ERFSKIP ■elna Fa. Romkema I I I I SOLEX a.adóvercj&.derlncj WORKUM Fyftich jier lyn I I Workumer Krant Nieuws- en en Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland Wasautomaten fa<x. Visserdfcï. S. V.W. agenda FA. WESTERHUIS Bij RADIO H1NGST RADIO ENTELEVISIE AUTO-VEDHUUR HAYE VAN DER WERF gespecialiseerd in gezelligheids- dranken WARKUMS Fré de Boer NAAIMACHINES WORKUM DE SPECIAALZAAK VOOR OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS IJEME DE BOER - Verschijnt éénmaal per week FRISO Kontracten volgens alg. regeling 87ste JAARGANG No. 41 VRIJDAG 15 OKTOBER 1964 A neling dy ’t hja der ünderfoun hiene wie nou just net om oer to po_ Secretaris: de heer H. M. Gielink Twa fan de seis libje dus noch. Hwa wit, as ik nochris yn .Hyn. ALDE SATEN XXX fan de oarloch yn 1914, der yn üs lan de earste ,Belgise vluchtelingen Meubelhuis Inconé - Workum F. en sate Onderwijs benoemd W.T.B. Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151.402 Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 De voorzitter heette in ’t bij zonder welkom de nieuwe secreta. ris de heer Gielink en sprak de Eerstgenoemde wordt met algemene stemmen. Merk 27 28 Telefoon 358 LAAT UW VERZORGEN DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN met en zonder chauffeur (All-risk verz.) biedt u de meeste service Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 cent per m.m. Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 Meubelen van Inconé gaan een mensenleeftijd mee Inconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid Ut dy tiid is noch biwarre bleaun ,Meester Jonkmans het in skolle Troste het in keale polle Rütenskild dy is sa djür’ ensfh. De alderen sille noch wol witte dat ’t al gau nei it ütbrekken Begrotingstekort ad 20.000 wegge werkt door verhoging van verschil lende gemeentelijke belastingen Verslag van de op 12 oktober 1964 gehouden vergadering van de ge meenteraad van Workum Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten ui.erlijk donder dagsmorgens 10 uur ,R. Nauta weduwe; hier op is ge bouwd een huis en schuir, Welgele gen, hier onder behoren (folgje 12 nümers). Dus is de geheele zathe met de aangetekende nummers de plaats uitmakende in ’t geheel groot 168 pm Bruiker Lieuwe Robijns.’ Hjir hawwe wy nou it bigjing fan de sate dy ’t tsjintwurdich bi- buorke wurdt troch de famylje W. Westendorp. Letter meat Ik stap nou oer op de sate dj' ’t floreennümer 465 hie. It is in 18e ieuwske sate der ’t wy by wize fan ütsündering it üntstean fan neigean kinne. Noch yn 1744 hie de widdou fan R. Nauta op dat sté 8 pm lan yn eigendom dat hja forhierde oan Jo- hannis Teakes. Op himsels is dat neat bisünders; der waerd nou ien. kear in protte los lan yn it Heiden- skip forhiert. Mar yn 1745 léze wy by itselde nümer fan it Reël Ko hier: De heer J. Stam, die namens de gemeente zitting heeft in het be. stuur van de ver. .Volkshuisves- sting’ heeft gemeend met het oog op zijn gevorderde leeftijd voor zijn bestuursfunctie te moeten bedanken B. en w. delen hierbij mede,, dat de heer Stam gedurende zeven en dertig jaar bestuurslid van deze verenjgjing is geweest, waarvan een groot aantal jaren als voorzit ter. Zij spreken hun erkentelijk, heid uit voor het vele werk dat de noemde school werkzaam. Tot tijdelijk hoofd der school is benoemd de heer L. de Wit, derwijzer aan die school en tot tijdelijk onderwijzer de heer Zeijlstra alhier, omdat het nieuw benoemde hoofd, de heer thans in miltairen dienst is.’ Der sille grif noch hiel hwat minsken wêze dy ’t yndertiid by meester Jonkmans’ en by .meester de wit’ yn de klasse sitten hawwe. i Z/i-X... jtil'aOÏCT S) De uitgaven van het openbaar la ger onderwijs over 1963 hebben bedragen 4450,71, dit is 354,31 meer dan bij de begroting beschik, baar werd gesteld. Deze cijfers wor den in een besluit vastgelegd. Het bedrag der exploitatiever goeding over 1963 voor de bijzon dere scholen en het bedrag der voor vergoeding in aanmerking komende uitgaven worden als volgt vastgesteld. Herv school 12404,70; Geref. school 6691.02; RK school 10.800,86; School Heidenschap 4260,20; ULO 5958,33 De vergoedingen voor het Vak onderwijs zijn als volgt vastgesteld ULO lich. oef. 