ST. NICOLAAS ACTIE 1964 Fyftlich jier yn GWTE SINT NIC. ACTIE Fa. Romkema éi Workumer Krant van en ERFSK1P Wasautomaten <Spert SOLEX S I Nieuws- en Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland Totaal 39 kapitale prijzen FA. WESTERN U IS RADIO HINGST RADIO ENTELEi.SIE Bij Ia Cl. Visser Z. HAYEVANDER WERF gespecialiseerd in gezelligheids- dranken S. V.W. agenda fel WARKUM& Fré de Boer NAAIMACHINES WORKUM DE SPECIAALZAAK VOOR AUÏO-VERHI1UR OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS IJENE DE BOER 1 Verschijnt éénmaal per week FRISO Kontracten volgens alg. regeling VRIJDAG 6 NOVEMBER 1964 87ste JAARGANG No. 44 i'J'v aid. Voetbal WORKUM—HOLWIERDE 2—2 Meubelhuis Inconé - Workum F. Georganiseerd door „DE WORKUMER ZAKENCLUB” Vanaf vrijdag 13 november verstrekken deelnemende winkeliers her- een kaart (a 10 cent per stuk verkrijgbaar), goede komt aan het Groene Kruisgebouw Workum DE ACTIE BESTAAT UIT 3 TREKKINGEN ■elna ZIE ETALAGE E. POSTMA NOARD 99 W.T.B. kenbaar door raambiljetten gratis zegels, waarvan 10 zegels op welke opbrengst geheel tot le trekking 21 NOVEMBER 2e trekking 28 NOVEMBER 3e trekking 7 DECEMBER Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 In verband met bovenstaande heb ben we een vriendelijk verzoek aan onze adverteerders. Zoudt u er voor kunnen zorgen dat de- advertenties voor het St Nic. nummer van de Friso, uiterlijk dinsdagavond 10 nov a.s. in ons bezit zijn? onvervaard deed, de keper dook naar de bedreigde hoek en wist de bal er uit te stompen, waar de goed mee opgekomen Slootjes het niet mee eens was, en het leder snel re tourneerde, maar nu langs de ke per, 10 voor Workum. Lang ech ter bleef W niet in het bezit van zijn voorsprong, na 2 min was de stand Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151-402 -r Ji ITO TiA AT UW VERZORGEN Merk 27—28 Telefoon 358 biedt u de meeste service ^ieuwó DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN met en zonder chauffeur (All-risk verz.) Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 cent per m.m. AFD. VOLLEYBAL Heerenveen Aanvang 19.00 uur Oudehaske - SVW Meubelen van Inconé gaan een mensenleeftijd mee Inconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid al weer gelijk Met een keurig op het hoofd meegenomen bal omspeel de L binnen J. Mooi van de Gas ten, het centrum van de W verde diging en gaf Genee geen kans 11 Geenszins ontmoedigd streed de thuisclub verder, en die ijver werd (vervolg op pagina 2) De Worktuner Zakenclub’ or ganiseert ook dit jaar weer een grote St. Nicolaas Actie. Vanaf vrijdag 13 nov. a.s. worden door de deelnemende winkeliers gratis zegels verstrekt Deze zegels moeten op een kaart geplakt wor den Deze kaarten kosten 10 ct per stuk De opbrengst van deze actie komt dit jaar geheel ten goede aan het Groene Kruis te Workum. De Workumer winkeliers hebben dit jaar wel een zeer sympathiek doel uitgekozen voor hun actie. Het in aanbouw zijnde gebouw van het Groene Kruis heeft ons aller sym pathie. Hoe meer er dus in deze weken voor St Nicolaas gekocht zal worden bij de deelnemende win. Normaal gesproken is het zo dat rust nieuwe kracht geeft, maar de spelers van Workum 1 zijn het beste op dreef als ze elke week kun nen voetballen. Het begon dan za terdag jl. ook erg zenuwachtig. Reeds na 2 min moest Genee al zijn keperstalent, dat hij ongetwijfeld bezit, aanwenden, om met een kat achtige sprong, een zeker schijnend doelpunt te voorkomen. De eerste tien min beheerste Holwierde het spel volkomen, met snelle open aan vallen zetten ze het W doel onder zware druk. Doch Workum ont