a SOLEX WORKUMERKRANT de gemeenten Workum, Hindeloopen Nieuws- Advertentieblad voor en Zuidwesthoek Friesland van en M.W. agenda Wasautomaten Bij ia. G. S. Visser Zn. RADIO HlNGST M. WSSTSWUIS Fré de Boer ARTO-VERHUUR met en zonder chauffeur (All-risk verz.) HAVE DES WEOF umi RE BOER KM10 SM TSLSVISIS r Fyftich j’ier lyn VRIJDAG 21 AUGUSTUS 1964 87ste JAARGANG No. 33 DE SPECIAALZAAK VOOR Merk 27-28 Telefoon 358 Meubelen van Inconé gaan een mensenleeftijd mee Inconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid Bkn. ■•R FRI Contracten volgens algemene regeling OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS ;ers Aanvang 6.15 uur P L A A T S E L IJ K NIEUWS ii F. zo ge- ook Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf Verschijnt éénmaal per week Uitgave, Fa. T. GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workum Telefoon Redactie en Adm. 05151314 Postrekening 882259 i t i Abonnementsprijs 1.50 per kwartaal per post ƒ3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 ct. per m.m. SVW NIEUWS AFD. GYMNASTIEK Zoals u uit de SVW agenda heeft kunnen constateren zijn de gym. lessen kaem. nering- AFD. VOETBAL Workum 1Friso 1 Programma zaterdag 22 aug. 1964 Meubelhuis Inconé - Workum I gespecialiseerd in gezelligheidsdranken biedt u de meeste service Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 LAAT ui UW VERZORGEN en oa_ L? toa- VOLLEY BAL AFD. lessen beginnen a.s. Maandag 24 aug. Tijden blijven dezelfde Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur dagen nei Warkum om der mei in lyts hündert aid Warkumers, foar de achtste kear feest’ to fleren. de heer Vinke was zeer verheugd dat Jan Murk de Vries hier zijn werk wilde tonen en bracht voorts dank aan het ge meentebestuur die hun expositie.ruim- te weer beschikbaar gesteld hadden. De kunstenaar kwam ook nog aan het woord: op z’n eigen boeiende manier vertelde hij van zijn werk, waarin nu de laatste tijd ook weer mensenfiguren voorkomen, die er vroeger meer in de vorm van concentratiekampfiguren wa ren. Vooral in deze tijd van eenzaam heid bij de mens ben ik wat triest in mijn uitdrukking, '-.o zeide de kunstenaar die verder getuigde, dat hij nu weer een veel mildere kijk op de mensen had ge kregen, waardoor er weer minder ge kwelde mensen dan vocrneen op zijn doeken verschenen. Voprts bracht hij dank aan de heren D. van der Zee en de Witte, die met .hem voor de opstelling en aankleding I in de expositieruimte hadden gezorgd. L De expositie bevat in totaal 32 werk- I ukken, waarvan 17 schilderijen en 15 l kettingen, die hij allen de laatste tijd B eft vervaardigd, één schilderstuk ,Het Biristushoofd’, is hiervan het bewijs, ^■nt de verf was nog niet eens droog ^B'e tentoonstelling is dagelijks geopend Mi 912 uur en van 25 uur. Boven. ■-■n vrijdagsavonds van 1921 uur. De B Toonstelling duurt tot en met zater- 29 augustus. werd ook nog het woord gvoerd de burgemeester, de secretaris en de voorzitter van Warkums Erf- zijn beweging voor het afleggen van een bezoek bij familie of oude bekenden, maar ’s avonds kwamen allen weer in het St. Jozef gebouw bijeen voor een feestelijke bijeenkomst. Het programma voor deze avond, met uitzondering van de muziek die uitge voerd werd door ,The Frisian Band’ werd geheel verzorgd door Oud Workumers En het mag gezegd worden zij hebben de gehele avond met hun optreden de fleur er in weten te houden. Wat is er ge lachen, wat een hilariteit. De heer S. Vlas te Leeuwarden ook een oud Workumer heeft een groot aan tal mooie dia’s vertoond van Workum, en van een aantal kerken uit Friesland. Hier hebben allen met genoegen naar gekeken temeer daar bij elke dia een toelichting gegeven werd. Met een gezellig dansje en de be kende stoelendans werd deze goed ge slaagde avond besloten. De laatste bijeenkomst die gehouden werd in het café de Zwaan, was weer