ERFSKIP ■elna Fa. Romkema SOLEX I Workumer Krant Nieuws- Advertentieblad en voor en v.r Rust na Wasautomaten Bij faCt. Visser&Z. de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland 25 jaar petroleumventen Jaarvergadering Hervormde Zondagsschool S.V.W. agenda Fré de Boer A FA. WESTERHUIS RADIO H1NGST RADIO SN TELEVISIE AUTO" VERHUUR HAVE VAN DER WERF gespecialiseerd in gezelligheids- dranken IJENE DE BOER I WARKUM8 aid. Voetbal WEEKENDHULP Mej. A. v. d. Akker Koninklijk onderscheiden NAAIMACHINES WORKUM ■i Meubelen van Inconé gaan een mensenleeftijd mee Inconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid dit nummer bestaat uit TWEE BLADEN DE SPECIAALZAAK VOOR Merk 27—28 Telefoon 358 OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS - ‘"’Ylieuwó Verschijnt éénmaal per week Contracten volgens alg. regeling 87ste JAARGANG No. 40 VRIJDAG 9 OKTOBER 1964 sport V' ALDE SATEN XXIX 5 l 1 s PIT COLLECTE j i e Meubelhuis Inconé - Workum MJV—WORKUM 2—3 voor e DAMNIEUWS vervolg op pagina 2 1—1 een W.T.B. LEDENVERGADERING SVW komend De begroting voor het If 'j' i i L 1—1 2—0 2—0 1—1 1—1 Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 n !»t boekjaar vertoont een tekort van 1000 waarin de contributieverho ging waartoe op deze vergadering besloten of meegerekend is. De nieuwe contributieregeling is nu als volgt gerekend per maand. Senioren grondcontributie 1.le sport die men beoefent 1.50; 2e sport 1.en 3e sport 0.50 15, 16 en 17 jaar grondcontributie 1.le sport 1.2e sport 0.50 3e sport 0.25 HUNIA’s DRUKKERIJ WORKUM Telefoon 05151-466 VOOR AL UW DRUKWERK n r n 0_2 2—0 1—1 2, n >eg ;ei: ten »ns ink nu ge- LAAT UW VERZORGEN met en zonder chauffeur (All-risk verz.) 1—1 0—2 biedt u de meeste service g r :t g g 1— 2 2— 2 It. a- jk n- je at it, ng Ik Ik jn. la- ir. en sel 5. t. !S s g d ?- in Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post ƒ3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 cent per m.m. Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 Andere Uitslagen: Workum 2.L. Zwaluwen 2 Workum 4-Bolswardia 3 Workum 3-De Walden I Op vrijdag 2 oktober hield de SVW haar alglepene ledenverga, dering in Café ,De Zwaan’ 1ste klas P. BumaSj. Folkertsma F. SjoerdsD. Tjerkstra jr G. BumaA. Buma 2de klas A. van DijkBijlsma M. HiemstraJ. Smid J. DijkstraD. Tjerkstra 3e klas G. BruinsmaA. Folkertsma P. CouperusP. Nauta S. CouperusP. Couperus 4e klas B. VisserE. Roskam H. HuismanJ. Dijkstra Corr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151.402 Jeugdcontributie ƒ0.75; le ƒ0.50; 2e sport ƒ0.25 Van de diverse commissies wer. den alle aftredende leden herbe noemd Alleen in de commissie afd. voetbal werd als le secretaris be noemd de heer E. Molenaar. Na de rondvraag waaruit bleek dathet een geanimeerde vergadering was geweest sloot de presidente van deze avond mevr. Schaap.Bosscha tegen half twaalf de vergadering. de omgeving van Workum. In la tere jaren hield hij echter zijn klan tenkring beperkt tot in de stad. Deze petroleumwijk nam de heer Faber in 1932 over van zijn vader. Deze had 30 jaar lang de klanten van petroleum voorzien. Het zal wel niet zo vaak voorkomen dat een petroleumwijk 62 jaar lang in de zelfde familie blijft. Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donder dagsmorgens 10 uur voor Luchtenburg, met een fraaie solo, de stand op 3—2 te brengen. De strijd begon verder op te laaien, maar doelpunten kwamen er niet meer, de beide achterhoeden beheersten het spelbeeld. Workum won de wedstrijd tegen een spor tieve ploeg, op een pracht veld. Vol gens een opmerker is het verschil tussen het MJV veld en het W ter rein hetzelfde als een biljartlaken en een wollen deken. Behalve de overwinning nam het W elftal nog iets mee naar huis, nl. een compli ment van de scheidsrechter hun sportief optreden. As wy nou it Floreenkohier fan 1700 opslaen dan léze wy oer sate nr. 460: Andries Pytters van Stavo ren tot Amsterdam woonachtigh, de helfte van de plaats de RooHel ge. naamt, met Broer Sierds erfgena men gemeen’. len fan de Fryske ian- hearren wenne dus yn Amsterdam, in