workume;r krant I i I I SOLEX Nieuws- de gemeenten Workum, Hindeloopen Advertentieblad voor en Zuidwesthoek Friesland en van Bij fa. 6. S. Visser Zn. Wasautomaten le.W.W. agenda AFD. VOETBAL FA. WëSTERHUIS RADIO HINGST uw AUTO-VERHUUR met en zonder chauffeur (All-risk verz.) HftVS VAM DER WERF gespecialiseerd in gezelligheidsdranken biedt u de meeste service Fyftich jier lyn VRIJDAG 31 JULI 1964 87ste JAARGANG No. 30 BURGERLIJKE STAND PLAATSELIJK NIEUWS F s e i Bi--; DE SPECIAALZAAK VOOR e I RA0I0 SN rSLSVISIE lil Fré de Boer I, tl j 3 IJEME DE BOER i Ta FRISO Contracten volgens algemene regeling Officiële s 1/3 .’ELS L UW V.W. BUSJES a t i f F. Gemeente Workum s Dirkje s r Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf Meubelen van Inconé gaan een mensenleeftijd mee Inconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid Verschijnt éénmaal per week Uitgave Fa. T. GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workum Telefoon Redactie en Adm. 05151314 Postrekening 882259 1 s 1 Gedurende de zomermaanden vestigt het Verbond voor Veilig Verkeer onder meer met dit affiche de aandacht op de nood zaak van voldoende afstand houden in het verkeer. t 1 t e 3 e i i i 3 1 3 3 3 U Merk 2728 Telefoon 358 t e t r tl e t LAAT VERZORGEN Meubelhuis Inconé - Workum Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 Aan de R.K. huishoudschool te Bols. ward slaagden voor de primaire opleiding Lucjie Bouwhuis en Marijke Teernstra (met lof) t. r i 3 i. i f e e n ti i i. i, t e 1 3 3 e 1 Abonnementsprijs 1.50 per kwartaal per post 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 ct. per m.m tuinen opereren in belangrijke mate ver antwoordelijk worden gesteld voor het feit dat de groei van de gewassen dikwijls enigermate te wensen overlaat. Een af doend middel ter bestrijding is er in vele gevallen nog niet. Een ruime vruchtwisseling is dikwijls een moeilijke zaak op de volkstuin en ontsmetting is meestal een dure aangelegenheid. Onge. twijfeld zal met het vorderen van de ja. ren ook hierover een oplossing worden gevonden. CHEVROLETS Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens IC uur GEHALTEN VAN RUWVOER Als gevolg van het bijzonder gunstige groeiweer in de voorjaarsmaanden is er veel hooi en ook een behoorlijke hoe veelheid kuilgras gewonnen. Zoveel zelfs dat wanneer er in de nazomer nog enkele perceeltjes kunnen worden gemaaid voor hooi, of kuilwinning het wel rond zit met de wintervoorraad. Belangrijk Is nu de kwaliteit en voederwaarde te leren ken nen, om daar de krachtvoeraankopen op te kunnen afstemmen. Speciaal de voe derwaarde van het hooi zal sterk wisselen Bij de vroeg gewonnen partijen zal deze ongetwijfeld zeer goed zijn, van partijen die vrij laat gemaaid Zijn daarentegen aan de lage kant. Hét rüwvöéderonderzoek geeft dit aan. In dit verband zij er nog op gewezen dat het Bedrïjfslaboratorium voor Grond en Gewasonderzoek te Oosterbeek voor de ruwvoedermonsters die voor 29 augustus zijn genomen en ingezonden 15 korting op de onderzoekkosten worden gegeven. Opgaven kunnen rechtstreeks aan de monsternemer worden gericht of tot de assistent van de Landbouwvoorlichtings- dienst. Nieuwe leden die voor de a.s. competitie actief aan de competitie willen deelnemen worden verzocht voor 1 augustus een pasfoto in te. leveren. Jeugdtraining vacantie tot 24 augustus Van 20 juli tot 24 aug. vacantie van afd. gymnastiek en Volleybal MELKBAKJES VAN TWEE LITER Een melkinrichting in de Zweedse Staat Malmö’ is eind februari j.l. als eerste in Europa begonnen met de verkoop van melk in Pure Pak van twee liter inhoud. Het initiatief werd voorafgegaan door een plaatselijk marktonderzoek en steun de verder op de wetenschap, dat