<>AK.(,r: siEM'oarsMA SOLEX" WORKUMERKRANT Hofslot BMW f 5.295,- Nieuws- en voor en van Het gouden Priesterfeest van pastoor A. van Bij fa. G. S. Visser Zn. Wasautomaten Advertentieblad de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland Ut It deistieh, libben 22 S.V.W. agenda T FA. WESTERHUIS RADIO H1NGST uw RADIO EN TELEVISIE HAYE VAM DEM WERF gespecialiseerd in gezelligheidsdranken biedt u de meeste service AUTO-VES2HUUD met en zonder chauffeur (All-risk verz.) Fyflich i'er lyn 87ste JAARGANG No. 32 VRIJDAG 14 AUGUSTUS 1964 van 5 aug. t.e.m. 11 aug. 1964 DE SPECIAALZAAK VOOR Fré de Boer IJEME DE BOE» Krachtig „raspaard van De ruime, zuinige gezinsauto. Luchtgekoelde boxermotor. Snelheid 120 km/u. Verbruik 1:16. 1914 augustus 1964 een vermaarde stal” Programma zaterdag 15 aug, AFD. VOETBAL Contracten volgens algemene regeling Inzending BURGERLIJKE STAND Gemeente Workum OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS te Cranenburg 1 H.Z. s UWIWtWWMWM* IMPORTALIMPO N.V., PARKSTRAAT 91 a, DEN /HAAG, TEL. 070-184843 Telefoon Redactie en Adm. 05151314 Postrekening 882259 Verschijnt éénmaal per week Uitgavq Fa. T. GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workum Noard 153 Telefoon 232 Demonstratiewagen aanwezig bij uit. L van Jeugdtraining vacantie tot 24 augustus Van 20 juli tot 24 aug. vacantie van afd. gymnastiek en Volleybal Westendorp en Anna Pier zv Rein Leenstra je de Groot Merk 27—28 Telefoon 358 LAAT VERZORGEN Meubelen van Inconé gaan een mensenleeftijd mee Inconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid Meubelhuis Inconé - Workum FRISO Opgave van nieuwe leden voor de a.s competitie is nog mogelijk tot uiterlijk 22 aug. De sport-toto begint weer te draaien. Heeft U zich voor het komende seizoen al opgegeven. Aanmeldings formulieren verkrijgbaar bij Piet Faber van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens IC uur Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 Gehuwd: Anne Jacob Mosselaar, en Maiijke Smits, 24 jr Geboren: Sebastia Alida dv Haijc Rijpma en Janke Piet- Abonnementsprijs 1.50 per kwartaal per post 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 ct. per m.m. Ut de Friso fan 8 aug. 1914 ,Bij een winkelier in een plaatsje in het Gooi, die het zout tegen 30 cent het pond verkocht, liet de burgemeester al het zout in beslag nemen en van Overleden: geen TERUGKEER NAAR HET NORMALE LEVEN Augustus is een vreemde maand. Voor velen is het de vakantiemaand Lij stek, voor anderen is het de maand terugkeer naar het normale leven. Deze paradox geldt in hoge mate ook voor het verkeer, dat gedeeltelijk wordt beheerst door de ongewone drukte van toeristen en dagjesmensen, op weg van of naar huis, terwijl gelijktijdig degenen, die reeds terugzijn van .weggeweest’ hun hun normale dagelijkse ritten naar fa briek, kant-xT of' srbool hebben hervat. Voeg daarbij het feit, dat de dagen reeds duidelijk korter worden, de avonden dus donkerder, en dat augustus bekend staat O n rijn overvloedige regenval dan heeft men aldus het Verbond voor Veilig Ver. keer een verkeersbeeld, dat van alle weg. gebruikers de grootst mogelijke aandacht vereist. Nog vakantievierende automo bilisten dienen zo veel mogelijk de spits, uren in de steden te vermijden. Bij het bepalen van hun dagetappes moeten ze rekening houden met de duisternis van de avonduren en met mogelijke vertragingen door minder gunstige weersomstandig. heden. Automobilisten, die hun vakantie al achter de rug hebben, en die zich hope lijk niet hebben vermoeid door in die va kantie al te grote afstanden af te leggen, zullen de snelheden van Autobahn en autosnelweg waaraan ze tijdens de voor, afgaande preken wellicht gewend zijn geraakt, bepaald niet mogen toepassen in het drukke verkeer van hun woonplaats - ook al zal de maximumsnelheid van 50 km. in de bebouwde kom hun de eerste dagen wel wat al te kruiperig voorko men. En de veiligheidsgordels, die ze hadden aangeschaft ,voor de grote weg’ zijn minstens even nuttig ,in de stad’. Het Verbond