WORKUMER IKRANT I I I SOLEX de gemeenten Workum, Hindeloopen Advertentieblad Nieuws- voor en Friesland Zuidwesthoek van en en Adverteert Bij ia. 6. S. Visser Zn. Wasautomaten Sport adverteerders abonnees in JFriso’ FA. WFSTFRHUIS RADIO H1NGST RADIO E# TELEVISIE Fré de Boer AUTO-VERmUR BE BOER BATE OER WW gespecialiseerd in gezelligheidsdranken biedt u de meeste service Mede(?^i?q aan onze Fyftich jier lyn VRIJDAG 18 SEPTEMBER 1964 87ste JAARGANG No. 37 PLAATSELIJK NIEUWS O DE SPECIAALZAAK VOOR ■i FRISO Contracten volgens algemene regeling OPELS a E. GAASTRA—VAN LITH F. Uitg. Friso aid. Voetbal 3—3 i -V n 4 Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf Telefoon Redactie en Adm. 05151314 Postrekening 882259 Meubelen van Inconé gaan een mensenleeftijd mee Inconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid Verschijnt éénmaal per week Uitgave Fa. T. GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workum Abonnementsprijs 1.50 per kwartaal per post J3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 ct. per m.m. I Merk 27-28 Telefoon 358 LAAT UW VERZORGEN Meubelhuis Inconé - Workum met en zonder chauffeur (All-risk verz.) Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 GEACHTE ABONNEES In verband met de veekeuring zal de krant volgende week vrijdag 25 september verschijnen, dit met het oog op een zo volledig mogelijke detailleering van de uitslagen van de veekeuring. ,ZVW’ Het zeilseizoen 1964 werd zaterdag 12 sept. jl. gesloten met een ledenwed strijd op de Oudegaaster Brekken, De uitgelegde achtbaan met twee flinke kruisrakken, zorgde voor de nodige span ning bij de zeilers. Het ging weer om de beste prestaties over twee wedstrijden, waarvan de le werd gehouden op 30 Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten ui ter lijk donderdags morgens 10 uur ORGELCONCERT DOOR PIET VAN EGMOND Het laatste orgelconcert van de serie die onder auspiciën van de Stichting Or- gelcentrum in de Martinikerk te Bols. ward wordt georganiseerd, zal plaats vin den op dinsdag 22 september en worden gegeven door Piet van Egmond. Het programma vermeldt o.a. Passa- caglia en Fuga in C, J. S. Bach; Orgel, concert in Bes, G. F. Handel; Prelude, Fugue et Variation, César Franck; So nate VI (Gebed des Heren), F. Mendels sohn. Piet van Egmond besluit met een im provisatie over Gezang 112, waarna sa menzang. Uitslag over twee wedstrijden 16 M2 klasse A 1 D. Venema, wisselprijs aangeboden door Mr. en Mrs. Valkema USA.; 2 W. Voets; 3 P. Dijkstra 16 M2 klasse B 1 G. Boersma, Oudega (W) wisselprijs aangeboden door Mr. en Mrs. Valkema USA; 2 G. Cnossen, Gaastmeer;3 J. Wijn ja, Oudega (W); 4 S. Kalksma, Oudega (W) WORKUM 3—WORKUM 4 5—5 Het kampioenselftal van vorig jaar het 4de elftal van Workum trad zaterdag middag binnen de lijnen tegen Workum 3 voor een vriendschappelijke wedstrijd, om half drie werd er afgetrapt en het 4de begon met een bombardement van aan vallen op het doel van Workum 3, maar de uitvallen van het 3de waren soms ook gevaarlijk, want twee keer was vrouwe Fortuna Workum 4 goed gezind, want spil R. Flapper moest op de doellijn red. ding brengen, en een schot van H. Wou- da ketste tegen de binnenkant van de paal het doel uit. Maar Workum 4 wist een voorsprong van 30 op te bouwen door doelpunten van G. Yntema 2x en L. Hagen, maar hier liet het 3de