- voor en Friesland Zuidwesthoek van en Wasautomaten RADIO H1NGST uw ttADW FM TELEVISIE Bij fa. G. S. Visser Zn. AUÏO-VERHUUR met en zonder chauffeur (All-risk verz.) de gemeenten Workum, Hindeloopen 4 agenda Fyfüch jier lyn gH g VRIJDAG 3 JULI 1964 87ste JAARGANG No. 26 □PELS HAVE VAM DER WERF BURGERLIJKE STAND FA. WSSTëflêfUIS DE SPECIAALZAAK VOOR - re Fré de Boer IJlHg OE BOER BONDSCONCOURS CHR. ZANGVERENIGINGEN PLAATSELIJK NIEUWS DIENSTREGELING NEDERLANDSE SPOORWEGEN I BW S’ vV'i' 70» g||g Contracten volgens algemene regeling mededelingen Officiële It is, (dat V.W. BUSJES 91 jr, AFD. GYMNASTIEK 4 juli Rayon betoging te Bolsward Workum, 17 juni 1964. ensafoart, hy lit syn deuntsje ourinne as in wekker en makket dat Workum, 3 juli 1964 Gemeente Workum Van 24 t/m 30 juni 1964 F. Dijk. Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf Meubelen van Inconé gaan een mensenleeftijd mee Inconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid Verschijnt éénmaal per week Uitgave Fa. T. GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workum Telefoon Redactie en Adm. 05151314 Postrekening 882259 gespecialiseerd in gezelligheidsdranken biedt u de meeste service Abonnementsprijs f 1.50 per kwartaal per post 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 ct. per m.m en te 2. Wie kan aan het Diaconaal Jaar meewerken? In het algemeen beperkt het Diaconaal Jaar zich tot jonge mensen' tussen 17 en Burgemeester en wethouders voornoemd, B. VAN HAERSMA BUMA De secretaris VAN DER GOOT Burgemeester en wethouders voornoemd, B. VAN HAERSMA BUMA De secretaris VAN DER GOOT LAAT VERZORGEN Merk 27—28 Telefoon 358 WORKUM. naar van Meubelhuis Inconé - Workum Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 A te G. FRISO Geboren: Evelien Geertje dv Pier Bu. ma en Aaltje Schakel Marian dv Geert Bakker en Akke Zijl- stra Ondertrouwd: Jetse Hendrikus OPGAAF VERHUIZINGEN Burgemeester en wethouders van Wor kum herinneren er aan dat degene die verhuist naar een andere gemeente, in de gemeente Workum komt wonen of binnen de gemeente verhuist verplicht is hier van binnen vijf dagen mededeling te doen ter gemeente-secretarie, afdeling bevol king. CHEVROLETS Aangenomen het beroep de Ned. Herv. Kerk alhier, ds M. der Leun te Kolderveen. Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens IC uur Er was veel belangstelling voor het bondsconcours te Beetsterzwaag en de koren uit onze omgeving behaalden mooie resultaten. Zo kreeg ,De Lofstem’ uit Heidenschap directeur de heer B. Pruik- sma een le prijs in de afdeling uitmun tendheid met 336 punten. In de le afdeling kreeg ,Nij Begjin’ van Hemelum, directeur Jan G. Hoekstra een le prijs met 352 punten. hele foroaring kommen. Doe. Evenals voorgaande jaren wordt het publiek in de gelegenheid gesteld wensen en bezwaren aangaande de dienstregeling 1964 van de Nederlandse Spoorwegen in te dienen. Eventuele wensen en opmer kingen moeten voor 20 juli a.s. ter kennis worden gebracht van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Fries land, Willemskade 29, Leeuwarden, welke dan voor doorzending aan de Spoorweg- raad zal zorg dragen. PRHSFRAECH ,US FRYSK BERNEBOEK’ Fjouwer hanskriften wiene ynkommen op boppesteande priisfraech under de motto’sWraldgrng, Tot of Flop, Dun- reaske en Weachhals. ,It bernesirkus fan Boskein’ under it motto .Dünroaske’ waerd as it béste oan. murken en de skriuwer, nei ’t bliken die, de hear J. Visser üt Huzum, deselde, dy ’t forline jier mei ,Sjirk en