bijzonder geeejlig. De voorzitter» heeft hier iedereen bedankt. De leden die hier het woord nog hebben gevoerd hebben eenparig gesproken over de bij- Donderdag 45 meisjes 7 en (8) jaar 56 meisjes 10 jaar 67 meisjes 12 16 jaar 78 keurgroep meisjes 89 dames 910 keurgroep dames Zie SVW nieuws Wie yopr het pas 1 staat, kan zich het oude bijna niet herinneren, want de ingang is nu EXPOSITIE VAN JAN MURK DE VRIES IN HET STADHUIS Zaterdagmiddag 15 augustus j.l. werd in aanwezigheid van vele genodig den de expositie van de schilder Jan Murk de Vries uit Harlingen geopend door Workums eerste burger, Mr. B. van Haersma Buma. Jan Murk (zo schrijft hij atijd zijn naam, en wil ook niet anders genoemd worden), is hier geen onbekende, want vorig jaar opende hij de tentoonstelling van onze oud-stadgenoot J. Huisman, die óók in het stadhuis geëxposeerd heeft, 12 jaar geleden heeft hij hier gewoond en les gegeven aan de avond lekenschool. De voorzitter van de Culturele Raad OUD WORKUMERS KWAMEN WEER DRIE DAGEN BIJEEN Wanneer de gemeentelijke vlag op de toren staat te wapperen die van verre al te zien is, dan is dat een bewijs dat er in onze stad iets bijzonders aan de hand is. Wel nu daar is vorige week drie da. gen feest geweest waar de burgerij wel licht weinig van heeft opgemerkt, omdat het een feest was voor hen die lid zijn van de Oud Workumer vereniging eri die weer drie dagen feestelijk bijeen zijn geweest. Buitenstaanders kunnen zich niet in denken hoe fijn elk jaar weer deze dagen zijn voor hen die aan deze reunie deel, nemen. Hoe voortreffelijk de sfeer en de eensgezindheid onder hen is, waar geen rang, stand of godsdienstige kleur on derscheid maakt. Voor dit jaarlijkse samenzijn was ook nu weer feen goede belangstelling. De presentie lijst toonde aan dat er een 70 tal personen aanwezig waren. Uit alle delen van ons land waren de Oud Wor kumers weer gekomen. Nadat de bezoekers elkaar hadden be. groet opende de voorzitter te ruim half drie dit bijeen zijn met een woord van W ZAKENNIEUWS Vrijdagmiddag 14 augustus j.l. werd op het Dwarsnoard de geheel verbouwde en gemoderniseerde banket- en bakkers winkel van Y. S. van der Werf heropend verbouwde pand meer ver plaatst naar de rechterkant en men heeft links de huisdeur geplaatst zodat in het midden een groot etalageruit is ont staan. De winkel is ingericht volgens de laat ste snufjes op dit gebied en de aan te bieden artikelen zijn overzichtelijk geëta leerd, voorzien van de desbetreffende prijzen. De verbouwing werd uitgevoerd door de fa, A. van der Meulen te Workum. Voor de complete winkelbetimmering zorgde de fa. ELJé te Heerenveen, en het schilderwerk was in handen van de fa. Veldman te Workum, de electrische installaties werden geplaatst door fa. de Haan te Workum. Workums zakenwereld kan weer trots zijn op een van zijn nieuwe aanwinsten in de reeks van verbouwingen, die elkaar in snel tempo opvolgen. FRYSKE TOANIELBIBLETEEK YN SNITS Krite Snits fan 1850 is oergongen ta it stiftsjen fan in Fryske Toanielbibleteek, omdat it de léste jierren net tafalt gaed- like fryske toanielstikken to krijen. Nije. stikken kommen der eigentlik net ut. M?n moat fakentiids op aide stikken werom gripe óf seis stikken oersette litte hwat in tige kostbare sacfc is. In gearwurking mei ren, binne op dit stuit nielstikken yn ’e bible ^BB Eltse foriening (krite^^^S abonnemint op krije. ™B' Forienings dy ’t fryske tM hawwe wurdt freonlik fregi to stean oan de bibleteek. Opjeften graech skriftlik mei™ fan it stik en skriuwer oan de saml de bibleteek D. Jac. van der Veer, niakaei 2 to Snits. nogal veranderd. Dit was nodig in verband met de nieuwe gymnastiekleider de heer Smit uit Delfzijl. Maandags geeft de heer Smit les in Sneek en daarom zijn voortaan de vol- leyballessen op maandag en de gymles sen op dinsdag. Om niet weer in conflict te komen met