I 1 SOLEX" Veekeuringsdag te Workum de gemeenten Workum, Hindeloopen Nieuws- Advertentieblad voor en Zuidwesthoek Friesland en Bij fa. 0. S. Visser Zn. Wasautomaten kSport van De yn oare hannen FA. WESTSMUIS i Fré de Boer RADIO HINGST RADIO FW TSLSVISIS AQTO-VB 3JSME DE BOEfi MAYE MAN DED WEDF gespecialiseerd in gezelligheidsdranken biedt u de meeste service FRISO” 1 VRIJDAG 25 SEPTEMBER 1964 87ste JAARGANG No. 38 aid. Voetbal van DE SPECIAALZAAK VOOR I PLAATSELIJK NIEUWS <~Ylie.uu}ó Gebr. Hettinga KAMPIOENE werd Warkumer Sjoerdtje 36 van fa. D. D. van der Werf RESERVE KAMPIOENE Dora 13 van p.?- workum«e;r krant FRISO Contracten volgens algemene regeling Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf OPELS i V.W. BUSJES CHEVROLETS Workum IB - Balk 1B voorhoede F. -V- -V- 0—0 H.Z. Rubriek 1 Enterstieren, Geen inzending it i Meubelen van Inconé gaan een mensenleeftijd mee Inconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid Verschijnt éénmaal per week Uitgave Fa. T. GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workum Telefoon Redactie en Adm. 05151314 Postrekening 882259 Programma zaterdag 20 september f f Abonnementsprijs f 1.50 per kwartaal per post 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 ct. per m.m. BOOTTOCHT VOOR DE JEUGD Op zaterdag 19 september jl. organi seerde de buurtvereniging ,Oer de Dolte’ voor de jeugd van de buurt een boot tocht met de .Djippe Dolte’. Met 57 kinderen aan boord vertrok men om precies 2 uur in de beste stem. u ver. Christus de W, al al ge. kunst- Workum - Stedum Workum 3 QVC 3 SDS 2 - Workum4 AFD. VOETBAL Aanv 4.15 uur Aanv 2.30 uur Vertr 1.30 uur Herenv. Boys IA - Workum IA Vertrek 2.45 uur Aanv 2.30 uur Merk 27—28 Telefoon 358 i "..’i Meubelhuis Inconé - Workum LAAT UW VERZORGEN met en zonder chauffeur (All-risk verz.) Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 1S- iar ïi- 'er >n- ak de w- ge is- te ag er- fs- an uf- ler zat len co- jn- :en les ar- lag jer be- lij? ee, ge- tot ge- :ht. sa- >ed mt- ien :he ve- iles vas dt er le ne ’e iy zn sn rs, iii ;m lei is de n- n: iet le en va Ut >w er’ in ler er er in >e. j êst w,e ïin 23 wor- en zo van voren Deze dag is als van ouds een wer kelijke hoogtijdag geworden. Begunstigd door stralend nazomer weer (herfst kon het vandaag niet heten) is het een dag geworden om niet meer te vergeten. De deelname was best. Enkelen uitgezonderd hadden de fokkers voldoende ingeschre ven en de kwaliteit was naar veler me ning beslist beter dan de laatste jaren. De groepen kalveren waren met de IA prijs opnieuw voor E. U. Dijkstra best van kwaliteit wat later in de afzonderlijke rubrieken duidelijk bleek. Er waren beste koeien vrijwel in alle rubrieken. Mooie Andere uitslagen: Workum 2 - Harkema’s Boy’s QVC 3 Workum 3 Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags morgens 10 uur ming uit Workum. Al spoedig ontpopte zich jeugdig talent voor de microfoon aan boord, hetgeen met warm applaus werd beloond Om plm half vier arriveerde het gezelschap onder het uit volle borst zingen van het bekende lied ,Geen woor den maar daden’, in Heeg. Hier werden de dorstige kelen gelest en