de Ver enigde Staten 75 van alle melk in verpakkingen van minstens deze maat wordt geleverd. De nieuwe verpakking is een groot suc ces gebleken en heeft ertoe geleid dat ook een tweede melkinrichting in deze Zweedse stad met de tweeliter Pure Pak is begonnen. Beide fabrieken verkopen thans 50 van hun melk in deze grote verpakking, aldus het Officieel Orgaan. Drie andere fabrieken in Zweden en ook een melkcentrale in Helsinki hebben eveneens besloten binnenkort twee liter Pure Pak in hun verkoopassortiment op te nemen. genover hun kinderen, hun jeugdige me depassagiers alléén zijn verantwoord door hen in het onveilige verkeer uit te rusten met veiligheidsgordels. Het is over de gehele wereld bij ontelbare weten schappelijke proeven en in de praktijk meer dan duidelijk bewezen, dat het ge bruik niet het los laten hangen! van veiligheidsgordels het risico van do delijke verwondingen bij botsingen met 6070 vermindert. En zoudt u als va der en als moeder uw kind die levens kans niet gunnen? En moeder met uw kind op schoot, vergeet u niet, dat uw kind bij een botsing met de voorruit be- sist meer oploopt dan alleen maar een buil! Zoudt u voortaan maar niet in de veiligheidsgordels achterin gaan zitten? Verbond voor Veilig Verkeer De gehalten aan stikstof, kali, kalk, mag nesia en fosfaat en vooral ook de ver houdingen (tussen deze mineralen zijn daarbij van eminent belang. Het laat zich aanzien dat er daarom een toenemend gebruik van dit onderzoek zal worden gemaakt. verbouwd en werd er een nieuwe con ciërgewoning bij gezet. Enkele jaren ge leden konden een nieuwe kleuterschool en een nieuwe lagere school worden gebouwd twee scholen die werkelijk een sieraad genoemd kunnen worden. Door deze nieuw.bouw kon het oude schoolgebouw met veel en dankbare vrijwillige arbeid van enkele parochianen in een mooi jeugdgebouw worden omgetoverd, terwijl bovendien in dit gebouw de vakschool van de Zusters van J.M.J. een waardige plaats kon vinden. Nog juist voor zijn vijftigste priesterjaar is men begonnen met het bouwen van een modern bejaar dentehuis. Uit dankbaarheid voor de volle ijver1 voor de glorie van God en het heil der* zielen, waarmee de gouden priester heeft gewerkt in zijn negentien jaren pasto raat in Workum, bereidt de parochie zich voor op een passende feestviering. Op zaterdag 8 augustus zal de jubilaris per* trein van 19.05 in Workum aan komen. Na een feestelijke rijtocht door de stad, waaraan de plaatselijke muziekvereni ging Crescendo’ en de katholieke jeugd beweging zullen medewerken, volgt na een begroetingswoord een plechtig lof. Op zondag 9 augustus zal de jubilaris om tien uur in de parochiekerk van de H. Werenfridus een plechtige H. Mis van dankbaarheid celebreren. Om twaalf uur volgt een receptie in het St. Jozef gebouw ’s Avonds om acht uur begint in het St. Jozefgebouw een grote feestavond voor genodigden en gehuwde parochianen. Het cabaretgezelschap Coos van der Velde uit Amersfoort zal haar succes show ,Alle Hens’ (voor het voetlicht brengen. Op maandagavond is dan de feestavond voor de jongeren gepland met medewerking van de cabaratier Debru uit Nieuw Am sterdam en de Workumer Accordeola’s. In september volgt een aparte feestmiddag voor de schoolkinderen. DE GEVAARLIJKE VOORRUIT Kunt u het zich voorstellen. Dat er nog steeds vaders en moeders zijn, die hun jonge kinderen zo maar los op de voor bank van de auto laten meerijden, soms zelfs staande, vlak achter de voorruit Men moet er niet aan denken, hoe de ge zichtjes van die kinderen er uit zullen zien, wanneer pa of ma plotseling moet remmen of wanneer de auto in botsing komt met een andere wagen of met een boom. Of eigenlijk moest men er wél aan denken, schrijft