MEDEDELING I ERFSK1P O ■elna Fa. Romkema I SOLEX Workumer Krant Nieuws- en en Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland S. V.W. agenda Wasautomaten BU la Visser&Z. 1 tSpert 1 Fré de Boer FA. WESTERHUIS HAYEVANDERWERF gespecialiseerd in gezelligheids- dranken RADIO HINGST RADIO EN TELEVISIE AUTO"* VERHUUR IJEME DE BOER WARKUMS aid. Voetbal NAAIMACHINES WORKUM Meubelen van Inconé gaan een mensenleeftijd mee Inconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid NEDERLANDSE BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN DE SPECIAALZAAK VOOR uw OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS ^yiieuujó SUKSES VOOR ONZE SCHAPEFOKKERS OUDERAVOND aan onze abonnees en adverteerders Verschijnt éénmaal per week FRISO Contracten volgens alg. regeling 87ste JAARGANG VRIJDAG 2 OKTOBER 1964 No. 39 PLAATSELIJK NIEUWS on- dit Courant Friso’ zaterdag 3 oktober Hunia’s Drukkerij AFD. VOETBAL AFD. VOLLEYBAL 3 ALDE SATEN XXVIII Meubelhuis Inconé - Workum t t i üs Om toch dezelfde hoeveelheid copie te kunnen plaatsen komen we voor taan iedere week met een bijblad uit. 3—2 0—2 Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 1—1 0—2 0—2 0—2 1—1 2—0 1—1 0—2 WORKUM. Dezer dagen slaagde te Leeuwarden voor het diplomo aannemer de heer Th. Beuker al hier. GESLAAGD Met veel sukses slaagde J. DijkstraB. Visser J. FolkertsG. Haitsma E. RoskamG. Slootjes Andere uitslagen Workum 3 - QVC 3 Workum 4 SDS een min HUNIA’s DRUKKERIJ WORKUM Telefoon 05151-466 VOOR AL UW DRUKWERK Programma SVW Be Quick aanvang 7 uur in Herv School. Publiek wordt na 7 uur niet meer toegelaten. Corr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151.402 0—2 2—0 0—2 biedt u de meeste service Merk 2728 Telefoon 358 LAAT VERZORGEN met en zonder chauffeur (All-ri&k verz.) 2—0 2—0 1—1 2—0 Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 cent per m.m. Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donder dagsmorgens 10 uur 1ste klas D. Tjerkstra Jr.P. Buma Sj. FolkertsS. Wiersma C. BumaF. Sjoerds A. BumaJac. v/d Meer 2de klas W. WinkM. Hiemstra J. Dijkstra PznD. v/d Meer J. BijlsmaD. Tjerkstra Sr. D. MulderA. van Dijk 3A klasse A. FolkertsmaP. Couperus G. VlasJ. Hiemstra S. CouperusG. Bruinsma S. P. CouperusTj. Folkerts 3B klasse UITSLAG DAMCLUB ,O.G. WORKUM MJV Workum Vertr. 2 uur Workum 2 - Zwaluwen 2 Aanv. 2.15 uur de Walde - Workum 3 Vertr. 3 uur Workum 4 - Bolswardia 3 Aanv. 4 uur Bakhuizen 1B - Workum 1B Vertr. 3.15 uur ziek?’ Spreker behandelde de ver schillende soorten muziek en toon de aan dat de zogenaamde zware’ muziek door iedereen graag ge hoord zou moeten worden. Het is namelijk helemaal niet zo dat je er verstand van moet hebben zoals zo velen menen. Iemand die zijn oren en hart er maar voor open zet zal het op de duur steeds meer gaan waarderen. Verschillende platen werden door de heer Frenkel ge draaid en toegelicht. Er werd met aandacht naar geluisterd en mevr. Bokma was zeker de tolk van alle aanwezigen toen ze de heer Frenkel hartelijk dankte voor zijn referaat. Een zeer geslaagde avond, die werd besloten met het zingen van gez. 29 en dankgebed. Met veel sukses slaagde te Leeuwarden onze stadgenote mej. Pia Kemker voor het eindexamen vakbekwaamheid dames kapper. Aan de Chr. Kweekschool te Sneek slaagde voor de akte onder wijzer volledige bevoegdheid (hoofd akte) de heer A. A. Mundt. Op de Vrijdag j.l. te Leeuwar den gehouden fokdag Texels schaap behaaden enkele fokkers uit Wor kum en Heidenschap mooie sukses- sen. In de rubriek oudere rammen kreeg Louis eg. B. D. v/d Werf al hier een eerste prijs en werd tevens tot kampioen uitgeroepen. Juwelier eig. H. F. Kuipers Hei denschap kreeg een eerste prijs in de rubriek ramlammeren, geboren 1214 maart. Een viertal ooien van P. IJ. v/d Valk te Workum ontving eveneens een eerste prijs. BRAND Verleden week vrijdagavond te ruim 11 uur werd de brandweer gewaarschuwd voor een begin van brand in een blok hooi van de vee houder S. Walta alhier. Staande op het erf achter de adaar staande vee. s tailing. De brandspuit was spoedig ter plaatse en kon voorkomen dat de brand zich niet uit breidde maar beperkt bleef bij het brandende hooi Omliggende gebouwen