I BOOTDIENST i'vftich jier ly ENKHUIZEN-STA VEREN VV ERFSKIP ■elna Fa. Romkema I I I I SOLEX 1 I i Workumer Krant Nieuws- en Advertentieblad voor en van de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland Wasautomaten Bij ia <m. Visser&Z» S. V. W. agenda H FA. WESTERN U IS RADIO HINGST RADIO EN TELEVISIE NAYEVANDERWERF gespecialiseerd in gezelligheids- d ranken ■■■I WARKUMS Fré de Boer NAAIMACHINES WORKUM DE SPECIAALZAAK VOOR AUTO-VERHUUR OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS IJEME DE BOEK HI Jj Verschijnt éénmaal per week FRISO Kontracten volgens alg. regeling 87ste JAARGANG VRIJDAG 30 OKTOBER No. 43 ALDE SATEN XXXII Meubelhuis Inconé - Workum yn F. W.T.B. Meubelen van Inconé gaan een mensenleeftijd mee Inconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151-402 Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 cent per m.m. Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten utter lijk donder dagsmorgens 10 uur C. Gielstra Woudstra DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN LAAT UW VERZORGEN Merk 27—28 Telefoon 358 met en zonder chauffeur (All-risk verz.) biedt u de meeste service Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 bouw aan de wel gezien hebben. Maandag werd het hoogste punt bereikt en de meiboom erop geplant. Goed vier maanden is fa. de Ja ger nu bezig. In dit tempo door gaand zal het gebouw omstreeks februari klaar komen ,ijs en weder dienende’. Het bestuur is erg verheugd met deze vlotte bouw en hoopt dat het nieuwe gebouw het Groene Kruis werk zal stimuleren en een nog be tere hulp, en dienstverlening moge lijk zal maken. NED. BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN Op 21 oktober jl. kwam de afd. to i ANTWOORD ’64 De Gereformeerde kerk heeft voor de actie .Antwoord ’64’ opge bracht een bedrag van rond 6600- De andere kerken hebben de vo rige week totaal 15.400 ontvangen Het einlresultaat voorWorkdm is dus 22000, GROENE KRUISGEBOUW TE WORKUM Ongetwijfeld zult u de groei’ van ons nieuwe Groene Kruisge. Aldewei-Hammole jl. SVW - RKVC Afd. Gymnastiek A.s. dinsdag en woensdag geen gymnastieklessen Workum bijeen in de zaal van Ho tel ,De Wijnberg’ Op deze avond werd tevens de laatste les van de cursus bloemschikken, onder lei ding van de heer Homan uit Lip penhuizen gegeven. De deelneemsters aan de cursus hadden allen een bloemstukje in geleverd, dat beoordeeld en becri. tiseerd werd door de heer Homan. Aan de drie besten werd een prijs je toegekend. Het waren mevr. Brauner, mevr. Kok en mevr. Ro. bijns Ook de plantjes, afkomstig van de in mei meegenomen stekjes werden tentoongesteld en gekeurd. Verder vertoonde de heer Homan dia’s van het bloemencorso in Lip penhuizen. In mei zal weer een show van zelfgemaakte kleding worden gehou den. Ook zal de contributie moeten worden verhoogd. Mevr. Mast bracht verslag uit van de Alg. Vergadering in Heerenveen en mevr. Yntema van de excursie naar Marssum. Op 29 oktober zal een bezoek aan de zuivelfabriek worden gebracht. B. en w. der gemeente Workum richten zich met advies tot Gede puteerde Staten inzake het verzoek van de Ned. Spoorwegen aan de Staatssecr. van Verkeer en Water, staat tot algehele staking van de bootdienst Enkhuizen Staveren v.v. Het schrijven van b. en w. dd. 26 