WORKUMER KRANT ■i M ■F I SOLEX de gemeenten Workum, Hindeloopen Advertentieblad Nieuws- voor en Zuidwesthoek Friesland van en fc.V.W Wasautomaten Bij fa. G. S. Visser Zn. p a Ahomiml u op Fyftich jier lyn RADIO H1NGST RADIO EN TELEVISIE FA. WESTERHUIS AUTO" VERHUUR HAVE VAM DER WERF gespecialiseerd in gezelligheidsdranken biedt u de meeste service agenda FKISO* s VRIJDAG 17 JULI 1964 87ste jaargang No. 28 Dit nummer bestaat uit twee bladen i F. PLAATSELIJK NIEUWS Meubelen van Inconé gaan een mensenleeftijd mee Inconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid DE SPECIAALZAAK VOOR Fré de Boer 3JEME DE BOER fh 3 FRISO Contracten volgens algemene regeling Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf OPELS ÜJ Van 8 tot en met 14 juli 1964 V.W. BUSJES CHEVROLETS ir ber 1964, yn it 9 t Opgewekt neemt ze afscheid, maar of het een prettige vakantie voor haar zal worden, staat nog niet vast. Waarschijnlijk zal ze van al die bagage meer last dan comfort hebben. Verschijnt éénmaal per week Uitgave Fa. T. GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workum Telefoon Redactie en Adm. 05151314 Postrekening 882259 Het Verbond voor Veilig Verkeer wijst er op, dat overbelasting van het voer tuig, waarmee men met vakantie gaat, of het nu een fiets of een auto is, de kans op ongelukken onnodig verhoogt. Abonnementsprijs 1.50 per kwartaal per post 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 ct. per m.m WORKUM. Dezer dagen slaagden voor costuumnaaien aan de R.K. Vakschool te Workum de dames Marijke Boersma; Corrie Westra; Ida Westra; Boukje v/d Akker; Jettie Westra. Voor het diploma coupeuse Sietske Wiersma; Janny Visser; Pierke Dijkstra; Susanna Dooper. Geslaagd voor het aannemersdiplo- ma T. H. J. Beuker. Voor het Mulo di ploma A en B plus Middenstandsdiploma Piet Beuker en voor het Mulo diploma A Jan Beuker. Onze vroegere stadgenoot de heer Sj. W. Koopmans slaagde op 7 juli j.l. aan de rijksuniversiteit te leiden voor het kandidaatsexamen theologie. Aan de technische school te Sneek werd het eindgetuigschrift metaalbewer. ken uitgereikt aan onze stadgenoot H. J. Yntema. GehuwdJohannes Rein Flapper; 25 jr en Susanna Agatha Ketelaar, 20 jr, bei den te Workum BURGERLIJKE STAND Gemeente Workum ,Klaes Hynstetiisker wier yn onderhanling mei in boer oer in hynsder.’ Dat is in baes guds for jou,’ swetste ’r de boer ta. ,Mei dat bist kin jy oer de wei komme. Jy wenje bygelyks to Wolsum, mar ik stean der jo for yn, as MO AI SYTSKE FOAR ’T SPEGELTSJE Se draeide mei hjar kopke roun Krekt as it op in draeirêd stoun; Hja seach yn ’t glés en knikte en die Omdat se o sa idel wie. Se lake? ik kin net sizze sa Mar ’t wie kemyk hjar seis faek ta; Dan naem se in fearke, dan in strik En yn it folgjend eagenblik In spjeld, in lint, in kammestel, Dan naem ze ’t op, dan lei se ’t del; Koartom, it like mei-inoar Wol op in poppekream by hjar. Ik tochte, leit hjir sa it fjild Forgriemt men sa de tiid en ’t jild? Do brimde ik. Mar o hwet biroerd! Der waerd my sa ’n gesicht tastjürd Dat ik hast troch de groun del sonk En dat it léste oardeel klonk. Ik smeerde ’m mar sa réd ik koe By ’t trepke del,'. as ’k rinne woe! In toffel, skoech of hwet gerei- Ik wit n’t krekt fleach ’m efter nei. Mar ’k tocht, wier ’k ta my seis sahwat: Jn poes wirdt rare gau in kat.’ LAAT UW VERZORGEN Meubelhuis Inconé - Workum Merk 27—28 Telefoon 358 met en zonder chauffeur (All-risk verz.) GeborenMargaretha dv Ale van Tui nen en Hermina Stijntje Vermeer. Jouke zv Abe Jorritsma en Fim de Vries Ondertrouwd Lammert Geerligs, 36 jr en Hendrika Jacoba Haagsma, 32 jr, bei den te Workum Overleden Pietje Jongsma, 74 jr, wed. van Johannes Boorsma (te Sneek) Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur SHAKESPEARE BITINKING YN SNITS It Krite.toaniel fan Krite Snits sil ta gelegenheit fan de 400e bertedei fan Wil liam Shakespea -• in s+ik fan him bringe to witten: ,De Fleurig»' Froulju fan Wind sor’ op 3, 4 en 5 r Am.icitiatheater yn Geart Jonkman hat it stik üt de Ingels. ke tekst oerset en Pater Piron fan Wyt- marsum hat de regy. Op 3 novimber sil ek wer in middei.op. fiering jown wurde foar de learlingen fan de middel- en ulo.skoallen. As wy werom tinke oan de ütfierings fan ,De Nepert’ en ,De Skelmstikken fan Scapin’ fan Molière troch ditselde krite. toaniel, dan kinne wy der wis fan wêze, dat it bistjür fan Krite Snits mei it brin. gen fan dit stik, wer in boppeslaech meitsje sil. Warber krite-bistjür, yn ’t foar sukses tawinske. Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 AFD. VOETBAL HEDEN DONDERDAGAVOND Workum 1Sneker scheidsrechters 7 uur Nieuwe leden die voor de a.s. competitie actief aan de competitie willen deelnemen worden verzocht voor 1 augustus een pasfoto in te leveren. Jeugd training vacantie tot 24 augustus Bij het Nederlands Genootschap tot opleiding van leerkrachten voor het N.O. slaagden te Leeuwarden o.a. Voor het eerste gedeelte M. Wink te Oudega H.O. Voor het tweede gedeelte akte Nb J. Schilstra Ferwoude. Voor akte Nj, R. G. Ottens Koudum. Voor akte NIV A. K. D. Brauner Leeuwarden voorheen te Workum. SPORTDAG ,JONG FRYSLAN’ Zaterdag 18 juli a.s. houdt ,Jong Fryslan’ van de M. B. A. en JBTB de beweging van de katholieke plattelands jongeren, z’n sportdag in Workum. De dag begint om half negen met een H. Mis in de parochiekerk. Op het sportterein wordt de dag ge opend met een défilé van alle deelne mers. Daarna worden ’s morgens de ver schillende atletiek sporten afgewerkt. Voor de meisjes: 80 m horden, versprin gen, 100 m hoogspringen, 800 m. Voor de jongens: verspringen, 100 m, hoogspringen kogelstoten, 1500 m. ’s Middags vinden de afdelingssporten plaats: Estafette, volleybal, korfbal, de ritmische oefening en touwtrekken. Het avond programma wordt gehouden in De Doele te Bolsward. en uw vrouw het allerbeste toe op uw nieuwe standplaats. Naast uw postale werkzaamheden hebt u zich ook zeer verdienstelijk gemaakt voor het muziekleven in de Z.W.H. Van 1935—1955 was u lid van de ,Him- melommer Harmonije’ en vanaf 1956 lid en penningmeester van .Crescendo’. Dat Crescendo in onze plaats zo’n goede naam heeft, is voor een zeer belangrijk deel aan uw toewijding te danken. Verdeh bent u nog bestuurslid van de Stichting muziekschool voor de zuidwesthoek van Friesland. Het zal Crescendo en de tnU- ziekschool moeilijk vallen èeh Waardig opvolger voor u te vinden. Uw verplaatsing is het gevolg Van Waf wij bij PTT ,de ruimtevaart’ noetttën, een complex van maatregelen, waardoor Ook het hoofdkantoor Workum omgezet zal worden in een hulpkantoor. Namens het gehele personeel van Wof- kum en de ressortkantoren bied ik U hierbij een clipper bag aan. De .clipper’ zal u nog wel eens aan ,de ruimtevaart’ herinneren.’ Namens de bestellers werd nog het woord gevoerd door de heer Koopen, die de heer de Roest ook dank bracht voor de prettige wijze van samenwerking met hem en zijn collega’s. Hij bracht nog naar voren, dat de Roest nooit een vroeg dienst .verslapen’ had en had ook veel bewondering voor zijn uitgebreide plaat selijke kennis, waarvan de bestellers gaarne gebruik maakten. De heer van der Baan memoreerde tenslotte de jaren, die hij santen met de Roest had dóorgebracht. Het waren pret, tige jaren en hij dankte de Roest ook hartelijk voor zijn collegialiteit en mede leven. De heer de Roest dankte tenslotte voor alle waarderende woorden en het hem aangeboden geschenk. ,Ik heb in Wor kum een zeer prettige tijd gehad en zal hieraan nog vaak terugdenken.’ Als herinnering aan dit afscheid werd door mevr. Conens nog een groepsfoto gemaakt chute plaats gehad, uitgevonden door i van den uitvinder sprong met de parachute op een hoogte van 800 meter uit een en kwam zacht’ op den grond aan. De vrouw van den uitvinder werd in triomf rondgedragen.’ Ut de Friso fan 4 july 1914. .Barbaarsch Nederland. De 16 jarige dochter van den heer H. rijwielhan- een drietal jongens aangevallen. Zekere K. greep het rijwiel bij het stuur en wierp het met het opzittende meisje over den kop. Zwaar inwendig gekneusd moest zij naar huis vervoerd worden, waar direct 1 geneeskundige hulp werd ingeroepen. Bij de marechaussee is aangifte van deze laffe daad gedaan.’ .Werkster gevraagd voor de Vereenigde Burgerschool alhier, op eene beloo- ning van 2. per week.’ It is hast net to leauwen, dat nou fyftich jier letter, in arbeidster yn bipaelde streken fan üs lan twa goune yn ’t ure fortsj innet. Wol in tige great forskil hwatte? To Ljouwert binne slagge foar de akte Fries l.o. de heren S. van Brug, Hynljippen en H. Dijkstra, Ferwalde. tweedekker, bestuurd door Pelletier delaar te S. werd Zondagmiddag, gezeten op een fiets, nabij Bergstein door jy Tiisdeitomoarns healwei achten fan hüs geane dan binne jo, mei dit bist for ’t reau, noch for it acht ure is to Snits. It fljucht, sje der!’ Mar de boer moast er him earst yet ris oer biriede. In skoft dernei frege Klaes: ,Ho is ’t, bin jy nou al oer it hynsder üt ’e rie?’ ,Ja,’ sei de boer derop, ,ik moat dat hynsder mar net ha, ik tocht by my seis hwet sil ik moarns for achten al yn ’e stêd dwaen.’ Oan safier ta, hwat ik ocrnommen ka üt it wurk fan FRISO. Ik hoopje der jimme letter wol mear üt léze to litten. Ut de Friso fan 27 juny 1914. ,Tot hoofd der Vereenigde Burgerschool werd met algemeene stemmen benoemd de heerU. Oosten te Munnekeburen.’ ,In het vliegkamp te Nevers heeft een interessante proefneming met een para- een zekeren Cayat de Castella. De vrouw AFSCHEID Dinsdag 14 juli werd, in aanwezig heid van het bijna voltallige personeel, op het postkantoor afscheid genomen van de Heer de Roest i.v.m. zijn benoeming als assistent van de directeur van het postkantoor Gorredijk. Bij dit afscheid was ook mevr, de Roest aanwezig ,U bent’, aldus de directeur, vanaf uw indiensttreding bij PTT op 1 juni 1946 onafgebroken werkzaam geweest in Wor kum. Met grote toewijding hebt u steeds uw werk verricht. U gaf blijk van een goede vakkennis en een uitmuntende plichtsbetrachting, die u ook getoond hebt bij de waarneming van vakante di recties. Vanaf november 1960 hebben wij sa mengewerkt en dit is steeds in de beste harmonie geschied. Wij zullen steeds met genoegen op de samenwerking met u terugzien en ik kan de directeur van Gorredijk dan ook van harte gelukwensen met zijn nieuwe as sistent. Ik ben er van overtuigd, dat u daar ving in gewerkt zult zün en wens u Te ’s Gravenhage slaagde mej. Hinke Koopmans voor het diploma Ar chief verzorging I. Zij is werkzaam op de gemeentesecretarie van Wymbritsera- Een slachtoffer van de zomerstormen is dit kleine zeehondje, dat verzorgd wordt in de Amsterdamse Dierentuin. De meeste zeehondenbaby’s spoelen in zo’n slechte toestand op het strand aan, dat ze ten dode zijn opgeschre ven. Dit exemplaar echter wordt met een trechter en een lange slang naar de maag in leven gehouden. Over een aantal weken hoopt meïi op vast voed sel te kunnen overschakelen iJ J Bi

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1