I I I Raadsvergadering Workum SOLEX WORKUMERKRANT Nieuws- Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek Friesland en van Wasautomaten Bij fa. G. S. Visser agenda FA. WESTSRHUIS RADIO HINGST uw RADIO F^l TELEVISIE Fré de Boer AUTO-VERHUUR met en zonder chauffeur (All-risk verz.) i r IJEME DE BOER HAYE VAN DER WERF gespecialiseerd in gezelligheidsdranken biedt u de meeste service fci.V.W Fyftich jier lyn 87ste JAARGANG No, 31 VRIJDAG 7 AUGUSTUS 1964 s V r I 1 DE SPECIAALZAAK VOOR 1 t J e FRISO Contracten volgens algemene regeling Inzending Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf OPELS V.W. BUSJES Voorzitter: burgemeester CHEVROLETS Afwezig wegens uitstedigheid de heer Limonard i. 2. 3. it 4. door s n e s. F. 3 GEMEENTE HINDELOOPEN Maand juli 1964 Erkenningsregelingen wat 1 BURGERLIJKE STAND ABONNEES Gemeente Workum f (van 29 juli t.e.m. 4 augustus 1964 Ondertr•ouwd en gehuwd: Geen ,j Vit. Friso t i i Telefoon Redactie en Adm. 05151314 Postrekening 882259 Landerijen plan Bascohof Van de commissie voor het landbouw- Meubelen van Inconé gaan een mensenleeftijd mee Inconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid Verschijnt éénmaal per week Uitgave Fa. T. GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workum Mr. B. van Haersma Buma Secretaris: de he< - D. van der Goot 1 r 3 i i 3 1 3 getroffen huurcom. 1,3 tot I Overleden: IJtje Postma, 81 jr, wv Wij- bren van der Meer Geboren: Gertje Anna dv Sjerp van Brug en Jantje Fokkema (8 juli) Ette Sikkes zv Jochum Sikkes en Annie de Boer (30 juli) Overleden: Trijntje Vrolijk oud 79 jaar weduwe van Foppe Gerlsma (12 juli) lege Vlieger oud 77 jaar, echtgenoot van Sjutje Poeze (25 juli) Sjutje Sjoerds oud 79 jaar, weduwe van Heinrich Friederich Zweed (30 juli) Jeugdtraining vacantie tot 24 augustus Van 20 juli tot 24 aug. vacantie van afd. gymnastiek en Volleybal Merk 27—28 Telefoon 358 :1 is o d d i; r t j Verslag van de op 3 augustus 1964 gehouden vergadering van de gemeenteraad van Workum e n e d r LAAT VERZORGEN Meubelhuis Inconé - Workum a r i n n it o k !n n T g 77 ‘t e n g n n d g 1, n 1. it n e g n d i. n n ;e e e L it t. i* Abonnementsprijs 1.50 per kwartaal per post 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 ct. per m.m. Spreker zal nagaan wat hier in Workum gedaan kan worden. De heer de Jager vraagt of de tijd niet gekomen is om een centrale opslagplaats te maken waar al het materiaal van Ge. meentewerken kan worden onderge bracht. Het is nu zo, dat hier en daar wat spul wordt opgeborgen, waardoor men geen goed overzicht heeft. De voorzitter geeft toe, dat een goede opslagplaats van materialen, gereedschap etc. voor de Directeur van Gemeente, werken een probleem apart is, naar de oplossing waarvan voortdurend wordt uit gezien. Intussen, de opslag in de stalling werken een probleem apart is, naar de oplossing waavan voortdurend wordt uit bet plantsoen. Hierna sluit de voorzitter de vergade ring. van advertenties vóór of op woensd agmo r ge n familieberichten uiterlijk donderdags morgens IC uur bemoeien zal en daardoor ook Duitschland en Frankrijk in ’t conflict betrokken worden. En in elk geval dient de regering van ons land daarvoor hare maatregelen te nemen. Evenals België heeft gedaan doet ook ons land. Het bereidt zich voor om als het noodig mocht zijn direct over een voldoende macht te beschikken ten einde onze neutraliteit te kunnen handhaven. Dit is een voorzichtige politiek, ORGELCONCERT FEIKE ASMA Onder auspiciën van de Stichting