I ■elna Fa. Ronikema Fyftich jier lyn SOLEX Workumer Krant Advertentieblad Nieuws- en en Bij ta<w. Visser Wasautomaten V.W. agenda ERFSKIP voorjde gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland FA. WESTERN U IS RADIO HINGST RADIO EN TELEVISIE AUTO-VERHUUR HAYE VAN DER WERF gespecialiseerd in gezelligheids- dranken WARKUMS Fré de Boer NAAIMACHINES WORKUM Meubelen van Inconé gaan een mensenleeftijd mee Inconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid Merk 2728 Telefoon 358 DE SPECIAALZAAK VOOR OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS IJEME DE BOER Verschijnt éénmaal per week FRISC Kontracten volgens alg. regeling VRIJDAG 20 NOVEMBER 1964 87ste JAARGANG No. 46 men Meu heihuis Inconé - Workum W.T.B. Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post ƒ3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 cent per m.m. Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donder, dagsmorgens 10 uur DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN Geslaagd voor het Patroons- Diploma ,Bovag’ voor het Automo biel- en Garagebedrijf onze stadge noot M, Terpstra alhier HUNIA’s DRUKKERIJ WORKUM Telefoon 05151.466 VOOR AL UW DRUKWERK Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151.402 ,we zwaren woe, T«A AT UW VERZORGEN met en zonder chauffeur (All-risk verz.) biedt u de meeste service Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 HEUP GEBROKEN Mevr. Sterk-Kaspersma, kwam deze week in haar woning op Mari- ënacker zo ongelukkig te vallen, zo dat zij haar heup brak. Ze moest naar het ziekenhuis te Sneek wor. den vervoerd. Programma zaterlag 21 nov. 1964 AFD. VOETBAL Workum - Leeuw. Zwaluwen Aanvang 2.45 uur Dr. Boys 2 - Workum 2 Vertrek 1.15 uur Nyland 3 Workum 4 Vertrek 12.15 uur Dr. Boys IA Workum IA Vertrek 1.30 uur Workum 2A - ONS 5A Aanvang 1.30 uur Workum 2B - Makkum 2B Aanvang 3.15 uur AFD. VOLLEYBAL Workum 19.00 SVW - PZH wienen nammens net mear deselden as yn 1713. Der binne bikende nam. me by as froedsman en boargemas- ter Abe van Nes en de gerjuchts- boade Hendrik Hugon (it soe nij. sgjirrich wêze nei to gean hoe ’t Hugon, de men fan Fransk komóf oan al dat jild kaem). Yn 1749 komt der noch in bikende namme by nl. Joh. Koopmans. Harmen Gerrits, dy ’t dan op ’e pleats sit is ,een ge meen boer, dog gering beslag’ Dat bislach bistie üt 10 kij, 5 rierren en ien hynder; yndied net sa folie hoe- wol der wol lytsere boeren wienen. De hier wie yn dizze akelike tiid sakke ta 250 c.g. Letter mear IN MEMORIAM Op donderdag 12 november jl. is overleden de heer Y. Oosten, rus tend hoofd der openbare school al hier. Geboren in Follega kreeg hij zijn opleiding voor onderwijzer aan de Rijkskweekschool te Maastricht. Na onderwijzer te zijn geweest te Lemmer en hoofd te Munnekeburen werd Oosten hier als hoofd be noemd Behalve als prima leer kracht openbaarde hij zich ook als een verenigingsman bij uitnemend heid, getuige zijn vele bestuurfunk. ties zowel binnen als buiten het on. derwijs. Om er enkele te noemen: Hoofd bestuurslid der Ned. Onderw. Ver eniging (N.O.V.) Bestuurslid van de federatie Friesland voor Volks onderwijs; Sinds 1926 commissaris en president-commissaris der Nuts- spaarbank, voorzitter van .Plaat selijk Belang’ en nog slechts enkele jaren geleden lid van de gemeente raad. Er zullen in Workum niet veel mensen zijn, de jongere, niet mee gerekend, die Oosten niet in de een of andere vereniging als bestuurs lid hebben ontmoet. Op 80-jarige leeftijd is hij heen gegaan, een blijvend spoor achter latend van hetgeen hij als onderwij