Fa. Romkema SOLEX rl WORKUME’R KRANT de gemeenten Workum, Hindeloopen Advertentieblad Nieuws- voor en Friesland Zuidwesthoek van en 13* Bij fa. 0. S. Visser Zn. Wasautomaten F f FA. WESTERHUIS RADIO HINGST RADIO SN TSlFVISIë AUÏO-VCMIMUI HAVE VAM DER WERF gespecialiseerd in gezelligheidsdranken biedt u de meeste service Fyftich jier lyn Abonneert u op ,FRIMO‘ VRIJDAG 11 SEPTEMBER 1964 87ste JAARGANG No. 36 afd. Voetbal WORKUM DE SPECIAALZAAK VOOR Fré de Boer 8>E ^Ylieuwó FRISO Contracten volgens algemene regeling OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS F. BURGERLIJKE STAND Gemeente Workum Julius stip ,Stich- F boeiend schouwspel van •elna 9 Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf Verschijnt éénmaal per week Uitgave Fa. T. GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workum Telefoon Redactie en Adm. 05151314 Postrekening 882259 Meubelen van Inconé gaan een mensenleeftijd mee Inconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid Abonnementsprijs f 1.50 per kwartaal per post /3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 ct. per m.m. WORKUM. Op 27 augustus j.l. is onze stadgenoot Allart de Jong werkzaam bij N.V. Phillips in Drachten geslaagd voor het Diploma Matrijzenmaken. bal, zo’n de en Ondertrouwd, Gehuwd en Overleden: Geen. fel een Merk 27-28 Telefoon 358 LAAT UW VERZORGEN Meubelhuis Inconé - Workum met en zonder chauffeur (All-risk verz.) Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 PLAATSELIJK NIEUWS Trije dagen letter opnij in telegram mar Boston oan: Peter Gras. Care G.A. Matteson, Report Monday morning next August tenth Programma zaterdag 12 sept 1964 PAARDEN SUCCES Bij het te Dokkum gehouden con. cours hippique werd in de rubriek en. kelspannen fries ras (winnaar van de gouden zweep Ulco van onze stadgenoot KI. Postma. In de rubriek tweespannen fries ras werden als eerste geklasseerd Ulco en Woltsje van vader en zoon Postma. Een mooi resultaat leverde de open klas tuigpaarden bovenlands ras op voor L. Geerligs, die met Viking een derde prijs haalden in deze sterke rubriek Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur schijnen en opgeluisterd door muziek be looft het weer een te worden. Ongetwijfeld zal MILITAIRE ONDERSCHEIDING Te Amersfoort werd in de Juliana van Stolberg kazerne een militaire plechtigheid gehouden, waarin door over ste van Schaik de gouden medaille voor 36-jarige trouwe dienst werd uitgereikt aan onze oud-stadgenoot, adjudant J. Vlieger, wonende te Bussum. Terpstra finish. Kalksma derde. Uitslag 16 M2 klasse A 1 Lit üs nou de jiergong 1914 fan de Friso efkes oan ’e kant skouwe, wy komme dan aenst fansels werom op de birichten dy ’t der yn steane. Lyk as nei elke oarloch wol it gefal wêze sil, hat ek dy fan 1914/18 hiel Vrijdag geraakte ter hoogte van ’t Sur.end een vrachtauto in moeilijkheden en verloor van de aanhangwagen de pakjes stro. De schade die hier beperkt bleef is zeker veroorzaakt door de slechte weg. Anneke, I. Valk; 2 Hirondelle, S. H. Schaap; 3 Pionier, W. Voets. 16 M2 klasse B 1 Kon.Tiki, E. Terpstra, Gaastmeer; 2 Marsicht, G. Cnossen, Gaastmeer. Einduitslag seriewedstrijden 16 M2 klasse A 1 Adonis, D. Venema, 5457 punten; 2 Hi rondelle, S. H. Schaap, 4554 punten; 3 Pionier, W. Voets, 4378 punten. 