Or- gelcentrum wordt op dinsdag 11 augus tus in de Martinikerk te Bolsward een orgelconcert gegeven door Feike Asma. Het programma luidt als volgt: Choral III, Hendrik Andriessen; Sonate (trio) No 1 J. S. Bach; Concerto No II, G. F, Handel; Symphonic No. 1 (geheel) A, Guilmant, Feike Asma besluit met Passacaglia. koraal en Fuga over ,wie maar de goede God laat zorgen’. Subsidie jachthaven en kampeerterrein aan de Horza Verder deelt de voorzitter mede, dat bericht is ontvangen dat het rijk het plan voor de jachthaven en ’t kampeerterrein aan de Horza wil subsidiëren met 85.000,Voor de gemeente blijft dan nog te dekken 15.000,wat in een aantal jaren kan worden af geschreven en in de begroting voor 1964 kan worden ingepast. De mogelijkheid dat door tem. porisering van de overheidsuitgaven de uitvoering van dit werk moet worden uitgesteld hangt weliswaar in de lucht Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 In verband met interne moeilijk heden kunnen de inwoners van Workum de krant van volgende week pas vrijdagmorgen bezorgd krijgen. De postabonnees krijgen hun krant zoals gewoonlijk. Ingekomen stukken Van de ingekomen 'stukken vermel den we de goedkeuring door de gede puteerde staten van de volgende raads besluiten: Koop, verkoop en ruiling van onroe rende goederen met mevr. Marijcke Visser, J. K. de Vries, A. Werumeus Buning, Coöp. Zuivelfabriek ,de Goede Verwachting’. Verhuur van landerijen aan A. Weru meus Buning, D. v. d. Meer en Sj. Bron. Toetreding tot de stichting school- tandverzorging district Wymbritsera. deel. Aangaan van een geldlening, groot 100.090,—. Beridht van de gedeputeerd^ Staten dat het afschrift van het raadsbesluit dd. 7 juli 1964 tot vaststelling van een ver ordening tot regeling van de vakantie- sluiting voor kruidenierswinkels in de stadskern door hen is ontvangen (dei verordening is op 24 juli j.l. afgekondigd) Huurcompensatie aan het gemeentepersoneel In verband met de per 1 juli plaats ge vonden huurverhoging stellen b. en w. voor, overeenkomstig de voor het rijks personeel door de regering compensatiemaatregelen, de pensatie te verhogen met 5,3% van het geldende Joon’. Zonder hoofdelijke stemming wordt al. dus besloten. Gehuwd: Kornelis IJntema te Workum met Elisabeth Kuipers te Hindeloopen (9 juli) Luite Griek té Koudum met Aaltje AL berta Glashouwer te Hindeloopen (10 juli) Gregor Kosubek te Bottröp (Düitslahd) met Woltje Amsterdam té Hindëlóöpêrt (31 juli) AFD. VOETBAL Om de komende competitie met 2 Jun. A elftallen en 4 senior elftallen mee te spelen hebbn wij nog enkele actieve voetballers nodig. Opgave zo spoedig mogelijk met bijvoe ging van pas foto. j wanneer namelijk de tijdsomstandigheden een langer verblijf in den Haag noodzakelijk maken.’ De vice.admiraal G. P. Hecking Colenbrander, die met 1 Augustus den zee- i dienst zou verlaten, blijft voorlopig gehandhaafd in de betrekkingen, welke hij thans vervuld. Er is bekend gemaakt, zoo seint Reuter uit Batavia, dat het den matrozen, wier diensttijd verstreken is, met het oog op den politieken toestand i niet wordt toegestaan naar Nederland terug te keeren. De gezagvoerder van het s.s. Castor, te Rotterdam, tot vertrek gereed liggen. de naar Helsingfors, Abo, Hangö, Wilborg en andere Finsche havens, heeft eer. gisteren van zijn reederij bericht ontvangen, te Rotterdam te blijven liggen. Te Scheveningen doet zich de oorlogstemming leelijk gevoelen. Sedert Zondag zijn er reeds vele buitenlandsche gasten uit hotels en pensions vroeger dan zij voornemens waren, naar hun vaderland teruggekeerd en nog altijd volgen er meer. Ook uit Katwijk aan zee en uit Noordwijk zijn verscheidene badgasten, voornamelijk Duitschers en Oostenrijkers vertrokken.’ Yn de Friso fan in wike letter, fan 8 aug. dus, kinne wy léze: Ernstige waar schuwing. Verkoop uw bankpapier niet onder de volle waarde. Zij die bankpapier beneden de volle waarde opkopen zijn gewetenloze oplichters. Het bankpapier is I zijn volle bedrag in contanten geheel en al en zonder voorbehoud waard.’ Yn nije wike der mear oer. gasbedrijf eventueel verbonden met het P.E.B., niet waarderen. Dit zou en mono, poliebedrijf worden en daar voelt spreker niets voor. Spreker meent dat de ge meenten verder komen met niet te klei ne rayonbedrijven, zoals b.v. voor de Zuidwesthoek is gepland. De heer Westendorp is vrijwel van de zelfde mening als de heer de Jager De spreker voelt ook niets voor een groot provinciaal gasbedrijf. De heer Bakker kan in het algemeen wel meegaan met wat door de beide laat ste sprekers is gezegd. Kleine bedrijven worden vaak in stand gehouden ten koste van hogere tarieven. Daarom acht spre ker grotere rayons van belang. De voorzitter wijst erop, dat electrici- teits. en waterleidingbedrijven principi eel verschillen van gasbedrijven. Eerst genoemde rekent men tot de productie bedrijven, het gasbedrijf is een distri butiebedrijf. Bij de eerstgenoemde komt meer het technische naar voren, bij een distributiebedrijf het administratieve. Vandaar dat de bezetting aan de top ook heel anders is. Verder kan spreker wel meegaan met hen, die een gevaar zien in één groot provinciaal bedrijf, wat spre ker verder uitvoerig motiveert. Front maken tegen de Gasunie, door de heer Brouwer is betoogd met ’t oog op de grote winsten die door de Gas unie worden gemaakt, is minder nodig, de gasgemeenten in S.R.O.G. (Samen werkende Regionale Organen Gasvoor ziening) zijn georganiseerd en daarin met de Gasunie samenwerken om de pro blemen rondom de aardgasvoorziening tot genoegen van beide partijen op te los sen. De heer Hofman vestigt er de aandacht op, dat er tegenwoordig in de haven vrij veel pleziervaartuigen komen maar het ontbreekt er aan behoorlijke aanlegplaat sen. Spreker vraagt of het niet mogelijk is om hier en daar palen te plaatsen om aan te leggen en gelegenheid te schep pen om aan wal te gaan. De voorzitter zegt, dat men in vele ha vens langs het IJsselmeer bezig is of plannen maakt om de haven geschikt te maken voor de recreatie. Maar daar zijn nogal wat kosten mee gemoeid; voor wei nig geld is niet iets behoorlijks te maken. Geboren: Sonja Analiese Maria dv Harmen Wiebe Muller en Wiebrigje Susanna Tllaria de Boer Tekort begroting 1964 De voorzitter deelt voorts mede, dat van de gedeputeerde staten een schrij. ven is ontvangen, dat de ingezonden be. groting voor 1964 niet voor goedkeuring vatbaar is wegens een tekort op de gewo ne dienst van ruim 27.000,De raad zal zelf voor het sluitend maken van de begroting de nodige middelen moeten aanwijzen. Door een jaantal suggesties van gedeputeerde staten kan het tekort tot 20.000,worden teruggebracht. Verdere verlaging van de uitgaven ach ten b. en w. niet mogelijk. De oplossing moet daarom worden gezocht in een ver hoging van de inkomsten, in casu de plaatselijke belastingen. B. en w. zou den de wegenbelasting, de reinigings rechten en de begrafenis-rechten willen verhogen met resp. 10.000,8.000, en 2.000, T.a.v. de reinigingsrechten overwe gen b. en w. de bestaande