zer en als verenigingsman in Wor kum heeft gedaan. Dat hij dan nu ruste in vrede ONGEVAL DAT NOG GOED AFLIEP Vorige week dinsdag overkwam mevrouw Kuipers-de Jong uit het Heidenschap met haar auto een on geluk dat wonder boven wonder nog goed afliep. Zij had haar wa gen geparkeerd op het Grootzand te Sneek, en kon toen zij wilde star ten de motor niet weer op gang krijgen, doordat zij deze in de eer ste versnelling had staan. Toen de wagen eindelijk ging rijden schoot deze direkt de gracht in. Hierbij sloeg de wagen over de kop. Me vrouw Kuipers wist gelukkig het portier te openen en kon door de heer F v d Werf uit Sneek weer op het droge worden geholpen. De au to werd later door een kraanwagen weer op de wal gebracht. ALDE SATEN XXXV It wurdtsje .mondeling’ yn it foa- rige artikel wie in steurende print- flater foar .mandelig’, dat ,mien. skiplik’ bitsjut. Wy sizze ommers ek noch: ,hy docht yn ’e mande mei oaren’ Under de saten dy ’t fan aids in eigen namme hienen naem ek de nou folgjende ,Ane Lieuwessate’ in bilangryk plak yn. Hy stie under floreennümer 481 to boek. Fan dy Ane Lieuwes seis is my neat bikend mar hy sil yn it Heidenskip wol in man fan kwizekwansje west hawwe dat sawol in pleats as in poel nei him neamd binne. Allinnich yn de namme fan dy poel libbet syn nam me oan ’t hjoed de dei ta fierder. De sate seis skynt fordwoun to wê- zen, mar nei de bran fan de pleats fan de famylje Fr Dijkstra is dizze pleats neffens myn birekkening li- kernóch op itselde sté wer opboud as der t foarhinne Ane Lieuwes sate stien hawwe moat. Yn de aldste gegevens dy ’t ik under eagen hawn haw blykt noch net, dat wy hjir mei in sate to dwaen hawwe. Yn 1700 en 1708 is der sprake fan 101 p.m. lan dat Gerrit Hendriks Breusecum, earst froedsman, letter boargemaster fan Warkum, yn syn bisit hat. Dat lan wurdt oan ’e eastkant bigrinze troch bisit fan siktaris v/d Idsert. De Bloksleat lei oan ’e westside. Pas yn 1713 stiet it hielendal fêst, dat wy mei in pleats to meitsjen hawwe. Der binne dan wol fjouwer eigeners. De greatste oandielhal. der mei plm Vs part wie majoor Breusecum, faeks deselde as de niis neamde. De oare eigeners wienen froedsman Tjepke Sybes yn syn kwaliteit as kurator oer de bern fan Foeke Gerkes, en dan noch Tjalke Jans. It lytse part (9 pm.) hie Sjoukjen Abes üt Hylpen. As boer siet op ’e pleats Inne Feddriks Der wie noch al hwat wikseling yn ’e boeren op dizze sate. Ik neam hjir inkelen op: Jan Èverts v/d Velde (1720), Sybolt Lefferts (1735) en Jentje Ymes (1740), De earste boeren sille it net rom hawn haw we hwant de pleats brocht neat bop pe de lésten op Sünt Sybolt Lefferts op ’e pleats siet, gie it hwat better. Yn 1735 wie hy noch frij fan hier- biteljen mar twa jier letter is it al oars: 345 c.g. hier kinne syn lan. hearren dan barre. Dy lanhearren ,Het klinkt natuurlijk heel vreemd en het past ook heelemaal niet bij ’t beeld dat men zich van een landsverdediging vormt. Maar als men bedenkt hoe groot de voordeelen zouden zijn is spoedig over het vreemde heen Als nu in elke plaats waar solda ten zijn zich enkele vrouwen wilden geven, om hun dat werkte leeren dan zouden ze met wat geduld en volharding van beide kanten, toch spoedig in staat zijn iets eenvoudigs, b.v. een waschlapje te maken. Als de handigheid wat grooter werd konden dan moffen en sokken vol gen, in elk geval de verveling was weg en ze hadden het gevoel daar mee nog iets nuttigs te doen ook.’ Ja, dat minske skriuwt der noch folie en folie mear oer, ü.m. moeten toch al het mogelijke bedenken, onze soldaten door den tijd heen te helpen.’ Doch der is fan dy breiderij sa ’t hja it neat kommen. Mar as wy dat nou fyftich jier letter ris goed sjogge, dan siet der dochs wol hwat yh dat plan. Tinkris ta: hwat (jongfammen) by de soldaten op ’e keamer om les to jaen yn it breid- zjen. Earst in broddellapke; dan in pear polsmofkes, wanten, sokken en dan sa njonkenlytsen in bivakmütse. Myn leave minsken en gjin ein hwat hie dat in gesellige boel wurde kinnen. Fan forfeling hie grif gjin sprake mear west. Mar de .militaire autoriteiten’ hawwe der sa’t skynt net folie Ijocht yn sjoen. .Workum. Uit 8 sollicitanten is benoemd tot volontair ter se cretarie te Bolsward, onze stadgenoot Rein v/d Zee.’ .Koudum. Door den Burgem. van H.O. en N. is bepaald, dat met ingang van 9 Nov. a.s. geen witbrood mag worden gebakken of afge leverd dat voor meer dan 25 is samengesteld uit tarwebloem (zg. 3 om 1). Voorts is door dezen in overleg met de bakkers bepaald, dat het gebruikelijke venten met St. Nicolaas met taai enz. dit jaar in ge noemde gemeente niet zal plaats hebben.’ Yn Koudum dus net mei de sinteklazekuorren by de doarren lans fanwege de oarloch. Mar och, der wie yn dy tiid noch genóch to krijen, hwant as ik sa de advertinsjes sjoch is noch sahwat by alle bak kers ,de St. Nicolaas etalage gereed.’ En bipaeld djür wie it dochs ek noch net. .Gielstra’s Goedkoope winkel’ advertearret: .Roomboter van Warns fabrieksprijs 77‘/2 cent per ponds pak. Partijtje harde vette Edammers voor de rasp per stuk 35 cent. Vette nagelkaas 25 ct per pond. Gaastra’s. Wouda’s en Bouma’s Boekweitenmeel 10 ct. p.p. Kof fiebonen No. 1 62 ct. per pond Thee merk Souchon 16 ct. per ons.’ Yn de .Albino winkel’; ,De kristalsuiker is door ons verlaagd en kost thans 24 ct per pond. Ons eigen Gesmolten Rundvet nog tegen oude prijzen nl. in emmers van 25 pond a 32 per pond, met kaartjes, (de emmer wordt a 40 ct. berekend.) De .Beperkte dienstregeling Leeuwarden, Stavoren. Enkhuizen, Amsterdam, ingegaan 1 Nov. a 2 cents verkrijgbaar in den Boekwin. kei van T. Gaastra Bzn.’ .Sedert de mobilisatie wordt te Achlum de post besteld door een vrouwelijke postbode.’ Lyk as nou noch, moast der 50 jier lyn yn sahwat alle gemeen ten ek al .Hondenbelasting’ bitelle wurde, sij it dan dat it yn de iene gemeente frijhwat heger wie as yn in oare. By it gemeentebistjür fan kaem dit briefke: .WelEdele Heeren In het begin dezes jaars hebben wij ons hondje, helaas door den dood verloren. Heete tranen heeft ons ’t afsterven dat lieve beestje gekost Vandaar dat we verzuimd hebben het overlijden aan de Heeren bekend te makken. Aangezien het lieve beestje reeds lang onder de groene zoden rust, zoo ben ik door dezen zoo vrij, kwijtschelding te vragen van betaling der belas ting. Hoogachtend, enz.’ F. niet-plan-wegen veel te laag is, in vergelijking met het bedrag dat voor het'onderhoud van deze we gen moet worden uitgegeven, me de als gevolg van het steeds duur der wordende onderhoud en ook als gevolg van het steeds intensie ver 'wordende gebruik van deze wegen voor algemene en recreatie ve doeleinden. Op de lijst van aanbeveling ter benoeming van een dijksged|epü- teerde worden geplaatst de namen van de heren G. M. Gerbrandy te Nijland, B. K Okma te Woudsend en S. Smits te Workum, terwijl als plaatsvervangende leden van het dijksbestuur worden benoemd de heren R. H. Jonkman te Workum en B K. Okma te Woudsend. Ten slotte worden enkele woor den ten afscheid gesproken aan het adres van de heer G. P. Jouwstra te Oppenhuizen, die na een zittings periode van 12 jaar wegens het be reiken van de 65-jarige leeftijd niet kon worden herbenoemd. 