SOLEX"” WORKUMER KRANT Nieuws- Advertentieblad en voor Friesland en van begint weer de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek S.V.W. agenda Bij fa. G. S. Visser Zn. Wasautomaten Ut it deistich libbon 24 FA. WFSTFRHUIS RADIO H1NGST uw RADIO FN TFLFVISIF HAYE VAN DER WERF gespecialiseerd in gezelligheidsdranken biedt u de meeste service AUIO-VERHUUR met en zonder chauffeur (All-risk verz.) 87ste JAARGANG No. 34 VRIJDAG 28 AUGUSTUS 1964 >r iiiiiiiiiiiiyiiiihiiiiihiiiiiiiiHihiihiii^ a.s. Zondagmorgen om 11.15 uur n t. PLAATSELIJK NIEUWS NMUs J DRUKKERIJ FRISO Workum tel. 314 e r ZONDAGSSCHOOL BETHEL •t n s e Merk 27 28 Telefoon 358 DE SPECIAALZAAK VOOR d n n s Meubelen van Inconé gaan een mensenleeftijd mee Inconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid Fré de Boer >r IJEME DE DOER 67 jongens (9), 10, 11 en (12) 78 jongens 12 16 jaar vooral uwwmiïïè) FRISO a Contracten volgens algemene regeling OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS .s n.l. en vrouwen uit overwinnaar r. .1 Ui 8 L Telefoon Redactie en Adm. 05151314 Postrekening 882259 Verschijnt éénmaal per week Uitgave Fa. T. GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workum Alle kinderen hartelijk welkom .4’ AFD. VOETBAL s> n it s >- de uitgestoten fabrieksrook. Tante ,m n mond is zzo droog as leer. IJs moet ik hebbe, IJs!!’ Ome Sjors heeft haar toen gesust en gezegd: ,Stil maar Bou. dientje; stil maar; aanstonds krijg je al- de een van Aanv. 3 uur Aanv. 5 uur jaar jaar i. ;- o >f e r. e e h i, x i\ e k g e d it Meubelhuis Inconé - Workum LAAT VERZORGEN ir T. i. e n ;e e e o t. k i. i, k i, KINDEREN GINGEN KAMPEREN OP KIPPENBURG Uitgaande van de Baptiste zondags school hebben een 25 tal kinderen van vrijdag tot en met maandagavond ver toefd in de kampeerboerderij van de fa milie Keulen op Kippenburg. Vrijdag, Saterdag en zondag was het weer ideaal en konden de kinderen van de vroege morgen tot ver in de avond zich met hun leiders in de bossen en aan zee vermaken SNEEK-WEEK SUCCESSEN Traditiegetrouw werd ook dit jaar weer door enige Workumer zeilers deel genomen aan de bekende Sneék-week zeilwedstrijden. Door enkele van heil werden enige mooie successen behaald. S. H. Schaap won zondag een derde en woensdag een eerste prijs in de 16 M’ 'klasse AII. P. Dijkstra won zowel maan dag als dinsdag een tweede prijs in de 16 M? klasse B I en G. P. van Wieren /wist maandag in de sterk bezette Finn- jollenklasse een vierde prijs te behalen. Heden donderdagavond 6.30 uur Workum I W.Z.S. I (Sneek) Zaterdag 29 augustus Workum 2 - Sleat Workum 1 Black Boys 1 Vrijdagavond 8 uur contactavond voor alle senioren.voetbal- lers in Hotel de Wijnberg Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur les wat je hartje begeert.’ De ontvangst en zo moet aller harte, lijkst zijn geweest; misschien vertel ik u daarvan de volgende week. H.Z. Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf FEEST OP HET DWARSNOARD Zaterdag, 22 augustus hield buurtvereniging ,’t Dwarsnoard’ feestmiddag, en avond voor de jeugd WORKUM. Bij besprekingen, die in de afgelopen weken hebben plaats gehad zijn de besturen van de Coöperatieve Zuivelfabrieken te Heeg, Uitwellingerga en Workum tot volledige overeenstem ming gekomen over het in de toekomst te voeren beleid ten aanzien van hun verenigingen. In de volgende week te houden leden vergaderingen zullen de besturen een uiteenzetting geven van de plannen. Uitgangspunt is, dat de 65 millioen kg melk, die momenteel bij de gezamenlijke meenschappelijke exploitatie verwerkt zal worden in de bedrijven te Workum en Heeg. Bij aanneming van de voorstellen zal de positie van de Coöperatieve Zuivel industrie in het gemeenschappelijk ge bied