oktober 1964 luidt als volgt: Toen in 1962 de eventuele ophef fing van de bootdienst Enkhuizen- Staveren ter sprake kwam, besloten wij onze bref aan uw college dd. 15 oktober van dat jaar met de ver wachting uit te spreken, dat de da ling van het aantal passagiers zich in de volgende maanden zou voort zetten. Wij grondden deze gedachte op het feit, dat de Nederlandse Spoor wegen, vooruitlopend op de door de It fioreenkohier fan 1788 neamt as eigeneresse fan sate Welgelegen’ de widdou Mesdag alias Riemke Koopmans en as hierder Geale Ys- brands. Net lang der nei moat niisneamde Geale de sate yn eigen dom krigen hawwe alteast yn 1798 is hy eigenierde boer. Hy wie doe yn it bisit fan 24 kij, 1 rier en 5 hynders. Hwat hjir by’ opfalt, is it noch al greate tal hynders. Dat soe der op wize kinne, dat der bou- groun by de sate wie, mar der haw ik neat oer fine kinnen. Wol is de pleats efkes lytser wurden. Buten it losse lan wie de saté yn dy tiid 155 pm great. Hwat nou de 19e ieu oangiet fol. stean ik wer mei it neammen fan in stikmannich nammen 1828: plm. 8 eigeners ü.o. Eeke Ot tes Galerna - Hierder: Ysbrand Johannis Brandsma 1858: Eigeneresse: Catharina Sie- brens de Boer (frou fan Tjebbe Klazes Hettinga) Hierder Ja. cob Flapper 1887: Eigeners: de bern fan Sibbele Westendorp Oan ’t safier dan ien en oar üt ’e skiednis fan sate .Welgelegen’ Tsjntwurdich is de sate 42 ha great en der wurde 43 melke kij op hol den As wy kommende fan Branburren de Koudumer kant ütgean, dan haw we rjuchts fan de wei yn in bocht in pleats mei in tige aide skiednis. Hy wurdt biwenne troch de famylje H. Haanstra en droech foarhinne it floreennümer 477. In bipaelde namme haw ik foar dizze sate net foun, mar mocht hy al ien hawwe dan wol ik dat graech witte. Oan ’e eastkant fan de sate wie foarhinne in poel mei de prachtige namme .Alewijnspoel’, dat in gaedlike nam me foar de pleats soe faeks ,Ale. wijnssate’ wêze. Al yn 1700 wie it in fikse pleats fan 146 pm. Sa as wy yn it fioreen kohier léze kinne. Der yn stiet dan: ,De secretaris van der Idsert en de erfgenamen van Anne Grettes te samen elx de gerechte helfte van een plaats in 't Heidenschap, groot 146 prn, by Azziën Ernstes Everts) tegenwoordigh bewoont. VroetsmanBreusecum c.s. ten Wes. ten, Tymen Schar ten Suiden.’ Yn 1737 is der foroaring kommen It docht dan bliken dat v/d Idsert stoarn is. It binne dan syn erven yn Hylpen dy *t de helfte fan de sate yn eigendom hawwe, wylst boarge. master Binke Symens fan Hylpen de oare helte hat. Hierder is Ocke Ellerts. Binke Symens heart wier. skynlik ta de erven fan Anne Gret tes. Letter mear Ut de Friso fan 10 okt. 1914. .Workum. Wat reeds in vele plaat- sen i Staatssecretaris van Verkeer en Wa terstaat te nemen beslissing, de veerdienst met ingang van de win- terdienstregeling zodanig hadden verslechterd, dat van een redelijke uitvoering nauwelijks meer kon worden gesproken. Immers, op werkdagen (behalve vrijdags) was een retourreis naar Amsterdam practisch onmogelijk geworden; op zondagen was de mogelijkheid van een retourvaart geheel uitgescha keld. Het kan thans dan ook werkelijk niet de minste indruk op ons maken dat het aantal passagiers is blijven dalen of dat het percentage door gaande rezigers is teruggelopen. De uitkomst van de proef