SOLEX Pypskoft Nieuws- Advertentieblad en voor Friesland en van de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek Bij fa. G. S. Visser Zn. Wasautomaten S.V.W. agenda EFKES FA. WESTERMUIS RADIO H1NGST uw RADIO SN TELEVISIE Fré de Boer AUTO1" VERHUUR met en zonder chauffeur (All-risk verz.) HAVE VAN DER WERF gespecialiseerd in gezelligheidsdranken biedt u de meeste service IJENE DE BOER Fyftich jier iyn 87ste JAARGANG No. 29 VRIJDAG 24 JULI 1964 PLAATSELIJK NIEUWS I. 1 DE SPECIAALZAAK VOOR 8 workume;r krant FRISO Contracten volgens algemene regeling OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS Met enige" d i. Een Parochiaan i i hikke is F. Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf Telefoon Redactie en Adm. 05151314 Postrekening 882259 Meubelen van Inconé gaan een mensenleeftijd mee Inconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid Verschijnt éénmaal per week Uitgave Fa. T. GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workum Bijvoeren met De gevolgen van een kopertekort zijn Met het motorschip Hermes is de bekende toneelspeler Henk van Ulsen naar Amerika vertrokken. Eerst twee weken heerlijk uitrusten op de boot, waarna in Amerika vele gastrollen vervuld moeten worden en tevens hard gestudeerd om zijn toneelspel nog meer te perfectioneren. Foto: Eerst enige weken zalig niets-doen 3 1 Merk 27—28 Telefoon 358 i 5 LAAT VERZORGEN Meubelhuis Inconé - Workum ir u e g Abonnementsprijs 1.50 per kwartaal per post 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 ct. per m.m SPORTDAG KRING JONG FRYSLAN De achttiende sportdag van de kring Jong Fryslan van de MBA en de JBTB is zaterdag onder uistekende weersom standigheden op het sportterrein te Wor. kum gehouden en deze dag is een groot succes geworden. Er namen een kleine driehonderd jongeren aan de wedstrij den deel. De dag werd ’s morgens in de parochiekerk te Workum geopend met een gezamenlijke eucharistieviering op gedragen door de aalmoezenier pastoor Rondema. Hierna volgde het defile en de vlaggen parade op het sportterrein. Dit defile was veel beter verzorgd dan 'de voorgaande jaren. Voor de beste groe pen was hiervoor een prijs beschikbaar gesteld. Hier werd 1 Balk-Bakhuizen 2 Workum. Onder het defile verwelkomde de voorzitter alle aanwezigen, in het bij zonder aalmoezenier pastoor Rondema en de burgemeester van Workum Mr. van Haersma Buma. Na het openingswoord werd het Fries Volkslied gezongen. Het hoogtepunt van het middagpro- grama was de demonstratie van de rit mische oefening. Van de meisjes afde lingen was de uitslag: 1 St. Nicolaasga; 2 FHD; 3 Workum De verdere uitslagen waren: Meisjes Dikkie van der Meer; Mart je Postma; Hinke van der Tol; Rienk Venema; Ren nie Walthuis en Geesje Vinke, allen te Workum. Fokje Noordenbos, Heidenschap en Tom Abma Hindeloopen. Afgewezen 1 candidaat. Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens IC uur Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 AFD. VOETBAL Nieuwe leden die voor de a.s. competitie actief aan de competitie willen deelnemen worden verzocht voor 1 augustus een pasfoto in te leveren. Jeugdtraining vacantie tot 24 augustus Van 20 juli tot 24 aug. vacantie van afd. gymnastiek en Volleybal ZAKENNIEUWS Opening Zelfbedieningswinkel Woensdagmiddag 15 juli om plm. half 4 kon men talrijke bezoekers voor de nieuwe Spar.Zelfbedieningswinkel van de heer Joh. Westra op het Noard zien arriveren. Onder hen bevond zich ook Workums 1ste burger, Mr. B. van Haers ma Buma. Hij kreeg van de zesjarige Johnny, zoontje van de eigenaar, de sleu tel aangeboden. Hiermee werd de Zelfbedieningszaak officiéél geopend. De zaak is bijna 9 meter lang en uit stekend verlicht. De vloer is met tegeltjes bedekt. Alle artikelen zijn zeer overzich telijk geëtaleerd en van prijzen voorzien, zodat men met een mandje dat men bij de ingang ontvangt gezelllig kan