ons het Verbond voor Veilig Verkeer, zodat men op andere, be. tere gedachten kon komen en de kin deren zou verwijzen naar de minst on veilige plaats in het voertuig de ach terbank. Het vreemde is, dat men meestal schijnt te denktep, dalt men de kinderen een dienst bewijst door hen voorin te laten zitten of staan, want doorgaans ziet men achter het kind een volkomen lege achter bank. Of ook ziet men, dat de volwas senen, die in elk geval beter tegen een stoot geen stootje kunnen dan kin deren, de .dodenplaats’ naast de bestuur der aan kinderen overlaten en zelf ach. terin kruipen. Natuurlijk, kinderen vin den het prachtig om vlak naast de be stuurder met al zijn handles en knopjes te mogen zitten, om recht de weg op te kunnen kijken door de voorruit heen, en van kinderen kan men ook niet verwach ten, dat ze de gevaren van die voorruit kennen. Maar volwassenen, die in de kranten de ongeluksberichten kunnen lezen, die met hun nuchtere verstand wel kunnen uitrekenen, wat er gebeurt, wanneer men bij een botsing of bij krachtig remmen plotseling met enorme kracht naar voren schiet deze volwassenen dienen te be seffen, aldus het Verbond voor Veilig Verkeer, aan welke verschrikkelijke risi co’s ze de kinderen blootstellen door hen op de voorbank vlak achter de ruit te laten zitten. Onnodige risico’s alsof et aan het rijden in een auto al niet genoeg risico’s zijn verbonden in het moderne snel- en stadsverkeer! Dan zijn er ook nog de moeders met baby’s en kleuters. Het is begrijpelijk dat deze moeders graag naast hun man voor in zitten en men kan er gevoeglijk van uitgaan, dat zij op de hoogte zijn van de kracht, waarmee ze bij plotseling rem men naar voeren worden gedrukt. Maar die kracht geldt niet alleen hun eigen lichaam, maar ook dat van hun kind, dat nog dichter bij de voorruit zit en dat nog veel kwetsbaarder is. Waarom denken al die moeders en al die vaders, die overigens zo goed voor de veiligheid van hun kinderen zorgen, die hun kinderen dagelijks voorzien van het hele alfabet aan vitamines, die letten op de hygiëne van hun pupillen, die graag willen, dat ze goed uitkijken bij het spel len op straat, op weg naar school waarom komen ze niet op het idee, dat ze hun kinderen op de voorbank van een auto in een enorm gevaar brengen? En wat een wroeging moeten de ouders niet hebben, wanneer hun kind om het leven komt of verminkt raakt in het ge zicht doordat het in de wagen van va der of moeder te dicht bij de voorruit en bij het dashbord mocht zitten! Dit alles wil natuurlijk niet zeggen, dat een plaats op de achterbank volkomen veilig is voor kinderen. Zitten ze niet bevestigd in deugdelijke veiligheidsgor dels, of heeft men ze vastgezet in zgn. .zitjes’, kunnen ze bij hevige botsingen zelfs over vader of moeder heen naar vo ren schieten en door de voorruit heen op straat belanden met alle gevolgen van dien. De grootst mogelijke veiligheid voor jeugdige passagiers in een auto wordt dan ook alleen bereikt door hen op de achterbank! gebruik te laten maken van veiligheidsgordels. Ook al is de sor tering nog niet zo groot, zijn er ook voor kinderen toch al deugdelijke veiligheids gordels op de markt. Die deugdelijkheid wordt gegarandeerd door het oranjekleu rige RAI.TNO goedkeuringsrnerk. Het Verbond voor Veilig Verkeer doet een beroep op de ouders, de volwassenen Alles i p Buig.' kum m£iu de gemeei. is vastgesté. ling van de’ deniers winkel.. gemeente WorkuA’ Genoemde verordening ligt vanaf he den gedurende drie maanden voor een ieder ter gemeentesecretarie ter inzage. Workum, 24 juli 1964 Burgemeester en wethouders voornoemd B. VAN HAERSMA BUMA de secretaris, VAN DER GOOT BLADONDERZOEK Het ziet er naar uit dat de oogst