werd een wandeling door het dorp gemaakt. Ver volgens zette men koers naar de zgn. .Hardzeilers polle’, alwaar de jongens on derling een voetbalwedstrijd speelden, met als scheidsrechter de jeugdige Sip. py Sikkes en de meisjes zich vermaakten met een spelletje. Na die inspanning volgde weer een tractatie en werd de terugreis aanvaard. Onder getoeter van de scheepshoorn en gezang van de jeugd, meerde de reserve schipper M. Visser de Djippe Dolte’ om 6 uur weer aan de ligplaats, en behoorde dit kinderfeest weer tot het verleden. De jury bestond uit de heren I. H. Boersma, Hartwerd; G. M. Gerbrandy, Nyland; N. v/d Burg, Jelsum; H. de Vries Bozum; M. Zeinstra, Leeuwarden; D. Schouwstra, Oosterbierum; H. A. Boer. fsma, Leeuwarden; B. K. Okma, Wouds- end; Th. Jonkriian Ytens; F. Koopmans, Sneek; Ruim 9 uur opende de voorzitter de heer M. J. van der Zijpp. de veekeuring door de juryleden welkom te heten. Het lid van de keuringscommissie de heer R. H. Jonkman die in het zièkeft. huis moest worden opgenomen, werd vol ledig beterschap toegewenst en namens de keuringscommissie zal een bloemstuk worden overhandigd. Het was reeds half tien toen de jury aan haar taak begon en tot de volgende bekroningen kwam. Lit my nou sa foar in kear ris gjin fyftich jier tobek gean, mar my bipale ta it nijs fan hjoed de dei. Hwat net sizze wol dat ik aenst sa skriuwende wei dochs noch net yn it fiere forline tolanne kom. Wy hawwe grif allegearre forliden wike wol lézen dat dit de léste Friso is hwer ’t boppe stiet: .Uitgave Fa. T. Gaastra Bzn.’ Nou net dat dizze meidieling ünforwachts kaem. Hwant sünt it forstjerren fan de ütjower de hear B. Gaastra, wie it foar syn widdou in fiersto swiere taek om it bidriuw geande to halden. Der moast in ütwei socht wurde, en it sil lang net maklik west hawwe om dy to finen. Mar dy is der dan nou en sa- dwaende is der dan fan nije wike óf in nije ütjower. (Ik kom der daliks noch op werom). It is net de earste kear dat dizze krante yn oare hannen oer giet. Op 29 maert 1871 forskynde it earste nümer, ütjown troch H. Branden, burgh en Zn. Dizze bigounen letter yn Snits in drukkerij mar it bidriuw yn Warkum en de Friso komme yn hannen fan Yme Kuipers, dy ’t it yn de bigjin jierren fan dizze ieu oerdocht oan T. Gaastra. Bzn. Nei dy syn forstjerren kriget syn soan Bouke de saek oer under de namme: Fa. T. Gaastra Bzn. Sünt dy forstoarn is, is it bidriuw, nou sahwat in jier, geande haldden troch mefr. Gaastra.van Lith, dy ’t it dan op 1 okt. oer docht oan de Fa. Hunia. Hja binne yn de 93 jier dat de Friso bistiet, de fiifde yn de rige fan ütjowers. Foar en alear ik nou fierder gean, earst efkes oer dy 93 jier. Yn 1871 for skynde it earste nümer, mar boppe dizze krante stiet: 87ste jaargang. Hoe for- klearje wy dat nou? Yn de oarloch 1940/’45, mócht de Friso.lyk as safolle oare kranten net mear forskine, wegens pers reorganisatie’ sa ’t hjitte. Mar ek in jiermannich foar de earste wraldkriich, skynt dizze krante in skoft oan ’e kant west to hawwen. Ik wol yn dit forban ek noch op hwat oars wize. Jierren lyn haw ik ris skreaun oer de .Boekdrukkerijen yn Warkum.’ In pear wike letter wie it ,n aid Warkumer’ (J. B. Zeijlstra to Amsterdam) dy ’t foar noch mear bysünderheden soarge mei in artikel: Vroegere boekdrukkerijen te Workum’. Hy skreau deryn ü.m.: ,ïk meen hiermee tevens te hebben aangetoond dat de tegenwoordige drukkerij Friso’ m.i. minstens in haar oorsprong terug gaat tot ongeveer het jaar 1697.” Sa, nou hald ik op mei oer it forline to skriuwen en kom wer ta de dei fan hjoed. Ik bin bliid, en ik sil wier net de ienige wêze. dat de aide Friso bistean mar ek Warkumer krante bliuwt. Hjirmei nim ik dan ófskie fan de Fa. T. Gaastra, mei hwa ’t ik hiel hwat jierren, yn tiiden fan foarspoed, mar ek yn tiiden fan tsjinslach kontakt hawn haw. Mei ik dan mefr. Gaastra.van Lith tawinskje dat hja yn har boekhannel in goed, (mar in rêstiger bistean as de léste tiden it gefal west hat) fine sil. En ta de nije ütjowers Hunia en Kemker: ’k hoopje dat it jimme slagje sil, net al- linne de Friso yn stand to halden, mar ek dat jimme yn alles itselde fortrouwen krije sille as eardere ütjowers hawn hawwe. En oan dat léste twifelje ik gjin eagenblik. Yn jimme hannen is nou dizze aide krante, lit dy net foralderje mar hald dy yn alles Hij. Dermei tsjinje jimme it algemien bilang fan Warkum en omkriten. Lit it sa wêze. Rubriek 2 Kalverstieren, geboren na 30 sept. ’63 en voor 16 jan. ’64: 1 Bernard, P. Y. v/d Valk Workum; 2 Alg. Marij- ke’s Adema 12; 3 Alg. Marijke’s Adema II, Gebr. J. en D. Kuipers Workum Rubriek 3 kalverstieren, geboren op of na 16 jan. ’64: 1 Cees P. Y. v/d Valk; 3 Koosj es Toekomst S. Schrale, Ferwoude Rubriek 4a Oudere melke koeien, 6 jaar en ouder, geboren voor 1 okt. ’58: IA Wark. Sjoerdtje 36 fa. D. D. v/d Werf Workum; IB Dora 13 Gebr. Hettinga Heidenschap; IC Pietje 19 Y. de Boer Ferwoude; 1 Cecilia Gebr. M. en D. Ke telaar Nijhuizum; 1 Klaske 35 P. IJ. v/d Valk; 2 Landman 89 Gebr. M. en D. Ke telaar; 2 Wark Mina 10 fa. D. D. v/d Werf; 2 Antje 12 Y. de Boer; 2 Dedje 68 en 3 Dedje 76 L. J. Stelling werf f; 2 Land, man 100 Gebr. M. en D. Ketelaar; 3 Dedje 41 P. IJ. v/d Valk Rubriek 4b, Jongere melke koeien 4 en 5 jaar geboren na 30 sept. ’58 en voor 1 okt. 1960: IA’ Wark Griet 7 fa. D. D. v/d Werf; 1B Alg. Marijke 33, 3 Alg. Marijkd 38 Gebr. J. en D. Kuipers; IC Suzanna 18 J. Bakker; 1 Grietje 251 Gebr. Het tinga; 1 Rosalina 55 A. A. Lootsma; 2 Catharina L. Brandsma; 2 Pronkje Ta- komst; 3 Theodora 4 Sj. de Boer; 2 Klas ke 39 P. IJ. v/d Valk; 2B Adema 3 S. Schrale; 3 Gelske’s Roland 42 L. Stel lingwerf f; 3 Mina’s Reinskje 5 H. van Rijs; 3 Goatt. Anna 59E G. Geerligs; 3 Meta B. de Boer Rubriek 5, Melke twenterrieren, geboren na 30 sept. ’60 en voor 1 akt. ’61: IA De Haan 7; 2 Lemstra 4 S. Schrale Ferwou de; 1B Friezema’s Erna 16 Gebr. Het tinga; 1 Pronkje Witzij en 2 Pronkje 6 Sj. de Boer; 1 Dieuwkje 24 H. J. Kete laar; 2 Wark Sjoerdtje 42 fa. D. D. v/d Werf; 2 Hoekstra 29 A. A. Lootsma; 2 Alg Marijke 45 Gebr. Kuipers; 3 Jantje 43 L. J Stellingwerff; 3Johanna 27 J. Bakker 3 Elisabeth B. de Boer; 3 Gerritje 25 P. IJ. v/d Valk Rubriek 6, Melke enterrieren, geboren na 30 sept. ’61 en voor 1 okt. ’62: IA Wark Bertha 81 en 3 Wark Bertha 83 fa. D. D. v/d Werf; 