winkelen Er ywerd door diverse personen het woord gevoerd o.a. door de burgemeester, Bij het in Heerenveen gehouden examen voor schildersgezel slaagde als één der beste kandidaten de heer J. Huisman werkzaam bij de fa. H. de Vries en Zoon, alhier. Deze 2 jarige kursus heeft hij in één jaar gehaald. TYPE DIPLOMA’S Op 13 juli slaagden te Sneek voor' het «tjploma macjhineschrjjven van de .Stichting voor Stenografie en Machine- schrijven te Rotterdam” de volgende leer lingen der Chr. Ulo School alhier: Mein. dert van den Akker; Jitske Bakker; Auk- je Gielstra: Albert Hoekstra; Sippie’ ioogland; leke Kramer; Freerk Kunst; te bestrijden door het bij voeren van ge. ringe hoeveelheden koper. Het koper- koekje heeft in dit opzicht op veel be. drijven al vermaardheid gekregen. Soms hoort men de klacht dat deze koekjes niet of slecht worden opgenomen en de boer heeft dan de neiging het achterwe ge te laten. Dit laatste is niet juist daar het grote schade berokkent aan zijn vee stapel. Andere maatregelen zullen dan getroffen moeten worden. Het strooien van kleine hoeveelheden kopersulfaat (2 kg per ha) over het wei. degras eens in de 2 a 3 weken is afdoende Vaak ziet men dat melkvee en kalveren wel worden bij gevoerd maar de hokke. lingen niet. Zij komen vaak in een slechte conditie op stal, wat zich later wreekt in de produktie. Vergeet deze dieren daarom niet. Natriumgebrek is eenvoudig en gemak kelijk te bestrijden door een pekelbak met een 21/» procentsoplossing van keu kenzout in de weide te zetten. De die. ren nemen dan naar behoefte op. Dreigt voederwaardetekort dan is het bijvoeren van wat hooi of droge pulp de aangewezen weg. Nu veel koeien op stal gemolken worden levert het bijvoeren minder bezwaar op dan voorheen. Een goede verzorging van Uw vee komt de produktie ten goede en betekent voor u voordeel. De Rijkslandbouwvoorfichtings- dienst Aan de huishoudschool te Sneek werd het getuigschrift leerling verkoop ster o.a. uitgereikt aan onze stadgenoten mej. A. Lootsma en mej. E. Seekles Het getuigschrift kinder verzorgster aan mej. A. Hoekema, Hindeloopen en mej. D. Mounier, Workum. Het getuigschrift Inrichtingsassistente aan mej. Br. de Boer Ferwoude en mej. M. Lootsma, Gaast. Aan de r.k. huishoudschool St. Anna’, te Harlingen werd het diploma vormings. klas behaald door o.a. de dames S, Bouw huis, Workum; M. de Bruin en C. Gala ma, Heidenschap; en Fr. Dijkstra, Kou- dum. Voor het te Sneek gehouden eind examen slaagden voor Mulo A: Jeltje Ybema; Freddy Harkema en Simon van der Meer, Workum; Auke Smid en Jan Smith, Hindeloopen; Geertje Folkerts en Grietje Postma, Workum; Neeltje de Boer en Jelle Attema, Ferwoude. De laatste vijf behaalden tevens hun middenstandsdiploma ORGELCONCERT FEIKE ASMA De serie zomeravondconcerten, die onder auspiciën van de Stichting Orgelcentrum in de Martinikerk te Bolsward plaats vinden, wordt op dinsdag 28 juli voortge zet met een concert door de organist Feike Asma. Het programma van deze avond is ge. wijd aan de werken van Johann Sebasti- aan Bach, die op deze datum in 1750 overleed. Behalve enkele van zijn meest gespeel de koralen speelt Feike Asma drie van zijn grootste meesterwerken t.w. Toccata in F; Praeludium en Fuga in Es en tot besluit de beroemde Toccata en Fuga in D De heer M. Zijlstra, leraar aan de Chr. Lagere Landbouwschool, behaalde donderdag, 16 juli, j.l. te Wageningen de akte Tuinbouwkunde L.O. WORKUM. Geslaagd te Leeuwarden voor het Mulodiploma A met Midden, stand onze stadgenoot G. Graafsma. GRAS EN VOEDERWAARDE Gras wordt wel eens beschouwd als een volkomen voedsel. Als er maar vot- van leeftijd en produktie stelt het rund vee en schapen in staat zijn hiervan te leven en te produceren. Tot op zekere hoogte is dit wel waar, maar het geldt niet onder alle omstandigheden. Afhankelijk van leeftijd en produktie stelt het rund vee andere eisen aan de kwaliteit