van hard fruit dit jaar groot zal worden. Zo groot zelfs dat vele fruittelers vrezen dat komende herfst de markt in bepaalde pe rioden zal worden overvoerd, met als ge volg dalende prijzen. Speciaal dan is de vraag actueel in hoeverre opslag in koel huizen aanbeveling verdient. De toekomstige prijs van het opgeslagen produkt is vooruit moeilijk vast te stellen Met de geschiktheid van een partij voor bewaring in koelhuizen en gascellen be gint dit anders te worden, nu het bladon- derzoek interessante aanwijzingen kan ge ven over de bewaarbaarheid van de vruchten. mededelingen j—r BEKENDMAKING r en wethouders van Wor. 'end, dat bij besluit van d. 7 juli 1964, nr. 40, Verordening tot rege. esluiting voor krui- 1 stadskern van de PASTOOR A. VAN HOFSLOT TE WORKUM: GOUDEN PRIESTER WORKUM. Pastoor van Hofslot werd op 21 maart 1890 als zoon van een vroom boerengezin geboren te Soest. Al spoedig was duidelijk dat deze jongen geroepen zou worden tot het H. Priesterschap. In 1903 ging hij naar het Klein.Semenarie te Culemborg, om in 1909 er met zijn filoso fie studie te beginnen. Nadat hij in 1910 naar het Groot seminarie te Rijssenburg was gegaan werd hij op 6 augustus 1914 in de kapel van het Groot Seminarie dooi’ Mgr. Van Wetering, aartsbisschop van Utrecht, in alle stilte tot priester gewijd. Gewoonlijk gebeurde dit op 15 augustus in de Kathedraal van Utrecht, maar door de dreigende oorlog was dit niet mogelijk Met ingang van 31 december 1914 werd hij benoemd tot kapelaan te Lettele. Dit was echter van korte duur, want op 4 oktober 1915 werd hij benoemd tot kape laan te Maarssen onder het pastoraat van de grote sociale priester Ariens. Na zeven jaren uitstekende zielzorglijke arbeid on der de bekwame leiding van Mgr. Ariens, werd hij op 6 maart 1922 overgeplaatst naar Renkum. Na op 29 februari 1932 te zijn benoemd tot pastoor van Stadskanaal volgde hij op 20 augustus 1945 de inmid dels overleden bekende Friese pastoor Jurjen Yntema als pastoor te Workum op. Onder zijn pastoraat kwamen in Wor kum veel goede dingen tot stand. In de oorlog waren de kerkklokken weg ge haald en zo was dan ook een van zijn eerste zorgen om nieuwe klokken te krij gen. Ter verbetering van de viering van de eredienst werd het hoofdaltaar ver hoogd, waarbij in latere jaren nog ge noemd mogen worden het aanbrengen van een geluidsinstallatie en een nieuwe centrale verwarming. Op zijn advies kwam in 1953 de .Katholieke Centrale’ als samenwerkend Orgaan der plaatselijke katholieke organisaties tot stand. Onder zijn pastoraat werd ook veel in de paro chie gebouwd. Al spoedig na zijn komst werd het verenigingsgebouw St. Jozef Van 15 t/m 28 juli 1964 Geboren: Trijntje Anna, dv Jan Wes. terhuis en Anna Schukken Ondertrouwd: Jan Hoekstra, 24 jr., te Workum en Antje (Walstra, 22 jr., te Lemmer Hendrik AALTJES IN VOLKSTUINEN Uit diverse onderzoekingen blijkt dat de grond van volkstuinen eldorado’s zijn van en ook voor diverse soorten aaltjes. In volkstuinen worden weliswaar eejn grote verscheidenheid van gewassen ver bouwd, doch meestal komen ze telkenjare in dezelfde regelmaat terug. Zo worden diverse Longidarus., Pratylenchus- en Xiphinema soorten in volkstuinen ge troffen. Van deze voelt de Longidarus zich wel in het bijzonder tot aardbeien aangetrokken. Volgens deskundigen moe ten deze grote verscheidenheid van aal. Romkema, 26 jr., en Kunst, 21 jr., beiden te Workum Gehuwd: Anna Jacob Bouwman, 25 jr., te Workum en Uilkje Trijntje Visser 21 jr., te IJlst. Evert Theo IJntema, 22 jr., te Workum en Elizabeth Geertruida Sijs, 21 jr., te Am sterdam. Lammert Geerligs, 36 jr., en Hendrika Jacoba Haagsma, 32 jr., beiden te Wor- kum. i Overleden: Douwe Huitema, 80 jr., wedn. van