worstelde zich aan die greep en de strijd kreeg een meer gelijkwaardig karakter. Ook de W voorwaartsen drongen het vijandelijk kamp bin nen. Er was precies een kwartier gespeeld toen Wiersma de bal in schietpositie kreeg wat hij dan ook keilers hoe beter voor ons Groene Kruis! Er zijn een groot aantal prij zen beschikbaar, o.a. 3 koelkasten; 3 electrische dekens; 3 transistor radio’s; 3 stofzuigers enz. Nadere bijzonderheden kunt u vinden in de advertentie van dit en het volgende nummer van de Friso ALDE SATEN XXXIII Earst in lytse forbettering: it lést neamde jiertal moat wêze 1713 en net 1737. Yn 1720 is it ien fan de Idsinga’s Rieds.Fiskaal üt Harns dy ’t in oan. part yn de sate hat wylst de widdou fan Jacob Ages, al gau bystien troch har soan Hendrik Ages, it spul bi- buorket. Tagelyk wurdt lykwols ek noch in pare neamd nl. Sjoerd Dou- wes. Hoe ’t nou krekt de forhalding tusken beide hierders wie, oft faeks elk in part fan de buorkerij op syn noed naem, is net hielendal düd. lik Rom soppet it dan net, hwant der wurdt troch beide hierders niets boven de lasten’ ynbard, seit it bilestingkohier. Dochs wurde de ekonomyske om. standichheden foar de boerestan njonkenlytsen hwat better. Sa ek foar Melis Sjoerds, dy ’t yn 1737 291 c.g. hier bitelje moat oan syn .lanhearren’ Dy foarmje dan wol in tige mingd selskip hwant eins is der ien lanhear by t.w. Lolle Nauta, in rike keapman yn Warkum, dy ’t mear as de helte fan de sate yn ei gendom hat. Fierders hie Dirk jen Olpherts 3/s part en ,’t Landschap’ d.w.s. de Provinsje l/t. Melis Sjoerds hat mar kort op de pleats sitten hwant al yn 1740 is der in oarenien nl. Cornelis Jarigs, dy ’t op syn bar it plak rommet foar Wybe Joukes (1749).'Dizze Wybe Joukes wie gjin hierboer, mar hy siet as setmeijer fan Lolle Nauta (dy ’t doe 3A fan de sate yn hannen krigen hie) op de pleats. Bihalve Lolle Nauta hie de üt Frankryk ófkomstige gerjuchts- boade Hugonin fearn fan de sate yn eigendom Hoewol de féstapel yn 1749 mar lyts wie (4 kij, 4 rierren en ien hyn. der) waerd de hierwaerde taksear. re op 262 c.g. De hier rint letter stadichoan omheech, dochs lang sa- folle net as by de measte oare saten It maksimum fan dy ieu leit hjir yn 1798 op 375 c.g. Yn 1768 bislüt Lolle Nauta syn part yn de sate yn twaën to for. keapjen. Earst in fjirde part sa as üt de folgjende (bikoarte) keapak. te bliken docht: .Gerrit Heeres en Aat Wiebes in ’t Heidenschap onder Workum op de coop van sekere part in een deftige zathe en landeriën gelegen in ’t Heidenschap groot naa naam en faam 148 pm tegenwoordig door Cornelis Jarigs als huurder gebruikt de verkoper en de old bode Hen drik Hugon de overige helfte en een vierde part behorende in een, en ten tweeden de geregte part van seekere heerlijke vogelkooy met zijn huisinge, hieminge en on derhorige landeriën sampt hovinge boomen en plantagie met zijn vogels en netwerk (in H.O.N.), de verko per de helft en juffrouw Maria de Mooy tot Amsterdam de restende 1/< part behoorende. Aldus ge. kogt van Lolle Nauta, coopman te Workum voor de somma van 625 c.g. Letter mear De Friso verschijnt volgende week met een extra grote oplaag. Dat nummer wordt behalve in Workum, huis aan huis verspreid in Ferwoude, Gaast, Parrega, Hin. deloopen, Bakhuizen, Hemelum, Blauwhuis, Heidenschap Molkwe- rum, Koudum en Makkum. Het is volgende week dus voor de Workumer winkeliers een unieke gelegenheid om te adverteren, daar hun advertenties dan in de gehele Zuid-Westhoek gelezen worden. Programma zaterdag 7 nov. 1964 AFD. VOETBAL Fit Boys Workum Vertr. 