van de af gelopen twee jaar heeft voor ons geen waarde, omdat wij er niet van overtuigd zijn, dat op deze wijze betrouwbaar cijfermateriaal betref fende de vervoersbehoefte kon wor den verkregen. De Nederlandse Spoorwegen schrijven, dat de vervoersbehoefte thans beneden een redelijk peil is gedaald. De service van de Neder landse Spoorwegen was dat reeds langer. Wanneer de dienst op een andere wijze was onderhouden wan neer het vervoer zou zijn gestimu leerd inplaats van afgeremd, eerst dan zou van een behoorlijke proef sprake kunnen zijn. Zeer juist merkt de Staatssecre taris op, dat slechs een geringe be langstelling voor deze dienst be staat. Inderdaad. Een beter opge zette dienst zou ongetwijfeld een aanmerkelijk grotere belangstelling trekken. Wij blijven de mening toegedaan, dat het verdwijnen van de boot, dienst Enkhuizen.Staveren als een ernstig verlies voor de Zuidwest hoek moet worden beschouwd. In onze brief aan uw college dd. 24 au gustus 1962 hebben wij een en an der uitvoerig gemotiveerd. Programma zaterdag 31 oktober ’64 AFD. VOETBAL Workum 1 - Holwierda Aanvang 3.30 uur Makkum 1 - Workum 3 Vertrek 2.45 uur Workum 4 - SDS 2 Aanvang 1.45 uur ONS IA - Workum IA Vertrek 2.45 uur Workum 2A - Balk 2A Aanvang 3.15 uur Workum 2B - Zeerobben 1B Aanvang 2 uur AFD. VOLLEYBAL Aanvang 19 uur is geschiedt begint a.s. Maandag ook hier. Gewoon witte- brood en zoogenaamd klein goed, is dan bij onze bakkers niet i meer te krijgen, tenzij een kleine hoeveelheid voor zieken os Zo wezen wij er op, dat de be staande verbinding voor de bevol king van de Zuidwesthoek de kort ste en voor een aanmerkelijk gro tere catgorie de goedkoopste ver. bnding naar het westen is. Voorts, dat opheffing in opportuun is, zo lang er geen gelijkwaardige ver vangende reisgelegenheil door de IJsselmeerpolders bestaat. Dat op heffing in lijnrechte strijd is met het inpasstructuurbeleid van de pro bleemgebieden. Dat er een belang rijke groei in het toerisme in deze streek aan de gang is. Wij vonden daarin aanleiding er bij uw college op aan te dringen, de Minister van Verkeer en Waterstaat te adviseren de bootdienst Enkhuizen-Staveren niet stop te zetten; de tot standko. ming van vervangende reisgelegen heid door de IJsselmeerpolders en de invloed daarvan op de veerdienst af te wachten; nadien eventueel de bestaansmogelijkheid van de veer dienst nader te bezien. In het handhaven van een dienst die beneden een redelijk peil wordt onderhouden en waarvoor gezien het gebleken intersse bij de Neder landse Spaorwegen ook geen re delijk peil mag worden verwacht, zien ook wij weinig zin. Ten aan- (of zien van de wijze, waarop de boot- denst is behandeld zijn wij wel ern. stig teleurgesteld in de Nederlandse Spoorwegen. Wel stellen wij het op prijs volle digheidshalve gelijktijdig te vermel den dat de dienstverlening op de lijn Leeuwarden-Staveren door het doortrekken of inleggen van vroege en late treinen is verbeterd. Het verheugt ons, dat de N.S. daarmee blijk geven aandacht te tonen voor deze lijn en begrip voor de beteke. nis daarvan voor leefbaarheid van Zuidwest Friesland. i en herstel- lenden. We moeten ons dan met tarwebrood tevreden stellen. De bak- i kers zijn door de tijdsomstandigheden gedwongen brood te bakken voor de helft bestaande