aanzienlijk worden versterkt. Abonnementsprijs 1.50 per kwartaal per post 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 ct. per m.m. ven vanwege de regen. Deze dag is dOOE gebracht met hersen gymnastiek en aar. dige spelletjes. Leiders en kinderen hebben in deze dagen weer volop mogen genieten van de mooie bosrijke omgeving. De beide avond wandelingen door het bos bij lichte maan waren ook zeldzaam mooi. De dames die mee waren voor de lei ding enerzijds ten anderzijds voor het koken van het middageten zorgden heb ben zich voortreffelijk van hun taak ge kweten. De bijbelse en vrije verhalen die door de leiders werden verteld met de ge zongen liederen hebben ongetwijfeld In druk op de kinderen gemaakt en zij zul len daarom deze mooie dagen ook niet gemakkelijk vergeten. Vanwege de vele regen die er op maandag is gevallen, werd de terugtocht naar huis later aanvaard dan oorspron kelijk het voornemen was. Daar het geen weer was om te fietsen is tenslotte maar een auto opgebeld die allen veilig en in goede stemming huiswaarts heeft ge. bracht. linker oortje niet met de foto vergele ken ,Nee’ zei Ome ,je had er wel een foto van Marietje op kunnen plakken’. ,’t Was toch wel een knappe jong vent. die douane beambte bedoel ik’ zei tante. ,Zo, zo’ gaf ome terug toen ze over de, Duitse binnenwegen snelden. Tante Bou- dientje boog zich ietwat naar voren en fluisterde de chauffeur in het oor dat de bouwstand en de boerenwagens een ietsje' anders waren maar dat het overigens in' Duitsland net eender als in Holland Is. De .chauffeur antwoordde slechts met: .Mmmrn’ Doch direkt daarna werd het. anders. Ze doken onder een stuk of wat: viadukten door en stonden opeens voor een machtig drukke verkeersweg. Tante Boudientje schrok zich het mikkie en vroeg: Moeten we in die wriemelende, sliert meevaren?’ ,Ja’ zei de chauffeur ,dit is de autobaan’ en meteen stoof hij tussen de file en joeg met razende vaart in de richting van Oberhausen. ,Ik doe m’n ogen dicht’ zei tante. ,Niet doen’ zei ome ,kijk om je heen Boudientje Prachtige vergezichten. Rechts en links en vooral in de diepte.’ Tante Boudientje rilde zichtbaar. ,Dit is het Roergebied’ zei de chauffeur. ,O,’ zei ome en vervolgde ,de lucht betrekt’ ,Nee’ zei de bijrijder ,de fabriekswalm laat de zon niet door. On gezonde drekkige lucht hier. De Zuid. westhoeklucht is beter.’ Tante Boudientje fluisterde onderwijl ome Sjors in z’n oor: ,Je moet er wat van zegge. De teller staat op 140. Als d’r wat gebeurd gaan we de pijp uit.’ ,Ja’ zei ome ,gans kapoet’ doch bleef desondanks zwijgen. Met een zucht zeeg tante in de kussens. ,Kom ik om, dan kom ik om’ zei ze en keek meteen om haar heen. Ome telde de tegemoetko mende auto’s op de rijbaan naast hen. .Drie honderd en zeven en veertig in viif minuten’ zei hij tegen tante en de chauf feur zei: ,het is vanmiddag stilletjes op autobaan’. ,Waaat’ schoot tante uit d’r slof ,om d’i gek van te worden!’ .Zo 13 ’t’ zei cme. Op eens boog dc chauffeuc naar rechts, stoof naar beneden, schoot onder een viadukt door en zti: ,zie zo nog een kilometer of vijftien en we zijn er.' Een eigenaardige zoetige lucht hing in de auto wat volgens de bijrijder kwam van - -j zei: ’s Middags om 1 uur werd gestart met de spelletjes voor de allerkleinste ver zorgd door de beide kleuterleidsters die de buurt rijk is. Om half drie ging het sprietlopen los, hetgeen onder grote hilariteit geschiedde. Gelukkig voor de verliezers dat het zulk mooi weer was, anders valt een bad in de Dolte al helemaal niet mee. Men gaf elkaar weinig toe. Tenslotte kwamen als prijswinnaar' uit de bus: 1ste prijs H. Douma, 2de prijs Leen van Poelje, 3de prijs mej. Jetty Jellesma. Daarna kon de jeugd van 1420 jaar hun hart ophalen aan het ballondansen op de tent. Ook daarbij ging het vrolijk toe. De jongelui dansten met handen en voeten. Broer en zus Venema gingen met de prijzen strijken. 