grondslag, te weten de huurwaarde personele belas ting, los te laten en daarvoor tarieven in te voeren die meer rechtstreeks verband houden met de omvang van de door de reinigingsdienst verleende diensten. In de eerstvolgende vergadering denken b. en w. met volledig uitgewerkte en concrete voorstellen te komen. Onderhandse verhuur B. en w. delen mede, dat de onlangs van de heer A. Werumeus Buning over genomen woning, Snakkerburren 8, nog wel enige jaren bewoond kan worden voordat zij, met het oog op de toekom stige bebouwing van het plan .Bascohof’ moet worden opgeruimd. Het gezin van W. de Jong, dat thans een zeer slechte woning bewoond, stelt er prijs op, ge. noemde woning te betrekken. Om de woning Snakkerburren 8 in een goed be woonbare staat te brengen is naar het oordeel van de Directeur van Gemeen tewerken 400,nodig. Daar de woning nog enige jaren kan worden bewoond en de heer de Jong 8,p. w. huur wil be talen, stellen b. en w. voor, ’n bedrag van 400,voor het opknappen beschikbaar te stellen en de woning aan de Jong te verhuren. Behoudens een gedeelte dat voor de Jong zal worden gereserveerd, zal de stalling gebruikt worden voor ber ging van materiaal van Gemeentewerken De schuur wordt tijdelijk (per maand) in gebruik afgestaan aan de Grasdrogerij voor 30,per maand. De heer Hofman meent, dat uit het ,in bewoonbare staat’ brengen van de wo ning kan worden afgeleid, dat de woning eigenlijk onbewoonbaar zou moeten wor den verklaard. De kosten van opknappen zullen dan minstens 1000,bedragen. De voorzitter zegt, dat de heer Hofman dit te letterlijk neemt. Door nieuw be hang en sauzen en enkele andere kleinig heden is de woning weer goed bewoon baar. De kosten zullen weinig meer dan 400,bedragen. De heer Bakker zou b. en w. in over weging willen geven ook een gasleiding aan te leggen wat niet in de bedoeling ligt— en vraagt, of er ook niet iets aan de waterleiding moet worden veranderd. De voorzitter zegt, dat niet te veel geld aan de woning ten koste moet worden gelegd, wat met het leggen van een gas leiding wel het geval zou zijn. Butagas is een goedkoper en eenvoudiger oplossing. Spreker zegt toe, dat b. en w. een en an der, gas. en waterleiding, nog zullen be zien. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna tot verhuur aan de Jong besloten. Rondvraag De heer Brouwer wil nog eens terug komen op een in een vorige onoffici ëlevergadering besproken rapport van de burgemeesterskring Sneek over de aardgasvoorziening in de Zuidwesthoek. Spreker geeft uiting aan de vrees, dat ’n gebied als de Zuidwesthoek eigenlijk niet groot genoeg is voor een behoorlijk financieel draagvlak. De kans dat jer dan weer z.g. onrendabele gebieden ontstaan die niet aangesloten kunnen worden is dan niet denkbeeldig. Daarom zou het volgens spreker beter wezen tot grotere rayons te komen, b.v. 3 in onze provincie, of een provinciaal bedrijf, eventueel gefuseerd met het P.E.B. De voorzitter wil. daar het rapport vo rige keer in een informele zitting is be handeld ook andere leden, die daaraan behoefte gevoelen, gelegenheid geven om hierover hun mening te zeggen in een openbare vergadering. De heer de Jager kan de suggestie van de heer Brouwer voor één provinciaal voor gasfitters en handelaren Conform het advies van de commissie voor het gasbedrijf stellen b. en w. de raad voor ontwerp.regelingen vast te stellen voor de erkenning van gasfitters en voor de levering van gasverbruik. toestellen door het gasbedrijf aan de handel. Nadat de heer