WORKUMER KRANT Afscheid SOLEX”” Pypskoft Advertentieblad Nieuws- voor en Friesland Zuidwesthoek van en Adverteert in ,Friso’ Blj fa. 6. S. Visser Zn. Wasautomaten de gemeenten Workum, Hindeloopen Installatie van de heer H. M, Gielink als nieuwe secretaris der gemeente Workum agenda van secretaris D. v. d. Goot EFKES van FA. WESTEMUfS Fré de Boer RADIO H1NGST uw RADIO EN TELEVISIE AUTO" VERHUUR met en zonder chauffeur (All-risk verz.) HATE VAN DER WERF gespecialiseerd in gezelligheidsdranken biedt u de meeste service UENE DE BOER Fyftich per lyn VRIJDAG 4 SEPTEMBER 1964 87ste JAARGANG No. 35 Meubelen van Inconé gaan een mensenleeftijd mee Inconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid DE SPECIAALZAAK VOOR PLAATSELIJK NIEUWS Contracten volgens algemene regeling OPELS Wy, V.W. BUSJES CHEVROLETS F. Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf Telefoon Redactie en Adm. 05151314 Postrekening 882259 Verschijnt éénmaal per week Uitgave Fa. T. GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workum Abonnementsprijs 1.50 per kwartaal per post ƒ3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 ct. per m.m. dan nog Boven. Merk 27-28 Telefoon 358 Meubelhuis Inconé - Workum LAAT VERZORGEN FRISO Mechanisch en chemisch Tot voor enkele jaren gebeurde het onderhoud van de sloten hoofdzakelijk in handwerk. Door de jschaarste aan ar beidskrachten, het duurder worden van de arbeid en de intensivering van de bedrijfsvoering is het nu niet meer al gemeen mogelijk dit onderhoud in handwerk ui;t te voeren. Zoals ook bij andere werkzaamheden het geval was, heeft ook hier de mechanisatie zijn in, trede gedaan. Het is nu zover, dat wa terrijke sloten mechanisch goed kunnen worden onderhouden. Bovendien is de chemische bestrijding van de slootwater- planten naar voren gekomen. In ver., gelijking met het jnechanisch reinigen van sloten is de waarde van een che mische bespuiting nog klein. Dit geldt voor waterrijke sloten. Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 AFSCHEID, BEVESTIGING EN INTRE DE DS M. VAN DER LEUN WORKUM. Ds M. van der Leun zal zondagmiddag 13 september a.s. af. scheid nemen van de herv. gemeente van Kolderveen en Dinxterveen in de classis Meppel en de week daarop nl. Maandagmiddag kwam de Raad der gemeente Workum in vergadering bijeen, onder voorzitterschap van burgemeester B. van Haersma Buma. De agenda telde slechts twee punten ter behandeling, maar het waren punten waar bijzonder veel aandacht aan werd gegeven. Het betrof vanmiddag het af- scheidnemen van de secretaris D. van der Goot die als zodanig de gemeente Wor kum 35 jaar had gediend en de instal latie van zijn opvolger de heer H. M. Gielink, die enkele maanden geleden tot secretaris werd benoemd. Tal van burgemeesters en secretarissen uit de Zuidwesthoek en ver daarbuiten waren voor dit afscheid en deze instal latie naar Workum gekomen. Na opening der vergadering met gebed en een welkom aan de vele aanwezigen, richtte de voorzitter zich met een woord van afscheid tot de heer D. van der Goot. ,Het jaar heeft haast zijn loop vol bracht, het afscheid klinkt ons tegen’ Met deze dicht regels begon de voorzit ter zijn afscheidswoord. De 35 jaar, dat de heer van der Goot secretaris was, overziende, noemde spr. het meest opvallend, dat de stabiliteit van voorheen was veranderd in de mobili teit van vandaag. U bent, niet dezelfde maar wel uzelf gebleven, steeds bent u mee gegaan met datgene, wat als de eis des tijds werd ingezien. Een nieuwe periode ligt nu voor u welke u echter met ondernemingslust te gemoet treedt, getuige de plannen om een reis van een half jaar naar uw zoon in Nieuw-Zeeland te gaan maken. Als