1ste prijs Jelle Ve nema, 2de prijs Roosje Venema, 3de prijs Marten Jellesma, 4de prijs Jan Beuker. Toen kwam de beurt aan de kinderen van de lagere school. 7, 8 en 9 jarigen zogen balletjes uit het water met behulp van een plastic buisje, de jeugdige win naars werden, 1ste prijs Saapke Ooster- haven, 2de prijs Rudy Abma, 3de prijs Aukje Minnema, 4de prijs Wouter Jelle sma. De 10 en 11 jarigen gingen heel mo dieus gekleed de reis naar Zandvoort maken, waar als eerste aankwam, 1ste prijs Tinie Boersma, 2de prijs Dommy Yntema, 3de pjjs Annie Minnema, 4ae prijs Harmke Castelein. De jongelui van 12 en 13 moesten zak- lopen. Deze prijzen werden gewonnen door, 1ste prijs Tineke Boersma, 2de prijs Eile de Jong, 3de prijs Yppie Gerritsma, 4de prijs Rients Galema, Hiermee werd de middag afgesloten. Om half acht werd door het bestuur de Skotsploeg uit Bolsward voorafgegaan door Crescendo van de Merk afgehaald. Over het optreden van deze ploeg hoeft men niets te vertellen. Goede wijn be hoeft geen krans. Dit optreden viel by de buurtbewoners en vele andere be langstellenden wel in de smaak. Tot slot werd er een levende stoelen dans gehouden waar jong en oud aan meegedaan hebben. Nog te vlug naar de zin van de jeugd werd er toen gesloten, maar met het oog op de zondag moest alles nog dezelfde avond opgeruimd wor den. Rest dan nog een woord van dank aan de heren Eiling, Tigchelaar en Ke telaar voor het vele werk dat zij voor dit feest gedaan hebben. Zij kunnen ech. ter vol trots op een zeer geslaagde feest dag terug zien. NATIONALE TREKP AARDENTENTOONSTET ,T .ING Op vrijdag 18 en zaterdag 19 september a.s. wordt dit jaar de Nationale trekpaar. dententoonstelling gehouden. Deze manifestatie zal traditiegetrouw wederom plaatsvinden te ’s. Hertogen- bosch. Z.K.H. Prins Bernhard heeft het voor zitterschap van het Ere-Comité dezei; tentoonstelling aanvaard, in welk Comi té o.m. ook Z. Exc. Mr B W Biesheuvel minister van Landbouw en Visserij heeft zitting genomen. De tentoonstelling zal mede door de gelijktijdige viering van het 50.jarig bestaan der Koninklijke Vereniging ,Het Nederlandsche Trekpaard’ een bijzonder luisterrijk karakter dragen. zo. Ome geen AFD. GYMNASTIEK Lesrooster afd. gymn. Dinsdag: 56 jongens 7, 8 en (9) 89 heren 910 dames ryth. Woensdag: 45 kleuters 5 en 6 jaar 56 meisjes 8 en 9 jaar 67 meisjes 11 jaar 78 meisjes 12 en 13 jaar 89 meisjes 14 en 15 jaar 910 dames senioren Donderdag 45 meisjes 7 en (8) jaar 56 meisjes 10 jaar 67 meisjes 12 16 jaar 78 keurgroep meisjes 89 dames 910 keurgroep dames SPORTDAG JONGEREIN 22 augustus. Onder zeer gunstige weersomstandigheden werd, met mede werking van de heer H. Breemer, gebrs. Kuipers en de Grasdrogerij, die zich ter elfder ure bereid verklaarden om het gras te maaien de sportdag van de Jon. gerein, deze keer georganiseerd door de afdeling Workum, gehouden op het sportveld alhier. Het perfect georgani seerde toernooi begon met een wedstrijd voor sterke mannen touwtrekken. Na enige spanning kwam ten slotte afd. Gaasterland als de strijd, terwijl Bolsward zich als twee de plaatste en de organiserende afd. Workum werd derde. Hierna riep de wedstrijdleider de da mes op om hun krachten te proberen op de 500 meter. Direct na het startsein schoten die dames weg. Aanvankelijk leek het een snelle race te zullen worden, doch bij het ingaan van de laatste ronde ging het tempo omlaag. Toen de atleten uit de laatste bocht kwamen werd het tempo hoog opgevoerd en zij aan zij stormden mej. K. Schilstra en mej. F. Schotanus op de eindstreep af, waarbij