1B Friezema Verwachting 62 Gebr. Hettinga; IC Margje 29, 3 Margriet 13 L. Brandsma; 1 Lodewijk Hike 69; 2 Jantje B. A. 21 en 3 Dedje 59 van P. IJ. v/d Valk; 2 Martje 11 van H. J. Kete laar; 2 Saakje 21 en 3 Koosje 7 S. Schrale Ferwoude; 2 Akke 9 B. de Boer; 3 Betje 17 M. Brandsma Rubriek 7 Hokkelingen bij eentallen ge boren na 30 sept. ’62 en voor 1 febr. ’63 IA Wark Sjoerdje 49 en 3 Wark Sjoerdtje 51 fa. D. D. v/d Werf; 1B Dedje 63 en 3 Jantje BA 23 van P. IJ. v/d Valk; IC Willemke Sj. de Boer; 2 Geertje 48 L. J. Stellingwerff; 2 Klaasje 30 J. S. Bokma Rubriek 8 Hokkelingen bij eentallen ge boren op of na 1 febr 1963: IA Piet 295 JE. U. Dijkstra; 1B Wark Mina 16 en IC Wark Catharina fa. D. D. v/d Werf; 1 Dedje 112 L. J. Stellingwerff; 2 Betje 18; 3 Truus 12 en 3 Suzanna 19 M. Brand-, sma; 2 Margje 47 S. Schrale Ferwoude; 2 Betje 24 en 3 Olga 6 L. Brandsma; 3 Jantje 42 en 3 Landman 142 Gebr. M. en D. Ketelaar Rubriek 9, Koekalveren bij eentallen ge. boren na 30 sept. ’63 en voor 1 jan. ’64: IA Dedje 68; 2 Rika 47 P. IJ. v/d Valk; 1B Piet 304, 1 Piet 303; 2 Piet 301; 3 Dora 59 E. U. Dijkstra; IC Betje 25 L. Brandsma; 1 Ind. Sipkje 38; 2 Ind. Sjoerdtje 18 Sj. de Witte; 3 Wark Sjoerd tje 54; 3 Wark Sjoerdtje 53 fa. D. D. v/d Werf; 3 Hanna 18 S Schrale; 3 Carolina6; 3 Catrina 8 M. Brandsma Rubriek 10 Koekalveren bij eentallen ge boren na 1 jan ’64 en voor 1 mrt. ’64: IA Piet 305; 1B Piet 306; 2 Leentje 96; 2 Baaije 125; 2 Fokje 64 E. U. Dijkstra; IC Friezema’s Verwachting 74 Gebr. Het tinga; 1 Juliana 32, 2 Carolina 7 M. Brand sma; 1 Margriet 14; 2 Margje 35; 3 Betjo 26 L. Brandsma; 1 Friezema Grietje 252 Gebr. Hettinga; 2 Wark Sjoerdtje 57 fa. D D. v/d Werf; 2 Dedje 71 P. IJ. v/d Valk; 2 Margje 36 L. Brandsma; 2 ZA Wim 32 Sj. de Witte; 3 Ljouwter 12 S. Schrale; 3 Landman 146; 3 Landman 149 en 3 Landman 150 Gebr. M. en D. Ketelaar Rubriek 11 Koekalveren bij eentallen ge boren op of na 1 mrt. ’64: IA Ind. Wim 33; IC Ind. Sipkje 39; 3 Ind. Grietje 45 en 3 Ind. Grietje 46 Sj. de Witte; 1B Geertje Y. de Boer Ferwoude; 1 Wark Elske 4; 2 Wark Sjoerdtje 59; 1 Wark Bertha 90; 2Wark Marie 3 fa. D. D. v/d Werf; 2 Saakje 24; 3 Koosje 18 S. Schrale, Rubriek 12a Droogstaande kalvekoeien 4 jaar en ouder geboren voor 1 okt. ’60 voor 1 jan. kalf: IA Margriet 10 L. Brand sma; IB Nelly 8 Gebj^ J. en D. Kuipers; gebleven. De jongerein van Workum was met ’n zestigtal geiten weer prima voer de dag gekomen. Jongens en meisjes toonden van de vroege morgen tot op de late middag hun lievelingsdieren aan Jury en publiek. Een kleine ruigharige zwarte bok werdl kwaad op een buurmeisje dat er toch wel bekoorlijk uit zag. Doch de liefde scheen van één kant te komen zodat er werkelijk géén verloving of huwelijk in de naaste toekomst van zal komen. Het rebelse bokske en het lieftallige bontje werden evenwel door de heren Koop mans en Jonkman geprezen en bekroond Prachtig! Nergens ziet men het zo als in Workum. Het is een feest voor de hele stad van jong tot oud en het bezoek was om en bij het middag uur bijzonder groot Er was sfeer tot en met en ik geloot stellig dat wij in de naaste toekomst geen vrees meer behoeven