use mis JAARVERGADERING Fyftich jier iyn SOLEX0 Workumer Krant Advertentieblad Nieuws- en voor en van Wasautomaten la<*. Visser A Z. de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland V. Wage n da ERFSKlf FA. WESTERN UIS RADIO HINGST uw RADIO EN TELEVISIE BIJ AUTO-VEnHUUn HAVE VAN DER WERF gespecialiseerd in gezelligheids- dranken ht WARKURiS Fré de Boer m RAP, DE SPECIAALZAAK VOOR OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS IJEHE DE BOER Meubelen van Inconé gaan een mensenleeftijd mee Inconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid Verschijnt éénmaal per week FRISO Kontracten volgens alg. regeling VRIJDAG 4 DECEMBER 1964 87ste JAARGANG No. 48 men sei 5 Meubelhuis Inconé - Workum F. I ii W.T.B. I Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donder dagsmorgens 10 uur Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 cent per m.m. Workum 2A - Heeg 2A Aanvang 3 uur DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN De heer Schaap vertoonde nog prachtige dia’s van zijn vakantie in Zwitserland en Frankrijk. Tot slot liet de heer S. J Bokma nog een serie prachtige dia’s zien von oud- Workum, welke met grote interesse werden bekeken. Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151.402 T. over- BEZORGING FRISO’ Volgende week wordt de Friso’ in Workum vrijdags bezorgd LAAT VERZORGEN Merk 27—28 Telefoon 358 met en zonder chauffeur (All-risk verz.) biedt u de meeste service Ook werden de langebaanwedstrij den nog eens ter sprake gebracht. Hoewel de oplossing van de moei lijkheden niet gemakkelijk is, ziet het bestuur in de toekomst nog wel mogelijkheden. Diverse onderwer pen werden door de leden naar vo ren gebracht, o.a. werd gepleit om voortaan meer tochten te organise ren, ook al omdat deze niet onvoor delig zijn voor de kas De voorzit ter kon het officiële gedeelte van deze avond sluiten met een harte lijk dankwoord aan allen die had den meegewerkt aan het slagen van de jaarvergadering. stede gelukt, dank zij veler bereidwillige medewerking, onze gezame- lijke Workumer militairen van wollen handschoenen en polsmoffen te voorzien. Ze heeft aan het nuttige nog kans gezien het aangeename te verbinden, door ieder stel handschoenen vergezeld doen gaan van een half pond rooktabak en 25 sigaren. Ruim 130 militairen zijn zoo bedacht en, naar we hopen aangenaam verrast.’ Yn nije wike: Oer de lichting 1915. Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 Programma zaterdag 5 dec. 1964 AFD. VOETBAL De consum. tent zal nu worden ver pacht aan de heer M Laan Bij de rondvraag werden nog verschjllen de Ijsclub belangen besproken Nog eens werd gesproken over het vernielen van de Ijsbaan door de jeugd. Een der aanwezigen bood zich aan om tijdens bepaalde uren op de baan te passen. Voorzitter A Gaastra; neemt af scheid en wordt opgevolgd door de heer M. Beetstra. Vitus pochtte oer syn moffen, Wopke stiek syn pypke oan, Wiebren naem ’n (fijn) Segaerke, ’t Lyke, tocht my, tige skoan. 6 Der kaem Reitse yet oantógjen Mei ’n pak yet al hwat swier, Hea, sei Japik, det binn’ Mutsen. Schieppe grauwe’ne sikerwier 7 Nim it my net al to kwealik, Dat ik ’t ien en oar forklik, Hwent wy binne mei dy dingen, Yet eris danich yn it skik. 8 Derom bringe wy mei elkoarren Troch de Friso en Banier, loot. Bij bespreking van de wed strijden werd besloten deze rege ling over te laten aan het bestuur. vertoond ovdr de kankerbestrij ding werd nog besloten een bestuur te verkiezen voor de afdeling Wor kum. Gekozen werden de dames Noor- denbos-Demmer en Bruining-v. d. Werf en de heren D. van der Goot S. Brouwer