liepen dus geen gevaar. Het hooi is door de brand en het water geheel verloren gegaan. De heer Walta is verzekerd tegen brandschade bij de mij Achlum. Op maandagavond 5 oktober 8 uur zal er een ouderavond van de hervormde zondagsschool worden gehouden in Ons Gebouw. Het is heel vroeg dit jaar zult u zeggen, maar dat heeft zijn reden o.a. hierom als wij anders een ou deravond hieden werd er ook af scheid genomen van de kinderen die de zondagsschool gingen verla ten, dat zal nu op het kerstfeest ge beuren. Dan is er nog een reden en wel deze. Juffr. A. v/d Akker gaat dan de Zondagsschool verlaten, wat wij op een wijzezhopen te doen die haar toe komt. Het bestuur nodigt u allen van harte uit om deze avond bij te wo nen. Aan de Rijks kweekschool te Blaricum slaagde één dezer dagen L. G. v/d Knoop te Blaricum voor de hoofdakte. «kopje koffie kreeg. De spreker, de heer Frenkel uit I jRinsumageest, werd hierna welkom I Igeheten en het woord gegeven. Het I (onderwerp voor deze avond luid- 5 jde: >H°e luisteren we naar mu. Uit de laatste nummers van de Workumer Courant Friso’ is u reeds bekend, dat dit blad vanaf heden niet meer wordt uitgegeven door de firma T. Gaastra Bzn. maar door onze drukkerij. In een felle striemende regen hebben de Workumers zaterdag jl. bewezen, dat ze volop meetellen in de derde klas. Met beter positie. en combinatiespel werd Stedum met lege handen naar huis gestuurd Al leek het er in de eerste 5 min. niet op dat W met de zege ging strijken. De strijd was nauwelijks 5 min oud toen Workum al tegen een achterstand op keek. Een mis verstand in de W achterhoede, was er de oorzaak van. Een onvoldoen de weggewerkte bal, werd een ge makkelijke prooi voor een van de voorwaatsen van Stedum, hetgeen een doelpunt betekende. Het pleit voor de goede morele instelinig van het W elftal dat ze zonder aangeslagen te zijn met goed voetbal trachten, aan de gelijkma. ker te komen. Deze lofwaardige ijver werd dan ook in de 30 min beloond. Na goed voorbereidend werk van de Groot', kreeg Slootjes de bal voor een van zijn schietgrage voe ten, me!t een goed gemikt schot; in de bovenhoek was de gelijkma ker geboren. Hierdoor gesterkt bleef Workum met goed over de vleugels gelei. We sluiten ons tenslotte aan bij de wens van mevr. Gaastra-van Lith dat de Workumer Courant Friso’ nog lang mag blijven be staan. Lyk as wy witte leit der yn it Heidenskip in buorrentsje dat de frjemde namme ,De Hel’ hat. It is in namme der 't al hiel hwat oer skreaun, riddenearre mar ek wol fantasearre is. len fan de earsten, dy ’t bisocht hat oer dizze namme ta klearrichheit to kommen wie Jo. han Winkler, in dokter, taelgelearde en sneuper dy ’t yn syn ,Friesche neamlijst’ (1898) der it folgjende oer skriuwt: ,Hel (of in anderen vorm, aan den Zuidwesthoek eigen, hol) naam die oorspronkelijk eigen is aan sommige diepe putten, poe len, meerkes en stroomen, waar de Oude Friezen, in het heidendom, den ingang naar de onderwereld dachten te zijn. Komt als plaats, naam nog voor bv. De Hel en De Lytse Hel, twee saten in het Hei denschap onder Workum’. Oan ’t safier de oanhelling üt dy nammelist. Hy lit dan noch in rychje oare hel- of holnammen folgje mar dy lit ik hjir buten bi. sprek. It docht bliken, dat wy yn it Heidenskip oarspronkelik(?) mei buorkerijnammen to meitsjen haw. we. Al in pear jier earder (1894) hie hy der oer skreaun yn de ,Friesche Volksalmanak’ yn in ar tikel dat as titel hie: ,De Hel in Friesland’ Der yn mient hy ek for. ban lizze to moatten tusken de nammen Hel en Heideinskip. De léste namme soe hwat mei .heiden dom’ to meitsjen hawwe, in mie- ning dy ’t tsjintwurdich net mear huidige wurdt. Oaren, lyk as de nammenkundige Dr. Schönfeld wol- le der op üt, dat hel of hol mear de bitsjutting hat fan leech, som. pich lan’. Hwa gelyk hat is net maklik üt to meitsjen, mar it li- ket wol oannimlik dat alteast yn letter's; tiden it folk hjir forbah lein hat mei de oarde der ’t de du vel oer hearsket. Dat blykt tinkt my wol üt de tafoeging ,reade’ oan ,hel’ yn de buorkerijnamme ,De Reade Hel’ sa as dy yn aide stikken foar komt. Us foaralden tochten der by blykber oan de reade gloe. de, itfjür, der ’t de sielen yn de hel ivich yn