stêd der ’t de Südwesthoeke via skipfeart in soad kontakt mei hie. Maandag 5 oktober was het voor de zondagsschool. Spreuken 9 vers 10A een bizondere dag. Mej. A. v/d Akker nam afscheid van de zondagsschool na een 40 ja rige arbeid. Ons Gebouw was keurig versierd en heerlijk verwarmd. De opkomst der ouders en gemeenteleden had beter gekund. Te ongeveer 8 uur opende de voorzitter de heer K. Haitsma deze vergadering met gebed, en sprak een kort welkomstwoord naar aan leiding van Psalm 37 1-11 Secretaris en penningmeesteres. se brachten hun verslag uit. De be stuursverkiezing had tot gevolg dat Jeugdouderling Hoekstra en mevr, de Jager.de Hoop bereid gevonden werden ook in het bestuur zitting te nemen. Namens de kerkeraad sprak ds. van Zeben een afscheidswoord. Door het personeel der Zondags school werd de scheidende Pen- d ningmeesteresse een platen koffer, 2 platen bonnen en een enveloppe met inhoud aangeboden. Van de kinderen kreeg zij lectuurbak en een bloemstuk. Het hoogtepunt van deze avond brak aan, toen onze burgemeester mr. van Haersma Buma de zaal binnen trad en daarna de scheiden de penningmeesteresse toesprak. Hij deelde mee, dat Hare Majesteit de Koninging haar had verleend de eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Deze mededelng wed gevolgd door een luid en langdurig applaus Mej. v/d Akker dankte ontroerd voor deze ongedachte koninklijke onderscheiding en hoopte dat ’t de zondagsschool in alle opzichten goed mocht gaan. Het was bijna 10 uur toen de voorzitter deze vergadering sloot met dankgebed. De petroleumwijk is nu overge gaan in andere handen, de heer A. Mulder zal de klanten voortaan van petroleum voorzien. Maar toch Workum’s straten zonder Faber met zijn petroleumkar’ daar zullen we toch echt aan moeten wennen! We wensen de heer Faber nog een rustige levensavond toe! In pear jier letter, yn 1751, wurdt de pleats forkocht en it is faeks wol aerdich om dy akte, hwat bikoarte, oer to nimmen. It giet dus oer it forkeapjen fan ,sekere heer lijke zathe en landen gelegen in het Heijdenschap onder de jurisdictie van Workum, de Rode Hel genaamt voorsien met huisinge, schuire, wa termolen enz. welke alles in de coop der landen sal versmelten, groot in ’t geheel 207 pm 1 einse, so fen als madlanden. tot naastlegers de Ligte Sloot, de poel en andere ten suiden, de Provincie plaats van Li. barius afkomstig ten Noorden beswaart met onderhoud van vaar ten, setten, tillen, dijken, dammen voetpaden en gangholtenvoor 410 goudguldens.’ Dit bidrach komt oerien mei 574 caroli goune. Twa jier letter moat de nije ei gener, Douwe Hilbrands, in boer under Warkum, de pleats mei great for lies wer forkeapje. Hy bart fan Watse Feikes net mear as 300 cg, dus hast de helte fan hwat hy der seis foar jown hat. Letter mear De earste tritich jier fine wy hiel tyd deselde eigeners en üt oare boarnen witte wy ek hwa ’t dy er ven fan Broer Sierds wiene nl. Grette Karstis en Tayke Broers. De sate wurdt tonei meastal ,De Roo Hel’ neamd en moat by in nou droech meald marke, de Bonnemar lein hawwe. Yn dy tiid is t al in fikse pleats fan 96 pm mar lyk as wy witte sil hy letter noch greater wurde. De earste hierder, dy ’t ik tsjin. kommen bin hjitte Sije Hartmans (1713) Der op folgje boeren lyk as Jetse Douwes (1726) Heere Annes (1730) en Harmen Willems (1737), mannen der ’t wy gjin bisünderhe. den fan bikend binne. De sate is yn dy tiid mear as fordübele. Lêst- neamde boer bibuorket sadwaende in pleats fan 240 pm. Hy moat sa’n great spul oan syn lanfrou, de wid- dou fan Romke Nauta, in foar dy tiid hege hier fan 440 caroli goune bitelje. Yn de kriistiid fan 1749 wurdt fan de widdou fan Harmen Willems sein: ,een gemeen boerin, ook gemeen beslag’. Dat .gemeen beslag* bistiet dan üt 12 kij, 2 rier. ren en 2 hynders. Dit is fansels foar n great spul net folie en de minne tiden sprekke ek wol düdlik üt de hier 200 cg dy ’t hja oan de eigener Johannis Coopmans bitellet. Dat is mear as de helte minder as yn 1737 Hja giet noch itselde jiers fan de pleats en Roelof Wopkes nimt har plak yn. In de week van 12 