Fyftich jièr lyn Fa. Romkema I IP SOLEX Is ei aan ook wat? Workumer Krant en Nieuws- en Advertentieblad^voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland V. W. agenda FA. WESTERHUIS Wasautomaten RADIO HINGST uw RADIO EN TELEVISIE AUTO-VERHUUR Bij fa Cl. V isse r rffc Z. HAVE VAN DER WERF gespecialiseerd in gezelligheids- dranken liii ffl H1, Fré de Boer NAAIMACHINES WORKUM adverteert óo DÉ SPECIAALZAAK VOOR OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS IJEME DE BOER Bh Verschijnt éénmaal per week Kontracten volgens alg. regeling VRIJDAG 13 NOVEMBER 1964 87ste JAARGANG no. 45 vereeniging’ gegund. 16 voor 17 AFD. VOLLEYBAL Heeren 28 2 Meubelhuis Inconé - Workum 19 20 om. en yn DAMCLUB ,O.G.’ •elna golven. in l-i Meubelen van Inconé gaan een mensenleeftijd mee Inconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid FRISO dagsmorgens 10 uur M i—i 0—2 1—1 1—1 1—1 1—1 1—1 0—2 Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 cent per m.m. Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donder. 3 '10 16 21 23 24 25 17 18 en giften, en dq verwachting zeker de vrienden die nog bezocht moeten DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151.402 holle hat, kinne jimme F. T»A AT VERZORGEN met en zonder chauffeur (All-risk verz.) 2—0 0—2 2—0 1—1 Merk 27—28 Telefoon 358 biedt u de meeste service Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 0—2 sr. 20 0—2 2—0 1ste klas J. de VriesL. Wynia P. BumaJac v/d Meer S. WiersmaF. Sjoerds A. BumaSj. Folkertsma 2e klas D. v/d MeerM. Hiemstra M. v/d WeideD Tjerkstra J. BijlsmaJ. Dijkstra Pzn. W WinkA. van Dijk III A klas R. DijkstraA. Folkertsma S. P. CouperusP. Couperus G. VlasS. Couperus Tj FolkertsG. Bruinsma III B klas J. FolkertsJ de Jong J. DijkstraB. Bijlsma G HaitsmaE. Roskam B. VisserG. Haitsma 1798 binne it de bruorren Leenert en Eelk Martens, faeks ek bruorren fan Tsjalling. Hja binne ek de ei- geners fan de sate. Der mei binne wy dan takommen oan de 20ste ieu, der ’t ik allinnich twa jiertal len fan oanstipje n.l. 1828: eigener Wyger Harmens Hier der Harmen v/d Meulen 1858 eigener Cornells en Annens Harmens Hierder deselde Har men v/d Meulen Yn 1858 wie de sate noch 40 ha great Tsjintwurdich is er 56 ha en der wurde 74 kij molken In deze rubriek worden korte aan kondigingen van vergaderingen en bijeenkomsten kosteloos opgenomen Graag zo spoedig mogelijk op gaaf, want dan heeft het de mees te zin voor andere verenigingen om met de bezette data rekening te houden. Opgaven worden ingewacht bij W. Mundt, Noard 104, Tel. 402. november Uitvoering Het Masker Ouden van Dagen Ouderavond Bapt. Zondags school Uitvoering Het Masker Kontaktavond Pers. Coöp. zui vel Ind. Workum Dansav. t.b.v Pr Beatrix Poliof Plattelandsvrouwen met Kou. dum en Warns-Staveren Tweede Nutsavond Consultatie bur. zuigelingen dr. Mudde 25 Fam. avond CNV in de Wijn berg Jaarverg;. IJsclub december Consultatie bur. zuigelingen dr. Oudeboon Jongerein Plattelandsvrouwen Feestavond Buurtver. Dwars, noard en Omstreken januari 1965 Kontaktjoun Plattelansfrouljue Fryske Mij. en Jongerein Buurtfeest .Sylspaed en streken’ februari 10 Plattelandsvrouwen maart 11 Plattelandsvrouwen HEIDENSCHAP december Damavond Programma zaterdag 14 nov. 1964 AFD. VOETBAL QVC - Workum Aanv 