syn fammen’ de priis woun, kriget nou wer de priis fan 500.taskikt. STRAATWIEDEN Burgemeester en wethouders van Wor kum herinneren hierbij de ingezetenen aan de inhoud van art. 67 der Algemene Politieverordening, waarbij is bepaald, dat het in de stoepen, L? en keibestra. ting vóór de door her, woonde of bij hen in gebruik zijnde percelen groeiende gras e.d. moet worden verwij derd. Het niet nakomen van deze verplich ting kan worden gestraft met een hech tenis van ten hoogste een maand of geld, boete van ten hoogste honderd gulden. Er wordt op gewezen dat vóór dinsdag 14 juli a.s. aan bovengenoemde verplich ting moet zijn voldaan. stra, 30 jr, te Bolsward en Janke Mole naar, 35 jr, te Workum Gehuwd: Tjerk de Vries, 59 jr, en Min ke Kamminga 42 jr, beiden te Workum Benjamin de Jong, 22 jr, te Wijckel IJnskje Haebeltje Schakel, 21 jr, Workum Overleden: Marijke Dijkstra, wed. van Durk van der Werf. Een dezer dagen slaagde te Utrecht voor het Patroonsdiploma Typografie onze oud.stadgenoot de heer N. H. Ketélaar, thans te Hoorn. Geslaagd voor het toelatingsexamen van het Chr. Lyceum te Sneek: Durk Fekkes; Jan Tj. Folkerts; Siebe Haagsma Tjipke Jan Klijnstra; Geert B. Vinke en Roelof Ybema. de hüzen. Jierren lang hiene se ommers burlju west. Deis en Sneins seagen se elkoar; hja wisten sa sekuer fen elkoars dwaen en litten ou, fen elkoars wille en smerte. Men libbe nést elkoar, by elkoar mar ek mei.elkoar. En dan nei safolle jierren stoar er ien üt hjar midden wei en hja rouden mei de oerbleaune famylje. Hja hiene meast allegearre sa foar en nei de siikke bisocht, nei him freege, mei him praten en for him dien hwet se skiplik dwaen koene, mar fenseis it Rib ben der yn halde koene hja net. As it dan forkeard roan mei de 1- hwenear oft er bi-ierdige wirde scil. As det allegjerre beantwurde wier krige de boadskipper de groetnis oan Japik Joukes widdou altyd fêst mei. Nou komt ynpleats de omsizzer yn ’t deftich swart by de doarren lans. ,De nagelaten. - er op it ein komt. Ho earder hy dien hat, ho gauer as er syn sinten fortsjinne hat, Voor het slaagde aan Sneek onze Boonstra. 4. Hoe is het Diaconaal Jaar ge organiseerd De diah’s worden begeleid door een leidster. Deze onderhoudt het contact met de inrichtingen en met de diah’s. Aan het begin van het dienstverband gaan de diah’s één week doorbrengen in een vormingscentrum, waar zij op hun toekomstige taak worden voorbereid. Aan het einde van het jaar worden hier op nieuw enige dagen doorgebracht. In de tussenliggende periode komen de diah s éénmaal per 14 dagen bijeen voor een groepsbijeenkomst. Op de laatste groeps bijeenkomst in een maand wordt aan de diah’s de beloning van 60.per maand uitbetaald, alsmede eventueel reisgeld. Ook na het Diaconaal Jaar kan het con tact met de leidster bestendigd worden. Ziezo, hiermede is nu wel het voor naamste verteld over het Diaconaal Jaar. Het woord is thans aan de jeugd tussen 17 en 30 jaar. Aanmeldingen dienen plaats te hebben bij mevr. Hunniks.Dan- ner, Ferdinand Bolstraat 69, Leeuwarden De Commissie Diaconaal Jaar Leeuwarden en Omstreken” 30 jaar. Het kunnen dus zowel jonge vrou wen als jonge mannen zijn. Een speci. ale schoolopleiding is niet vereist, zodat een ieder, die binnen de leef tij dsnormen valt, zich als diah beschikbaar kan stel len. Tevens is deelname aan het Diaco naal Jaar niet afhankelijk van Mvelke levensbeschouwing ook en tevens niet gebonden aan een woonplaats; waar u dus ook woont, u kunt mee doen. Alleen een