te hebben dat de Workumer Keuring niet zal voortbe. staan ,Deze dag kan niet gemist den’ hoorde men uit veler mond is het. De nieuweling S. Schrale Ferwoude kwam uitstekend naar alhoewel fa. v/d Werf met IA in collectie plus de Kampioenskoe terecht met de .hoogste eer ging strijken. Voor de jury leden is het in Workum moeilijk keuren doch ze hebben er zich weer kranig doorheen gewerkt Alle lof voor dezte heren, de mededingers en organisitoren. Het is met een pracht concours in de! middag tot slot weer echt een hoogtijdag geworden zo wij die in de toekomst nog vele hopen mee te maken. BEVESTIGING EN INTREDE DS M. VAN DER LEUN WORKUM. Zondag was het voor de Herv. Gem. te Workum een blijde dag. De vacature ontstaan door het vertrek van ds W. E. Verdonk naar Oegstgeest. werd heden weer vervuld door de komst van ds M. van der Leun, die de vorige zon dag te Kolderveen afscheid had genomen. Als bevestiger trad op ds J. Folkert- sma te Apeldoorn, die voor deze dienst als tekstwoord had gekozen, Handelingen 28 15 waarvan alleen deze woorden. En toen Paulus hen zag (nl.) de broeders, dankte hij God en greep moed. Medeleven aldus bevestiger, wat kan dat belangrijk zijn. Welk mens kan dat ei genlijk missen? Ook voor Paulus was medeleven te ontvangen van grote bete kenis. We lezen hiervan in ons gekozen tekstwoord. Als Paulus op weg is naar de Keizer te Rome is hij ongetwijfeld met vele vragen vervuld, o.a. de vraag, wat heeft nu eigenlijk mijn prediking uitge werkt. Wat is er nu eigenlijk veranderd? Daarom grijpt hij moed, als hij van de broeders hoort van zijn zegenrijk werk dat hij heeft gedaan. Zo hebben ook wij predikers van het Evangelie, broeders en zusters nodig, die met ons meeleven en bidden. Ook uw nieuwe domine die u heden ontvangt heeft dat nodig. Betoon hem uw medeleven en wees met hem een lichtend licht en een zoutend zout. Nadat ds van der Leun bevestigd was, werd hem door de gemeente toegezongen Gez. 130 God is getrouw, zijn plannen falen niet. In de namiddagdienst verbond ds. van der Leun zich aan zijn nieuwe gemeen te met de tekstwoorden ,Maar er is een God in de hemel, die de verborgenheden openbaart’. Daniël 2 vers 28. God is er dus toch nog? Maar kunnen wij daar iets van zien in onze eigen om geving of in onze straten van onze stad, dat God er nog is? Hoevelen zijn er niet, die blijkbaar God niet meer nodig heb ben. En toch wat moeten wij mensen beginnen zonder God? Wat leert ons het verhaal van de mach tige koning Nebukadnezar als hij een wonderlijke droom heeft gehad, waar hij de betekenis van wil weten? Als geen van de geleerden, bezweerders en waar zeggers zijn droom kan uit leggen, wie moet dan komen? Daniel. En als hij dan bij de koning is gebracht zegt hij. ,Maar er is een God in den hemel die verborgenheden openbaart. En hij heeft aan koning Nebukadnezar bekend gemaakt wat in de toekomende dagen geschieden zal. En die God, gemeente mag ik kondigen, die zich in Jezus heeft geopenbaard, als Degene die alles vermag. U moet het niet van mij ver wachten, want dan wordt u zeker te leurgesteld, maar van Hem, die het ge. zegd heeft ,Ik ben met u en zal u ook niet begeven’. De