3 uur Blauw wit 2 Workum 2 Vertrek 1.30 uur Workum 3 - de Walde Aanvang 1.30 uur Workum IA - Blauw wit IA Aanvang 3.15 uur Workum 1B - de Walde 1B Aanvang 2 uur Workum 2B - Zeerobben 2B Aanvang 3.15 uur 2739; F. Zijlstra ƒ2665. Behoudens goedkeuring van het Gemeen tebestuur is ’t werk aan de laagste inschrijver gegund. Het werk staat onder architectuur van den heer S. S. Hobma. De begroting bedroeg 3083 Sa krige Warkum dus in biwaerskoalle dy ’t noch gjin trije tüzen goune fan bouw- en koste en krige Warkum ek in nije ,strut. te’ mei de namme Schoolstraat’. Dy namme is net foroare, mar de nije skoalle fan doe, is nou degradearre ta kouwestal. Ut deselde Friso: Workum. Nu de winter in aantocht is meenden eenige dames pogingen in het werk te stellen om zo mo-, gelijk al onze onder de wapenen zijnde stadgenoten (plm 125) een 5 paar wollen handschoenen te verschaffen. Een flink aantal kwemj voor dat doel reeds in haar bezit, maar toch is dit nog verre van] ■voldoende. Wie onzer dames stadgenoten wil nog helpen? Rookers worden vriendelijk verzocht hun voorraad tabak of sigaren eens na te zien, zoo gaarne zouden wij er iets bij willen zenden.) Ook giften in geld voor aanschaffing van bovengenoemde artikelen en porto’s voor de verzending vaneen en ander zijn zeer welkom. Mevr. Dr. Swart; Mevr. Ds. Idema; Mevr. Ds. v/d Ende; Mevr. P. I Gaastra.’ De froulju yn Warkum, koene nou lyk as yn folie oare plakken mar oan ’t breidzjen gean. Nou wit ik it net, mar der skine ek frou.( lju west to hawwen dy ’t tochten Hwerom moatte wy nou breidzje? Kinne wy dat de soldaten seis net dwaen litte, hwant dy sitte har ren dochs mar dea to forfelen. Breidzje soe in moaije tiid koartingl wêze. En sa skriuwt ,Een huisvrouw dit. ,Nu de lange winteravon den aankomen, komt zeer waarschijnlijk de verveling onze soldaten plagen. Natuurlijk wordt nu ook telkens de vraag besproken: ,hoe kunnen wij onze jongens en mannen die gruwelijke verveling het best helpen verdrijven” i Er is en wordt al veel voor gedaan, ieder heeft zijn boeken schat al eens nagekeken en geplunderd, gezellige avondjes worden georganiseerd, maar boeken raken uitgelezen en de avondjes zijn te tellen. Nu kwam bij mij de gedachte op: kunnen soldaten niet leren breien?’ Hoe ’t dy huisvrouw’ dat yn ’e nije wike léze. De invloeden van het herfstige jaargetijde zijn overal merkbaar. Ook aan de kusten, waa'r het soms goed tekeer kan gaan en de na jaarsstorm de golven, over de pieren slaat. Een zware wolkenlucht, witte schuimkoppen. binnenkort zal het winter zijn. As ik hjir siz: dat de ,Chr. Bewaarschool vereeniging’ wol1 sahwat al in 60 jier bistiet, sil ik net sa fier mis wêze. De earste biwaerskoalle wié yn de twa achterste lokalen fan de skoalle Juff Baarda en juf Anna Koch, wiene de earste liedsters. Earst juff. Baarda as hoofd’ letter juf. A. Koch. Mar troch de op-1 rjochting fan de Kr. normaelskoalle, keam de biwaerskoalle yn ’e knipe to sitten en moast der in oare gelegenheit socht wurde om under dak to kommen Nou wiene der earder al plannen om in nije skoalle to bouwen, mar dat wie yn dy tiid sa maklik net as hjoed1 de dei. Men koe net by de gemeente oan de doar klopje en freegje om subsydzje. Né, it moast üt ’e eigen büse bitelle wurde. En, dat witte de aldere minsken noch