van het gras. Bij voeren is onder bepaalde om standigheden noodzakelijk voor een goede ontwikkeling, groei en melkproduktie. Tekorten: Om deze tijd van het jaar treden vaak de eerste verschijnselen van een koper tekort bij rundvee op. Gras werkt n.l. ont- koperend en de opgedane reserve in de winter is nu praktisch op. De gevolgen van een kopertekort zijn: een vertraagde ontwikkeling, verminderende groei en verlaagde melkgift. Uit onderzoek is ge bleken dat bij het voortschrijden van de weideperiode het kopertekort groter wordt. De schade neemt daardoor even eens toe (slechte groei en melkgift). Bij snelle grasgroei treedt bij het rund vee nogal eens natrium gebrek op. Moei lijk drachtig worden, slechte groei en produktie zijn hiervan de nadelen. De dieren zijn Vaak ^onrustig en drinken graag uit giersloten of woelen met de horens in de grond. De schade kan ook hier belangrijk zijn. In natte perioden kan het zijn dat de dieren onvoldoende voederwaarde krijgen doordat er te weinig droge stof kan wor den opgenomen. Bij voeren met droge produkten is voor hoog produktieve die ren wenselijk om de melkgift op peil te houden Hordenloop: 1 Marijke Zonderland, St Nicolaasga; 2 Remy Wierdsma, Joure; 3 Annie Roorda, Franeker. Verspringen; 1 Margriet van Terwisga, van Scheltinga, Roodhuis; 2 Remy Wierd sma, Joure; 3 Greta Negenman, St. Ni colaasga. 100 Meter: 1 Margriet van Terwisga van Scheltinga, Roodhuis; 2 Marijke Zon derland, St. Nicolaasga; 3 Remy Wierdsma Joure. Hoogspringen: 1 Remy Wierdsma, Jri. re; 2 Attie de Boer, Roodhui; 3 Margr.ei \an Terwisga van Scheltinga, Roodhui?! 800 Meter: 1 Greta Negenman, St. Ni- colaasga; 2Tine Feenstra, Workum; 3 Mar. griet van Terwisga van Schetinga, Rood huis. Estafette: 1 St. Nicolaasga; 2 Roodhuis Volleybal: 1 RoodhüiS; 2 PDB Korfbal: 1 Joure; 2 Bolsward. Afdelingsprijs: 1 Roodhuis; 2 Joürë. Jongens 100 meter: 1 Johan Vêldnlafl; Dronryp; 2 Yep Ypma, Blauwhuis; 3 Auke Hylkema, Balk-Bakhuizen. Verspringen: 1 Yep Ypma, Blauwhuis; 2 Jac. Bouwhuis, Workum; 3 Klaas Post ma, St. Nicolaasga. Hoogspringen: 1 Titus Hettinga, Bols, ward; 2 Jan Hettinga, Bolsward; 3 Nam- mele van der Wey, Wytgaard en Klaaii Tolsma Balk-Bakhuizen. Kogelstoten: 1 Hans Wettenberg, Wof. kum; 2 Titus Hettinga, Bolsward; 3 Al li s- BIJ HET HEENGAAN VAN -(PATER XCK Met enigJIy^er l^ljernamen wij, dat Pater EbbincA, zo kort de Pa. rochie Workum a. _..ue, door zijn superi euren was overgeplaatst. Wie de Pater des zondags in zijn predicatie’s beluisterde, kwam dikwijls onder de indruk van zijn woorden en gedachtengang op zuiver Evangelisch terrein. Hij was het die in onze Parochiekerk als geen Voorganger in het verleden ge woontes en misbruiken in ons kerkelijk leven durfde aan te wijzen, als zijnde niet in overeenstemming met de Christelijke leer, waartoe vooral als Geestelijk leider vzel enige moed nodig was. Deze moed werd door hem opgebracht. Dode vissen drijven met de stroom mede. Levende vissen zwemmen tegen de stroom In. Pater, het ga u in uw verder leven goed Workum, 20 juli 1964 bert Poelsma, Roodhuis. 1500 Meter: 1 Johan Veldman, Dron. ryp; 2 Jitte Feenstra, Workum; 3 Peter de Jong, St. Nicolaasga. Voetbal: 1 St. Nicolaasga; 2 Joure. Volleybal: 1 Bolsward; 2 Roodhuis. Touw trekken: 1 Balk-Bakhuizen; 2 Joure. Es tafette: 1 Joure; 2 Blauwhuis. Afdelingsprijs: 1 FHD; 2 Workum. De dag werd beslóten met prijsUitrei. king en sporthal in De Doele te Bolsward die het heel handig vond van de heer Westra, dat hij juist zijn zaak had gemoderniseerd, nu er aan de overzijde van zijn winkel, een veertigtal nieuwe woningen werden gebouwd. Aan deze verbouwing werkten mee: Betimmering: N.V. Beukers Bouwbedrijf. Het gehele interieur werd geleverd door Lundia, Varseveld. De Triwo uit Leeu warden zorgde voor de koel.kastinstal- latie. Het schilderwerk was in handen van Fa. H. de Vries. Fa. D. Westerhuis, electrische