en K Mast. Van de veertig personen, die aan de actie hadden meegewerkt, was on geveer de helft aanwezig. In zijn slotwoord bracht de heer Mast nog eens allen dank voor hun medewerking en voor hét slagen van deze avond. WORKUM. Mej. Tj. Twijnstra, thans werkzaam op het kantoor van de Coöp. Zuivelindustrie, ontving een benoeming als kantoorbedien de van het Architectenbureau Crun stra te Bolsward. ALDE SATEN XXXVII Tomas Jelles en Harmen Jackies te samen een sate landts met de huisinge en watermolen gelegen in ’t Heidenschap, de Roode schuir ge- naamt, groot 68 pm’. Dit stiet to lézen yn it floreenko- hier fan 1700 Krekt, sa sille for- skate lêzers tinke, dat is fansels de plealts dy Jt tsjintwurdich biwenne wurdt troch de famylje J. D. Wier sma. As wy nl lans de Heidenskip. sterdyk de Koudumer kant üt gean dan krije wy oan üs rjuchter han in pleats dy ’t op ’e hikke dy ’t ta- gong jouwft ta it hiem, de namme .Beaskurre’ draecht. Nou is my net bikend hwat de reden west hat dat krekt dizze pleats oan ’e westkant fan de Heidenskip^terfeart hjoed- de.dei dizze namme hat. As wy nl. de tige düdlike kaert fan Eekhoff, dy de tastan fan sa ’n bündert jier forlyn oanjowt, bisjugge, dan stiet op dat plak hielendal gjin buorkerij. Wol lek in ein westliker in poel, de Reaskurster poel. Oan ’e südkant fan dy poel wurdt op dy kaerc in pleats oanjoun It wie dizze sate, dy ’t fan aids bikend stie as de Reaskurre. Dit kloppet ek mei hwat der yn de aide papieren stiet. Der yn kinne wy léze dat de sate oan ’e east- en noardkant fan de Bloksleat lei tichte by de ,Roo. schuurster meer’. Ek yn üs tiid fine wy op dat plak in sate, in sate dy ’t biwenne wurdt troch de famylje H v/d Gaast (foarhinne J. Sikkes) Boppeneamde Tomas Jelles, dy ’t ü.o. ek eigener wie fan sate Wes- terein, hie de Reaskurre yn 1697 foar 520 caroli goune kocht fan Ge rardus Bruinveld üt Nijtsjerk yn Eastdongeradiel. Hwa bibuorke nou yn dy aide ti. den de Reaskurre? De earste nam me, dy 't ik foun, wie dy fan Teake Lolles yn 1713 Hy waerd opfolge troch Ypke Jans (1730) mar dizze ha<t de pleats net lang bibuorke. Al yn 1735 nimt Jentsje Ymes syn plak yn. Yn dy tuskentiid wie de sate Reaskurre ütwreide mei in oare sa te. Sa hawwe de erven fan Thomas Jelles noch yn 1728 10 pm lan yn harren bisit .gelegen in ’t Worku. merveld bij de Coude Horne over hoog ende leeg in een zathe lands Altekalt genaamd’. Yn 1733 lykwols skynt Altekalt al anneksearre to wêzen, alteast yn in keapakte giet it oer ,een zathe Altekalt genaamd, welke tegenwoordig word gebruykt onder zathe de Rooschuur, gelegen onder de jurisdictie van de stad Workum’. Dizze sate fan mar 48 pm hie forskate eigeners ü.o. de wid. dou fan Hartman Liuwes oftewol Beyts Thomas, sünder mis, famyl je (in dochter?) fan Thomas Jelles. It düdlikst sprekt him it floreenko- hier fan 1738 oer de anneksaesje üt. Hjir yn hjit it: .Harmen Jackies erven, zijnde Jackie Harmens en Harmen Jackies weduwe een ge deelte van een zathe lands met de huisinge en watermolen, gelegen in ’t Heidenschap, de Rode schuur ge. naamt, groot van ouds naa naam en faam 68 pm. Deze zathe is vergroot met de plaats Alte Calt genaamd, waar van de huisinge al lange af gebroken is geweest.’ De ütwreide sate bislacht der mei neffens oare opjeften 108 pm Letter mear Heerenv Boys - Workum Vertrek 1 uur VVT 2 - Workum 2 Vertrek 1 uur Workum 3 - de Walde Aanvang 2.30 uur QVC IA - Workum IA Vertrek 2 uur WORKUM. Zaterdag 28 novem ber kwam de ijsclub in jaarver gadering bijeen De voorzitter de heer A. Gaastra opende de vergade ring en heette een veertigtal aan wezigen hartelijk welkom. Spr. zej in zijn kort openingswoord dat de ijsclub met tevredenheid op het af gelopen jaar kon terugzien De secretarjs de hr. H. S. Schaap Yn ien fan de foargeande stikken haw ik skreaun oer de op. rjochting fan in .Damescommité’mei it doel om de Warkumers dy ’t under tsjinst wiene, sa om sinteklaes hinne, in pakje to stjüren. Wis in tige goed idé. Nou stie der yn de earste advertinsje dat üterlik 20 novimber de .goede gaven’ forwachte waerden hwant oars koene de pakjes net op ’e tiid to plak wêze. Mar of nou de froulu yn Warkum net hurd genóch breide hawwe, wyt ik net, mar yn de Friso fan 21 nov 1914 stiet dizze advertinsje: .Eenige paren hands- schoenen of polsmoffen komen er nog te kort, als mede tabak en si garen om al onze stadgenooten landverdedigers de volgende week een pakketje te zenden. Aan de bekende adressen worden tot uiter lijk Dinsdagavond 24 Nov. voor dat doel nog giften ingewacht.’ Mar it skynt dochs yn oarder kommen to wêzen, hwant in pear wike letter fine wy al .Dankbetuigingen fan jonges dy ’t sa ’n pakje krige hawwe. I Nou skriuw ik .jonges’ mar dat kloppet net earlik. Né, üs leger bistie net mar allinne üt jongemannen of jongfeinten, der wiene ek .Vaders van huisgezinnen’ under ’e wapens. Songen wy net: .Vaders van huisgezinnen, Trekken ten strijde heen. Vrouwen en kinderen zij wenen thuis, O oorlog verschrikkelijk kruis.’ Net dat it hjir yn üs lan nou sa slim wie as yn dit lietsje sein waerd, mar dochs de landweermannen, dy ’t grif wol foar ’t part1 troud wiene, wiene net thüs. Nou leine de measte Warkumer land, weermannen net sa fier fan hüs. In diel yn Staveren en in oar diel yn Gaesterlan. Mar fier fan hüs of tichte by, hja wiene allegearre bliid mei it pakje hwat hja krigen. De earsten, dy ’t troch middel fan in advertinsje yn de Friso, in bitankje stjüre binne trije fan de alderen. .Dankbetuiging. De Wor kumer militairen in garnizoen te Alkmaar, betuigen door dezen hun hartelijken dank voor de aan hun toegezonden verrassing. Alkmaar, 2 Dec 1914 T Abbring Hingst A Leenstra O Bruinsma’ Dat is ien en nou 'taliks it twade nwat grif tige moai neamd wurde mei. 1 .Sinterklaes wier sa’t i Jp syn reis forungelokke. En hja hien s’yn grize kop, Yn ’e oarloch gled toplokke. 2 Dertroch siet nou manichien, Dit jier aerdich yn ’e pine, Hwant in oare Sinteklaes Soe, tocht men, it paed net fine, 3 Mar det koe de aide man, ’t Kin al nüvre frjemd biteare, Langenei sa net fmeare, Der witte wy yn Starum fan. 4 Juster haw ’n pakje krige, f Mei Segaren en Tabak En ’n pear waerme sterke wanten, Oan dyjingen dy 't it stjürden, Ek foar üs in graet gemak. Us oprjuchte Tank sawier. Warkumer Lanweermannen to Starum.’ .Workum Naar wij vernemen is het aan de Damescomm. hier ter las daarna de notulen en het jaar verslag Beiden waren zeer keurig en uitvoerig opgesteld. De vergade ring beloonde het werk van de se cretaris dan ook met een welver diend applaus. Uit het jaarverslag memoreren we het volgende: Kampioenschap van Workumer Mannen werd ge wonnen door Jacob de Boer, dat van de vrouwen door Tine Wouda. Het afgelopen seizoen waren er slechts twee wintertjes geweest, ook werden er nog enkele tochten uitgeschreven Geklaagd werd over de verniel, zucht van de Workumer jeugd. Voordat de ijsbaan geopend kon worden had de jeugd deze soms reeds vernield. De penningmeester de heer Visser gaf nu een financieel zicht, de vereniging had goed ge boerd Het batig saldo klom van 955.tot 1818.De heer M. van der Weide, die met de heer G. Bakker de boeken had gecontro leerd, was vol lof over het werk van de penningmeester. De