■i WORKUMER KRANT SOLEX"" Nieuws- de gemeenten Workum, Hindeloopen Advertentieblad voor en Zuidwesthoek Friesland van en Wasautomaten lït it deistich libben 17 &.V.W. agenda Bij fa. 0. S. Visser Zn. mw v» oer wrar gespecialiseerd in gezelligheidsdranken biedt u de meeste service RADII.) DINGST uw RAUW EU TELEVISIE AUTO-VERHUUR met en zonder chauffeur (All-risk verz.) Fyftich jier lyn 1 VRIJDAG 10 JULI 1964 87ste JAARGANG No. 27 Dit nummer bestaat uit twee bladen Officiële ielinge n m e FA. WESTF1WUIS DE SPECIAALZAAK VOOR e Gemeente Workum ;t DRUKKERIJ FRISO .1 Meubelen van Inconé gaan een mensenleeftijd mee Inconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid a e Fré de Boer e r e U n d >t g >t n >t P SjmE OE BOER I I FRISO Contracten volgens algemene regeling. Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS nou Workum, 17 juni 1964. Workum, 3 juli 1964 F. Workum, 8 juli 1964 BURGERLIJKE STAND H.Z. Van 1 tot en met 7 juli 1964 P L A A T S E L IJ K NIEUWS n W. Workum tel. 314 Gehuwd en Overleden: Geen GEMEENTE HINDELOOPEN maand juni 1964 Gehuwd en overleden: Geen IS BU ONS IN GOEDE HANDEN Verschijnt éénmaal per week Uitgave Fa. T. GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workum Telefoon Redactie en Adm. 05151314 Postrekening 882259 Anne Jacob Mosselaar, 28 jr, te Sneek en Marijke Smits, 24 jr, te Workum. Geboren: Neeltje Geertje Aafke Alber ta van der Wal dv Durk Johannes van der Wal en Lutina Johanna Petronella Dorenbos (21 juni) ONTHEFFING WINKELSLUITING Burgemeester en wethouders van Wor kum maken bekend dat in verband met de door de bakkers getroffen vacantie- regeling, voor de bakkerswinkels op de woensdagen, vallende op 15, 22 en 29 juli en 5 aug. 1964, ontheffing is verleend van het krachtens artikel 4, le lid der Win kelsluitingswet 1951 gestelde verbod, met dien verstande, dat de winkels op die da gen voor het publiek geopend mogen zijn tot 18 uur. Ondertrouwd: Evert Theo IJntema, 22 jr, te Workum en Elizabeth Geertruida Sijs, 21 jr, te Amsterdam OPGAAF VERHUIZINGEN Burgemeester en wethouders van Wor. kum herinneren er aan dat degene die verhuist naar een andere gemeente, in de gemeente Workum komt wonen of binnen de gemeente verhuist verplicht is hier van binnen vijf dagen mededeling te doen ter gemeente-secretarie, afdeling bevol king. 6 6 6 6 6 6 6 3 4 3 3 2 1 1 3 1 1 1 1 1 0 0 1 2 2 3 4 5 9 9 7 7 5 3 2 Burgemeester en wethouders voornoemd, B. VAN HAERSMA BUMA De secretaris, VAN DER GOOT Burgemeester en wethouders voornoemd, B. VAN HAERSMA BUMA De secretaris VAN DER GOOT Programma zaterdag 11 juli 1964 AFD. VOETBAL Zaterdagavond 7 uur beslissingswedstrijd wijkvoetbal Workum BALKFINNE—DWARSNOARD Entree 35 cent Kinderen 10 cent Merk 27-28 Telefoon 358 Burgemeester en wethouders voornoemd, B. VAN HAERSMA BUMA De secretaris VAN DER GOOT Meubelhuis Inconé - Workum LAAT VERZORGEN S it j. n g e i. s >t ■r e g P Lt Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur Tijdens de te Lippenhuizen gehou den landdag van de Jongerein, behaalde mej. Hinke Koopmans twee 1ste prijzen voor haar inzending tekenen, terwijl B. de Jong een tweede prijs kreeg bij de wedstrijd in fotoherkenning. Abonnementsprijs 1.50 per kwartaal per post 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 ct. per m.m. Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 STRAA' .JEN Burgemeester en trethouders van Wor kum herinneren hierbij de ingezetenen aan de inhoud van art. 67 der Algemene Politieverordening, waarbij is bepaald, dat het in de stoepen, gele en keibestra. ting vóór de door hen bewoonde of bij hen in gebruik zijnde percelen groeiende gras e.d. moet worden verwij derd. Het niet nakomen van deze verplich ting kan worden gestraft met een hech tenis van ten hoogste een maand of geld boete van ten hoogste honderd gulden. Er wordt op gewezen dat vóór dinsdag 14 juli a.s. aan bovengenoemde verplich ting moet zijn voldaan. kopen doch zijn leven was vernietigd. Hij stierf enkele jaren nadien door het on. troostbaar verdriet hem aangedaan. Ik koppelde dit historische gebeuren uit de crisis jaren aan de ervaringen kortgele den in genoemd Hotel opgedaan en wil besluiten met te zeggen dat moordenaars zo zwaar mogelijk gestraft en uit de sa menleving moeten worden verwijderd maar dat het heel jammer is dat zij die geregeld maatschappelijke en zedelijke moord bedrijven hun luguber pogen bijna altijd ongestraft kunnen blijven botvie ren. Roddelen is een afschuwelijke mis daad want wat doet men er tegen? Heet het niet dat men géén koe bont noemt zo er géén vlekje aan zit? SVW-NIEUWS Afd. Gymnastiek Afgelopen zaterdag vertrokken we met een 70 tal gymnasten naar Bolsward om deel te nemen aan de rayon betoging die aldaar werd gehouden ter gelegen heid van het 85 jarig bestaan van de plaatselijke gymnastiek vereniging Ly curgus Wilhelmina’. Het weer was bijzonder koud en af en toe buiïg. Maar het heeft toch niet kun nen verhinderen dat we met twee 1ste prijzen en een 4de prijs ’s avonds naar Workum terug keerden. De 1ste prijzen betrof de tweekamp dames en tweekamp meisjes. De dames werden de hoogst gewaardeerde met de tweekamp van deze middag. Mej. H. v/d Meer onze tijdelijke leidster had wel een enorm succes, en een bijzonder woord van dank tot haar gericht is zeer zeker op z’n plaats. Dat onze meisjes groep een 1ste prijs hebben behaald, hebben ze ook mede aan Hennie te danken, al hebben jullie je zo af en toe minder leuk gedragen, jullie waren toch maar wat trots op je 1ste prijs niet? Het nummer kastspringen ging iets minder goed een 4de prijs, waarschijnlijk te weinig sprongen gemaakt. Om 5 uur was de optocht, waaraan 11 verenigingen deelnamen totaal aantal deelnemers 600. Het is altijd weer een prachtig gezicht al die kleurige vaandels en vlaggen en witte costuums. Aan het avond programma werkten een Zweedse turngroep mee, we hebben prachtig werk gezien. De hoogst gewaardeerde nummers van het middag programma kwamen ’s avonds nog eens voor het voetlicht. Na ’t brengen van de vaandelgroet en het spelen van beide volksliederen, wer den de herinnerings vaantjes aan de vlag, gen bevestigd. Tegen 11 uur kwamen we ’s avonds zeef voldaan weer in Workum terug. Dezer dagen las ik in de krant dat een vrouw die haar tweede echtgenoot door vergiftiging om het leven heeft ge bracht tot achttien jaar gevangenisstraf is veroordeeld. De eis was levenslang (misschien) om dat haar eerste echtge noot ook onder verdachte omstandigheden stierf. Wel stond er bij dat de vrouw nimmer een bekentenis heeft afgelegd. Dit, dergelijke en nog veel meer mis drijven vervullen geloof ik een ieder met afgrijzen en terecht. Wanneer de ene mens moedwillig en met vóór opgezet plan de ,Z.V.W.’ De zeilvereniging .Workum’ hield zaterdag 4 juli j.l. haar zesde onderlinge wedstrijd. Met een straffe Noordwesten wind kon een aantrekkelijk kruisrak uit gezet worden, waardoor een spannende strijd in beide klassen werd gevoerd met wisselende kansen. D. Venema schijnt weer evenals het vorig jaar regelrecht op de hoofdprijs (wisselbeker) af te stevenen. S. Kalksma heeft de beste papieren in de ongeregistreerde klasse. Daar er een protest tegen Venema aan hangig is gemaakt is de voorlopige uit slag in de A klasse: 1 Adonis, D. Venema; 2 Pionier, Voets; 3 Aeolus, P. Dijkstra 16 m2 klasse ongeregistreerd 1 Marsicht, G. Cnossen, Gaastmeer; 2 Si- dias, S. Kalksma, Oudega (W); De finale heeft plaats op 5 september. WORKUM. Onze stadgenoot Willem Beetstra en Geerie van der Bijl slaagden voor het toelatingsexamen H.B.S. te Sneek. Geboren: Anna Elisabeth dv Eduard Gerhardus Bouma en Klaaske Jantje Houtsma (te Sneek) Jan zv Arend Kort en Anna Valk wedstrijd met haar muziek opluisteren. De eindstand luidt als volgt Dwarsnoard Balkfinne Noard Sylspaed Süd Begine O.D.D. In .feest’ hwat yn Warkum alle jierren werom komt en altyd deselde tiid fan ’t jier is it ,strut-wudzjen’. Sa lang de Wymerts nou ticht is, en dat is nei ’t ik mien sünt 1877, sit in great diel fan de Warkumers opskipe mei in stoepe, in stik fan it ,giel’ en net to forjitten in great of lyts stik balstiennen hwat hja skjin halde moatte. Wis, it jowt hwat apparts hwat eigens oan de stêd, mar it jowt ek in bulte lést en lijen. Och de stoepe en it stikje giel foar jins hüs hat men nou just net it measte wurk oan, mar de balstiennen f reeg je mear omtinken. Foral as men oan de greate kant tusken de toer en it Pypkebrechje wennet hwer op plakken de balstiennen op syn alderbreedst binne, nou dan hat men aerdich pielen om dat skjin to krijen en skjin to halden. Nou wit ik wol, as ’t hwat moa.i waer is mei ’t sintsje der hwat by, och dan is ’t ek net sa ’n grou- sum krewei en gean in heale dei oan ’t strjit wjudzjen. En sa fine wy dan elts jier opnij yn de Friso under de .Officiële medede. lingen’ dat B. W. de .ingezetenen’ der op wize dat ,het in de stoepen, gele en keibestrating vóór de door hen bewoonde of bij hen in gebruik zijnde per celen - groeiende gras e.d. moet worden verwijderd.’ Sa yn de earste each opslach binne al dy meidielingen itselde. Of men dy lést fan fyftich jier lyn, of fan sechtich jier forlyn of dy fan 1964. Mar as men dy ris hwat better bisjocht is der dochs gans forskil yn. Yn foar geande jierren stie der oars neat yn as dat men soargje moast dat de strjitte skjin kaem. Forliden jier, yn 1963 dus, fyn ik foar it earst in datum neamd en léze wy: ,In verband met de komende feestelijkheden wordt er op aan gedrongen vóór uiterlijk zaterdag 3 aug. a.s. aan bovengenoemde verplichting te voldoen.’ Mar yn de Friso’s fan de léste wiken wurdt er oars op timmere. Foar 14 july de strjitte skjin en is it dan noch net yn oarder, nou dan liket it net bést. Hwant dan birint men de kans in moanne de bak yn to draeijen of hündert goune boete bitelje to moatten. Nou dat is lang net mis minsken. It is lykwols mar goed dat dat er by stiet, hwant dan kin letter nimmen sizze: Ik wist der neat fan. Hoe heech de boete eartiids wie, haw ik net üt fine kinnen, mar foar nou witte wy it dan wol. En wylstik hjirmei oan ’t skriuwen bin, komt my noch in forhael in ’t sin hwat ik forliden jier fan in aid Warkumer hearde. „Wy wiene fan dy opslüpte jonges en as it de tiid fan it strjitwudzjen wie dan sjouden wy de hiele buert lans of wy by de iene of d’oare in dübeltsje of in stür fortsjinje koene. Op in woansdei tomiddei komme myn maet Douwe en ik by moeke Akke en ja hear wy krigen oanslach en soene elk in botsen in for tsjinje. Wy daliks oan ’e slach en om 't wy gjin biezem by üs hiene, mochten wy dy fan üs .opdrachtjowster’ brüke.’ Mar tink er om brek him net, hwant der sit krekt in nije stok yn’, wie de warsköging dy ’t wy der op ta krigen. Goed, wy avesearren wol aerdich foral om ’t de balstiennen der net sa breed wiene, wie ’t krewei yn in pear ure birêdden. Mar moeke Akke har bep- pesizzer, Pieterke neamden hja him altyd wadde oan ien wei oer de balstiennen en trappe sadwaende it gêrs der wer yn. Ik hie him alris in optrewinkel jown, mar hy bleau mar oan ’e gong. En doe trappe hy de biezemstok stikken en fleach yn ’e hüs. Doe kaem moeke Akke de doar üt, seach de biezem en doe wie ’t skelde. It eintsje bislüt hat west, wy krigen gjin botsen en de jouns kaem hja noch by üs oan ’e doar om in dübeltsje foar in nije biezemstok. Mar hja fong bot, hwant mem hie it hiele forhael al fan üs heart.’ (16- 4) 9. 5) (12.10) (10- 6) (12. 9) 7.18) 6-19) De leiding van al deze wedstrijden was in prima handen van de scheidsrechter de heer G. Vlas, die twee weken lang elke avond twee wedstrijden heeft gefloten. WIJKVOETBAL De afgelopen twee weken hebben de verschillende wijken in Workum elkaar betwist om zich voetbalkampioen te mo gen noemen. De wijken gaven elkaar goed partij en liet behoorlijk voetbal zien, er werd hier en daar zelfs met laaiend enthousi asme gevoetbald, hetgeen stimulerend op de aanwezige toeschouwers werkte. Een groot aantal bezoekers hebben deze wedstrijden gevolgd, hetgeen mede door het prachtige weer gekomen is. De inzet was de Jan Stambeker, die echter nog niet uitgereikt kon worden, want Dwarsnoard en Balkfinne eindigden met ’n gelijk aantal punten, zodat een beslissingswedstrijd noodzakelijk gewor. den is. Deze wedstrijd wordt a.s. zaterdagavond om 7 uur gespeeld. Naar we vernemen zal het bekende draaiorgel Ramona’ uit Makkum deze ander het leven beneemt of tracht te benemen dienen m.i. bij de wet gestelde en zwaarste straffen worden opgelegd. Gelukkig komt moord in Nederland niet heel dikwijls voor d.w.z. moord in deze vorm. Er bestaat evenwel een andere vorm van moord die vrij véél in ons land, gewest, stad en streek wordt bedreven. Dezer dagen in Friesland op reis moest ik ergens ruim een uur op de bus wach ten. Bij een der plaatselijke Hotels is de bushalte. Het was meer dan 20 jaar ge leden dat ik dit Hotel bezocht doch was me bekend dat de eigenaar voor kort is overleden. Wie en wat ik er dus zou aantreffen was me totaal onbekend. Een jonge man van omstreeks 25 jaar was met emballage aan het rommelen. Ik vroeg een kop koffie. ,Wat u zegt; kof fie!’ antwoordde dit jongmens en floot nonchalant door z’n tanden. Maar goed, de koffie kwam. Een lauw bakkie leut. Een kleverig zakje suiker leunde tegen de kop die op een niet geheel koffievrij schoteltje stond. Het jongmens verdween Met behulp van een zakmesje peuterde ik enige zoetigheid uit het zakje en las wat er op stond. Na een minuut of zeven verscheen een jonge, struise vrouw van naar schatting drie a 24 lentes. Een nette een keurige verschijning. Ik vroeg: Me vrouw, wilt u mij misschien uit de droom helpen. Ik meen dat dit Hotel Veerman is en de plaats waar ik me bevind B heet?, ,Dat is ook zo’ zei ze ,Maar Veer man is gestorven en deze plaats heet in derdaad B.U is dus niet verkeerd’. ,Toch wel’ zei ik ,want volgens dit sui kerzakje ben ik momenteel in Hotel Woudlust te R. ,O, bedoelt u dat’ zei ze ,dit zijn suikerzakjes afkomstig uit de zaak van m’n schoonvader die te R. woont. Wij zitten hier nog maar een paar maand.’ Juist’ zei ik en vroeg: ,Komt ook u evenals uw man uit R ,Nee’ antwoordde de struise madam en hervroeg: ,Kent u R ,O ja’ zei ik ,ik ken trouwens héél Friesland. Ik wed mensen te kennen waar u vandaan komt.’ ,Dat geloof ik niet’ zei ze ,want ik kom van N.en dat is heel ver van hier’. Inderdaad’ zei ik en vroeg een tweede kop koffie dat heel wat beter op tempe ratuur bleek dan het eerste. Het suiker zakje was iets minder klef en min of meer geschikt om voor m’n kleinkinderen te bewaren. ,Toch’ zo nam ik opnieuw het woord ,ken ik wel enkele mensen uit uw geboorteplaats’ en noemde de Instructeur van de Landelijke Ruiters en de voor zitter van de Oranjevereniging ter plaatse De eerste een man van 55 de tweede een man van 65 jaar die beide levenslang op de geboorteplaats van de struise madam gewoond hebben. ,O,’ zei ze ,die soort. Voor dergelijke opscheppers heb ik geen waardering.’ Waarde lezers ik zal u niet vermoeien met het zonden register (van deze te goeder naam bekend staande lie den) dat dit jonge ,kasteleinske’ voor mij over deze mensen opende. Verbazing moet van mijn gezicht te lezen bijn geweest. Toen ze na enige tijd bleek uitgesproken zei ik: ,Hé dit alles verwondert me ik ken hen beiden méér dan dertig jaar van zeer nabij en waar deer hen nog steeds als goede vrienden.’ ,Nu ja’ gaf ze met hoog rode kleur toe ,ik ben er ook al weer een jaar of zeven vandaan.’ Ik betaalde twee koffie en een rokertje en heb buiten in de gure juni, wind de bus afgewacht. Het dienstmeis je dat buiten de voorstraat met moeite van allerlei rommel zuiverde en nadien uiterst precies (buiten) de ramen begon te lappen keek tersluiks naar me om. Schijnbaar begreep ze niet dat ik de be schuttende warmte tegen de striemende junibuien ruilde. Och, ik heb ze ook nog maar op nauwelijks zeventien geschad. Tja, nu was dit heus niet zo’n heel ernstig geval van kwaadsprekerij omdat de mensen in kwestie betrekkelijk onaf hankelijke mensen zijn. Veel erger was wat ik omstreeks 1936 heb meegemaakt. Op zekere dag kwam iemand mij bezoe ken die nodig oordeelde mij uit de doe ken te doen hoe financieel slecht een be paald iemand er voorstond. De man wist het (kon men hem geloven) tot in fines, ses. Toen hij uitgesproken was heb ik bedoelde roddelaar gevraagd hoe veel zijn honorarium bedroeg voor het uit strooien van dergelijke verdacht makende verhalen. De man keek me min of meer onthutst aan en vroeg me of het me in in m’n hoofd geslagen was daar ik ver moedde dat hij (de roddelaar) financieel voordeel van een financieel debacle zou hebben. Ik heb hem nadien duidelijk ge maakt heus niet getikt te zijn doch ver moedde dat roddelaar zelf niet helemaal toerekenbaar was omdat hij niet begreep dat hij met dergelijke praatjes te verko pen maatschappelijke moord bedreef. Het effect dat dit geroddel opleverde bleek intussen fataal De oud-oom (eigenaar van de zaak die bedoelde persoon pachtte) heeft zonder enige voorkennis de zaak publiek doen verkopen en een goed mens stond op ruim zestig jarige leeftijd op straat. Gelukkig bracht de verkoop van zijn bezittingen nog zo veel op dat hij zich in een inrichting voor bejaarden kon in- Onze stadgenoot de heer Sj. A. Twijnstra slaagde te Sneek voor het eind examen van de 3 jarige Chr. Handels- avondschool.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1