installaties en M. Visser, sa nitair. PTT BOEKT RECORD In het eerste halfjaar van 1964 zijn door PTT 53.000 nieuwe telefoonaanslui tingen tot stand gebracht. Dit is het hoogste aantal, dat ooit in een half.jaarlijkse periode is bereikt. In het overeenkomstige tijdvak van 1963 bedroeg het aantal nieuwe aanslui tingen 37.500. Ju ,Het Bestuur van Plaatselijk Belang’ te Workum roept bij dezen op belang, stellenden tot het houden eener vergadering om te komen tot het maken van een överhaal en Kleedkamertjes bij het Torentje tot het nemen van een Zeebad op Maandag 20 juli, ’s avonds 8 uur bij P. Bonnema.’ Hwat dy plannen nou krekt wiene?’ Deze bestonden hierin dat men naast de vaargeul bij het torentje eenige palen wenschte in te heien, daarop ’n platvorm te maken en op dat platvorm een 8 tal kleedtentjes te maken. De torenwachter zou dan telkens de zwemlustigen moeten overhalen.' Mar ear 't alles hwat derta nedich wêze soe yn oarder koe, wie de simmer al om. Sadwaende waerd der bisletten om sa gau dwaenlik in greate izeren pream to hieren, der in stik as acht klaeihokjes op to bouwen en dan de pream op it ein fan ’t Soal to lizzen. Doch der moast jild op ’t kleed komme hwant de ünkosten wiene sahwat twa hündert goune. Fyftich goune wie der al gau byelkoar en der is it by bleaun, hwant in dei as tsien letter briek de moblesaesje üt. Workum. De wegruiming der vroegere steenfabriek van de firma T. Ab. bring Hingst Co., voor vereniging .Volkshuisvesting’ is gegund aan den hoog- sten inschrijver, de heer P. Spijksma, timmerman alhier, voor de som van ƒ327. Vijf briefjes waren ingekomen.’ .Workum. Onze vroegere stadgenoot de heer Sjoerd Glastra, boekhouder bij de Firma Asscher te Parijs, heep de vorige week als no. 1 examen in het Fransch als boekhouder gedaan.’ .Workum. Bij de overgangsexamens aan de Adriaan van Swieten-Tuinbouw. school te Frederiksoord zijn o.a. naar het tweede studiejaar overgegaan onze vroe. gere stadgenoot J. Wielinga en W. de Jong te Balk’. En nou geane wy efkes fierder fan hüs. ,Voor de rechtbank te Middelburg heeft terecht gestaan de 45 jarige vrouw uit ’s Heerenhoek, die bekende aan haar vriendin te Middelburg een brief te hebben gezonden, waarop zij twee postzegels van 21/» cent plakte, de eene post zegel was een gebruikte waarop zij getracht had met een schaar het oude stem pel uit te krabben, terwijl de andere postzegel uit twee deelen bestond van ver. schillende postzegels, volgens haar zeggen nieuwe. Het O.M. eischte 20 boete subs. 20 dagen hechtenis.’ Ja, dy tochte goedkeap klear to wezen, mar it waerd dochs al hwat in djüre brief. Yn de Friso fan 25 july 1914 stiet it .Verslag van de Verg, van den Raad der Gemeente Workum, op Vrijdag 17 Juli 1914, ’s namiddags 7*/s uur.’ Punt 4 is: Voorstel van B. en W. tot het aanvragen eener verlenging der concessie tot tolheffing op den weg Workum-Bolsward.’ De concessie roun óf op 1 maeije 1915 len fan de riedsleden woe de tol foar fytsen en auto’s ófskaffe. Mar der wie de boargem. en it greatste part fan de rie pür op tsjin. Warkum koe de ynkom. sten fan de beide tollen, dy to Tsjerkwert en by Nijhüzum, net misse. Né, sa mien. de men, der is jierren oanien tol bitelle en noch nea is der oer praet om soks net mear to dwaen, dat it moat bliuwe sa ’t it is Op in frage fan dat selde riedslid of it net dwaenlik wéze soe om it hiele spul mar oan it Ryk of de provinsje oer to dwaen, wist boargem. gjin antwurd op to jaen. Hoenear it tol biteljen oan ’e kant rekke is, wit ik net, mar de al hiel hwat jiërren lyn sloopt wurden Wy sjonge no net mear: By de tolboer op Nijhüzum, 4 Alle feinten der om hinne, Tsjinne Jikke in faem üt Sküzum. j Ja, fan wit hoefier fandinne, ’t Wie in alderaerdichst bêrn, t Rekken allegear oer stjür Wier in lust har oan to sjen Troch dy faem fan Jelle boer.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1