uit tarwemeel voor de andere helft onge builde tarwe. In eene Donderdagavond gehouden vergadering met den Burgemeester van onze gemeente, is deze maatregel besproken en j hiertoe besloten. De prijs is bepaald op 21 ct. per K.G’ Dat wie it ,regearingsbrea’ hwer ’t in hiele bulte minsken de i noas foar op lukten. Yn Den Haach krige it de namme fan ,noodbrood’ De ,Haagsche Crt.’ skriuwde der dit oer: ,De Haagsche bakkers bakken noodbrood goedkoper dan ’t gewone maar de Hagenaar, die ook in dezen tijd de waardigheid van Hof stedeling weet hoog te houden, i deze doorsnee Hagenaar belieft geen noodbrood te eten. Houten ham, vergulde armoe, ze werden geboren in de resie- dentie, waar ieder liever kromloopt van narigheid dan te bekennen dat hij er minder goed voorstaat. Wie zal in deze stad noodbrood gaan eteil?’ i.. i I Ja, dat regearingsbrea hat hwat oer to dwaen west. ,Öorlogs- brokd is voedzaam en gezond, ’t Is tarwebrood gebakken uit half bloem i en half ingebuild tarwemeel. Vooral versch valt bij gezonden eetlust i de smaak genoeg mee. Maar is het wel voedzaam? Ook in dat opzicht i kan de arts H. Beekhuis te Bolsward de consumenten gerust stellen, i Het is, zegt hij niet alleen zeer voedzaam, doch tevens zeer goed voor de gezondheid.’ Mar al hoe goed dokter Beekhuis it ek mei de minsken foar hie, dat naem doch net wei, dat doe ’t der in nije minister fan Lanbou bi- neamd waerd, en wol F. E. Posthuma, wy de stêd lans rounen sjongen: ,Hap zeit ie, hap zeit ie, hap zeit Posthuma, Posthuma zijn hond is dood, Gestikt in het regeringsbrood’ ensfh. .Workum. Met de plannen vooi- den bouw van een nieuw Post- en Telegraafkantoor en directeurswoning, begint het thans ernst te worden. Voor het tegenwoordige Postkantoor is aangeplakt een biljet, i waarop vermeld staat dat de aanbesteding zal plaats hebben te ’s Gra. venhage op Woensdag 18 Nov. ’s nam. 2 uur.’ Ut de Friso fan 17 okt. 1914. .Workum. De uitslag der Maandag alhier gehouden aanbesteding i van het bouwen van 12 arbeiderswoningen voor de Vereeniging Volks i husvesting’ alhier, onder arcihtectuur van den heer S. S. Hobma, is als volgt: A. v/d Meer Molkwerum 17296.C. Gielstra Workum i 14914. W. Kuipers Workum 15599,S. Woudstra Koudum i 13996.F. Zijlstra Workum 13889,Voets, de Vries en Molenaar i Workum 12349.Begrooting 14772,Gegund aan de laagste in- schrijvers. De groun net mei rekkene, kosten de wenningen oan de School j straat dus in goed tüzen goune it stik. It oare jier is der foar dizze 1 wenningen 50 jier hier bitelle, dat dy tüzen goune hawwe wol rinte i opbrocht. Nei skatting wiene der mids oktober 1914 in miljoen Belgen i yn üs lan. In lyts part der fan waerd troch partikulieren ünderhal- j den, mar fierwei de measten foar rekkening fan de regearing under. 1 dak brocht- en itende halden wurde. De kosten der fan wiene sa 'n hündert flftich tüzen goune deis. Workum. Onze vroegere stadgenoote Mej. S. M. Swart, slaagde Dinsdag te Utrecht bij het gehouden examen voor Apothekers assi- i stente.’ t i ,In Duitschland zitten de veehouders door den oorlog om melk, i knechten verlegen. Zij laten nu personeel uit Holland komen, dat maandelijks 30,a 42,naar gelang van de grootte van de vee stapel, verdient.’

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1