Wietske de Vries. Susanna Veldman, 65 jr., 28 juny 1914 falie de Aartshertog Frans Ferdinand en syn frou troch moard- ners han. It wie it bigjin fan in oarloch dy ’t fjouwer jier duorje soe en de heale wrald yn fjür en flam sette. Nou sille wy dy hiele skiednis hjir net ophelje mar üs foar ’t greatste part halde oan hwat de Friso der sa foar en nei oer skriuwt. En wy bigjinne dan by it nümer fan 4 july 1914. ,De moord op aartshertog Frans Ferdinand en zijn ge malin. De eerste berichten over bovenstaande moord luiden als volgt: Toen de aartshertog met zijn gemalin zich Zondagochtend naar het stadhuis te Serajewo be gaven, om daar ontvangen te worden, werd tegen de automobiel, waarin zij gezeten waren, een bom geslingerd, die den aartshertog met den arm terugstiet. De bom ontplofte onder een automobiel, die het rijtuig van den aartshertog volgde en de beide heeren van het gevolg, die erin gezeten waren, werden licht gewond.’ En dan fierder: .Nadat de aartshertog op het stadhuis ontvangen was, zétte hij met zijn gemalin den tocht door de stad voort. Een gymnasiast (volgens andere berichten een student) Gawro Prunzig geheeten, en uit Grahavo afkomstig, loste uit een browning verscheidene schoten op den troonopvolger en diens gemalin. De troonopvolger werd in het gelaat getroffen en de hertogin von Hohenberg in het onderlijf. Beiden werden naar het paleis overgebracht, waar zij tengevolge der bekomen verwondingen overleden.’ Uit Serajewo wordt aan de Neue Freie Presse gemeld: ,Wie thans te Sera jewo aankomt, komt dadelijk onder den indruk van de buitengewone gebeurtenis sen, die daar zijn afgespeeld. Het exercitie veld bij het station is in een leger kamp veranderd. De troepen kamperen in tenten. Langs de spoorbaan staan posten met de bajonet op het geweer. Ook het station is door militairen bezet. Niemand mag den trein verlaten, wanneer hij zich niet legitimeeren kan.’ En it wiene forel de Serviërs dy ’t der yn de stêd wennen, dy ’t it bilije moasten. Wenningen en winkels fan dy minsken waerden fornield en soms mei de groun lyk makke. .Thans, na de afkondiging van den staat van beleg, is de rust hersteld.’ Sa bislüt dit biricht. Mar yn de Friso’s fan 11, 18 en 25 july stiet neat to lézen hwat op in kom. mende oarloch wiist. Né, der wurde noch roun om plannen makke foar feesten en foral ek foar it kommende Keniginnefeest ek yn Warkum. Ja, en it programma hwat der troch de Oranjever. opsteld wie, koe wol bisjen lije. De moarns om 11 ure ringriderij. Fan 12 ta 1 musyk op ’e Merk. 2 ure Turn. feest op ’e Merk. Dan optocht en dernei .gecostumeerde wielrijderij met hinder nissen’. ,Met een avondconcert en een vuurwerk wordt de feestdag geëindigd.’ Ja, sa soe ’t al, mar sa kaem it net, hwant as wy de Friso fan 1 aug. foar üs nimme en léze hwat der allegearre wol yn stiet, nou dan wiist it wier net sa bést. En sa sille wy dan yn de kommende wiken al it oare nijs fan doe rêste litte en allinne mar oer nimme hwat der oer de oarloch, de moblisaesje, oer wanten en .bivakmutsen’ skreaun waerd. It earste biricht is: .Oproeping onder de wapens. Aan het postkantoor en aan verschillende publieke gebouwen alhier is hedenmiddag aangeplaktEen oproeping met spoed van de landweermannen en de miliciens van alle lichtingen. Datum van opkomst 1 Augustus. Dezelfde oproeping werd van het bordes voor het stadhuis afgekondigd. Onder het afdrukken van dit blad bereikt ons een tele gram, dat in Rusland algemeene mobilisatie is bevolen. Daarop besliste de Duit, sche Keizer dat dreigend oorlogsgevaar is ingetreden. Dus een Europese oorlog.’ Yn nije wike bigjinne wy dan mei: .Nederland en de Oorlog.’

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1