stoffelijk blijk van waardering namens b. en w. bood spr. ’n wandbord aan met een afbeelding van het gemeentehuis. Mevr. v.d. Goot werd een mooi boe ket bloemen aangeboden. De heer R. H. Jonkman sprak hierna Konklusie Technisch is het mogelijk waterrijke slóten goed te onderhouden. Een pro. bleem is het onderhouden van de slo- teh zo' goedkoop mogelijk uit te voeren. Eén en ander is afhankelijk van de om standigheden op het bedrijf. De Rijkslandbouwvoorlich. tingsdienst Ir. A. W. van Weperen Economisch werken De sloten moeten goed worden on derhouden tegen zo laag mogelijke kos. ten. De beschikbare arbeid op een be drijf moet zó rendabel mogelijk worden besteed. Als er geen tijd meer is het on derhoud zelf te verzorgen, dan is het altijd verantwoord dé loonwerker in te schakelen. Is er wel voldoende tijd om het werk zef uit te voeren, dan kan de aanschaf van een baggersleep of een - slootreinjgingsmachine worden overwo gen als het niet meer in handwerk kan worden uitgevoérd. Mechaniseren kost echter altijd geld. De jaarlijkse kosten bedragen 15 - 20 van de nieuwwaarde, Een slootreinigings- apparaat van f 2000.brengt ongeveer ƒ400.aan jaarlijkse kosten mee. Hier uit blijkt wel dat er veel meters sloot per jaar moeten worden bewerkt, voor dat mechanisatie met een dergelijk ap paraat rendabel is. Voor kleine en middelgrote bedrijven kan een gezamenlijke aanschaf en ge bruik noodzakelijk zijn. VERKOPING Dinsdagavond werd door notaris P. Niemantsverdriet in het café De Zwaan, publiek finaal verkocht het huis met erf en tuin, staande en gelegen aan het Dwarsnoard, plaatselijk gemerkt met nummer 39, waarvan eigenaar en be woner tot uiterlijk 15 september a.s. de heer H. Kramer. Koper werd de heer Y. Yntema alhier, voor de koopsom van 10.182 voor nader te noemen lastgever. zondagmiddag 20 september a.s,, 1 nat vooraf in de morgendienst te zijn be vestigd door ds. J. Folkertsma uit Apel doorn, intrede doen als predikant van de hervormde gemeente alhier, waar hij beroepen is in de vakature van ds W. E. Verdonk, die op 5 januari van dit jaar naar Oegstgeest is vertrokken. Marinus van der Leun werd op 5 fe bruari 1931 te Sliedrecht geboren. Hij deed in 1949 eindexamen h.b.s. B. aan de christelijke h.b.s. te Dordrecht, be zocht daarna een paar jaar het avond lyceum te Rotterdam, deed in 1951 staats examen gymnasium A. en studeerde ver volgens nog ongeveer zeven jaar theo logie aan de rijksuniversiteit te Utrecht, waar hij in 1956 zijn kandidaats- en in september 1958 zijn kerkelijk examen af legde. Nadat de heer Van der Leun na zijn kerkelijk examen eerst enige maanden bij dr P. G. Verweijs te Slie. drecht stage had gelopen (werkzaam was geweest als leervicaris), hij in juli 1959 na een te Rotterdam gehouden colloquium was toegélaten tot de evangeliebedie ning in de Nederlandse Hervormde Kerk en hij daarna van juli 1959 tot 24 januari 1960 een half jaar te Groote Lindt en Heer Oudelands Ambacht werkzaam was geweest als vicaris werd hij op 31 januari 1960 door dr P. G. Verweijs uit Sliedrecht bevestigd als predikant van de hervormde gemeente van Kolderveen en Dinxterveen in de classis Meppel. Tijdens zijn theologische studüe aan de rijks universiteit te Utrecht was de heer Van der Leun van 1953 tot 1958 on geveer vijf jaar werkstudent en als zo- danig werkzaam op een kantoor van een aannemersbedrijf te Sliedrecht. Nagr wij tenslotte nog vernemen is ds Van der Leun getrouwd en vader van vier kinderen. ONDERHOUD VAN SLOTEN Om er zeker van te zijn dat het re genwater in perioden met veel neer., slag vlot kan worden afgevoerd, is het noodzakelijk de sloten goed te onder houden. In de zomer en herfst moeten de