eerstgenoemde iets eerder over de streep ging tweede werd mej. F. Schtanus, ter wijl mej. B. Trinks de 3e plaats voor zich opeiste. Hierna klonk de aankondiging door de speaker, dat de heren aan moesten tre den voor de 1500 meter. Het parcours moest nu 6x afgelegd worden. Na het commando klaar.af’ vertrokken 20 heren, tot de laatste ronde bleef het een gesloten veld, toen spurtte de latere winnaar J. de Boer Tjerkgaast, zo snel (weg, dat hij niet meer te achterhalen was. Hij finishte met 15 meter voor sprong op onze stadgenoot W. Castelein, terwijl H. Bonsma de 3e plaats veroverde Toen vermeldde het programma hoog, springen heren. Hier werd op een hoog te van 1.60 cm een verwoede strijd ge streden tussen Tj. v/d Velde, Koudum en W. Castelein Workum. Na zes sprongen op 1.65 cm besloot men terug te gaan tot 1.60 cm. Nu bleek de vermoeidheid een rol te gaan spelen, want v/d Velde bleek 2 sprongen nodig te hebben en Castelein drie v/d Velde die met een magnifieke stijl naar 1.60 meter sprong werd dus eerste. Castelein plaatste zich, ook met 1.60 cm maar drie beurten tweede. Terwijl om de 3e plaats nog fel gestreden werd om tenslotte te worden beslist in het voordeel van H. de Jong (1.55 cm) Terwijl de heren het hogerop zochten deden de dames hun best zover mogelijk te komen Hier kwam als winnares uit het strijdperk mej. E. ORGELCONCERT FEIKE ASMA Onder auspiciën van de Stichting Or. gelcentrum wordt op dinsdag 1 sept. in de Martinikerk te Bolsward een orgel concert gegeven door Feike Asma. Het programma dat zal worden uitge voerd vermeldt o.a. Preludium en Fuga in D, J. S. Bach; Co)^ in F dur, G. F. Handel; Toccata, jBAson; Pastorale C. Franck; Te Deum^RA Langlais en Fantasie Ps. 24, Jap ZwT^t. Aanvang 8 uur n.m. Schilstra (4.24 cm) tweede mej. K. Schil stra (4.06) en drie mej. Schotanus (3.84) Hierna wisselde men en zochten de dames het hogerop. Hier werd mej. K. Schilstra no 1 2 mej. E. Schilstra en 3 mej. Plantinga. Op dit onderdeel leverden de heren ook weer felle strijd. Nadat bij de eerste poging het record op naam stond van v/d Velde met 5.03 meter, kwam bij de 2e poging K. Dijkstra met 5.29 meter uit -de bus. Iedereen verkeerde nu in span ning .bf het v/d Velde gejlukken zou ‘Dijkstra te overtroefen. Hij kwam echter na 5.14 meter in het zand neer en werd hiermede tweede, terwijl Tj. Reitsma plotseling opkwam en derde werd met 5.03 meter voor Castelein en de Boer Hierna kwam het eind van deze ontmoe ting in zicht. Er restte nu alleen nog de altijd grappige en hilariteitverwekkende kruiwagenrace met hindernissen. Mede door toedoen van de fa wed. W. Bakker die voor deze race, bereid willig enkele kruiwagens had afgestaan, werd dit een groot succes. Er werd fel gevochten en er waren dan ook veel gekapseisde kruiwagens. Deze spectacu laire races werden gewonnen door mej. A. Mellema en de heer Tj. Reitsma 2 mej. H. Schippers en de heer K. Dijk, stra, 3 mej. F. Schotanus en de heer M. de Boer Toen werd het sportveld ontruimd ten behoeve van de voetballers. Om half acht ’s avonds vond in hotel de Wijnberg’ de prijsuitreiking plaats. Daarna besloot de voorzitter van de kring Sneek’ deze sportmiddag door zijn dank, namens de aanwezigen over te brengen aan de organisators van de afd. Workum en spoorde iedereen aan om zich aan de nobele danskunst te gaan wijden. Deze keer wil ik u in kennis brengen met m’n ome Sjors en z’n vrouw die we tante Boudientje noemen. Het zijn wat men noemt kleine luitjes met een smalle beurs. Oom is kaal, klein en héél dun netjes. Tante is groot, heeft permanent en weegt ver boven honderd kilo’s. Ze zit zo gezegd best in der vlees. Ze boe ren samen zo’n kleine veertig jaar op de zelfde til en alle jonge doffers en duifjes (zo’n