diensten werden bij gewoond door familie leden en een groot aantal vrien den uit Kolderveen. Aan deze vrienden werd door leden der gemeente logies verstrekt. Verder waren aanwezig het gemeente bestuur, afgevaardigden van de Gerefor meerde, Baptisten, Doopsgezinde en van de R.K. kerk, alsmede de Ringpredikan. ten. Toespraken werden in de kerk niet ge houden, hiervoor was. de gelegenheid di- rekt na de kerkdienst in Ons Gebouw, waar verschillende^ sprekers het woord hebben gevoerd. dieren ook in de beide produktie klassen Zelfs trad in verschillende rubrieken enige uniformiteit naar voren wat in het grote aantal bekroningen mede tot ui ting kwam. Enterstieren werden dit jaar niet uitgezonden. Dit was even een te leurstelling want op een fokveedag be horen deze eigenlijk niet te ontbreken. Overigens graag toegegeven dat deze heren over het algemeen een persoon lijke lijfwacht nodig hebben wat in deze tijd ven te weinig arbeidskar achten las tig is. Misschien zijn de niet eens zo talrijke mannetjesputters daarom thuis SVW NIEUWS AFD. VOETBAL VVS—WORKUM 1—0 Voor de optimisten die hadden'ge hoopt en gedacht, dat Workum weder om de volle buit zou binnen halen, is het op een teleurstelling uitgelopen. Een ver onder zijn normale vorm spelend Workum moest de zege aan de gasthe ren afstaan. Toch heeft VVS ook niet imponerend gevoetbald, maar ze troffen een Wor kum dat een off day had. De eerste helft had VVS een klein windvoordeel, hetgeen resulteerde in een veldoverwicht, doch de achterhoede der gasten stond geen doelpunt toe, beurde dat soms wel eens met en Uegwerk. Aan de andere zijde zat ook niet stil nadat Deinum enige malen rakelings naast had gescho ten, trok hij de bal in de 30ste min. oer. hard voor’t doel, koelbloedig zette de Jong zijn hoofd er onder, een ferme kop stoot in de doelmond, maar geen doel punt, via het lichaam van de keper stuite de bal naast het doel. 5 min. later trachtte Slootjes een voorzet van onze midvoor af te ronden doch de keper stond op de goede plaats en ving de baf keurig. De ruststand was 00. Ook na de thee draaide Workum niet op volle toeren, er werd niet goed ge plaatst en dat is toch een van de voor, naamste voorwaarden voor beter voetbal, de gespeelde ballen vertoonden veel te veel ruimtevaart neigingen, wat natuur lijk niet bevorderlijk is voor goed samen spel. Bij VVS was het niet veel beter ei* zat in hun aanvallen iets meer lijn. De strijd was in de tweede helft 20 min. oud, toen het eerste en naar later bleek ook het enige doelpunt werd ge scoord. De VVS linksbinnen bracht met een juweel van een pass zijn linksbuiten in schietpositie, wat niet verzuimd werd, en Genee kon de bal uit ’t net halen. Verwoed kwam Workum terug, fel aan. vallend, bijna was het tegenpunt gebo ren, toen Fre oog in oog met de kepen kwam te staan, doch de doelman bracht ten koste van een hoekschop subliem redding. Nee, het zat er deze middag i niet in. Het bleef 10. Moe gestreden, maar niet voldaan zoch ten de W, spelers de kleedkamers op i met' de vaste wil volgende week tegen Stedum tot betere prestatie’s te komen.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1