zich bewust zijn een jaar te dienen is noodzakelijk. Een voorbereidend en selecterend gesprek bepaalt, welke in richting voor de diah het meest geëigend is, waarbij rekening wordt gehouden met een bepaalde voorkeur van de diah. eindexamen h.b.s. het christelijk lyceum stadgenoot de heer ORGELCONCERT DOOR FEIKE ASMA In de serie orgelconcerten die onder auspiciën van de Stichting Orgelcentrum in de Martinikerk te Sneek wordt gege ven, zal op dinsdag 7 juli het laatste con cert plaats vinden. Organist is Feike Asma en het pro gramma is gewijd aan de nagedachtenis van zijn leermeester, Jan Zwart. Geopend wordt met twee van diens werken, t.w. Trio en Koraal Gebed des Heren’ en Psalm 103. Voorts werken van Bach, César Franck, Guilmant en Dupré. Besloten wordt met orgelkoraal psalm 25 2 en Postludium en Fuga psalm 72 11, eveneens van Jan Zwart. Wy nimme nou foar in diel oer, hwat FRISO’ skreau yn de Friso fan 6 juny. 1914, en hwer ’t boppe stiet,Omsizzen en Omroppen.’ It is, (dat sprekt) noch ,alde spelling’ doch ik nim it oer sa ’t skreaun is. ,Twisken Omsizzen en Omroppen is in heel forskil, dat witte al de lêzers i wol dy ’t mei beide op ’e hichte'binne. It earste komt noch al gau ris to hearren, it léste op in hiele boel plakken noait mear, of bygefal dan tominsten heel komselden Nou ’t de aide bürreplicht sahwat de wrald üt is, is er yn it omsizzen in ueie luruaiuig auimucu. Dv.e, kaem er immen dy ’t it him as plicht oplei en der i op gesteld wie om de deade de léste eare mei oan to dwaen troch it omsizzen oan HET DIACONAAL JAAR Ongetwijfeld herinnert u zich eerder verschenen publicaties omtrent bovenge noemd onderwerp. Thans kunnen over déze aangelegenheid nadere mededelin gen worden gedaan. In Leeuwarden is gevormd een Commissie Diaconaal Jaar Leeuwarden en Omstreken’, teneinde te trachten aan het Diaconaal Jaar gestalte te geven. In deze Commissie hebben ver tegenwoordigers van nagenoeg alle plaat selijke protestantse kerkelijke groepe ringen zitting. Deze commissie heeft uit haar midden een werkcommissie benoemd die de mogelijkheid tot verwezenlijking van het Diaconaal Jaar heeft bezien. Aangezien niet voorop stond om te voor zien in een eventueel tekort aan arbeids krachten, heeft de commissie zich met verschillende inrichtingen op het terrein van verpleging en verzorging in verbin ding gesteld. Tot grote voldoening van de commissie kan worden meegedeeld, dat in het algemeen een open oor werd ontvangen. Meerdere inrichtingen bleken bereid te zijn één of meer diakonale help(st)ers (diah’s) op te nemen. Het woord is dus nu aan de adspirant diah’s. Alvorens het adres voor aanmelding te vermelden, willen wij eerst gaarne kort enkele vragen beantwoorden. Geslaagd voor het examen bejaar denverzorgster de dames Eke de Boer en Richt je de Boer beiden werkzaam aan het bejaardencentrum ,Mariënacker’ al hier. Zij slaagden met de hoogste cijfers op dit examen. 3. Wat ontvangt de diah voor zijn diensten? Met de diah’s wordt ’n arbeidsovereen komst gesloten. Zij behoren dus zakelijk beschouwd tot het inrichtingspersoneel. Zij zijn intern en ontvangen derhalve vrije kost en inwoning. Daarenboven ont vangen zij een netto-beloning van 60. per maand. Zij hebben recht op één of twee vrije dagen per week, benevens per jaar een vacantie van 15 werkdagen. Zij ontvangen tevens een vergoeding voor reiskosten en vallen onder de normale sociale voorzieningen, die in iedere in richting gelden. Benoemd als onderwijzeres aan de christelijke nationale school te Wage- ningen, mej. S. A. Bakker thans verbon den aan de School met den Bijbel alhier. Voor de aantekening nuttige hand werken slaagden aan de christelijke kweekschool te Sneek uit onze omgeving de dames T. A. Mundt, Workum, A. J. de Vries, Warns, en J. A. Kaastra, Hin deloopen. 