voor Veilig Verkeer ver. zoekt ook de wielrijders om goed op hun tellen te passen in het augustusverkeer De drukte zal ’s morgens en’s avonds van en naar het werk weer groter zijn dan in de vorige maand, maar vooral tijdens de weekends zal het vakantieverkeer zich weer doen gelden. Laten de wielrijders toch rekening houden met de ruimte, die het autoverkeer moet opeisen: blijft aan de rechterkant van de weg, rijdt niet met drie, zes man naast elkaar, zodat de ver keersstroom wordt opgehouden, haal geen andere wielrijders of een geparkeerde auto in zonder eerst gekeken te hebben of er geen verkeer achterop komt, dat snel ler is, en zorg dat uw verlichting in orde is, wanneer u ’s avonds in donker rijdt. Voetgangers op vakantie: loop op smal le buitenwegen zonder trottoir en fiets pad steeds aan de linkerkant van de weg, zodat u het verkeer ziét naderen, maak in de bebouwde kom, zowel in uw eigen woonplaats als in uw vakantieoord ge bruik van de zebrapaden, heb respect de ip f,id hit motoris erde verkeer en betracht ook zelf de discipline die u van uw medeweggebruikers ver wacht. Hef Ve-ho>' 1 '-r Vilier Verkeer r rg er tenslotte bij alle weggebruikers - au tomobilisten, wielrijders en voetgangers - op aan om zowel tijdens als na de vakan tie niet alleen respect voor elkaar en discipline te betrachten, maar ook de zo noodzakelijke vriendelijkheid op te bren gen en het even noodzakelijke begrip te tonen voor eikaars moeilijkheden en mo gelijkheden in het verkeer. Vriendelijk heid en voorzichtigheid zijn ook in het verkeer geen eigenschappen, waarover men zich hoeft te schamen. Overtuigd als ik ben dat het enkel de vrees is die hen voedt, ophitst tot wraak en haat, om per slot de schoonheid van de schepping uiteen te scheuren en het levensgeluk van millioenen te vermorze len. Eén augustus 1914 (vijftig jaar te rug) september 1939 (zo aanstonds vijf en twintig jaar geleden) bewijzen deze fatale data niet hoe ver vrees, wraak, haat en machts wellust kurmen voeren? Zo sprak ik tot een oude man van tach tig jaar of meer toen ik met hem de een zame landweg af fietste om mij opnieuw in de maatstroom van het leven van al-- le dag te begeven. De oude keek mij van terzijde aan en vroeg van waar ik kwam. Ik vertelde hem dat ik rust en verpozing was gaan zoeken aan de oever van het meer, weggedoken in de heerlijk riekende rii tzoom, hiistirc e naar een jorqi eis- jes stem die zong van de schoonheid van het leven en de liefde weggelegd voor elk mensenkind. ,Hou dit vast; ik bidt u hou dit vast’ sprak de oude ,want levens kunst is luisteren naar de zilveren klan ken die naar u overwaaien. Zij bemoe digen en wapenen voor de strijd die u wacht.’ ,Toch’? Zo vroeg ik ’wapenen voor de strijd?’ ,Tja’ hervatte hij ,het leven is eenkrijgsbanier, door goede |en kwade dagen. Het leven is: geen vrede alhier geen wapenstilstand vragen.’ .Aldus Guido Gezelle’ sprak ik ,Ja’ kuikte de oude .levenskunst is luisteren naar de zilveren klanken die naar u over waaien vanuit een grommende wereld.’ ,Heus?’hervroeg ik .Inderdaad’ vervolgde hij. ,U kunt het leven vergelijken bij de Jungle; de Afrikaanse wildernis. De een zoekt z’n prooi aan de ander. U kunt er de gluiperigheid van. de tij ger, de bruute kracht van Olifanten, bi- sons en neushoorns, de geslepenheid van de vossen, de trots van de geraffe, de gif tigheid der slangen, de schijnbare goed heid van de krokodil, de bloeddorstigheid van de hyena, de inenselijk aandoende allures der apen, en de brullende keel klanken van de Koning der dieren in bemerken en b duisteren. Doch even eens zwaaien int, de jungle de zilveren klanken van vreugde, goedheid en liefde naar LI over. Ze komen, echter van omhoog; uit de hoogste toppen die naar bov >n wijzen. Hun plaats is -/en alle grommend leven uit duizend kelen ver- U dat het levari vol -is zo men zich boven mag uit te werken. Doch ook voorde gevederde zangers is waakzaamheid geboden omdat ergens het zoet ge fluit van de vogelaar weerklinkt, Zo zie ik de wildernis als de spiegel van dit leven.’ We namen vluchtig af scheid en wéér was ik met mijn ge dachten alleen en allengs bemerkte ik de grommende wildernis om mij heen en vergeleek Johnson met Croe- tsjef, Makarios met Tjombe en weid me bewust, dat ik zo ik werkelijk ge lukkig wil zijn moet luisteren naar de zuivere zilveren klanken die naar me overwaaien, jubelend van liefde en vrede voor ieder naar vrede hunke rend mensenkind. Ondertrouwd: geen recorps .Crescendo’ dat in marstem po de stoet naar het Noord dirigeer de, waar langs de straat en vooral bij de kerk zeer veel volk op de been was om deze intocht gade te slaan en de grijze herder een welkom toe te wuifen. Kerk en plein waren smaakvol ver sierd en door de geluidsinstallatie wa ren de zeer vele belangstellenden ook in staat het welkomswoord van een der kerkmeesters de heer S. A. Jel- gersma te beluisteren, waarna de mu ziekvereniging zich met een paar toepasselijke nummers liet horen en daar tussenin, bij monde van Voorz. J. S. Bokma, op keurige wijze, de fe- licitatie’s van de muzikanten over bracht. Ontroerd dankte de pastoor voor al deze spontane hulde aan hem als burger van deze stad, en vooral als dienaar Gods gebracht, waarna men de kerk betrad voor het houden van een kort Lof, waar intussen het orgel jubelde onder de meesterlijke hand van de oud-kapelaan der paro chie Pastoor de Bree van Bedum, nog wel bekend ook uit de bezettings- WORKUM Het in alle onderdelen keurig verzorgde programma van de ze gouden feestviering is, onder ideale weersomstandigheden, prachtig tot z’n recht gekomen. Hoewel bekend is dat de jubilaris in 't geheel niet op uiter lijk vertoon nog op publiciteit ge steld is, kon hij, bij dit, z’n gouden Priesterfeest, zich moeilijk aan de door 't feestcomité gemaakte plannen onttrekken. En zo zagen we Zaterdag avond 6 uur dat zeer veel vlaggen werden uitgestoken en ruim een uur la ter veel mensen op de been waren om de .gouden Priester’ een waardige intocht te bereiden. Een stoet van auto’s kwam, vanaf het station, onze stad binnen, bezet door zeer veel H. H. Geestelijken, het feestcommité ui teraard en inde wagen van de jubilaris ook onze Edellachtbare heer Burge meester, wat naderhand bleek bijzon der op prijs gesteld te worden. Bij de Begynebrug werd de stoet opgewacht door een 4-tal landelijke ruiters, on derdelen van de jeugdbeweging en verheven bo’ beneden en kondigen schoonheid i- I de pui van het stadhuis tegen 8 cent het pond verkoopen.’ .Dinsdag kwamen nog wel 200 personen, arbeidersgezinnen, uit Duitsch- land te Heerenveen om met de trammen verder te reizen. Alles had men in Duitschland moeten achterlaten; aan sommigen was het nog gelukt het huisraad ind. ruitens proeiers, buitenspiec/el. verwarming. V airconditio ning. lichtseinen verstel bant rugleuning, luxe bekledingen anti-diefstal slot 28 jr, Sneek te Workum Jan Hoekstra, 24 jr te Workum en Antje Walstra, 22 jr te Lemmer te verkoopen, maar tegen zeer lagen prijs. Onder de mannen waren nog verschei dene, die zich naar hun garnizoen begaven.’ „Thans is bij de Tweede Kamer te ’s Gravenhage ingediend het reeds Dins dag vermelde wetsontwerp, om voor hoogstens 25 millioen gulden zilverbons uit te geven ter waarde van 1, 2.50 en f 5, die moeten worden ingetrokken, wan neer daartoe door de Nederlandsche Bank voldoende hoeveelheid zilver ter beschik king van ’s Rijksmunt wordt gesteld.’ ,In Neede zijn de fabrieken van de firma Ten Hoope en Ten Weeme stopge zet.’ ,De fabrikanten te Enschede hebben besloten met het oog op de in voorraad zijnde grondstoffen, de werktijden in hunne fabrieken in te korten tot 30 a 35 uur per week. De maatregel betreft 10.000 arbeiders. De regeling vindt sympathie bij de geheele bevolking. Uit Tilburg wordt eenzelfde regeling gemeld.’ ,Drie kijklustige jongelieden fe Grave, die zich over de grens wwagdeh, zijn door Duitsche militairen gevangen genomen.’ ,Met het oog op een mogelijke steenkoolschaarste is de straatverlichting be. perkt, en worden voorloopig geen nieuwe gasaansluitingen gelegd. Ook te Ede zijn dergelijke maatregelen genomen. Daar is de straatvelichting tot op minder dan de helft teruggebracht, terwijl de toestellen voor kookgas Maandag worden weggenomen. .Workum. Een stadgenoot, de heer B., (it wie .meester Boonstra’ nei ’t wy letter hearden,) zijn vacantie in het zuiden van België doorbrengende, meldt ons het volgende: ,Fayt, 4 Augustus. Gisteren werd ik des namiddags om 3 uur op straat gearresteerd door de Garde civique in een naburige gemeente. Ik werd ver. dacht een Duitsche spion te zijn. Na een langdurig en streng verhoor, werd ik gedurende een uur in een schoollokaal bewaakt door 3 gardes met geladen ge weer. Na een uur was de zaak opgehelderd en werd mij uitgeleide gdaan door den kapitein.’ ,De gezellen van de smederij Dingemans te Amsterdam hebben besloten een uur over te werken en het daarmee verdiende loon af te dragen aan dé vrouwen hunner kameraden, die wegens de mobilisatie hebben moeten opkomen.’ .Workum. In de R. Kath. Kerk alhier is Zondag j 1. naar wij i ernemen eene collecte gehouden, ten behoeve der huisgezinnen, waarvan de mannen naar de grenzen zijn vertrokken. Deze collecte heeft 180 opgebracht. Een voorbeeld dat navolging verdient.’ .Oranje.Vereeniging te Workum. Daar de tijdsomstandigheden de feestelijk heden op 31 Aug. a.s. doen wegvallen, meent het bestuur der Oranjevereeniging in den geest van Workums burgerij te handelen met de thans aanwezige kasgel den ter beschikking te stellen van de Algemeene Commissie tot ondersteuning van gezinnen, die door de mobilisatie van hunne kostwinners zijn beroofd.’ Oer dizze léste trije birichten sille wy op in oare kear hwat mear sizze. F. Hebt u het ook wel eens een keertje meegemaakt dat u zich zo intens moe pcvoele? F?n moeheid die zelfs door veel en lang rusten nauwelijks een paar uur verdreven werd om zich daarna even fel te latengelden? Misschien niet; doch ik verzeker u dat het allerminst een aan gename ervaring is. Ik heb het kortgeleden ondervonden en wist aanvankelijk het juiste medicijn helaas niet te ontdekken. Daarna (als op goed geluk af) ben ik er een hele mid dag en avond met m’n fiets op uit ge. trokken.’k Heb verpozing gezocht aan de oever van het meer, turend naar m’n dobber terwijl ik luisterde naar een wel luidende meisjesstem die ver over het meer naar me overdreef en zang van de schoonheid van het leven en de liefde, de volmaaktheid van de schepping rond om en de vrede die het wekt in een naar vrede hunkerend mensenhart. Misschien (maar ik weet het niet zeker) ben ik zichtbaar ontroerd geweest ter wijl ik luisterde omdat dit lied de ge voeligste snaren van mijn innerlijk we zen in beroering bracht. Mogelijk heb ik me enkel starend over het vlakke wijde water in de schoonheid van dit en alles wat rondom was, verloren. Ik weet het niet. Maar wél weet ik dat in m’n binnenste de nobelste en meest verheven gedachen opwelden die ik mij herinneren kan en dat de moeheid al ver. der van mij dreef om plaats te maken voor een gevoel van voldoening, tevre denheid en dankbaarheid over alles wat mij, arme in het leven van heden ge schonken wordt. Ik mocht ondervinden dat de stille schoonheid om mij heen dat in mij kon bewerken wat het amusement niet heeft kunnen wakker schudden, noch mijn moeheid, noch mijn innerlijke onvrede heeft kunnen wegnemen. Naar ziel en lichaam gesterkt, verrijkt, heb ik node afscheid genomen van het plekje aan de oever van het meer en heb de heerlijk riekende rietzoom achter me gelaten om tot het leven van alle dag terug te keren. Het leven dat me zo ontzettend moe ge maakt had en dat ik toch weer in kon gaan mij stortend in de strijd om het be. staan, in ’s levens tegenstellingen en pure vrijheidsdran It; her> opge’^erkt hoe klein de groten der aarde zijn in hun zucht naar vrijheid en ongebondenheid. Zo erg klein dat ze dreigen met en grijpen naar de meest vernietigende wa pens om hun evenmens, het leven te benemen en ’s levensmogelijkheden te verpletteren. .s FrisoWorkum Vertrek 5.30 uur

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1