de voetbaltraining van de heer Haga zijn de jongens en heren lessen allen op dinsdag gekomen. De voetbaltraining van deze avond on der leiding van de heer T. Boersma, is voortaan op maandagavond. We hopen nu er weer een leider is dat de jongens en vooral de herengroep zal groeien. De meisjesles donderdags van 1216 jaar zijn meisjes die meer gevorderd zijn. De leeftijden kunnen niet precies per les gescheiden zijn, dit hangt af van boortedatum en prestatie. De leider be- bordeeld wanneer een lid van lesuur be ter kan veranderen. Volgende week dinsdag 25 aug. begin nen dus de gymlessen en we hopen dat de gym. afd. van SVW onder leiding van de heer Smit een bloeiende tijd tegemoet mag gaan. AFD. GYMNASTIEK Lesrooster afd. gymn. Dinsdag: 56 jongens 7, 8 en (9) jaar 67 jongens (9), 10, 11 en (12) jaar 78 jongens 12 16 jaar 89 heren 910 dames ryth. Woensdag: 45 kleuters 5 en 6 jaar 56 meisjes 8 en 9 jaar 67 meisjes 11 jaar 78 meisjes 12 en 13 jaar 89 meisjes 14 en 15 jaar 910 dames senioren Wy soene nou noch efkes werom komme op de trije birichten dy ’t ik for. liden wike ta bislüt oernaem. Smidsfeinten fan in bidriuw yn Amsterdam soene ien ure yn ’e wike oer.arbeidzje en it lean ofstean oan de hüshal- dingen hwer ’t de man fan under tsjinst wie, Ek de kollekte yn de Roomske tsjer- ke to Warkum wie foar dat selde doel en ek it jild hwat yn ’e kas wie fan de Oranje foriening wie der foar oamearre. Hwant tink er om dat it yn in hiele bulte hüshaldingen krap om Under tsjinst bitsjutte sünder wyklean sitte. Mar foral ek de lytse dwaenden sieten der foar it greatste part raer ta. Wol hie men de minsken un der de wapens toppen mar der wie alhielendal noch gjin regeling fan de forgoe- ding. Boppedien rekken der fuort en daliks in hiele bulte minsken sünder wurk Ek dy moasten holpen wurde. Dat der moast op koarte termyn rie skaft wurde Der fandinne dan dat jild. Al hiel gau in wike nei de mobilisaesje wie der al in regeling foar de kostwinners dy ’t under tsjinst wiene. ,Naar wij vernemen bedragen de ver goedingen voor miliciens 1.en voor de landweermannen 1.50 per dag.’ In diel wie dermei dus holpen. Mar dat wiene allinne mar de hüshaldingen fan de soldaten. Foar de oaren dy ’t help nedich hi ene waerd it saneamde .Steuncomité’ oprjochte. Yn de Friso fan 15 aug. léze wy under it .Officieel Gedeelte. De Bur gemeester der gemeente Workum, brengt ter kennis van de ingezetenen, dat alhier een steuncomité is opgericht. Zij, die in de tegenwoordige ernstige om standigheden steun en voorlichting behoeven, alsmede werkgevers en werkzoe kenden in deze gemeente, kunnen zich wenden tot bovengenoemd comité, be-i staande uit de Heeren: T. M. ten Berge, Burgem. Eere-Voorzitter.’ en dan noch in hiele rige nammen. Hoe kaem dat komité nou oan it jild om as der holpen wurde moaste? Foar safier ik dat neigean kin, wie der by de oprjochting trije hündert goune yn ’e kas. Dat wie fan de Oranje forienging krige. It wie net folie, mar dochs in bi- AFSCHEID GEMEENTESECRETARIS D. VAN DER GOOT WORKUM Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is aan de heer D. van der Goot met ingang van 1 september 1964 eervol ontslag verleend als gemeentesecretaris van Workum. In verband daarmee zal op maandag, 31 augustus a.s. ’s middags om half drie een openbare raadsvergadering worden gehouden waarin de heer van der Goot officiéél afscheid zal nemen van de ge. meenteraad en van zijn andere, daartoe uitgenodigde, persoonlijke en ambtelijke! relaties. Tijdens een van half vijf tot half zes te houden receptie zal er voor een ieder die daartoe behoefte gevoelt gelegenheid zijn persoonlijk afscheid te nemen van de heer Van der Goot en tevens kennis te maken met de nieuw-benoemde se cretaris de heer H. M. Gielink. gjin. Mar as der hwat folie oanfragen kamen wie dat gau ompart. En der koe ommers fan alles