1. Wat is het doel van het Diaco naal Jaar? Het is algemeen bekend, dat het men selijk lijden zo langzamerhand van de straat verdwijnt en verborgen wordt ach ter de muren van inrichtingen. Tenge volge hiervan wordt de jeugd nog zeer weinig met het lijden geconfronteerd, of treft dit alleen in een soms leterlijk verbloemde vorm aan. Het Diaconaal Jaar heeft ten doel, dat personen, zowel vrouwelijke als manne lijke, zich voor één jaar beschikbaar stellen om arbeid in een inrichting te verrichten. Kortheidshalve kan de op roep luiden: ,geef een jaar’. In de praktijk is gebleken, dat deze oproep wordt om gezet in ontvang een jaar’, gezien wat de diah tijdens het Diaconaal Jaar voor eigen leven heeft ontvangen. In verschil lende gevallen bleek het Diaconaal Jaar aanleiding tot ’n meer verantwoorde be roepskeuze te zijn. dat komt üt. It is nou ienris syn fak, derom hat er gelyk dat er foartmakket. De tiden foroarje en de seden en menieren mei, en nou is ’t sa ek wol I moai, mar it koe al wêze dat dit by aids moaijer west hat, hertliker. Mar lit üs nou ’t we efkes oudwaeld binne, foart mar fen omsizzen op om- roppen stappe. Do ’t ik to Warkum tahalde hearde ik noch wol gauris de omrop- per. Ik moat earlik sizze dat mocht ik heelwol heare. Fen dat omroppen binne wol in hele boel aerdige staeltsjes yn ’e folksmüle i dy ’t we nou just net opikkerje scille, mar dochs woe ’k it er wol efkes oer ha. In hoart lyn hearde ik in omropper by üs troch de bürren kommen. It wie gjin echten mar in sebearren ien. In brilloft omropper, en dy makke bikind. i De boargemaster lit bikind meotsje dat it mei koarten forbean wirde scil, om Sneins kitelstjintsjes yn it tsjerkepcngkje to dwaen. ,Dit wie net sa mar in grapke, mar hie in achtergroun. Der wie hjir in wikemanich tofoaren. op in stik lan, in sindingsfeest halden om de earme negerberntsjes oan klean to helpen. Sieten der ek in heit en mem mei in ,bekjegau’ jonkje, dy t oars neat die as freegjen: Mem hwerom dit en hwerom dat? Allegjerre fan dy noaswize fragen. i Mar goed, oan it ein fan ’t feest smiet elts in lytse of greate jefteynde offerbos. i Freget it jonkje: ,Krije de negerjonges nou ek broekjes oan mem?’ ,Nou dat wit ik wier net leave’, seit de mem derop. En hwat sei de jonge?’ Ik leau it wol mem, hwant heit hat niis al in knoop yn ’e bos smiten.’ bür-siikke, wier it neat gjin niget dat se der as bürre plicht hjarres ta diene, en er ien fan hj arren de bürren omsei. Al wier it dan ek sa mar rjucht for de stritwei üt, son. der oerboadich folie omhalen. ,Navend. ja ik wol mar net sitte ik moat de i hele bürren noch troch. Japik Joukes is forstoarn.’ Gau waerd er dan üt ’e flecht wei efkes frege, oft Japik ont ’t lést ta goed by syn kennisse west hat oft i er hjir ek tige weisoarge, oft syn neiste sibben fen fierren al oerkomd binne en Ter gelegenheid van de verjaardag van Z K. H. Prins Bernhard had het Cadettentamboeiscorps .Prins Bernhard’ van de K.M.A. op het paleis Soestdijk de jarige Prins een aubade gebracht. De tamboermaitie van het corps, de cadet sergeant H. van den Hout bood de Prins na afloop een geschenk aan. - 1 :W> -3

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1