16 M2 klasse B 1 Sidias S. Kalksma, Oudega (W) 4117 punten;2 Marsicht, G. Cnossen, Gaast meer, 3715 punten A.s. Zatedag wordt het seizoen gesloten met een ledenwedstrijd op de Oudegaaster Brekken. Bij de op 29 en 30 augustus gehouden zeilwedstrijden te Langweer, wisten S. en E. Schaap in de 16 M2 B klasse met 2 x le en een 5e plaats de hoofd prijs te behalen. t ,_k Geboren: Kuipers (Sneek) Antje dv Pieter van der Valk en Grietje Jacoba van Dijk (Sneek) Jeltje dv Johannes van Stien en Trijntje Smits EERSTE STEENLEGGING VAN HUIZE ST. GERTRUDIS’ Maandagmiddag jl. werd, in aan wezigheid van vele genodigden en de werknemers die aan de bouw van het bejaardentehuis werken, om half drie de eerste steen gelegd, alhoewel het ge bouw al flink uit de grond gekomen is. De eer om dit te doen, was aan bur gemeester, mr. B. van Haersma Buma. Het was de eerste maal in zijn leven dat hij de troffel hanteerde, want toen hij vijf jaar oud was, heeft hij ook een eerste steen mogen leggen, maar dat ging niet door omdat hij ziek werd. Pastoor A. van Hofslot had tevoren eerst de gedenksteen gewijd, daarna met selde de burgemeester geassisteerd door de heren Jorna en Beuker de steen in. Na deze officiële gebeurtenis ging het gezelschap naar het pas gemoderniseerde Jeugdhuis waar verschillende sprekers het woord voerden. De heer G. Weitenberg, in zijn hoeda nigheid als voorzitter van het tingsbestuur Huize St. Gertrudis’, dankte, de burgemeester voor het plaatsen van de gedenksteen. Hij zag hierin een verbinte nis en een goede verstandhouding tusseni van 2 t/m 8 september 1964 AFD. VOETBAL Workum - CVVB Aanv. 4.15 uur Zeerobben 2 - Workum 2 Vertr. 1.30 uur Workum 3 - Workum 4 Aanv. 2.30 uur Zeerobben IA - Workum IA Vertrek 3.15 uur Workum IB QVC 1B Aanv. 2 uur Workum 2B - Makkum 1B Aanv. 3.15 uur ENTREE ƒ0.75 AUTOBOTSING Hedenmorgen kwam een fruitauto uit Holland in botsing met een auto van Wiersma uit Parrega. Doordat de fruitauto achteruit reed en niet lette op het achter zich bevin dende verkeer, was een botsing onver, mijdelijk. De scha bleef tot de voertuigen be perkt, maar betekent niet te min een schadepost voor de betrokkenen. Julius Maur its zv en Tietje Baukje Miedema ,Z.V.W.’ Zaterdag 5 september jl. werd op de Grote Gaast- en Zandmeer de laatste van de zeven seriewedstrijden gehouden georganiseerd door de zeilver. Workum’. De 16 M2 klasse A was met zes deel nemers niet zo goed bezet als anders. Voor D. Venema, die wegens werk zaamheden elders, ook niet aanwezig kon zijn, maakte dit echter geen ver schil, daar hij toch al zeker was van de wisselbeker. In deze laatste seriewedstrijd nam S. H. Schaap na het ronden van de eerste boei de leiding stevig in handen. I. Valk wist zich naar de tweede plaats te wer. ken. Na een langdurige windstilte volgde eten plotselinge windbui luit het zuid oosten. S. H. Schaap kreeg averij en moest het laatste stuk alleen op het zeil laveren, doch wist toch nog net als twee de te finishen. I. Valk werd hierdoor eerste, M. Tigche. laar, die op de derde plaats lag, werd wegens een bakboord.stuurboord kwestie gediskwalificeerd. In de 16 M2 klasse D startten vijf deel nemers, waarvan E. Terpstra direct de leiding aan S. Kalksma, tenslotte ging afstaan aan S. Kalksma, tenslotte ging toch nog als eerste door G. Cnossen werd tweede Het grote succes voor de Nederlandse firma’s op de tentoonstelling voor Wegeribouwmachines en Mechanische Bouwconstructies te Moskou, was niet alleen te danken aan het prettige optreden van de echte Hollandse meisjes, maar ook de degelijke kwaliteit van de ingebrachte produkten. Zakelijk waren grote Russische orders een belangrijke ovrwinmng. De Nederlandse meisjes op de Hollandse stand te Moskou. TENNISCLUB REKKE’ Na een week, waarin al verschil lende zeer spannende wedestrijden ge speeld zijn, zullen a.s. zaterdag de kam pioenen van deze onderlinge wedstrijden bekend worden. Aanvang der finales 13 uur. het katholieke bejaardentehuis en het ge meentebestuur. Het bewijs hiervan ver. toont de gedenksteen, die getooid is met het wapen van de gemeente Workum, en waarin sommige letters verguld in ge graveerd staan. Hij bracht verder nog in herinnering, dat hij van de onlangs gepensionneerde secretaris D. van der Goot, veel steun had gehad. Ook de zusters van J.M.J., die al jaren met veel liefde en toewij ding voor de katholieke bejaarden ge. zoigd hebben vergat hij niet. Voorts zei hij dat dit de