het niet bij zitten want ze kwamen toch nog tot een doelpunt voor rust door A. Poeze die van 25 me ter af op het doel schoot en het was 13. Na rust kwam de ploeg van het 3de elftal fel opzetten en ze kwamen zelfs naast het 4de door doelpunten van H. Wouda 2x. Maar Workum 4 nam toch weer de leiding door R. Flapper die de penalty hard en zuiver in de rechter benedenhoek schoot 34 en geen twee minuten later was het al 35 door een pracht doel punt van N. Bijlsma. Maar 10 minuten voor het einde maak te Workum 3 gelijk doordat J. Sieperda 2 keer raak schoot 55. Toch was het 4de elftal de betere ploeg die de overwinning wel verdiend had. VERDERE UITSLAGEN Zeerobben 2 Workum 2 Langs deze weg moge ik alle abonne’s, adverteerders en medewerkers dank zeggen voor het vertrouwen in mij gesteld. Moge dit vertrouwen ook in de firma Hunia gesteld worden en bestendigd blijven, opdat de Worku. mer Courant Friso die haar 83ste jaargang beleeft tot in lengte van dagen mag blijven bestaan. De boekhandel zal door mij onder de naam fa. T. Gaastra Bz. worden voortgezet. I s mei jl. Beide klassen moesten 3 route’s varen. In klasse 16 M2 A startten vijf deel nemers, D. Venema had na één route reeds een flinke voorspong behaald, rondde toen echter de verkeerde boei, maar keerde terug toen hij z’n vergis sing bemerkt had en kwam op de derde plaats te liggen. I. Valk maakte dezelfde fout, maar zeilde door en werd hierdoor na als tweede gefinisht te hebben uit gesloten. P. Dijkstra kreeg averij en ging zonder fok verder. Volgorde aankomst. 1 W. Voets, 2 D. Venema, 3 T. Bouma, 4 P. Dijkstra. In de 16 M2 klasse B bleek weer eens duidelijk dat als er één verkeerd zeilt, er meer volgen, want van de negen deel, nemers moesten zeven uitgesloten worden waaronder de grootste kanshebbers nl. Cnossen, Kalksma en Terpstra. J. Wijnja werd hierdoor 1 en G. Boersma 2 Na afloop had de prijsuitreiking plaats in Hotel .Kalksma’ te Oudega W. Nationale Reclasseringsdag 1964 VANDAAG NIET NODIG Dat roep ik tegen de bakker, want er is nog brood genoeg voor vandaag. Dan belt er weer iemand en moet ik alweer van mijn werk. Grote kans dat ik weer roep: vandaag niet nodig. Misschien was het een reiziger of iemand met een col lectebus. Heb ik die nodig? Ik gooi graag eens wat geld over de balk als het voor mezelf is, maar in die bus? Dan moet het wel nuttig besteed worden of ik moet echt ontroerd zijn door het doel. Als het bijvoorbeeld met kinderen te maken heeft of misschien ouden van dagen, dan komt er nog wat in die bus. Maar deze komt voor de reclassering. Wat moet ik daarmee? Iets geven voor mensen, die zichzelf in de gevangenis hebben geholpen? Vaak denken we dan meteen: het is misschien maar goed dat ze er zittep, ze zijn een gevaar voor ons; zo lang ze daar zijn, zijn wij veilig. Dat is natuurlijk erg betrekkelijk, want we doen elkaar een heleboel kwaad dat niet met strafwetten te bestraffen is. En er komt nog iets bij: hoe we ook denken over die n^an in degevangenis, hij komt bij ons terug. Hij hoort ook 'nog bij ons nu hij in de gfevarigenis zit. Straks komt hij {de poort van de. gevan genis uit en de wereld *s veel groter en lawaaieriger dan hij zich herinnerde. Is er iemand om hem af te halen? Is er een huis waar hij verwacht wordt en kan hij morgen weer aan het werk gaan? Allerbelangrijkste vragen voor hem, want