waterplanten, het kroos en zonodig de slootbagger worden verwijderd uit de sloten. Als dit wordt nagelaten groei en de sloten dicht en stagneert de wa terafvoer. Het regenwater zal eerder op het land en in de greppels blijven staan hetgeen tot gevolg heeft dat het weiland drassig wordt. Het vertrappen van de zode is erg nadelig voor het grasbestand maar het kost ook veel gras. ..Het ge zegde ,in de herfst vreten de |koeien met vijf bekken’ is dan inderdaad van toepassing. Iedere dag, die het vee langer in de kan blijven is winst voor de (9) jaar 67 jongens (9h 10, 11 en (12) jaar 7— 8 jongens 12 16 jaar 89 heren 910 dames ryth. Woensdag: 45 kleuters 5 en 6 jaar 56 meisjes 8 en 9 jaar 67 meisjes 11 jaar 78 meisjes 12 en 13 jaar 89 meisjes 14 en 15 jaar 910 dames senioren Donderdag 45 meisjes 7 en (8) jaar 56 meisjes 10 jaar 67 meisjes 12 16 jaar 78 keurgroep meisjes 89 dames f 910 keurgroep dames weide boer. De wintervoorraad behoeft niet te worden aangesproken, dien hejeft 'wateroverlast op de lange duur een slechte invloed op de gras. y mat. Slechte grassen als bijvoorbeeld liesgras, rietgras en geknikte vossestaart krijgen dan de kans. Evenals vele on kruiden, russen en biezen verdringen zij de goede, produktieve grassen. Het ge volg van dit alles is dat het grasland minder gras oplevert. De kosten van on. derhoud worden zeker goedgemaakt door een hogere graslandopbrerigst, minder verliezeti. en door gemaksei ijker wer ken. Bovendien moeten de sloten een be. hoorlijke diepte en breedte hebben om een goede waterberging te verkrijgen. Als het langdurig of erg hard regent moet het water vlot van het land naar de sloten kunnen stromen. Dit houdt in, dat de greppels ook aandacht verdienen. Als de greppels gedurende deze zomer niet zijn uitgemaaid en nu volgegroeid zijn kunnen ze nooit goed functioneren. Wy, üs lan dan, wie neutrael. Dat bitsjutte dat wy gjin ien fan beide partijen help biede soene en dat as hja prebearren üs neutraliteit oan to taesten of to skeinen, wy werom slaen soene. Goed biskóge sieten wy tus. ken twa fjüren yn. Dütsklan hié de neutraliteit fan Belgie en Luxemborg skeind mar wy wiene sparre bleaun, sij it dan ek op it kantsje óf. Doch hoe en hwat it dan ek wie, üs plicht wie ’t om eltse soldaet itsij Dütsker, Belg, Franskman of Ingelskman dy ’t weage onbelangrijk deel van een mensenleven uitmaakt, moge al hieruit blijken, dat var, de leden van de raad, die mij in 1929 benoemde, nog slribts één lid in leven is, namelijk de heer L. H. Roe lof s, toendertijd het jongste raadslid, nu nog inwoner van onze gemeente. Ik stel het zeer op prijs, dat hij aan de uitnodiging, om vandaag aanwezig te zijn, gevolg heeft gegeven. Eén van de zaken, die gedurende al die jaren, dat ik hier werkzaam was de in tense bemoeiing van het gemeentebe stuur heeft gevraagd en nog steeds vraagt is: de Waard. In 1929 noemden we het nog ,het groene strand’ in tegenstelling tot het ,gele’ strand, dat toen nog voor de afsluiting van de Zuiderzee bij eb droog viel. Ik herinner me nog dat ik, enkele we ken na mijn komst hier, met een op zichter van de Ned. Heide Mij. ik dat het de heer Kruiselbrink was Dütsker, Belg, Franskman of Ingelskman dy ’t weage om oer üs grinzen to j kommen, op to pakken en op to berg jen of mei in hwat kreazer wurd sein: ,to ynternearjen.’ Nou Wje derta yn Alkmaer in kamp ynrjochte, hwer Belgen en Düts. kers mienskiplik opburgen wurden. Dat it tusken dizze minsken nou just net sa bést akkedearre lit him wol sahwat tinke. Sadwaende waerd der yn ’t lést fan augustus bisletten dat de Dütskers yn it kamp bliuwe soene, en de Belgen nei in kamp yn Gaesterlan to bringen. Och, oan dy tiid ta, wie it tal interneerden noch net sa great. Mar hwat soe it wurde as de oarloch lang duorre?’ Men ver. wacht dat het aantal geïnterneerden gedurende den loop van den oorlog belang- rijk zal stijgen.’ sa léze wy. En men hie net mis sjoen. i Yn it lést fan augustus geane der in fjirtich Belgen nei Gaesterlan. Doch ear it goed en wol oktober is sitte der mear as twa tüzen. ,De geheele gemeente Gaasterland is thans tot interneeringsdepót gemaakt. In de verschillende dorpen zijn de Belgen, ruim 2000, bij boeren onderdak ge_ bracht. Op sommige boerderijen ziet men dagelijks in reusachtige kookpotten de koks in hun grijslinnen kleeding druk bezig het eten voor de manschappen te bereiden. Hier en daar zijn cantines geplaatst waarin voor geringen prijs de mi. litairen zich van een en ander kunnen voorzien. Militaire auto’s tuffen onop- houdelijk rond. Een ongekende drukte in het anders zoo stille Gaasterland.’ Mar al wiene de Belgen foar in diel frij yn harren biweging, hja mochten dochs net üt Gaesterlan wei. Alle wegen waerden troch üs soldaten biwekke en j ek op ’e Dammen stiene skyldwachten. En dochs prebearre sa foar en nei wol- ris in Belg om der üt to pykjen. Ja, üs soldaten en de aldere landweermannen j moasten altyd op har iepenst wêze. Wis der barden ek wolris tige aerdige din. gen hwer 't men letter danich om laeitsje koe. Sa lyk as dit. ,It wie op in moaije joun yn septimber moanne, dat in teint en in faem oan de sédyk tusken. en i hwat sitten hiene to frijen. Mar oanalle sangen komt in ein en ek oan it frij- j en mar doe 't de jongelju op ’e fyts stappe soene, miste hja har gouden doek, speltsje. Hy de lantearne fan ’e fyts en sykje op it plak hwer hja sa noflik sit- j ten hiene. En noch mar krekt wiene hja oan ’t sykjen of der klonk üt it tsjuster wei in stimme: .Sta of ik schiet.’ De beide jongelju bleauwen fan skrik stokstiif j stean en doe kaem de landweerman op harren ta mei it gewear yn ’e oanslach. Nou it riedsel wie gau oplost en doe mei har trijen oan 't sykjen. Of hja it doek- j speltsje foun hawwe doar ik net sizze, ik ha dit forhael allinne mar op helle om sjen to litten dat üs soldaten op har iepenst wiene. Workum. De landweermandeed hedenmorgen aangifte van de geboorte van een kind. Niet dat dit nu zoo’n groote bijzonderheid is, want dat heeft j reeds 7 maal gedaan, doch de omstandigheid, waaronder zulks gebeurd is, maakt zeker wel dat dit feit de vermelding waard is, want dit was de vierde maal dat hij de aangifte in uniform deed, 2 maal in uniform voor herhalingsoef- i eningen, 1 maal voor inspectie en nu de laatste maal voor de mobilisatie. Donderdagmorgen is nabij Oostburg de Duitsche vliegmachine A 29 met een officier op een korenveld geland. De grenswacht was terstond ter plaatse om den officier te ontwapenen. De vlieger dieuit Belgie kwam, was genoodzaakt té landen, omdat zijn toestel door geweerschoten was getroffen. namens de raadsfracties de heer van der Goot toe, waarbij hij diens vastberaden houding in oorlogstijd prees. Namens de raad en al het gemeente personeel bood hij een automatisch fototoestel aan. De heer A. Gaastra sprak namens de wethouders en noemde de secretaris een uitmuntend financier en bracht dank voor de steeds prettige samenwerking. Hierna werd het woord verleend aan de secretaris die sprak als volgt Nu ik op het punt sta, mijn bijna 59- jarige ambtelijke loopbaan, waarvan ruim 35 jaar als secretaris van deze ge meente, te beëindigen, gevoel ik aller eerst behoefte om onze Vader in de he mel te danken voor de gezondheid, de kracht en de lust, die Hij mij heeft ge schonken om dit werk te doen. Er is weinig verbeeldingskracht voor nodig om te beseffen, dat deze laatste