Westendorp inzake jlaa)tstgenoemde verordening enkele in lichtingen had gevraagd omtrent de be tekenis van deputatie van de handel’ (art. 2) en doorhaling op de lijst van ’n ingeschreven handelaar’ (art. 10 en 11) worden de ontwerp-verordeningen vast gesteld, met de bepaling, dat de commis sie de bedoelde atikelen nog eens zal be zien en indien de paktijk zulks uitwijst, wijziging zal voorstellen. bedrijf is een schrijven ontvangen waar in zij in overweging geeft, de in uw ver gadering van 8 juni jl. van mevr. Ma rijcke Visser en de heren J. K. de Vries en A. Werumeus Buning aangekochte en gehuurde landerijen in he.t plan Bascohof tijdelijk bij dit bedrijf onder te brengen, dat zich dan met het beheer en de ex ploitatie van deze gronden wil belasten tot het tijdstip, waarop deze voor reali. satie van het uitbreidingsplan Bascohof nodig zullen zijn. Voor deze gedachte valt naar het oor deel van b. en w. veel te zeggen, omdat hierdoor een oordeelkundige exploitatie van de gronden gedurende de tijd dat zij nog niet bouwrijp behoeven te worden gemaakt gewaarborgd wordt, terwijl an. derzijds geen moeilijkheden in de vorm van schadevergoeding aan pachters of gebruikers te duchten zijn. De door de commissie geadviseerde pachtprijs van 75,per 363/4 are, vrij van lasten, achten b. en w. alleszins re delijk. Zonder bespreking of stemming wordt aldus besloten. Ut de Friso fan 1 augustus 1914. .Nederland en de oorlog. Oostenrij k.Hongarije heeft aan Servië den oorlog verklaard. Op zich zelf zou dit geen reden behoeven te zijn, aldus het N.v.h.N. voor onze regeering otn militaire maatregelen te nemen. Men vreest ech. ter, dat de strijd niet gelocaliseerd blijft, men vermoedt, dat Rusland er zich mee geboden door den ernst der omstandigheden.’ ,Een wetsontwerp is naar den Raad van State gezonden, beoogende be krachtiging van de maatregelen, genomen tot het langer in dienst houden der mili tie, welke op 1 Augustus a.s. zou worden ontslagen, dan wel overgaan naar de landweer, zoomede tot het in dienst houden van de landweermannen die op den. zelfden datum voorgoed zouden worden ontslagen. Het eerste telegram, dat aan de garnizoenen is verzonden betrof de voorbereidende motlilisatie-maatregelen. i Het volgende telegram: Houdt u gereed.’ Deze telegrammen zijn door geheel ons land gegaan, zoodat geen verloven meer worden verleend aan officieren en de van kracht zijnde verloven zijn ingetrokken.’ ,Friesche arbeiders naar Emden. Heden (Maandag) zijn vele arbeiders, ook uit Friesland naar Emden vertrokken, waar ze bij den sluis arbeid daar tot plm. half.November geregeld werk kunnen krijgen tegen een loon hoofdzakelijk ac. coordwerk van 4 tot 6 Mark per dag.’ ,De burgemeester van Zutphen, de heer schrijven rondgezonden: ,Als gevolg van Zimmerman, heeft het volgende den Europeeschen toestand, zijn de i spoorbrug en voetbrug over den IJsel te Zutphen door militairen bezet. De noodzakelijkheid kan ontstaan, die bruggen op een gegeven oogenblik door dyna- miet te moeten laten springen. Ik vestig er uw aandacht op, dat uw belang mee. brengt, zoolang de militaire bezetting dier bruggen duurt, door het openzetten van ramen en door het oordeelkundig plaatsen van voorwerpen, die door vallen schade kunnen aanrichten of beschadigd kunnen worden, u zooveel mogelijk te vrijwaren tegen nadeelen, die een eventuele ontploffing kan veroorzaken.’ ,De Koningin is voornemens 14 Augustus op het Loo terug te keeren, niet

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1