verga dering sloot zich hierbij aan. In de plaats van de heer Bakker werd als lid van de kascommissie aangewe zen de heer S. de Vries (Balkfinne) Nadat nog enkele nieuwe keurmees ters en contributie-ophalers wa ren aangewezen kwam de bestuurs verkiezing aan de orde De secretaris en de pennigmees. ter de heren Schaap en Visser wer den met applaus bij acclamatie her kozen. De voorzitter de heer A. Gaastra, die reeds 25 jaar voorzit ter was geweest stelde zich niet weer herkiesbaar. Namens het be. stuur stelde hij voor de heer M. Beetstra ’te verkiezen als voorzitter van de ijsclub. Dit voorstel werd met daverend appidus begroet. De heer Beetstra die wegens ongesteld heid niet aanwezig wis werd door de secretaris telefonisch van zi.in benoeming op de hoogte gesteld en nam de functie direct aan. Hij was getroffen door de spontane wijze waarop hij verkozen was De secretaris de heer Schaap nam daarna het w >ori. Hij deelde mee dat de Bond van Ijsclubs (Ge west Friesl.) in haar vergadering van de vorige week de heer A. Gaastra had benoemd tot Ijd van verdienste De heer Schaap, die reeds 23 jaar met de scheidende v'o; zifter had samenge,-re!kt, ge waagde van het vele werk dat door dt-zeri was ver''<.n+. met name jy zijn ijveren voor een nieuwe ijsbaan Hs'’lelijk dank voor de manier waarop u de vere ligjng hebt geleid en waarop u de moeilijkheden al tijd wist op te lossen. Als blijvend aandenken werd hem aangeboden het boek .FRYSLAN’ van J. F. Wiersma. Voor mevr. Gaastra was er een boeket bloemen. De heer Gaastra dankte de vergadering voor het vertrouwen in de afgelopen 25 jaar en voor de prettige samen, werking en sprak tot slot goede wensen uit voor de bloei van de ijsclub Door de secretaris werd daarna nog meegedeeld dat door de Bond van Ijsclubs besloten is de geld prijzen te vervangen door waarde bonnen of luxe voorwerpen Onze ijsclub koos het systeem van waar, debonnen. Er is voorts een voorstel door de Bond gedaan om de Bonds. contributie te verhogen tot 50 cent, per lid. De voorzitter voegde aan deze mededeling nog toe dat onze ijsclub in de toekomst ook meer aandacht zal moeten besteden aan langebaan-wedstrij den Daarna werden 40 renteloze aan delen uitgeloot. Het meest attractieve punt van de agenda volgde nu: de traditio. nele verloting! Het aantal aanwezi. gen was inmiddels gestegen tot 51, onder hen werden 14 prijzen, ver- OVERWELDIGEND SUCCES LEDENWERFACTIE KANKER BESTRIJDING WORKUM. In hotel ,De Wijn berg’ werd vorige week donderdag avond een vergadering gehouden van hen die hadden meegewerkt aan de ledenwerfactie van de kan kerbestrijding Deze vergadering stond onder leiding van de heer K. Mast, daar de correspondent van het plaatselijk comité van het .Koningin Wilhel- minafonds’ de heer D. van der Goot in het buitenland vertoeft. De voorzitter heette in zijn wel komstwoord de aanwezigen harte lijk welkom en deelde mee dat de ledenwerfactie tijdens de jafgelo pen zomer een overweldigend suc ces was geworden Er waren niet minder dan 500 nieuwe leden en 25 donateurs ge wonnen, zodat de afdeling Workum thans 560 leden en 103 donateurs telt. Zoals bekend betalen de leden ƒ2.50 per jaar contributie en de do nateurs ƒ1.De vertegenwoordi ger van het Kon. Wilhelminafonds de heer Huizenga uit Groningen, nam het resultaat van deze actie met grote dankbaarheid in ont vangst. Bij dit resultaat dient ook nog vermeld, dat het vorig jaar door het muziekbandje ,The Star. figthers’ nog 1051, voot het Kon. Wilhelminafonds was bijeenge bracht. Nadat nog een film werd

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1