stuk of tien) zijn uitgevlogen. Zo. doende is het tante Boudientje te stil op de til geworden en haar handen heb ben vooral bij de zomerdag te weinig bezigheid. Vandaar is ze jaren terug pensiongasten gaan houden. In de bouwvakvakanties en Sjors met z’n kikkerbiletjes is goeie reclame voor het bedrijf. Tante Boudientje met ’r kuiltjes in d’r ellebo gen en haar weelderige boezem des te meer. Daarom bedisselt tante de affaire zelf en komt Ome Sjors pas voor het voetlicht als de gasten hebben uitgepakt en betaald. Zodra deze ceremonie heeft plaats gehad grinnikt tante: ,zie zo Sjors die zijn binnen’ en doelt meer op de pietermannen dan op de gasten. Maar dat mag overigens de pet niet drukken want het pension van tante Boudientje is een best pension waar alle bleek- toeten in een mum worden omgetoverd in blommende, bollende bellefleure ge zichten. Tante Boudientje der pension heeft zo doende ,naam’ gekregen. Vandaar pok dat een Duitse familie ieder jaar sté- vast terugkomt. Jullie zijn net postdui ven’ zegt tante en heeft ze in het voor seizoen opnieuw .geklokt’. Zo is tante Boudientje; ze gebruikt dikwijls beeld spraak en neemt daarnaast nooit een blad voor d’r mond. Maar de gasten ne men dat en Ome Sjors heeft het al bijna veertig jaar moeten nemen. Als manvolk zulks onder ome Sjors z’n neus wrijft trekt hij aan z’n schouders en zegt: ,Tja; maar ze is toch wel lief’. Dat zeggen tante Boudientjes gasten niet. Die zeggen ,Ze is goed!’ en doelen op de middagpot. Zo heeft ieder z’n eigen kijk op tante Bou dientje al menen ze allemaal dat tante zogezegd ,de broek an het.’ Maar die Duitse familie kent haar heel wat beter dan de rest. Dat zit zo; Ome Sjors en tante Boudientje zijn een week naar die Duitse mensen ,uit van huis’ geweest. Zo heet dat bij kleine luitjes met een smalle beurs. Op een Zondagmorgen kwamen ze ome en tante met de auto halen. Voor de grenspapieren moesten ze natuurlijk eerst op de foto. Dat heeft Conens in Workum geflikt. Het smalle kalende kopje van Ome staat er een tik keltje schaapachtig op maar tante d'r welgedaanheid en vooral haar linker oortje doet het op de tip-top machtig! Als tante naar d’r fototje kijkt is ze trots Dat zie je zo. Maar goed, op die Zon dagmorgen kwamen twee chauffeurs met de auto van menheer Ome en tante ha len en ze zijn zonder blikken of blozen ingestapt. Na een niet te tellen aantal haarspeldbochten sujisdjej de Mercedes over de straalrechte wégen van de Noordoostpolder in de richting Zwolle. Ome Sjors keek rechts en links en loog dat hij er groen en geel van zag omdat hij echt niet het verschil tussen haver, gerst, rogge en zo kon bekijken. Zo joeg de Mercedes tussen al die velden door. Hij zag tante Boudientjes hoofd al roder worden en vroeg: heb je ’t warm?’ ,Ja’ zei tante ,ik gloei al naar gelang de kilometerteller klimt’ ,Ja’ zei ome ’t gaat snel. Dat zei onze papagaai, toen buur, vrouw’s kat hem in z’n bek had’. ,Ja’ beaamde tante ,daar is toen enkel een hoopje veren van overgebleven. Als het zo moet, wil ik d’r uit.’ ,Stil meisje’ kal meerde ome .misschien overleven we de rit’. In Zwolle was ’t erg druk. ,Hou je aan de rugleuning vóór vast Sjors’ zei tante. ,Je bonkt tegen m’n skouder, of je zeilt temet de wagen uit.’ Tante zit nu eenmaal vanwege haar massale uiterlijk een tikkeltje steviger in het zadel. Na Zwolle veiilustigde Ome zich aan het passerende landschap, tante hield als maar de snelheidsmeter in ’t oog. Ge nieten deed ze niet. Dat kon een kind zien. Toen ze bij Winterswijk de grens zouden passeren herademde tante. Daar kwam het op de paparassen aan. Doch die douane beambte bedoel ik’ zei tante. Boudientje vond het maar een dooie

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1