2774,10; nutt. hand werken 214,58; vakonderwijs han. delskennis 3121,18; School Heiden schap nutt. handwerken 547.64. Voor het kleuteronderwijs wor den voor 1963 dc volgende vergoe dingen vastgesteld. Chr. kleuter school 11.996,14; RK kleuterschool 1.688,96. heer Stam in die jaren voor de ver. Volkshuisvesting’ en daarin voor de gemeenschap heeft gedaan B. en w. bevelen voor de ontstane vacature aan: 1 de heer J. D. de Jager; 2 de heer H. M. Gielink. De heer de Jager wordt gekozen met 8 stemmen, terwijl de heer Gielink 1 stem ontvangt. on- Hotze Oosten, i Yn de Friso fan 17 sept haw ik skreaun oer seis Hynljippers, dy ’t it ütbrekken fan de oarloch yn 1914, op Dütske loggers foe- ren en doe troch de Ingelsken interneerd waerden. En de bihan- j Salarisveroraening Gemeentepersoneel Op voorstel van B. en W. wordt de salarisverordening der gemeen, te Workum in overeenstemming gebracht met de voor het rijksper soneel geldende regeling met na me wat betreft de invoering van het .minimum inkomen’ en een be paling inzake de zgn. .diensttijd- bevordering. De Raad besluit in verband met de nacalculatie over 1964 aan het gemeentepersoneel een uitkering ineens toe te kennen van 3‘/a van het over 1964 genoten salaris. De heer M. de Jong, die sedert 13 mei 1963 als reiniger.sorteerder bij de gemeente werkzaam is op ar beidscontract wordt op voorstel van b. en w. ingaande 1 jan. 1965 be- Vertegenwoordiger IWGL De Raad besluit in de plaats van de heer D. v/d Goot, aan te wijzen als vertegenwoordiger van deze gemeente in de vergadering van aandeelhouders der N.V. Interc. Waterleiding Gebied Leeuwarden wethouder J. van der Wal. Benoem'ingen Ter vervulling van de vacature H. A. Bergsma in de commissie tot wering van schoolverzuim boden b. en w. een aanbeveling aan van 2 personen t.w. de heren 1 W. de Jong Turflan 2; 2 H. S. Minnema Dwarsnoard 30 2 uur 3 uur 4 .uur Workum 1B.QVC 2B Aanv 3.15 uur Workum 2B-Froonakker 1B Aanv 2.30 uur wiene as (nr. 458) Hoemear krekt de sate ütelkoar flein is, haw ik net neigien. Faeks hawwe aide Heidenskipsters, al is it dan ek by oerlevering, der noch weet fan. Programma Zaterdag 17 oktober 1964 AFD. VOETBAL Heerenv. Boys.Workum Vertrek 2.15 uur Hark. Boys 2.Workum 2 Vertrek Makkum 3-Workum 4 Vertr Workum 1A.ONS IA Aanv De hier giet nei 1749 stadichoan wer hwat omheech en as dy yn 1778 oproun is ta 450 cq. komt der in delslach yn 1788 (384 eg.) Yn it bi- gjin fan de Franske tiid yn 1798 is de hier al wer oproun ta 504 cg. Sünt 1768 wie de sate yn hannen fan Eelke Eelkes en fanóf 1788 is dat syn widdou. Hja bibuorket de pleats seis. Har man hat net op diz. ze pleats wenne. Dat koe ek net sa bést hwant hy wie al sünt 1749 boer op de sate dy ’t ik fan ’t foarjier al bisprutsen haw en der ’t nou de famylje G. Hylkema op wennet. Yn dy tiid grinzen beide saten oan el- koar. Wylst nou de widdou fan Eel. ke Eelkes ,de Reade Hel’, har eigen pleats bibuorket docht har soan Homme Eelkes itselde op de oan. swettende pleats. Nei 1749 komt der ek hwat mear fé op ’e buorkerij. Sa haldt Lieuwe Ages der yn 1776 15 kij, 7 rierren en ien hynder op nei, in tal der ’t de folgjende tweintich net folie for. oaring mear yn komt. Hwat nou de tiid nei 1800 oanbi- langet, wol ik folstean mei it neam. men fan in pear nammen. Earst de eigeners: 1828 ü.o. Jan Pieters Klijnstra en Sjoerd Meines (meielkoar wie ne der doe net minder as 6 eigeners). 1858 de bruorren Cornells en Annen Harmens In soan fan boppeneamde Hom me Eelkes nl. Eelke Hommes de Jong hierde de pleats yn 1828 1858. It fait üs hjirby op dat de eige. ners en hierders yn 1858 deselde dy fan de foarige V erplaatsingskostenverordening overheidspersoneel B. en w., stellen een wijziging in de verplaatsingskostenverorde ning voor, Belanghebbenden kun nen na in diensttreding in of nabij de nieuwe standplaats verschillende onkosten vergoed krijgen bij het kopen van een woning indien naar het ordeel van het bevoegd gezag een passende huurwoning niet beschikbaar is. De Raad gaat hier mee accoord. oan kamen. It süden siet al gau alhielendal fol en doe ’t der gjin plak mear to finen wie, waerden dizze minsken fordield oer it hiele lan. Bigjin septimber kamen de earstenyn