als het antwoord er op ja is, kan hij weer een plaats vinden in de wereld. Nemen wij hem in huis? Geven wij hem werk op onze werkplaats of in onze fa. briek? Als we met hem samenwerken, geven wij hem dan vertrouwen? Soms is het antwoord ja, vaak is het bok neen. Misschien drinkt hij lyél en kwam hij daardoor in de gevangenis. Natuur lijk zouden wij zeggen, dat hij dat dan maar moét laten, maar dat is niet zo simpel in een wereld vol drankverlei- ding en vol uitnodigingen om mee te doen, omdat je anders geen echte vent’ zou zijn. Allicht kunt u moeilijk de man per soonlijk uit de gevangenis gaan halen of zijn problemen oplossen als hij vrijkomt. Maar het is wel uw zaak dat deze man een plaats vindt in de wereld als hij zelf bereid is weer mee te doen in ónze sa menleving. De reclassering kan dit soort hulp geven. Maar uw hulp is daarbij onontbeer lijk. Stel de collectant, die aan uw deur komt, niet teleur door te roepen: niet nodig! maar zeg: dit is nodigen geef met gulle hand. Ds F. G. J. Hofhuis Pastoor A. van Hofslot Ds D. Middelkoop Ds M. C. Postema Ds G. van Zeben -iets zwaarder over denken, laat zich begrij- Deze vragen zich af, wat er zal gebeuren, als de Fransche of Engelsche oor- 1.^ xx. 1-U er een zeegevecht plaats vindt in zullen ze zonder gevaar binnen kunnen loopen enz., allen TIARAHERDENKING WORKUM 1514-1964 WORKUM. Op 15 juli jl. was het 450 jaar geleden, dat te Workum Petrejus Tiara, eerste rector magnificus van de Rijksuniversiteit te Leiden, werd gebo. ren. Tiara, een geleerde op velerlei gebied, .heeft met name bekendheid verworven door zijn grote kennis van het Grieks. Aan drie in zijn tijd gestichte universi. teiten is hij de eerste hoogleraar in het Grieks geweest. Na de Latijnse school te Haarlem be zocht te hebben werd hij arts te Frane- k?r, docent oude talen te Leuven en arts te Delft (1555,. Dan hoogleraar in het Grieks te Douai in Frans Vlaanderen (1559) waar hij slechts kort verbleef en stadsgeneesheer" te Franeker (1565). Het hoogtepunt in zijn leven bereikte hij met het hoogleraarschap te Leiden (1575.1585) en te Franeker (1585 tot zijn dood in 1586). Gedurende zijn Leidse tijd trad hij driemaal op als rector mag nificus (in 1575, 1577 en 1578). Van He omvangrijke bibliotheek die Tiara bezat is een gedeelte nog aanwe zig in de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden, sommige werken voorzien van eigenhandige handtekeningen. Het ligt in het voornemen bovenge noemd feit te Workum officieel te her denken. Op 16 oktober a.s. ’s middags om 3 uur wordt in het koor van de Grote of St. Gertudiskerk te Workum een her denkingsbijeenkomst belegd. Pater dr. S. Galama O.F.M., rector van het gymna sium Sint Antonius te Megen bij Oss, zal een herdenkingsrede uitspreken en de heer Piet Post te Leeuwarden het 17de eeuwse orgel bespelen en 16de en 17de eeuwse muziek ten gehore brengen. Na afloop van deze bijeenkomst wordt in het stadhuis een tentoonstelling geopend over Tiara, zijn werk en omgeving. Op deze tentoonstelling zullen o.a. portret ten, prenten en boekwerken worden ge ëxposeerd. Verschillende instanties heb ben voor de totstandkoming van deze tentoonstelling, die van 16 tot en met 30 oktober geopend zal zijn, hun welwil lende medewerking toegezegd. De herdenking vindt plaats onder aus piciën van een comité van Workumer ingezetenen en in nauwe samenwerking met de Fryske Akademy. Het comité be- staat uit de heren W. T. Beetstra, hoofd- x de bal in het strafschopgebied prikte en V.W. BUSJES l CHEVROLETS Vele jaren i.