t/m 17 oktober zal er weer gecollecteerd worden voor het Protestants Interkerkelijk Thuisfront.Het PIT, waarin alle protestantse kerken in Nederland samenwerken, heeft tot doel de bouw, restauratie en uitbreiding van militaire tehuizen in Nederland Duitsland, Frankrijk, Suriname en de Nederlandse Antillen. Verder verzendt deze organisatie in de. cember veel kerstpaketten aan de militairen, ook kunnen we nog noe men de lectuurverspreiding. Uw gift zal het mede mogelijk maken dat dit werk kan worden voortge zet. Het PIT doet daarom ook een dringend beroep op u om de collecte zo goed mogelijk te doen slagen. De Vrijwillige Weekendhulp Friesland werd in 1961 opgericht. Deze organisatie stelt zich ten doel ziekenhuizen en verpleeginrichtin gen in Friesland tijdens de week ends van verpleeghulpen te voor, zien om aldus de verpleegsters wat meer vrije weekends te gunnen. Zo wordt er momenteel gewerkt in Heerenveen, Joure, Franeker, De heer O. Faber, petroleum venter, heeft de vorige week voor ’t laatst zijn klanten bediend. 32 jaar lang is hij met zijn petroleum kar langs Workums straten gegaan. De heer Faber, die bijna 74 jaar is meende dat nu de tijd gekomen was om het bijltje er bij neer te leggen en dat spreekt vanzelf we gun nen hem de rust van harte. Maar toch zullen we Faber met z’n pe. troleumwagen in het Workumer stadsbeeld wel missen. Nooit één enkele maal in al die jaren heeft hij wegens ziekte verzuimd. Elke week ging hij vier dagen met zijn karretje op pad in alle weersom standigheden. Als anderen er soms niet door durfden, de heer Faber wel. In vroegere jaren ging hij ook nog wel naar enkele boerderijen in Na de opening en het lezen van de notulen en de verslagen van de diverse afdelingen volgde het financieel verslag van het afge lopen jaar door de penningmeester Hieruit bleek dat er in de ver eniging met grote bedragen omge gaan wordt. De inkomsten over het jaar 1963-1964 bedroegen namelijk 10.648 terwijl daar tegenover aan uitgaven een bedrag van 9925 stond. Dat een voetbalelftal wel eens met een draaiende motor wordt wordt vergeleken, lijkt misschien wat vreemd, doch wie zaterdag de werdstrijd MJVWorkum zag is tot de conclusie gekomen, dat er toch wel enige overeenkomst in zit. De Workumer ploeg ging vlot van start, en binnen tien min hadden ze 3 corners te nemen, welke voor, als nog geen doelpunten oplever den MJV aan de druk ontwor steld komt opzetten en de W ploeg begint op een, nog niet warm ge draaide auto te gelijken, de W ach terhoede begint ietwat te schutteren met als resultaat, na 17 min spelen 10 voor MJV. De gastheren trachten door te drukken, en verschijnen nog al eens voor het W doel, doch Genee plukte de hoge ballen als peren van de boom. Dit voorbeeldige keperswerk, in spireerde de Workumer jongens, en de motor werd warm. De Groot en Fre Boersma trachten met lange ballen, hun voorhoede te lanceren. In de vijf en twintigste min geeft Fre weer zo’n lange bal aan Germ Deinum, die niet aarzelt en de ge lijkmaker scoort. Onze linksbuiten hierdoor aangemoedigd, lost nog enige schoten, maar paal en zijnet brengen voor MJV redding. Doch in de 40ste min is het weer Deinum die als een meteoor tussen 2 tegen, standers snelt en alleen voor de ke per verschijnt, met een juweel van een doelpunt helpt hij Workum aan een 21 voorsprong. De gasten zijn nu steeds in de aanval, en 4 min la ter ontstaat uitscrimage voor ’t MJV doel het derde Workumer doelpunt, Wiersma schoot tegen een tegenstander op en via diens been verdween de bal in het net, en met deze stand kwam de rust. Het bleek in de tweede helft dat beide partijen zich met deze stand nog niet hadden verzoend, vooral MJV niet en het gelukt hun mid- Programma Programma zaterdag 10 oktober Afd. Voetbal Workum-Zeerobben Aanv 4 uui’ Workum 2-Zeerobben 2 Aanvang 2.30 uur Zeerobben 3.Workum 3 Vertrek 3 uur Froonacker 2-Workum 4 Vertrek 3 uur Zwaluwen lA.Workum IA Vertrek 2.45 uur de Walde IB.Workum 1B Vertrek 3.30 uur Workum 2B-SDS 1B Aanv 3.15 uur Afd. Volleybal DVC-SVW Vertrek 17.15

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1