barne moatte. Genóch oer de namme. Lit Bijeenkomst op 24 september ’64 in Café ,De Zwaan’ Nadat een ogenblik stilte in acht was genomen ter nagedach tenis aan de in augustus overle den provinciale presidente, mevr. K. v/d Kooy-Feddema, opende de presidente van de afdeling Wor. kum deze avond in het nieuwe sei zoen. Na een korte bespreking van het programma voor de komende maanden, volgde een reeks mede- delngen over diverse cussusren, o.a. van de Fryske Akademy, plat telands jongerencursussen, een cur sus voor plattelandsvrouwen in .Oranjewoud’ en een eventueel te houden pensionhoudsterscursus. De Pro Juventute-kalender kan besteld worden bij mevrouw Klijn- stra. Op 13 oktober zal een kleine ex cursie worden gehouden naar hét Popta-slot in Marssum. Ook zal t.z.t. een bezoek worden gebracht aan de zuivelfabriek. Als afgevaardigde naar de Al gemene Vergadering in Heeren. veen op 8 oktober a.s. werd mevr. Mast benoemd. Mevrouw J. de Vries bracht een uitvoerig verslag uit van de ge slaagde excursie naar ,De Hoge Veluwe’. Hoofdinspecteur Joppe uit Leeu warden sprak deze avond over het onderwerp: jeugdcriminaliteit. In de meeste gevallen zijn de ouders verantwoordelijk voor de ontspo ringen van de jeugd. Aan de hand van verschillende voorvallen uit de praktijk maakte de spreker dit dui delijk. Na de pauze werd van de gelegenheid tot discussie druk ge bruik gemaakt. De avond was goed bezet en er konden enkele nieuwe leden wor den ingeschreven. VERKOPING Door de notaris P. Niemants- verdriet werd Dinsdagavond pu bliek geveild in het café ,De Zwaan’ het huis met erf en vrije steeg, staande en gelegen te Workum, plaatselijk gemerkt met nummer 106, bewoond door mej. Joh. Bee- kema. Bij de inzet was geboden 7725. Na 72 oproepingen ter verhogin gen werd de geboden som ver hoogd met 755.en gebracht op 8480.— Wegens ongenoegzaam bod is het perceel niet aan de hoogste bieder gegund. CPB Op donderdag 17 sept. kwam de afd. van de CPB voor het eerst in dit seizoen in dé Landbouw school bijeen. Om ruim half acht opende de presidente, mevr. Bok- ma.Haagsma de vergadering door te laten zingen Gez. 305 en daarna te lezen ps. 150, waarna ze voorging in gebed. In haar openingswoord heette ze allen hartelijk welkom. De secr., mej. v/d Akker kreeg hierna gelegenheid om de notulen te lezen en enkele verslagen o.a. van het reisje naar Den Haag en van de excursie naar de zuivelfa briek. Na de mededelingen volgde de pauze waarin iedereen een heerlijk de aanvallen, het Stedum doel der druk zetten. Maar doelpunten leverde voor de rust niet meer op. Na hervatting startte W met fel offensief en reeds na 4 spelen was het wederom Slootjes die, dfe getrouwe natte Workum aanhang deed juichen. Een goed van links voorgetrokken bal werd deskundig met snelle vaart, onbe reikbaar voor de Stedum keper, in het doel gejaagd. Enige min later zag Venema, een van zijn vele goede voorzetten met een doelpunt beloond, evenwel op een wat ongebruikelijke manier. Werd in eerste instantie getracht de eigen voorhoede te lanceren, de linksbac van Stedum dacht er an. ders over resoluut zette hij zijn hoofd onder de voorzet, schijnbaar niet goed, want zelfs een machtige zweefduik van de keper kon niet verhinderen dat de stand 31 voor Workum was geworden. De thuisclub trachtte door te drukken, steeds het beste van het spel behouden. De defensie van de gasten moest vele corners toestaan, doch met hun uitstekende keper aan ’t hoofd, werd de zaak telkens weer geklaard, al moest paal en lat wel eens te hulp komen. Toch gaf Stedum de moed nog niet op, moe dig streden ze verder, en er was nog een uitstekende safe van Ge. nee voor nodig om de 31 voor sprong te behouden die gezien het spelbeeld volkomen verdiend was. Zo eindigde dit sportieve treffen waar in het beste elftal had ge wonnen. Ons eerste nummer ziet U hier voor U. Het zal U direkt opvallen dat het formaat iets kleiner is als voorheen. Door gebrek aan be drijfsruimte is het ons op dit ogenblik nog onmogelijk een grotere pers te plaatsen. We hopen echter t.z.t. tot verbouwing over te gaan, zodat dit blad dan weer in het vroegere formaat kan verschijnen

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1