40 JAAR NCRV De dr. J Th. de Visserschool te Workum zal dit jaar moeten mee doen aan de schoolwedstrijden voor Jeugdland. Onze eerste wedstrijd, naar we hopen niet de laatste wordt gehouden op woensdag 25 nov. a.s. Samen met enige supporters (ook leerlingen van de school) gaan we naar Hilversum. Dit feit was oorzaak dat we als school van de NCRV een uitno diging kregen om op woensdag 11 nov. een jubileum Jeugdland uit zending mee te maken. Met de vier leerlingen (uit alle klassen êên) werden nog 23 leerlin gen uitgenodigd Dit vereiste een nauwkeuriger verloting. Reuze sportief namen de verliezers hun lot. Toch mochten ze ’s middags van vier tot vijf luisteren, ’s Mor gens om zeven uur vertrokken we uit Workum. Onderweg werden op drie plaatsen kinderen opgepikt die zich op de êên of andere wijze voor jeugdland verdienstelijk hadden ge maakt. Precies 10 uur 20 rolde de bus bij Tivoli in Utrecht voor. Al les bleek tot in de puntjes gere geld. In een van de grote foyers stónd voor ieder een heerlijk ge. gakje klaar. Daar kwam een kop chocolade bij. Daarna naar de grote zaal. Wat de jongelui daar geno ten hebben van af hun loge. De spelbrekers en ’k weet niet hoe die mensen verder allemaal genoemd worden, zagen ze hier optreden. En onderwijl de goochelaar die niet goochelde en toch ook wel. Nu kwam het grote moment van de dag. De boerenkool met worst, Ik kan niet anders zeggen dan dat ze allemaal keurig aten en be hoorlijke porties naar binnen sloe gen. Thuis geen boerenkool maar hier wel. Nu weer naar de grote zaal, weer voorstelling enz tot kwart voor drie weer pauze, weer stond van al les gereed. Van gevulde koeken tot flesjes. Ze hadden de keuze om vier uur de uitzending voor de radio. Van alle 42 scholen kwam er een afge vaardigde 21 jongens en 21 meisjes Natuurlijk wonnen de jongens. Tot zelfs in Workum herkende men de Workumer jongensstemmen Vanuit meisjes gezichtspunt waren de vra gen voor de jongens veel gemakke lijker geweest. De afvaart verliep keurig. Het lunchpakket was al in de bus. We behoefden het alleen maar op te peuzelen. We weten nu meteen dat we nog niet het verste wegzitten.. Er waren bussen bij die om 6 uur reeds waren vertrokken. Heelhuids was de bus plm. kwart voor negen weer bij de mulo gearri veerd. VOLMACHTENVERGADERING WESTERGO’S IJSSELMEERDIJKEN In de gehouden vergadering van volmachten van het water schap Westergo’s IJsselmeerdijken werden de geloofsbrieven van de gekozen en de herkozen volmach ten nagezien door een daartoe door de dijkgraaf benoemde commissie bestaande uit de heren Hijlkema en van der Kuur Herkozen waren de heren B. Feenstra te Tjerkwerd, I). B; Plantinga te Bolsward, P. Buwalda te Oudemirdum, S op de Hoek te Workum, G Miedema te Gauw en G. Klijnstra te Warns. In de be staande vacatures werden gekozen de heren L J. Nauta te Uitwelle- ringa en J. Noordenbos te Workum Bij de behandeling van de begroting voor het jaar 1965, wel ke sloot met een batig saldo van 30.59 werd de vraag of met de scharverhuring moet worden door gegaan. of dat er tot meer vaste verhuur van percelen moet worden overgegaan, in den brede bespro. ken. Het voor en tegen werd tegen el kaar afgewogen waarna met alge, mene stemmen besloten werd om voorlopig de bestaande wijze van verhuur te handhaven en deze aan gelegenheid binnen enkele jaren op nieuw onder ogen te zien Tevens werd de opmerking ge maakt dat de uitkering van de pro vincie voor het onderhoud van de

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1