„. f firma T. Gaastra Bzn. de Workumer Courant Friso’ verzorgd en uitgegeven. Nadat de heer T. Gaastra was overleden werd de uitgeverij overgedragen aan zijn zoon B. Gaastra. Serieus en met veel animo heeft hij de zaak aan gepakt met als resultaat een belangrijke uitbreiding van het aantal abon ne’s. Helaas, menselijker wijs gesproken, veel te jong, is mijn man na een langdurige ziekte overleden. Ik heb getracht de uitgeverij voort te zetten en ook de boekhandel te ver zorgen. Het blijkt mij echter dat deze taak te zwaar is. Na lang overleg heb ik derhalve besloten de uitgeverij over te dragen aan drukkerij Hu nia, een bekende drukkerij in Workum. Deze firma zal met ingang van 1 oktober 1964 de drukkerij overnemen en ook het uitgeven van de Friso’ verzorgen. Ik ben verheugd dat een Workumer drukkerij deze taak heeft willen over nemen. noed siet oer de ei- 1 gevangen. Een 37-tal Nederlanders, opvarenden van zes Duitsche haringloggers, die door j Engelsche oorlogschepen werden genomen of in den grond geboord (zes van hen behooren te Hindeloopen thuis, één te Nes en negen op Terschelling) zijn te IJmuiden aangekomen, nadat ze een tijdlang gevangen gehouden werden. Ze werden, van den beginne af als Duitschers beschouwd en als zoodanig behan- del*d~Na te Interness aan land gebracht te zijn, werd een deel van hen geboeid naar de gevangenis te Perth vervoerd, onder toeloop van duizenden, hen zeer j vijandig gezinde menschen, die hen voor Duitschers aanzagen en ze wilden ophan. j gen. Te Perth wérden ze in cellen opgesloten en 5 dagen afgezonderd gevangen gehouden. Daar was dé behandeling slecht en het voedsel schraal en oneetbaar. Daarna werden ze weder geboeid naar een soort kazerne of gevangenis buiten Edin burgh getransporteerd, waar me nhen nog dagen gevangen hield en waar inmiddels i ook de anderen waren aangekomen, toen er verlossing opdaagde.’ bestuurslid van de Fryske Akademy, J. de Jager, voorzitter van de Oudheidkundige Vereniging ,Warkums Erfskip’, mr. B. van Haersma Buma, burgemeester, en C. Attema, commies ter secretarie, secre taris. Wy geane dizze kear efkes tobek nei de Friso fan 15 aug. 1914. De fêste ploech kloklieders, fjouwer man Sterk, binne net tofreden mei hwat hja fortsjinje, en boppedien wolle hja der in man by hawwe om 't it lieden fan de greate klok fiersto swier is foar harren. Hja hawwe derta in forsyk by de Ried yntsjinne. Mar hja komme oan de winige doar. B. W. sizze it lean is koartlyn fan 10 op 15 goune brocht en hwat oanbilanget de greate klok, hja sille derris mei de bouwmaster oer prate, miskien dat dy der hwat oan dwaen kin dat it lieden hwat lichter giet. Gjin mear lean en gjin man mear, sa wurdt mei algemiene stimmen bislet- ten. Ja, dat baentsje fan kloklieder brocht oars net folie yn ’e pong. Hwant üt it adres oan de Ried blykt, dat de mannen mear as twa hündert kear oan de touwen lüke moasten ear ’t hja dy fyftsjen goune barre koene, hwat delkaem op sawn en in heale sint eltse kear. Gevolgen van den oorlog. Het te Sneek verschijnende ,Drijfhouts adver tentieblad’ wordt niet meer uitgegeven. Het Nieuwsblad voor Nederland heeft opgehouden te bestaan. De drukkerspatroons te Amsterdam nemen in overwe- ging den werktijd in te korten en aan het personeel de helft van het loon uit te keeren.’ i 22 aug. Hindeloopen. Ook al tengevolge de oorlog verkeeren velen hier in ongerustheid over hunne nabestaanden, welke zich ter haringvangst op de Noord- zee bevinden, temeer daar de meesten op Duitsche loggers varen. Sommigen zijn j reeds behouden thuis en velen beweren dat ook andere Hollanders geen leed zal ge- schieden, maar dat de familiën er iets zwaarder over denken, laat zich begrij- j pen. Deze vragen zich af, wat er zal gebeuren, als de Fransche of Engelsche oor- j logsvloot een Duitsche logger ontmoet; als hunne nabijheid en z- - vragen die moeilijk te beantwoorden zijn; het is oorlog. En dat men der yn Hynljippen net om ’e nocht yn gen minsken biwiist de Friso fan 29 aug. .Nederlanders in Engeland de bal kwam precies voor de voeten van midvoor R. Wiersma die voor de tweede maal de keeper het nakijken gaf en de stand was 20. CVVB probeerde wat ze konden maar ze kwamen niet door de verdediging heen, want keer op keer vonden ze doelman Genee op hun weg. ook de anderen waren aangekomen, toen er verlossing opdaagde.’ It fierdere fan it forhael is to great om it hjir alhielendal oer to nim- men„ mar it komt hjir op del: Kapitein Dekker fan it Nederlanske skip ,Nico- laas’”hie tiid noch jild sparre om syn lanslju frij to krijen. En doe ’t him dat einlings en to ’n léste slagge wie, brocht hy de minsken by him oan board en ,hen gevoed, gelaafd en gereinigd. Ze waren vol lof over de behandeling van den kapitein en de bemanning van dit Nederlandsche schip. Vol dankbaarheid waren ze voor den kok, Schaapveld, die 48 uur geen rust nam, om de stakkers maar van alles te voorzien.’ j Hwat ik nou wolris witte woe is, of der fan dizze seis Hynljippers noch immen libbet. i WORKUM I CVVB 2—0 Zaterdagmiddag ging Workum om 4.15 uur zijn tweede wedstrijd tegemoet tegen de ploeg uit Bedum. CVVB, deze ploeg wist verleden week met 4o van Leeuwarder Zwaluwen te winnen, daarom was het ook te verwach ten dat deze ploeg hier goed voor de dag zou komen. De aftrap was voor de ploeg van Bedum, de gasten begonnen met een licht overwicht, de ene na de andere aanval werd opgebouwd maar de verdediging van Workum hield stand. In de 15de minuut kreeg de midvoor van Bedum een pracht kans om zijn ploeg aan een 1—o voorsprong te hel pen, maar door precies op tijd uit zijn doel te komen, kon doelman Genee, nog juist met zijn voet redding brengen. Toch zou Workum nog vrij onverwacht de leiding nemen in de 30ste minuut toen linksbuiten Deinum met een snelle sprint was doorgebroken, diens voorzet kwam precies op de linkervoet van midvoor R. Wiersma die niet faalde en de stand was 10. Na dit doelpunt kwam de ploeg van CVVB nog even opzette maar dankzij de verdediging van Workum bleef de stand ongewijzigd. Met deze stand werd ook thee gedronken. Na rust nam Workum een licht veld- overwicht dat zij ook uitbuitte, want er ontstonden voor het doel van de gasten soms gevaarlijke momenten, maar toch kregen ze geen doelpunt. Workum kwam nog tot een doelpunt, en wel in de 35ste minuut, toen van het middenveld een aanval werd opgedouwd door de uitblinker J. Slootjes, die de bal doorschoof naar linksbuiten Deinum die

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1