wol, it jild wie yn dy dagen frij- hwat krapper as nou. Lit üs nou de Friso fan 7 nov., 14 der efkes by nimme en sjen hoefier it mei de plannen stie. ,De Chr. Bewaarschool-vereeniging hield op 19 oct. jl. een ledenvergadering. Op voorstel van het bestuur werd met algemeene, stemmen besloten tot schoolbouw omdat door de vrienden van dit onderwijs voor ’t bouwfonds reeds flink geteekend is in rentelooze en rentegevende aandeelen niet misplaatst is dat ook worden, zich niet onbetuigd zullen laten. Het bouwterrein bevindt zich op het kampje land bij de sigarenfabriek der firma Riemer- sma, welk terrein volgend jaar aan de nieuw aan te leggen straat naar de woningen der bouwvereeniging komt te liggen. Maandag jl. werd de aanbesteeding gehouden. Van de 7 uit- genoodigde inschrijvers, leden der vereeniging, hadden 3 een briefje ingeleverd Ingeschreven werd door C. Gielstra 2688; P. Spijksma ALDE SATEN XXXIV Yn dy selde snuorje forkocht Lol- le Nauta ek de rest fan syn part yn de sate. Soks mei bliken dwaen üt in oare keapakte fan itselde jier 1768 der ’t ü.o. yn to lézen stiet: ,Sikke Martens en de Hidtje Intes, egtelieden tot Nijhuizum, op de coop van sekere halve deftige zathe met huisinge, schuire, hie- minge, bomen en plantagie c.a. in ’t Heidenschap onder Workum groot 148 p.m. met twee watermolens, door verkoper gepossideert yn bisit) onder opsicht van Zytse Jel- les als bewooner is mondeling met de weduwe van wijlen de Old bode Hugon voor ‘A en Gerrit Heres weduwe voor *AAldus gekocht van Lolle Nauta voor de somma van 600 c.g.’ Sytse Jelles wurdt hjir dus net as .hierder’ omskreaun dochs moat faeks mear as .bihearder’ sjoen wurde mei der nést Cornells Jarigs as eigentlike hierder (sjuch de foa- rige keapakte). Hoe dat ek wêze mei, it skynt dat Sikke Martens gau wer fan de keap óf woe hwant noch datselde jiers komt in oare mei.eigener yn syn plak nl. H. Al tena. De sate wie dus oan ’t nou ta altyd yn hannen fan mear as ien eigener. Der komt pas in ein oan as yn 1772 Tsjalling Martens en Rinske Jeltes fan Nijhuzum de sa te, dan 111 p.m. great, foar4175 c.g. keapje fan Ykke Fokkes, de wid- dou fan H. Hugon (2A part) en H. Altena (Vs part) .meederegeerend burgemeester te Workum’ De sate waerd doe foar 325 c.g. forhierd oan Tryntsje Teades, de widdou fan Dirk Lammerts. De nije eigener kaem al gau seis op ’e pleats. Sünt 1749 wie it tal bisten (dat doe wol minimaal wie) aerdich foarüt gien. Yn 1776 wienen der 12 kij, 6 rierren en ien hynder, en noch letter yn 1798 binne de sifers 19 kij, 6 rierren en 2 hynders. Nef- fens it bisit oan hynders en kij moast in bipaelde bilesting bitel le wurde. Dat wol lykwols net sizze, dat der gjin oar fé lyk as bargen ensafh. holden waerd. Ik haw tafal- lich in ynfentarisopjefte under eagen hawn dy ’t yn 1785 opmakke waerd ,ten sterfhuize van Tjal- ling Martens, in leven huisman in ’t Heidenschap op sate nr. 477’. Yn dat jier wienen der op ’e pleats 13 kij, de measten swartbünt, twa readbünt en twa blaubünt. Fier- ders 5 rierren, 4 hokkelingen, ien bolle, ien swart merjehynder twa skiep. Nei Tsjalling syn dea komt op ’e pleats (dy ’t syn erven nou yn bisit hawwe) Gerben Gosses (1788) en Dirk Meinerts (1793), mar yn 10 Si®# iijll

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1