kroon cp het werk van het bestuur was nu de eerste steen gelegd is. Maar we zijn er nog niet, aldus spreker en we zullen nog hard moeten werken voordat we definitief van onze taak af zijn. Vervolgens onderstreepte de ourge. meester de woorden van de heer Weiten berg nog met de woorden. We moeten niet naast elkaar leven, maar voor elkaar Het is van belang dat er naast Mariën. acker, een dergelijk sociaal belangrijke inrichting komt in onze stad. Ook pastoor van Hofslot feliciteerde het Stichtingsbestuur, voor de manier waarop zij hun plannen tot werkelijkheid zagen komen, door middel van Beukers Boubedrijf en architectenbureau Arjen Witteveen te Leeuwarden. De rij der sprekers werd gesloten door de heer van Oerle die hoopte dat door de goede samenwerking die aanwezig is, de zusters van J.M.J. hun bejaarden een goed tehuis kunnen geven, zoals dat in het verleden ook gebeurd is. Als het gebouw klaar is zullen er 56 bejaarden een plaats kunnen vinden en nadat het oude gedeelte weggebroken is zal het hele complex dat vier woon lagen zal bevatten 76 bejaarden-wo- ningen bevatten, die er als volgt uitzien: een kamer van 3x4 meter, keukentje en w.c.; waarvan 8 dubbele woonruimten voor echtparen. Er wordt gezamelijk ge geten in de grote eetzaal en een recre. atie-zaal is gepland voor he|t gezellig samenzijn. L hwat foraoring toweech brocht, net allinne op de algemiene gong fan saken mar foral ek foar in hiele bulte minsken dy ’t in hiel oar paed op gien binne as hja mienden gean to sillen. In sprekkend foarbyld der fan krige ik forliden wike to hearren. Ik siet by de penningm. fan de Ver. van oud Workumers, de hear P. Gras to Hilversum. En sa ünwillekeurich kaem it praet op de earste oarlochsda- gen fan 1914. Hy Piet Gras en folie mear aid Warkumers sieten yn dy tiid yn Amearika. Mar wiene dochs noch Nederlanders en dat bitsjutte dat dyjinge dy ’t tsjinstplichtich wiene, hjir yn üs lan ünder de wapens komme moasten. Sa kaem it dan dat hy der op 2 aug. 1914 dit telegram krige Workum. augustus 2, 1914. Pieter Gras. Noord Amerika. Peacedaile (RI) (RFD) Wordt opgeroepen met spoed onder de wapenen te komen. Burgemeester Workum, Ten Berge.’ dan fan de Nederlanske consul te 276 Benefit St. Providence RI. to Netherlands Consul eleven Broadway NewYork City.’ En der fuortdaliks in brief oer hinne fan 6 aug. ,dat het S.S. .Rotterdam’ den lOden dezer’s avonds vertrekt. U gelieve zich in den loop van dien dag voor 12 uur op het Consulaat Generaal, 11 Broadway, aan te melden en u kunt uw bagage naar boord van het schip zenden.’ Dat gyng dus allegearre wol gau yn syn wurk. Yn in goed wike tiid oan board wêze om nei Nederlan to gean en der in ünwisse takomst tomjitte to gean. Hwant al wie üs lan dan net yn oarloch, nimmen wist op dat eagenblik noch hwat kant it ütgean soe. k Krekt alve dagen nei ’t hja oan board fan de Rotterdam gien binne fine wy yn ,De Banier’ dit biricht: .Workum, 21 Aug. Met den laatsten trein zijn alhier twee stadgenooten aangekomen uit Amerika, die per telegraaf zijn opgeroepen om zich zoo spoedig mogelijk bij hun corps te vervoegen, alwaar zij vroeger bij hebben gediend. Het zijn P. Gras en K. Veltman. Eerstgenoemde had dit voorjaar alhier eenige weken bij zijne ouders vertoefd en was slechts een paar weken weer in Amerika, toen het bericht hem bereikte, dat zijn vaderland hem riep, om mede de neutraliteit te helpen handhaven. De volgende week worden nog meerdere personen van uit het verre Wes ten in onze provincie verwacht.’ En der kamen al gau mear jonge mannen üt Amerika hjir hinne. Doch net alle aid Warkumers dy ’t in telegram fan boargemaster ten Berge krige hiene kamen werom. len fan harren hat moai grif tocht: Nou jimme moatte it mar sun der my sjen to rédden, ik bliuw hwer ik bin. Letter fine wy syn namme yn de Friso en hy wurdt fan dy tiid óf oan as .deserteur’ biskóge. Doch dat sil nou sa njonkenlytsen wol forjierre wêze. Mar ik leau net dat hy ea wer yn Warkum west hat. Mar nou noch efkes oer Piet Gras. Hie de oarloch hwat letter kommen, dan hie üs leger it mei in man minder stelle moatten, hwant hy hie de papieren om Amerikaen to wurden, al yn ’e büsse. Hy is hjir bleaun en is foar üs aid War. kumers üs warbere penningm. En dan sille wy yn nije wike wol werris sjen hwat er yn de Friso oer de oarloch to lézen stiet. ZEILEN Bij de noordelijke zeilkampioen- schappen gehouden op het Sneekermeer wist G. van Wieren een 4e plaats te behalen bij de finnjollen. Ongetwijfeld zal er weer fel gestre den worden en de kwaliteit der dieren zal mede door de prachtige zomer dit jaar weer veel belovend zijn. Het kan toch gezegd worden dat de fokclubs de animo voor de fokkerij en de veeverbetering sterk stimuleren en het inzicht hierin vergroten. Daarom, komt even een kijkje nemen het is werkelijk de moeite waard. Op 1 oktober volgt de ringkeuring van .Ring Westergea’ te Bolsward. FOKCLUB ,DE TAKOMST’ Traditigetrouw houdt ook dit jaar weer de kalverfokclub haar keuring en wel op woensdag 16 september a.s. ’s morgens half tien op de Merk. Een dertigtal kalveren en hokkelingen zal deze dag weer voor de Wijnberg ver- binnen de lijnen, Jetze de Groot die last had van zijn heup was vervangen door Teake Ketelaar. De strijd vertoonde ’t zelfde beeld als voor de rust, een technisch beter Wor kum, waar tegenover H,-Veld een enor me dosis enthousiasme ontplooide. Maar bij Workum zat men ook niet stil. Er was 15 min. gespeeld toen de voor treffelijke zwoeger Slootjes, de bal kun dig de vrije ruimte inschoof, een sprintende Deinum, een kogel en doelpunt. Weer 5 min. later had het 30 voor Workum kunnen staan, indien de tweede strafschop was benut. Doch voor Hollandse Veld, was het slechts uitstel van excecutie, want in de 27e min. verrichtte Deinum de hattrick door het mooiste doelpunt van de wed strijd te scoren. Wederom ontstaan door een tekort aan snelheid bij de rechts back van H,-Veld wat Gerrit natuurlijk uitbuitte. Dat de Woikumer zege niet groter werd, dankten de gastheren vooral aan hun uitmuntende doelman. Tien min. voor ’t einde kwam ’t tegen. punt van H,-Veld. Doordat een der Workummer achter spelers, een schot van rechtsbinnen Koster van richting veranderde, ver dween de bal langs de verblufte Genee in ’t net. De laatste tien minuten moest Wor kum met tien man spelen, daar inmid dels Jan Tjalsma door een enkelbles sure het veld had verlaten- Met 31 in ’t voordeel voor Workum kwam ’t einde. Rest ons nog te vermelden dat de pp- hele wedstrijd een sportief karakter droeg, en dat door de arbiter prima werd geleid. HOLLANDSE-VELD - WORKUM 1—3 Door beter veldspel en langere adem, is Workum van zijn verre reis naar H,-Veld met beide punten huis, waarts gekeerd. Volkomen verdiend, want de zege, is geen ogenblik in ge vaar geweest. De eerste tien minuten werd er van beide zijden nerveus gespeeld. Maar steeds meer ging Workum het spel be heersen, vooral de opbouw was beter, Toen onze rechtsbinnen dan na 19 min. spelen, een juweel van een voorzet bij de tweede paal losliet, stond Deinum op de goede plaats, een simpele hoofdknik was voldoende om Workum aan een 10 voorsprong te helpen. 6 Min. later nam de back van H,-Veld de taak van de toch nog meespelende keper over, en stopte de bal voortref felijk, met zijn beide handen, helaas voor hem in het beruchte gebied, hetgeen de scheidsrechter naar de 11 meter deed wijzen. Tiemen plaatste zich achter de maar schoot iets te zacht, voor klasse doelman als H,.Veld bezit. Geenszins ontmoedigd streed Jacob met de jongens verder, Bijna had Deinum voor de rust nog een keer gedoelpunt, maar zijn ziedend schot ging net over. Na de thee kwam Workum gewijzigd. ,4

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1