barre. Och, nou fyftich jier letter sjogge wy alles hiel oars as de minsken yn 1914 dat seagen. Mar it wiisde doe mal oan alle kanten, De ear. ste wiken fan de oarloch bitellen de büterfabryken gjin molkjild üt. Hwat foral foar de lytse boeren in ramp bitsjutte. En lyk as hjir boppe al sein, in hiele bulte neringdwaenden sieten ek raer mei de hannen yn ’t hier. Sadwaende dus it steunkomité. In wikemanich nei ’t boppesteande meidieling yn de Friso stien hat kriget de Warkumer Rie in forsyk fan de kommisje om tüzen goune kasjild. Mar der is ien fan de Riedsleden dy ’t soks net nedich achtet. Earstens is der noch trije hündert goune; en twad: hwerom jild fan de stêd to freegjen to- wyl der grif noch wol partekelieren wêze sille dy ’t graech hwat jaen wolle foar dit doel. It liket him better en hald in kollekte by de hüzen lans. Doch gjin ien fan de oare Riedsleden is der foar hwant. it jild is krap by alle minsken. De Boargem. seit, dat hy oan Ged. Steaten frege hat hoe ’t men hjir mei oan moat, en dy hawwe tastimming jown om it bidrach hwat frege wurdt, üt de gemeentekas to biteljen. Dat it Steuncomité’ to Warkum krige tü. zen goune fan de gemeente en dat blykte letter noch fiersto koart to wêzen. En hwat diene de Warkumers foar de soldaten en de landweermannen dy ’t of oan de grinzen- of yn Gaesterlan en Staveren leine? Der prate wy yn nije wike wol fierder oer, hwant ik moat nou earst trije welkom. In zijn openingswoord herdacht hij énkele leden die dit jaar waren over leden. Het leden aantal blijft elk jaar on geveer hetzelfde, omdat er ook steeds weer nieuwe leden zich aanmelden. Ook deze middag waren er nieuwe leden aan wezig, die door de voorzitter werden be groet. De secretaris gaf weer een over zicht van de belangrijkste dingen die in het afgelopen jaar waren gebeurd. Even, eens gaf hij een verslag van de penning meester die niet aanwezig kon zijn. Er was een geraamd tekort van ruim 70. maar binnen een half uur na deze me dedeling kon de voorzitter aankondigen dat het tekort al was weggewerkt door een bedrag van 150.— dat hem maar even ter hand was gesteld. Het bestuur dat elk jaar in zijn geheel aftreden moet, maar terstond herkies baar is, werd ook nu weer bij acclama tie en met een daverend applaus her kozen. De heer T. A. de Jong te Sexbie. rum als voorzitter, de heer F. de Vries te Haarlem, als secretaris en de heer P. Gras te Hilversum als penningmeester. De koffietafel die om 6 uur werd ge houden en waar 80 personen aan deel namen was weer bijzonder gezellig en smakelijk. Bak brea büter en tsiis krinte en sükerbolle, het was tiles weer even fijn. Bij deze gelegenheid werd door de voorzitter ja het bijzonde.-; welkom ge heten de burgem. Mr. B. van Haersma Euma de gemeente secretaris de heer D. van der Goot, de heren van de V.V.V. en van Warkums Erf skip. Er door door skip. In de avond bijeenkomst heeft het ge zelschap Weiland uit Beetgumermolen de feestgenoten volop doen genieten van hun optreden, muziek, zang en voor drachten. Het was een heel goed ver zorgd programma waar allen met groot genoegen naar hebben geluisterd. Donderdagmorgen werd eerst om 10 uur koffie gedonken bij Wouter en Tine in het St. Jozef gebouw, daarna ging men naar de R.K. Kerk om die te bezichtigen Pastoor A. van Hofsiot is zo vriende lijk geweest de bezoekers een en ander te vertellen van de betekenis van de kerk en heeft degenen die een vraag stelden daarop tot aller genoegen geant woord. ’s Middags was elk volkomen vrij in Op het dak van het nieuwe gebouw van V D. te Den Haag kan door de klanten via een autolift geparkeerd worden. Als op 20 september a.s. de deuren open gaan kunnen er ruim 100 auto’s tijdelijk een plaatsje vinden tegelijk. De eerste dak-parkeerruimte in Nederland biedt ook nog een mooi uitzicht over de residentie

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1