diens .dag voor mij een bijzondere dag is. Hoe goed herinner ik mij nog, dat ik in maart 1915, als bijna 16-jarige jongen, op de secretarie van de ,gena- buurde’ gemeente Wymbritseradeel, dat fabriekje van burgemeesters en secre tarissen, zoals het wel eens is genoemd mijn eerste schreden op het pad der ge- meente.administratie zette, nadat ik eerst enige tijd op een deurwaarders^ en advokatenkantoor had gewerkt, de juridische sfeer trok mij blijkbaar al gauw. Door de le wereldoorlog was ik namelijk werkeloos geworden, daar mijn werkgever gemobiliseerd werd. De iden titeit van die gemobiliseerde werkgever wil ik u niet onthouden. Dat was n.l. de bekende Friese advocaat mr. Pieten Sjoerds Gerbrandy, de latere minister president in het oorlogskabinet te Lon den. Op de secretarie van Wymbritseradeel waren mijn eeste leermeesters de he ren J. Rodenhuis en F. Hokwerda, later secretaris resp. van Ferwerderadeel en meen een om een weids woord te gebrui ken werkbezoek aan dit met gaten en kuilen bezaaid terrein heb gebracht voor het maken van een plan tot ega lisatie. Ik weet ook dat ik van dat be zoek niet met droge voeten ben thuis gekomen. Door de in de jaren 1930— 1940 heersende slechte economische om standigheden en toenemende werkloos- AFD. GYMNASTIEK Lesrooster afd. gymn. Dinsdag: 5—6 jongens 7, 8 en Haarlemmerliede, die mij, zoals zij me vaak voorhielden, uit de goot hadden opgepikt en zouden trachten nog een behoorlijk lid van de maatschappij van mij te maken. Of zie daarin geslaagd zijn, valt niet aan mij te beoordelen, maar voor hun wijze en opvoedkundige raadgevingen ben ik hen nog steeds dankbaar. Mijn Wymbritseradeelse tijd is een mooie tijd in mijn jeugd geweest, waar aan ik nog steeds de aangenaamste her inneringen bewaar. Ook later, nadat ik secretaris van Workum was geworden, is er tussen Wymbritseradeel en mij een levendig contact onderhouden en zijn er vele vraagstukken in het administratief en bestuurlijk vlak besproken. Wie had ooit kunnen denken, dat ik, na de laat ste wereldoorlog, gedurende een half jaar, die gemeente als waarnemend bur gemeester heb mogen dienen. Ik stel liet dan ook op hoge prijs, dat een ver tegenwoordiger van die gemeente hier aanwezig is om belangstelling bij mijn afscheid uit de actieve dienst te tonen. Nadat ik in Wymbritseradeel tot hfd.- ambtenaar ter secretarie was opgek] om. men ben ik op 17 juni 1929, nu ruim 35 jaar geleden, maar ik herinner het mij nog als de dag van gister, in deze raadzaal en voor die mooie schouw als eerste ambtenaar van uw raad beëdigd en geïnstalleerd. Tegen die dag heb ik met even veel spanning opgezien als tegen de dag van vandaag. De toen af gelegde eed ,dat ik de belangen van de gemeente Workum met al mijn vermo gen zal voorstaan en bevorderen’ heeft mij altijd zwaar gewogen en ik heb getracht haar na te komen. Of ik daar, in geslaagd ben? Ik ben mij er van be wust, dat ook dit, zoals zoveel in ons leven, onvolkomen en met veel tekort komingen is geweest. We doen wellicht het beste het oordeel aan hen die na ons komen over te laten. Van de 255 ver gaderingen, die nadien door uw raad zijn gehouden men bedenke daarbij dat van 1941 tot 1945 de raad door de bezetter op nonactiviteit was gesteld heb ik slechts enkele gemist. Eén we gens arrestatie tot uw geruststelling zij hieraan toegevoegd: door de bezetter en één wegens vakantie, dat betrof een spoedeisende vergadering. Dat een periode van 35 jaar een niet Programma zaterdag 5 september AFD. VGETBAL Hollandse veld - Workum Vertr. 12 uur Workum comb. - Oeverzwaluwen 3 Aanvang 2 uur Workum 2 - Oeverzwaluwen 1 Aanvang 4 uur

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1