12.15 uur Workum 3 - Froonacker Aanv 1,.45 uur Makkum 3 - Workum 4 Vertrek 2.30 uur Workum IA - ONS IA Aanv 3.30 uur ONS 5A - Workum 2A Vertrek 2/30 uur Workum IB - QVC 2B Aanvang 3.30 uur Workum 2B Froonacker 1B A,anvang 2.15 uur Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uilerlijk donder dagsmorgens 10 uur o.a. 3 koelkasten; 3 electrische dekens (2 persoons); 3 transistor radi o’s; 3 stofzuigers enz. Eartiids waerd der yn Gaesterlan sa hjerstmis hiel hwat mei| fongen. De lysters yn bügelsen houtsnippen waerden by tüzenen fügeljen fortsjinne. Lysters mei strüpen fan hynstehier en as lokaes brükte men kwikkebeijen; de snippen fong men mei slach- of1 falnetten. I De fangst waerd dan troch de poliers yn kuorkes pakt en nei Belgie of Frankryk stjürd. Mar de oarloch smiet ruot yn ’t iten. Sa 'léze wy deroer yn de Friso fan 24 okt. 1914: .Gaasterland. Tengevol ge van de Europeesche oorlog derft de arbeidersbevolking onzer geJ meente eene inkomst, welke in de laatste jaren gemiddeld een kwart ton heeft bedragen. Wegens sluiting van de wildmarkten te Brussel en Parijs kan ni. lij ster vangst niet worden uitgeoefend. Enkele strikkers voorzien de binnenlandsche markt, maar de afzet daarvoor is gering’ Hjir noch in biricht üt Gaesterlan: ,Onze Belgische oorlogsgas ten, geïnterneerden zoowel als vluchtelingen, trekken er dagelijks op uit, om in de weilanden kikkers te vangen en champignons op te spo ren. Beiden vindt men in hun land een lekkernij Aan de zeekusten maken zij jacht op schaaldieren, inzonderheid op krabben dien zij nog grooter delicatesse achten. Onze dorpsbewoners kijken er vreemd van op.’ Dat léste kinne wy üs skoanbigripe, hwant wy hawwe nea gleon west op kikkertbiltsjes en krabbe spek. Yn 't lést fan oktober forskynt der yn üs lan in bikindmakking fan ,De heeren Burgemeester en Schepenen van Antw. verklaren, dat de vluchtelingen van Antwerpen veilig kunnen terugkeren in de( stad, als ook in de voorsteden en dat met uitdrukkelijke goedkeuring der Duitsche krijgsoverheid, die verklaart: dat privaat eigendom ge.' ëerbiedigd zal worden; dat er geen spraak is van jonge mannen naar Duitschland te vervoeren of tot legerdiensten te dwingen. Bakkers, beenhouwers, kruideniers en andere neringdoenden en ambachten ais ook de gasten daarvan en al wat betrekking heeft op de voeding als. mede apothekers, letterzetters, glazenmakers worden dringend ver zocht dadelijk terug te keeren. Winkels voor voedingstoffen, die bin nen vijf dagen niet heropend zijn, stellen zich bloot aan strenge maatregelen, dit volgens instructie der militaire overheid.’ Ja, ja, de Dütskers setten de stok achter de doar: Daliks werom komme en oars Nou ja, wy witte noch mar al to goed hwat wy der seis fan ünderfoun hawwe yn de jierren 1940’45. In great part fan de Belgen sette dan ek al gau wer nei it eigen lan. .Workum. Maandagmiddag zijn de meeste hier vertoevende Bel gische vluchtelingen vertrokken. Per trein van 4.30 gingen ze naar Leeuwarden om zich daar bij anderen aan te sluiten en de terugreis naar Antwerpen te aanvaarden. Een tiental vluchtelingen zijn thans nog hier gehuisvest.’ En as léste biricht oer de Belgen yn Warkum: .Maandag is in het St. Gertrudis Gesticht alhier geboren Jacques Albert zoon van de Belgische vluchtelingen Leonardis Alenteyns en Maria Coenst, vroe ger wonende te Antwerpen Uit dankbaarheid voor de genoten gast vrijheid werd het ventje genoemd naar de Eerwaarde Moeder van het Gesticht en den Koning van Belgie. Wy bigjine dan yn nije wike oer ,in nije biwaerskoalle yn War kum.’

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1