Amsterdam, mar it duorre net bern dy ’t hjir ün- men Ijippen of yn Amsterdam kom, ik net efkes by dizze minsken oanrin 1 chen. Ik haw doe frege: Soene der fan dizze seis manlju ek noch yn libben wêze. Nou wit ik üt ünderfining dat der yn de measte gefal.. j len wol antwurd op sa ’n frage komt. Sa wie ’t nou dan ek dat ik al gau in briefke krige mei de nammen fan dy seis manlju. En om it i j jimme allegearre léze to litten skriuw ik it hjir oer. Luitje Steiginga, nog in leven en 82 jaar oud) adres Molenpad De heer M. de Jong benoemd in vaste dienst bij de gemeentereini- g’ing sa malle lang of ek yn Warkum moaste romte socht wurde. It wiene almeast aide minsken, froulju en ..j.. derdak brocht wurden moasten. Mar hwat in sé fan illinde krige men i i hjir yn üs lan to sjen. j Ja, hwat seach men hjir in earme en aide stumpers en foaral de minsken üt - en om Antwerpen hiene sahwat neat - om en oan Mar hja i waerden hjir freonlik ynhelle en holpen mei alles. Dat it fan wears. j kanten wolris net akkedearre, is hast wol to bigripen. It aerd fan de i Friezen en dat fan de Belgen kaem lang net meielkoar oerien. 1 hearden. Miskien wol de man dy ’t my dat stjürde my der oer skriuwe. Oan de man dy ’t my it briefke mei de nammen stjürde mar i syn eigen namme der net ünder set hat myn hertlike tank foar de muoite. En dan nou earst hwat (aid nijs) üt Warkum. Voorzitter: Burgemeester Mr. B. van Haersma Buma AFD. VOLLEYBAL SVW.Helios 17 okt. Aanv 19.00 uur Postale-SVW 20 okt. Aanv 19.45 uur beste wensen uit voor het herstel van de heren Jonkman en Limo. nard die wegens ziekte afwezig waren. Daarna werd begonnen met de afwerking van de 27 punten tel lende agenda, die echter in vlot tempo werd afgewerkt. Het voor naamste punt de verhoging van de gemeentelijke belastingen, bracht nog enige discussie, verder waren het meest hamerstukken. Ingekomen stukken Van de Gedeputeerde Staten kwa men binnen goedkeuringen van di verse raadsbesluiten. Van het Wa terschap Exmorra c.a. was er een schrijven, waarin de wens werd uitgesproken de regeling van het onderhoud van de trekweg Bols- wardTjerkwerd zoals die thans is te handhaven. Verder was er een schrijven van Gedeputeerde staten x betrefflende Uitvoering Algemene Bijstandswet B. en w. delen mede, dat zij een bespreking hebben gehad met die leden van de raad die bij de be handeling van deze zaak, in de verg, van 7 juli jl. namens de frac ties het woord hebben gevoerd. B. en w. zijn niet tot de overtuiging gekomen dat haar eenmaal inge nomen standpunt gewijzigd moet worden. Het standpunt van b. en w. is, dat het verlenen van bijstand voorlopig tot de taak van haar col lege moet blijven. Zij zijn daarom ook overgegaan tot uitvoering van de betreffende artikelen van de Al gemene Bijstandswet De heer de Jager (daarbij ge steund door de heer Bakker), wijst er op, dat het schrijven van Gedep. Staten enigszins 'twijfelachtig is, want de Raad is wel bereid een verordening vast te stellen, maar niet deze. De heer Westendorp hoopt, dat b. en w. de verordening in een goe de geest zullen uitvoeren. De voor zitter zegt dit toe. Beëdiging van de heer G. Schil- stra als waarnemend gemeentesecretaris Door de benoeming van de heer H. M. Gielink tot gemeentesecie taris was het noodzakelijk voor hem een vervanger aan te wijzen. B. en w. hebben als waarnemend gemeentesecretaris aangewezen de heer G. Schilstra, le ambtenaar ter secretarie. Deze legt nu de vereis te eden af. 3 Hndeloopen; Lammert Steiginga. overt); Ids Steiginga. (overt) Wa le de Jong (overt); Ids Koopmans (overt) en diens zoon Romke, (toen 14 jaar) nu 64. Zijn adres: Bestevaerstraat 155 huis. Amster- dam. om hwat mear to witten to kommen oer hwat hja doe bilibbe hawwe. i Nou binne my yn in oar briefke noch mear nammen opjown fan i Hynljippers dy ’t yn dy tiid ek yn Ingelan fêst sitten hawwe. Mar ik kin der gjin hichte fan krije of dy nou ta dizze of ta in oare ploech nochris .Workum. De i heer B. Jonkmans, hoofd der Vereenigde Burgerschool alhier nam jl. Zaterdag afscheid van zijn leerlingen om zich in Leeuwarden metter. i j woon te vestigen. 28 jaren was de heer Jonkmans als hoofd aan ge-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1